Poli­tiet i Trond­heim er bekym­ret etter fem uopp­klarte over­falls­vold­tek­ter eller for­søk på samme siden 1. april. I tre av de fem sakene er det flere gjer­nings­menn, og alle disse beskri­ves som afri­ka­nere eller menn fra Midt­østen. Poli­tiet tror at vold­tek­tene har vært plan­lagt på for­hånd.

Retts­psy­kia­ter og poli­ti­ker Michael Sets­aas mener det er vik­tig å foku­sere på at vold­tekt først og fremst er styrt av sek­su­ell drift og øns­ket om sek­su­ell til­freds­stil­lelse:

- En vold­tekt kan aldri for­sva­res eller for­kla­res av trau­mer fra krig, eller fra kul­tur­for­skjel­ler. Vold­tekt er trig­get av et ønske om sek­su­ell til­freds­stil­lelse, sier Sets­aas.

- En del av vold­tekts­men­nene er alvor­lig psy­kisk syke, og asyl­sø­kere og flykt­nin­ger kan ha psy­kiske pla­ger som til en viss grad kan være med­vir­kende årsak. Men det er vik­tig å foku­sere på at en vold­tekt først og fremst er styrt av sek­su­ell drift og øns­ket om en sek­su­ell til­freds­stil­lelse. Den er ikke styrt av en psy­kisk syk­dom, sier Michael Sets­aas.

- Da er det mer snakk om at gjer­nings­men­nene kan ha psy­kiske lidel­ser i til­legg, noen av dem også alvor­lige sinns­li­del­ser, men det er ganske få.

Rett­psy­kia­te­ren mener imid­ler­tid at kul­tur­for­skjel­ler kan for­klare gjen­g­vold­tek­ter. Mange menn har et kul­tu­relt basert kvinne­syn som pre­ges av fra­vær av respekt for kvin­ner, og som gjør at de tror at de kan til­late seg hva som helst over­for kvin­ner, sier Sets­aas:

ANNONSE

- Mange har en helt annen kul­tu­rell bak­grunn, de har et helt annet syn på kvin­ner og like­stil­ling enn vi har her. Vi kan snakke om nær­mest et fra­vær av respekt for kvin­ner. Der­nest kan rus og rus­på­virk­ning være en fak­tor, og så er det noe med å hisse opp hver­andre – i dob­bel for­stand. I retts­psy­kiatrisk arbeid opp­over årene har jeg sett at en del av disse har store pro­ble­mer med å for­holde seg til norske, kul­tu­relle nor­mer. De har nær­mest et eier­for­hold til kvin­ner, som gjør at de tror de kan til­late seg nær­mest hva som helst. Enten de er alene eller sam­men med andre, sier han.

Sets­aas for­kla­rer at mange fra krigs­her­jede områ­der kan ha pro­ble­mer med impuls­kon­troll, noe som gjør at de let­tere begår bla vold­tekt uten å føle empati, ansvar eller anger i etter­tid. Han adva­rer like­vel om at det er for enkelt å tro at en slik bak­grunn for­kla­rer vold­tekt:

Retts­psy­kia­te­ren og poli­ti­ke­ren Sets­aas mener det gjø­res alt­for lite for asyl­sø­kere og flykt­nin­ger som sli­ter med inte­gra­sjon. Og han fryk­ter en smitte­ef­fekt.

- På gene­relt grunn­lag vet vi at innen­for litt mer lukkete miljø, f. eks. et asyl­mot­tak, er det stor grunn til bekym­ring for smitte­ef­fek­ten av slike vold­tek­ter. Mange av de som bor her sli­ter med å for­holde seg til norsk lov­verk og til norsk kul­tur. Vi har alt­for mange tik­kende bom­ber, enten det gjel­der draps­menn, vold­tekts­menn eller alvor­lige volds­for­bry­tere gående i våre asyl­mot­tak, under betin­gel­ser som er så kri­tikk­ver­dige at noe av pri­sen vi beta­ler er slike saker. Vi burde ha gjort mye mer for å få inte­grert de som skal ha opp­holds- og arbeids­til­la­telse hos oss. Og vi burde ha gjort mye mer for å få sendt ut de som er her ulov­lig og som har fått avslag på sine søk­na­der. Det er den eneste løs­nin­gen for å komme noe av dette til livs, mener Sets­aas.

