Til tross for at Norsk Folkehjelps (NF) påståtte fakta er gjendrevet – de var ikke korrekte i 2010 heller – ligger fortsatt forsker i Statistisk sentralbyrå (SSB) Lars Østbys i beste fall misvisende artikkel på forsiden av nettsiden «Fordommer fordummer» under overskriften «aktuelt». Torunn Aaslunds* myteknuserartikkel, som bruker Østbys feilaktige påstander som grunnlag, er heller ikke rettet opp. Likeledes presiseres det ikke at påstandene i artikkelen er beviselig ukorrekte.

Det er imidlertid ikke bare påstand 1 – eller myte, som Norsk Folkehjelp foretrekker å kalle det – som er gal. Hverken «myte» 2 eller 5 står seg ved nærmere ettersyn. Så hva driver egentlig Norsk Folkehjelp med? Ettersom de nå er fullt klar over at påstandene deres er feil, kan man fort begynne å lure på om man derover med hensikt forsøker å fordumme leserene ved å servere dem sine egne fordommer og/eller ønskedrømmer om hvordan ting burde vært.

La oss se nærmere på myte 5, som ifølge NF lyder: Innvandrere blir gravide tidlig og føder flere barn.

Denne myten blir angivelig knust av Østby, som svarer – ikke med en gjendrivelse, men en bortforklaring:

Mange kvinner som kommer til Norge, kommer hit for å gifte seg. Da er det naturlig å få barn etterpå. Men de som er født i Norge med innvandrede foreldre har samme fødselshyppighet som gjennomsnittet i Norge.

Østbys påstand motsies imidlertid av Østbys egen rapport Norway’s population groups of developing countries’ origin (side 26). Han har sine ord i behold når det gjelder vestlige innvandreres fertilitetsrater, men ikke når det gjelder ikke-vestlige.

1999-2003 2004-2008
Iran 1,91 1,51
Vietnam 2,31 2,07
Tyrkia 2,87 2,52
Pakistan 3,40 3,18
Irak 4,29 3,57
Somalia 4,45 4,40

Det skal legges til at gruppen 2. generasjon ikke-vestlige foreløpig er så liten at der er lite tallmateriale å holde seg til, men dette er også et problem for Østby – og dermed NF – som således uttaler seg på sviktende grunnlag når han hevder at 2. generasjon ikke-vestlige har fertilitet omtrent som innfødte. For de få tallene som finnes støtter på ingen måte Østbys påstand.

Når han sier at «de som er født i Norge med innvandrede foreldre har samme fødselshyppighet som gjennomsnittet i Norge», så kan det stemme for mange land, men tallene på side 33 i hans egen rapport viser at det ikke stemmer for Pakistan – som er den største ikke-vestlige gruppen – og sannsynligvis ikke for Tyrkia. Sett i lys av 1. generasjons fertilitet og ekteskapsmønster vil de nesten garantert ikke stemme for innvandrere fra Somalia eller Irak heller, når vi en dag får nok tall til å lage statistikk av.

Lars Østbys «de som er født i Norge med innvandrede foreldre» er da også hovedsakelig ikke-vestlige personer. Det har etterhvert blitt endel østeuropeere også, men de er langt færre. Og vestlige innvandrere gifter seg i overveiende grad med etniske nordmenn, mens ikke-vestlige i all hovedsak gifter seg innen egen gruppe. Når vi så ser at et par-tre ikke-vestlige land helt eller nesten sikkert har høyere fertilitetsrater, gir det god grunn til å anta at påstanden om lik fertilitet er direkte gal.

Med tanke på at disse opplysningene stammer fra Østbys egen rapport, er det nærliggende å konkludere at han med hensikt uttaler seg mot bedre vitende.

Lars Østby fremstår i det hele tatt som en løs kanon på SSBs dekk, og ledelsen burde således ta affære overfor sin ansatte. For om han styrker sin personlige troverdighet ved å presentere seg som «forsker i SSB», slår alle hans fordreininger, bortforklaringer og direkte feilinformasjoner negativt tilbake på SSBs egen troverdighet og faglighet.

Hva gjelder Norsk Folkehjelp, så er det med forbauselse vi registrerer at de ikke tar seg korrigeringer og reagerer enten med å fjerne Østbys artikkel – og Aaslunds videreformidling av den – eller informerer om at tallene og dermed uttalelsene er feil, og aller helst beklager overfor sine lesere at de presenterte makkverkene som aktuelle og sannferdige artikler. I stedet ligger de stadig på forsiden under foregivende av å være myteknusing. Østbys artikkel ble da også lagt ut på Fordommer fordummers Facebook-side 23. april 2013, til glede og villedning for sidens 23.914 tilhengere. «Det handler om nyanser», står det å lese på siden. Ja, det er sikkert og visst at det gjør. Og det finnes jo så mange slags nyanser. Som mellom løgn, halvsannheter og sannhet, f.eks.

Norsk Folkehjelp finner det åpenbart uproblematisk å bruke skattebetalernes penger til å fordumme de samme skattebetalerne i antifordommenes navn. Rekk opp hånden alle som synes at det er like greit?

* Torunn Aaslunds navn er av ukjente årsaker fjernet fra den aktuelle artikkelen i løpet av det siste døgnet, men kan fremdeles sees her.