Kommentar

NRK har ikke mindre enn fem journalister på serien som skal avlive det NRK mener er myter om innvandringen og innvandrere. Lite tyder på at serien er blitt den helt store suksessen, men det kan kanskje skyldes at det er en relativt vrien oppgave å avlive myter hvis fremste kjennetegn er at de ikke er det?

Det blir neppe bedre av at journalistlaget Kathrine Hammerstad, David Vokislav Krekling, Glen Imrie, Tom Halsør og Henrik Lied åpenbart ikke forstår det de leser. I dagens episode «Innvandrerne er kriminelle og misbruker norske velferdsgoder» kunngjør de derfor følgende:

Blant annet viste et dypdykk i voldtektsstatistikken at innvandrere var svakt overrepresentert i saker der man hadde kjente gjerningsmenn. Samtidig begås rundt to av ti lovbrudd i Norge av personer med innvandrerbakgrunn.

Akk, NRK-journalistenes dykk kan nok kalles mye rart, men ikke dypt. For når man leser den samme rapporten de lenker til, viser den noe som ingen ved sine fulle fem ville finne på å kalle «svak overrepresentasjon». I stedet understreker den en trend som har vært observerbar i flere år – til tross for noen like forutsigbare, som ubehjelpelige forsøk på omskrive den utrivelige virkeligheten: overrepresentasjonen hos personer med ikke-vestlig bakgrunn er voldsom og den øker.

Ifølge tall fra Oslo kom­mune over inn­vand­rere og norsk­fødte med inn­vand­rer­for­eldre bosatt i Oslo per 1. januar 2012, var det 31.496 per­soner med bak­grunn fra Afrika og 77.054 per­soner med bak­grunn fra Asia. Det er i alt 108.550 per­soner av totalt 613.282 inn­byg­gere i hoved­sta­den, eller ca. 20,8% av folketallet.

Sam­ti­dig sier rap­por­ten fra Oslo politi­dis­trikt at tal­lene for 2011 viser at 21,9% av vold­tekts­men­nene hadde bak­grunn fra Afrika, 12,3% fra Midt­østen og 18,7% fra Asia. Siden Midt­østen dels lig­ger i Afrika og dels i Asia, betyr det at 52,9% av vold­tek­tene hadde gjer­nings­mann fra en av disse to verdensdelene.

Gjerningsmenn fra en gruppe som utgjør 20,8% av befolk­nin­gen står altså for 52,9% av vold­tek­tene. Overhyp­pig­he­ten er dermed mellom fire og fem ganger større hos grup­pen av per­soner fra Afrika og Asia enn hos befolk­nin­gen forøvrig

Disse tal­lene er rik­tig­nok ikke kor­ri­gert for det fak­tum at vold­tekts­hyp­pig­he­ten er alders­av­hen­gig og at alders­sam­men­set­nin­gen ikke er iden­tisk for Asia/Afrika og refe­ranse­grup­pen, men en slik kor­rek­sjon ville uan­sett ikke kunne bort­for­klare en bety­de­lig over­re­pre­sen­ta­sjon som måtte til­skri­ves kul­tu­rell bakgrunn.

Ser man på Tabell 30 (s.67) over Typer vold­tekt er anmeldt til Oslo politi­dis­trikt 2011 med iden­ti­fi­sert mistenkt/siktet, for­delt etter gjer­nings­man­nens land­bak­grunn, finner man at menn fra Midt­østen, Afrika og Asia er sterkt repre­sen­tert – og bety­de­lig over­re­pre­sen­tert i for­hold til befolk­nings­sam­men­set­nin­gen – i fire av poli­ti­ets fem vold­tekts­ka­te­go­rier (etnisk norske gjer­nings­menns pro­sent­an­del i parentes):

Fest­re­la­terte vold­tek­ter: 44,5 pro­sent (40,7)
Rela­sjons­vold­tek­ter: 67,5 pro­sent (20,9)
Sår­bar­hets­vold­tek­ter: 51,7 pro­sent (37,9)
Over­falls­vold­tek­ter: 80,0 pro­sent (20,0)
Annet: 41,7 pro­sent (45,8)

Ikke-vestlige innvandrere er således ikke bare overrepresentert prosentmessig; i flere kategorier står de rent faktisk for flertallet av voldtektene i Oslo til tross for at de bare utgjør 20,8% i stort og smått. Nordmenn tegner seg også for en stor del i kategoriene Festrelatert, Sårbarhet og Annet, men i denne sammenhengen er det en vesentlig underrepresentasjon ettersom gruppen nordmenn fortsatt utgjør 70,4% av Oslos befolkning.

Tallene fra Oslo politi­dis­trikt 2010 viser da også at ikke-vestlige innvandreres andel har økt i 2011:

Fest­re­la­terte vold­tek­ter: 38,8 pro­sent (32,7)
Rela­sjons­vold­tek­ter: 42,2 pro­sent (40,0)
Sår­bar­hets­vold­tek­ter: 60,9 pro­sent (34,1)
Over­falls­vold­tek­ter: 100,0 pro­sent (0,0)
Annet: 54,6 pro­sent (45,5)

Legger man til kategorien europeiske innvandrere, som noterer seg for totalt 12,3% i 2011, er statistikken nær sagt alarmerende: hele 65,2% av voldtektene i hovedstaden blir begått av innvandrere, til tross for at nordmenn, som totalt står for 34,8%, utgjør den suverent største gruppen.

Så kan man jo bare lure på hvordan det i det hele tatt er mulig for lese- og skriveføre journalister å kalle dette en «svak overrepresentasjon», men som det blir stadig klarere for landets lisensbetalere: I NRK, der kan alt gå an.