Ifølge volds­fors­ker Ragn­hild Bjørne­bekk ved Politi­høy­sko­len i Oslo har gruppe­vold­tek­ter his­to­risk sett vært helt uvan­lig i Norge og i Nor­den, men har økt som feno­men siden 1997. Når flere er sam­men om vold­tek­ten, blir vol­den ofte gro­vere:

– Per­sonene bifal­ler hver­andre og kom­mu­ni­se­rer på en måte som gjør at vol­den kan bli gro­vere. Man dri­ver hver­andre fram, og i noen sam­men­hen­ger kan det ende med drap, sier hun.

Over­falls­vold­tek­ter er ofte plan­lagt, selv om ideen om å gjøre det kan være impul­siv, og per­sonene som vold­tar har en kynisk hold­ning til kvin­ner.

– De ser på vold­tekt som spen­nende, og opp­fat­ter det ikke som galt i for­hold til seg selv, sier fors­ke­ren.

Bjørne­bekk sier at gruppe­vold­tek­ter til­hø­rer krigs­si­tua­sjo­ner, men at feno­me­net er blitt over­ført til det sivile sam­fun­net som en følge av at per­soner med erfa­ring fra krig flyt­ter.

Tall fra Oslo­po­li­tiet viser at samt­lige over­falls­vold­tek­ter de siste årene er begått av ikke-vest­lige inn­vand­rere, mens ofrene typisk er norske kvin­ner med “etnisk nor­disk utse­ende”. Også i Stav­an­ger er ikke-vest­lige menn over­re­pre­sen­tert når det gjel­der over­falls­vold­tek­ter eller for­søk på samme. I løpet av 2008 og til novem­ber 2009 mot­tok Stav­an­ger­po­li­tiet 17 anmel­del­ser for over­falls­vold­tek­ter eller for­søk på over­falls­vold­tekt, de seks såkalte taxi-vold­tek­tene inklu­dert. I 16 av de 17 sakene ble gjer­nings­men­nene beskre­vet som ikke-vest­lige.

Oslo-poli­ti­ets nye vold­tekts­rap­port viser for øvrig at ikke-vest­lige gjer­nings­menn er bety­de­lig over­re­pre­sen­tert i alle kate­go­rier vold­tek­ter.

Like­vel adva­rer poli­tiet mot “kul­tu­relle årsaks­for­kla­rin­ger” i rap­por­ten:

Især har dette vært hyp­pig med hen­syn til varia­be­len ”etnisk bakgrunn”/”landbakgrunn”, som har gitt uhel­dig kraft til en for­stå­else om at kul­tu­rell bak­grunn fra andre ste­der enn Norge skulle inne­bære en økt vold­tekts­fare i seg selv.

Sam­ti­dig vel­ger man å under­streke at det er etniske nord­menn som sta­dig utgjør den største grup­pen gjer­nings­menn. I rap­por­tens kapit­tel om Stats­bor­ger­skap og land­bak­grunn – gjer­nings­per­son (s. 52) heter det føl­ge­lig at:

Den etniske pro­fi­len varie­rer innen­for de ulike vold­tekts­ty­pene, men for samt­lige unn­tatt over­falls­vold­tekt er norske gjer­nings­per­soner den største grup­pen.

Dette er ikke sær­lig opp­sikts­vek­kende mtp at nord­menn uten inn­vand­rings­bak­grunn utgjør omlag sytti pro­sent av hoved­sta­dens befolk­ning, selv om den ande­len nok er blitt endel lavere i de alders­grup­pene som nor­malt er involvert i vold­tek­ter. Etniske nord­menn er fort­satt den suve­rent største enkelt­na­sjo­na­li­te­ten i byen, og de vil for­bli det lenge etter at de mis­ter fler­tal­let i befolk­nin­gen.

