Hittil i år er det anmeldt 56 overfallsvoldtekter i landets fem største byer. Bare i Oslo er det så langt anmeldt 39 overfallsvoldtekter, og leder av vold- og sedelighetsseksjonen i Oslo politidistrikt, Hanne Kristin Rohde, beskriver utviklingen som dramatisk:

I Hordaland politidistrikt er det anmeldt ni overfallsvoldtekter hittil i år, og seksjonsleder ved vold -og sedelighetsseksjonen Rigmor Isehaug anslår at syv av disse har funnet sted i Bergen sentrum.

I Trondheim er det registrert fire overfallsvoldtekter, mens både Stavanger og Kristiansand har tre saker i sine registre som betegnes som overfallsvoldtekter.

I Oslo er gjerningsmennene i et overveldende flertall beskrevet som personer av utenlandsk opprinnelse, men i Bergen ser man ikke den samme tendensen. Det er også vanskelig for Bergens-politiet å finne noen fellestrekk ved overfallsvoldtektene.

– Gjerningspersonene er både norske og utenlandske, og voldtektene skjer ikke i noen spesiell sone i byen. Det som går igjen er at det er enten rus eller beruselse involvert, forteller Isehaug til Aftenposten.no.

Ifølge Isehaug har minst halvparten av overfallsvoldtektene i Bergen skjedd i forbindelse med nachspiel, mens rundt halvparten er forsøk på, men ikke fullbyrdet voldtekt.

I Oslo, som har opplevd den største økningen i antall overfallsvoldtekter fra 24 i hele 2010, er flere av sakene gruppevoldtekter. Dette innebærer ikke nødvendigvis at flere forgriper seg på offeret, men at flere medvirker til at voldtekten blir gjennomført. Oppklaringsprosenten i disse sakene er lav:

Utfordringene for politiet er at det i mange tilfeller er svært vanskelig å finne gjerningspersonene, og oppklaringsprosenten er lav.

– Det er viktig at offeret kommer tidlig i kontakt med politiet. Da har vi en mulighet til å sikre spor, både biologiske og elektroniske, samt ta kontakt med vitner som kan ha vært der. Vi får ofte kritikk for henleggelse av saker, men når anmeldelse inngis fra en uke etter og utover, så er det betydelige vanskeligere å oppklare saken, sier Isehaug.

– Mange kritiserer politiet, men jeg føler at vi gjør veldig mye. Men jeg skulle ønsket at vi kunne gjøre mer.

I januar 2010 kom det frem at samtlige overfallsvoldtekter i Oslo fra 2006 tom 2009 ble begått av ikke-vestlige innvandrere, mens ofrene hovedsakelig var kvinner med et “etnisk nordisk utseende”:

17 av 21 ofre er norske kvinner med etnisk nordisk utseende. I 2008 hadde ni av 11 ofre etnisk norsk utseende.

– Det bør settes spørsmålstegn ved om gjerningsmennene i disse sakene har et kvinnesyn som må behandles, sier Hanne Kristin Rohde i Oslo-politiet til NRK.

Politisjefen går hardt ut i denne saken, til tross for at hun vet at dette er et betent tema.

– Hensikten er å fortelle sannheten og skape et bedre samfunn. Derfor håper jeg debatten handler om det, sier Rohde.

Også Stavanger har rapportert om en overrepresentasjon av ikke-vestlige gjerningsmenn i forbindelse med overfallsvoldtekter eller forsøk på samme. I løpet av 2008 og til november 2009 mottok Stavangerpolitiet 17 anmeldelser for overfallsvoldtekt eller forsøk på overfallsvoldtekt, de seks såkalte taxi-voldtektene inkludert. I 16 av de 17 sakene ble gjerningsmennene beskrevet som ikke-vestlige av ofrene.

I Oslo-politiets rapport Voldtekt i den globale byen fra mai 2011 viser Tabell 30 over Typer voldtekter anmeldt til Oslo politidistrikt 2010 med identifisert mistenkt/siktet, fordelt etter gjerningsmannens landbakgrunn, at menn fra Midtøsten, Afrika og Asia er sterkt representert i samtlige av politiets fem voldtektskategorier (etnisk norske gjerningsmenns prosentandel i parentes):

Festrelaterte voldtekter: 38,8 prosent (32,7)
Relasjonsvoldtekter: 42,2 prosent (40,0)
Sårbarhetsvoldtekter: 60,9 prosent (34,1)
Overfallsvoldtekter: 100,0 prosent (0,0)
Annet: 54,6 prosent (45,5)

Rapportens kapittel om Statsborgerskap og landbakgrunn – gjerningsperson (s. 52) viser at etniske nordmenn stadig utgjør den største gruppen gjerningsperson(er), men at personer med ikke-vestlig bakgrunn er kraftig overrepresentert i forhold til befolkningssammensetningen i Oslo:

Ifølge tall fra Oslo kommune over innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre bosatt i Oslo i 2011, var det 30.080 personer med bakgrunn fra Afrika og 74.413 personer med bakgrunn fra Asia. Det er i alt 104.493 personer av totalt 599.230 innbyggere i hovedstaden, eller ca. 17,4% av folketallet.

Samtidig sier rapporten fra Oslo politidistrikt at tallene for 2010 viser at 19,7% av voldtektsmennene hadde bakgrunn fra Afrika, 15,1% fra Midtøsten og 14,1% fra Asia. Siden Midtøsten dels ligger i Afrika og dels i Asia, betyr det at 48,9% av voldtektene hadde gjerningsmann fra en av disse to verdensdelene.

17,4% av befolkningen står altså for 48,9% av voldtektene, hvilket er en voldsom overrepresentasjon: Voldtektshyppigheten er mellom fire og fem ganger større hos gruppen av personer fra Afrika og Asia enn hos befolkningen forøvrig.

Aftenposten: 56 overfallsvoldtekter i de fem største byene i år

Leste ikke Amnesty og ARS politiets rapport, eller…?

– Voldtekt trigges først og fremst av et ønske om seksuell tilfredsstillelse