Tall fra politiet viser at antallet anmeldte voldtekter i Oslo har økt med 84 prosent på ti år. Den dramatiske økningen omfatter alle typer voldtekt, mens antallet overfallsvoldtekter har doblet seg siden 2010. Hittil i år er det registrert hele 48 overfallsvoldtekter i Oslo, og i forhold til folketallet skjer det dermed flere overfallsvoldtekter i Oslo enn i København og hele Stockholm len, skriver NRK.

Daglig leder Herdis R. Magerøy i DIXI Ressurssenter for voldtatte er sjokkert over tallene:

Hun mener norske myndigheters håndtering av voldtekt generelt er for dårlig.

– De må ta tak i hele problemet, fra det forebyggende til hjelpearbeidet med ofrene og straffene for voldtektsforbryterne. Seksuelle overgrep er et stort samfunnsproblem i Norge, sier Magerøy.

– Myndighetene må se til København og Stockholm, der de åpenbart gjør noe bedre enn i Oslo. For tallenes tale er helt klar. Det er en markant forskjell mellom de tre hovedstedene. At ikke Oslo klarer å få ned antallet overfallsvoldtekter, sier litt om hva myndighetene her prioriterer og klarer, sier Magerøy.

Antall overfallsvoldtekter i Oslo har skutt i været den siste tiden. Hittil i år er det registrert 48 overfallsvoldtekter i Oslo. Det er dobbelt så mange som i hele 2010. I hele Norge er det hittil i år registrert 72 overfallsvoldtekter.

– Overfallsvoldtekter har økt betraktelig i Oslo de siste to årene. Det er helt utrolig at myndighetene ikke handler raskere enn det de har gjort. For stadig flere liv blir ødelagt, og det er veldig alvorlig, legger Dixi-lederen til.

Leder for Stortingets justiskomite, Per Sandberg (Frp), er også overrasket over de alarmerende tallene. Han viser til at politidekningen i Stockholm og København er bedre enn i Oslo, men mener at mer synlig politi, parkvoktere, bedre belysning og informasjon om norsk kultur til asylsøkere kan bidra til en løsning.

I forbindelse med presentasjonen av rapporten «Voldtekt i den globale byen» i mai 2011 advarte imidlertid Oslo-politiet mot «kulturelle årsaksforklaringer», til tross for at den aktuelle rapporten viser en betydelig statistisk overrepresentasjon av gjerningsmenn med ikke-vestlig bakgrunn i alle kategorier voldtekt.

Ifølge tall fra Oslo kommune over innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre bosatt i Oslo i 2011, var det 30.080 personer med bakgrunn fra Afrika og 74.413 personer med bakgrunn fra Asia. Det er i alt 104.493 personer av totalt 599.230 innbyggere i hovedstaden, eller ca. 17,4% av folketallet. Samtidig sier rapporten fra Oslo politidistrikt at tallene for 2010 viser at 19,7% av voldtektsmennene hadde bakgrunn fra Afrika, 15,1% fra Midtøsten og 14,1% fra Asia. Siden Midtøsten dels ligger i Afrika og dels i Asia, betyr det at 48,9% av voldtektene hadde gjerningsmann fra en av disse to verdensdelene.

Gjerningspersoner med bakgrunn i 17,4% av Oslos befolkning står dermed for 48,9% av voldtektene i Oslo, hvilket er en voldsom overrepresentasjon: Voldtektshyppigheten er mellom fire og fem ganger større hos gruppen av personer fra Afrika og Asia enn hos befolkningen forøvrig.

Tallene er ikke korrigert for det faktum at voldtektshyppigheten er aldersavhengig og at alderssammensetningen ikke er identisk for Asia/Afrika og den etnisk norske referansegruppen (som utgjør omtrent 70 prosent av Oslos befolkning), men en slik korreksjon ville uansett ikke kunne bortforklare en betydelig overrepresentasjon som måtte tilskrives kulturell bakgrunn.

Om man så betrakter Tabell 30 over Typer voldtekt er anmeldt til Oslo politidistrikt 2010 med identifisert mistenkt/siktet, fordelt etter gjerningsmannens landbakgrunn, viser det seg at menn fra Midtøsten, Afrika og Asia er sterkt representert – og betydelig overrepresentert i forhold til befolkningssammensetningen – i samtlige av politiets fem voldtektskategorier (etnisk norske gjerningsmenns prosentandel i parentes):

Festrelaterte voldtekter: 38,8 prosent (32,7)
Relasjonsvoldtekter: 42,2 prosent (40,0)
Sårbarhetsvoldtekter: 60,9 prosent (34,1)
Overfallsvoldtekter: 100,0 prosent (0,0)
Annet: 54,6 prosent (45,5)

NRK: Oslo er voldtektshovedstaden i Skandinavia

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