Det man behen­dig unn­la­ter å snakke om, er den sta­tis­tiske over­re­pre­sen­ta­sjo­nen hos per­soner med ikke-vest­lig bak­grunn.

Ifølge tall fra Oslo kom­mune over inn­vand­rere og norsk­fødte med inn­vand­rer­for­eldre bosatt i Oslo i 2011, var det 30.080 per­soner med bak­grunn fra Afrika og 4.413 per­soner med bak­grunn fra Asia. Det er i alt 104.493 per­soner av totalt 599.230 inn­byg­gere i hoved­sta­den, eller ca. 17,4% av folke­tal­let.

Sam­ti­dig sier rap­por­ten fra Oslo politi­dis­trikt at tal­lene for 2010 viser at 19,7% av vold­tekts­men­nene hadde bak­grunn fra Afrika, 15,1% fra Midt­østen og 14,1% fra Asia. Siden Midt­østen dels lig­ger i Afrika og dels i Asia, betyr det at 48,9% av vold­tek­tene hadde gjer­nings­mann fra en av disse to ver­dens­de­lene.

17,4% av befolk­nin­gen står altså for 48,9% av vold­tek­tene, hvil­ket er en vold­som over­re­pre­sen­ta­sjon: Vold­tekts­hyp­pig­he­ten er mel­lom fire og fem gan­ger større hos grup­pen av per­soner fra Afrika og Asia enn hos befolk­nin­gen for­øv­rig.

Rett­psy­kia­ter Michael Sets­aas er da hel­ler ikke alene om å mene at kul­tur­for­skjel­ler kan for­klare ikke-vest­lige menns over­re­pre­sen­ta­sjon på vold­tekts­sta­ti­stik­ken:

I 2009 lan­serte Utlen­dings­di­rek­to­ra­tet (UDI) et nytt pro­sjekt der unge asyl­sø­kere skulle lære om norsk kvinne­syn og vest­lig syn på sek­su­ali­tet gjen­nom opp­lys­nings­fil­men “Min kropp”. UDI tok ini­tia­tiv til å lage fil­men, som skal hjelpe unge asyl­sø­kere med kvinne­syn, sek­su­ali­tet og pre­ven­sjon. Bak­grun­nen for UDIs til­tak var Oslo­po­li­ti­ets rap­port som viste at asyl­sø­kere var over­re­pre­sen­tert hva gjel­der sær­lig over­falls­vold­tek­ter:

Region­di­rek­tør i region indre øst, Siv Kjelds­trup mener at det er vik­tig å sette fokus på denne pro­ble­ma­tik­ken.

- Det er nød­ven­dig at barn og unge i mot­tak får en for­stå­else av hvilke nor­mer som eksis­te­rer i Norge, sier hun.

- Vi har plikt til å lære ung­dom­mene hvor­dan vi opp­fø­rer oss mot det andre kjønn her i lan­det. Forsk­ning og erfa­ring omkring dette emnet viser at asyl­sø­kerne har mye å lære. Vi tror at slik lær­dom for­mid­les best visu­elt, for­kla­rer Kjelds­trup.

I for­bin­delse med taxi-vold­tek­tene i Stav­an­ger gikk reli­gions­fors­ker med islam som spe­sial­felt, Jan Opsal ved Misjons­høg­sko­len i Stav­an­ger, ut med kraf­tig kri­tikk av hvor­dan asyl­sø­kere blir intro­du­sert for det norske sam­fun­net. Også Opsal er av den for­me­ning at den eks­treme over­re­pre­sen­ta­sjo­nen del­vis skyl­des kul­tur­bak­grunn og kvinne­syn:

- Hele mot­taks­ap­pa­ra­tet og asyl­mot­ta­kene må ta mer på alvor å gi asyl­sø­kere som kom­mer til Norge bedre intro­duk­sjons­kurs om det norske sam­funn og hvor­dan norske kvin­ner ter seg, sier Opsal til NRK.

Reli­gions­fors­ke­ren mener de mange over­falls­vold­tek­tene i Stav­an­ger den siste tiden viser at dagens intro­duk­sjons­kurs for asyl­sø­kere ikke kan være gode nok.

- Målet må være at asyl­sø­kere lærer å se for­skjell på den kjønns­tra­di­sjon de kom­mer fra og den de kom­mer til. De må lære seg at norske kvin­ner ikke er dår­li­gere enn mus­limske kvin­ner og er fritt vilt, selv om de opp­fø­rer seg anner­le­des enn det de er vant til, sier Opsal.

Reli­gion­fors­ker Jan Opsal for­kla­rer mus­limske menn sitt syn på kvin­ner på denne måten.

- Kvin­ner som er ugift hører til i barn­doms­hjem­met fram til hun fin­ner en ekte­mann, og skal som oftest ikke fer­des alene i det offent­lige rom. Kvin­nen skal beskytte sin ære med tanke på et fram­ti­dig ekte­skap. Bry­ter hun disse gren­sene, så betyr det at hun også bry­ter med sin egen respekt, og der­med også med sitt krav på å holde på gren­sene rundt seg selv, for­kla­rer Opsal.

Opsal sier at en mus­lim ut fra islamsk etikk ikke har rett til å for­gripe seg på en kvinne, men når dette like­vel skjer har reli­gions­fors­ke­ren denne for­kla­rin­gen.

- En ens­lig mus­limsk asyl­sø­ker som kom­mer fra et sam­funn med strenge restrik­sjo­ner på hvor­dan kvin­ner klar seg og fer­des i det offent­lige rom, vil tolke adfer­den til norske kvin­ner som en invi­ta­sjon til å prøve seg. Når han da blir avvist kan dette få utslag av frust­ra­sjon og sinne, sier reli­gions­fors­ker Jan Opsal.

Opsal og Sets­aas støt­tes av politi­over­be­tjent og spe­sia­list på etter­forsk­ning av sek­su­elle over­grep, Tor Erik Riska Thor­sen i Roga­land politi­dis­trikt, som også gir uttrykk for at ikke-vest­lige menns over­re­pre­sen­ta­sjon når det gjel­der vold­tekt skyl­des bak­grunn i kul­tu­rer med urgam­melt kvinne­syn og lite åpen­het om sek­su­ali­tet:

Mange av inn­vand­rerne i Roga­land kom­mer fra utkant­strøk hvor et for­his­to­risk kvinne­syn lever godt, for­kla­rer Thor­sen. Dette synet tar menn med seg til andre land.

– Når en lett­kledd, beru­set kvinne set­ter seg alene inn i en taxi, har hun i utgangs­punk­tet syn­det alle­rede. En mus­limsk kvinne kan ikke gjøre det. De som over­falt og vold­tok kvin­ner på gata, har ment at de har vært i sin fulle rett. De har sett en beru­set kvinne uten følge. Hun blir da reg­net som fritt vilt i noen mus­limske mil­jøer. Og etter egen opp­fat­ning har men­nene en fore­stil­ling om at kvin­nene ikke har noen verdi som vitne i en straffe­sak, sier Thor­sen.

Adressa: – Vold­tekt styres av sek­su­al­drift

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Nå kan dette kan­skje høres flei­pete ut, men her er ett for­slag: Tilby alene­rom med gra­tis inter­nett­for­bin­delse, så får folk “let off some steam”. Jeg har hørt det fin­nes “vok­sen­inn­hold” der ute.

  • Arbei­de­ren

   Ja, la oss sette opp en haug med moel­ven­brak­ker på Bou­vet­øya, med inter­net for­bin­delse og der­til hørende gra­tis porr sur­fing. Per­fekt asyl­mot­tak spør du meg. Med Tor­bjørn Jag­land som sysselmann/sosionom. 

   • Her­man Robak

    Bou­vet er for langt unna, har for mye is og er umu­lig å legge til med båt!  Nei, legg det på Bjørn­øya!  Der er det isbjørn, som nav­net anty­der.  Og sats på betong, ikke Moel­ven; et hard-core asyl­mot­tak bør være svært vans­ke­lig å tenne på! 

  • Brille­per

   Skal ikke påbe­rope meg stål­kon­troll på fel­tet, men er det ikke jevnt over enig­het blant psy­ko­lo­ger om at “utløp” som porno ikke roer krop­pens jag (annet enn på vel­dig kort sikt), men hel­ler tvert imot for­ster­ker det? Vil ihvert­fall ikke tro det hjel­per på kjønns­sy­net …

 • Guest

  Jag är så trött på att höra om “ikke-vest­lige” hela tiden. Säg mus­li­mer i stäl­let, för det är precis vad dem är. Det är inte kine­ser, thai­län­dare, viet­na­me­ser osv som våld­tar norska kvinnor på gatan. Jag har en kille från Viet­nam på mitt jobb i Oslo. Han kokar av ilska när han hör ordet “ikke-vest­lige” i för­bin­delse med över­falls­våld­täk­ter. Han flyt­tade i övrigt från Gro­rud­da­len i år efter­som han blev tra­kas­se­rad av mus­li­merna där.

  • Tanya, du har helt rett, og det er en vik­tig påpek­ning. 🙂

  • ate­okrat

   Ikke for å være flå­sete, men er det altså ingen kristne afri­ka­nere på sta­ti­stik­ken? Er det fak­tisk bare mus­li­mer?

 • Dess­verre har norsk menings­elite kaps­let seg inne i en Susan Brownmillers’sk boble om at “vold­tekt hand­ler ikke om sex” (.…men angi­ve­lig kun om om makt, kon­troll og vold –ikke minst ditto semen­tert i sosiale struk­te­rer).  
  Denne ska­de­lige fore­stil­lin­gen har tor­pe­dert rele­vant fors­king,  vans­ke­lig­gjort effek­tive til­tak, og frem­for alt øde­lagt mange kvinne­liv.  

  Hver gang noen fra politi elelr andre eta­ter påpe­ker det åpen­bare, spret­ter de nor­ma­tive trol­lene frem og hyler til vars­lerne utskjelt og bekjem­met hol­der kjeft.

  Cas­san­ders
  In Cod we trust

  • Med i dette bil­det hører store doser rasisme og også kvinne­hat.

 • Trond­heim har blitt ram­met av 5 over­falls­vold­tek­ter på kort tid. I Adresse­avi­sen i dag går poli­tiet ut og sier at over­gre­pene synes å være plan­lagt, og at i 3 av over­gre­pene er flere gjer­nings­menn involvert.
  Det er på høy tid at det blir fel­lings­til­la­telse på disse rov­dy­rene.

  • perma

   Jeg hørte nett­opp at den 15-årige jenta som anmeldte noen afri­ka­nere for å ha vold­tatt henne på fest­nin­gen tok livet sitt. Hun hop­pet i døden fra blokka i Ila der hun bodde. Hun skal visst­nok ha blitt truet av gjer­nings­men­nene til å trekke anmel­del­sen. Jeg vil om det er mulig be document.no under­søke om det er hold i dette. Ellers vil denne saken tro­lig bli dys­set ned

   • Her­man Robak

    Det skulle ikke være den saken «Brig­gen» kom­men­terte under artik­ke­len «Fem over­falls­vold­tek­ter eller –for­søk på to måne­der»?

    Link til kom­men­ta­ren:
    Jeg har dess­verre litt inside info om denne saken. Jenta var 14 år. […] 

    • perma

     Jo, det stem­mer. Poli­tiet skal etter hva jeg har hørt ha inn­røm­met at de kunne etter­fors­ket saken bedre. Hun bodde sam­men med mora si og hadde nett­opp blitt kon­fir­mert.  Ingen tok vare på hen­nes ære. Sør­ge­lige greier.

     • Dette er desverre ikke et enkelt­stå­ende til­felle. Flere jen­ter og kvin­ner har begått selv­mord etter å ha blitt utsatt for vold­tekt.
      Temaet har vært tabu, noe som ble hys­jet ned. Når det nå de senere år er blitt slik at det er i hoved­sak inn­vand­rede mus­li­mer som er gjer­nings­menn, blir dette dys­set ned av MSM og PK-media. Man må ikke STIGMATISERE inn­vand­rere, for ALLE er ikke sånn, må vite. Å påpeke fakta, blir tol­ket som rasisme.
      Våre myn­dig­he­ter spil­ler jeopardy med kvin­ners liv og helse.
      En instans som hjel­per ofrene, er Dixie Res­surs­sen­ter, i Oslo og Stav­an­ger.

     • Brig­gen

      Jepp. Slik infor­ma­sjon er kate­go­ri­sert som “hate facts”. 

      Et sam­funn som ikke er opp­tatt av, eller dyr­ker sann­het, er et sam­funn i raskt for­fall.

   • Man blir så for­ban­net at man får lyst til å kaste ting i veg­gen ! Stol­ten­berg, Støre, Stor­ber­get er DIREKTE ansvar­lige for dette !!!!! Nå det bli total inn­vand­rings­stopp for uin­te­grer­bare, usi­vi­li­serte pri­ma­ter !!!!
    Har ikke norske jen­ter og kvin­ner snart lidd nok ? Bare for at disse selv­opp­tatte, arro­gante dritt­sek­kene av noen poli­ti­kere skal få bryske seg på den inter­na­sjo­nale arena med sin HUMANITET ?
    Fy flate som jeg for­ak­ter disse ynke­lige kry­pene !
    Det er mange kloke hoder her på Doc. Tiden er kom­met for å GJØRE NOE- ikke bare syte ! Vi må orga­ni­sere oss !! Selv vil jeg gjerne være med på noe i Trond­heim.

   • Brig­gen

    Jeg kan bekrefte at dette stem­mer. Jeg kjen­ner his­to­rien godt fra ven­ner i nær­mil­jøet som har barn på samme sko­len. Døds­an­non­sen stod i Adressa sist fre­dag.
    Det er litt uklart dette med trus­ler om å trekke anmel­del­sen, men ele­vene på sko­len har for­talt om epi­so­der der biler med afri­kansk ung­dom har kjørt forbi sko­len og ropt ukvems­ord til ung­dom­mene som de har opp­fat­tet som tru­ende. Om det var direkte rela­tert til saken eller mer gene­rell revir­pis­sing skal være usagt.

 • MiaVi

  Er det ikke en større drift å drive reli­giøst fana­tisk virke?

  • Her­man Robak

   Nei, den reli­giøse «drif­ten» er nok vel så ofte kana­li­sert kjønns­drift.  Mens vi pleide å si «har du lyst har du lov», så er det nye man­traet «er du from har du lov!»

 • Supra­fon

  Apro­pos kul­tur. Da den iranske vin­ner av Nobels freds­pris, Shi­rin Ebadi, kom til Norge for å hente pri­sen, ga hun inter­vjuer i norske aviser der hun opp­lyste at kvin­ner bare har halv­par­ten eller tredje­par­ten av den arve­ret­ten som men­nene har i Iran. Ved ulyk­kes­for­sik­rin­ger  etter tra­fikk­ulyk­ker gjel­der det samme, og i til­legg gjel­der det at jøder og kristne bare får en brøk­del av slike for­sik­rings­ut­be­ta­lin­ger. Jeg hus­ker ikke tal­lene nøy­ak­tig, men det var snakk om at kristne og jøder fikk intet eller bare 10 pro­sent av det mus­limske menn får. Jeg mener å huske at var jødene som fikk ingen­ting, eller kan­skje det var kristne eller jødiske kvin­ner som fikk ingen­ting. Man kan sjekke dette ut ved å lete i Oslo-aviser som Aften­pos­ten, Dag­bla­det og VG.

   Dette var opp­lys­nin­ger som, ifølge det van­lige møns­te­ret i den norske msm-jour­na­lis­tik­ken, ble dyt­tet langt ned i inter­vju­ene, så langt ned at man i avi­sene håpet at leserne ikke skulle orke å lese så langt. 

  Ebadi satte  disse ord­nin­gene i for­bin­delse med den mus­limske mak­ten og den mus­limske orden i Iran. I et nor­malt, norsk sam­funn skulle slike opp­lys­nin­ger skape et rama­skrik om men­neske­ret­ter o.l. Men det skjedde ikke, og  jeg reg­ner med at de fleste her inne skjøn­ner hvor­for.  

  Islam har sine kva­li­te­ter, utvil­somt, men i det store og hele er det en reli­gion som på så mange områ­der bry­ter med det som er gjengs i den vest­lige kul­tu­ren, at det åpen­bart for­nuf­tige ville være å si nei til mer inn­vand­ring og flere asyl­sø­kere fra disse lan­dene. Det er nok for lenge siden. Vi kan ikke len­ger løse pro­ble­mene til “fai­led sta­tes”, de må snart begynne å gjøre noe selv.

 • sis­sel58

  For et par – tre dager siden ble det på nrk-troms refe­rert til et opp­læ­ringsopp­legg som lens­man­nen på Finns­nes hadde med “yngre” (min uthe­ving) ens­lige asyl­sø­kere for å på best mulig måte for­be­rede dem på det norske sam­fun­net.

  Disse timene ble opp­fat­tet som vel­dig posi­tive av både kurs­del­ta­gere og kurs­le­dere. Og jour­na­lis­ten hadde smil i stem­men, som seg hør og bør, da hun snak­ket med noen av disse “yngre” gut­tene.

  Det som imid­ler­tid for­bau­set meg var da hun, med smil og en liten anelse lat­ter i stem­men, for­talte at lens­man­nen hadde sagt at det mest stilte spørs­må­let fra disse gut­tene var (hold dere fast!) om hvor lav den sek­su­elle lav­al­der var . 

  I mine ører hør­tes det som om hun syn­tes det var så tro­skyl­dig at disse gut­tene var opp­tatt av slikt.  De er jo bare fem­ten til atten år gamle! Jeg tenkte høyt for meg meg selv; Gud bedre meg for en ufor­stand.

  Selv­føl­ge­lig kan det være  at jeg over­rea­gerte. Men når en vet at unge gut­ter som står uten en mulig­het til å skaffe seg kjæ­reste fra sitt eget miljø, og som sik­kert er full av ung­dom­me­lig test­os­te­ron, synes det for meg som om jen­ters fri­het er berø­vet.

  • Nai­vis­men og idio­tien har tyde­lig­vis ingen gren­ser. Jeg leste et sted , hus­ker ikke hvor, at asy­lan­tene på intro­duk­sjons­kurs, fikk utdelt kon­do­mer.
   Værså god ! Ta for deg av norske jen­ter !
   SV- sosio­no­mene er utret­te­lige i sin omsorg for det ” farge­rike fel­les­skap” !

 • 7grace

  Hvis dere orker:

  Mus­limsk kvinne (tidl. par­la­ment kan­di­dat i Kuwait)  som åpent frem­hol­der lega­li­te­ten for mus­limske menn i å ta “van­tro” til sex­sla­ver…

  The Kuwaiti female acti­vist beg­ins by insis­ting that “it’s of course true” that “the prop­het of Islam legi­ti­mized sex-slavery.”

  A Mus­lim state must [first] attack a Chris­tian state—sorry, I mean any non-Mus­lim state—and they [the women, the future sex-slaves] must be cap­ti­ves of the raid. Is this for­bid­den? Not at all; accor­ding to Islam, sex slaves are not at all for­bid­den. Quite the con­trary, the rules regu­la­ting sex-slaves dif­fer from those for free women [i.e., Mus­lim women]: the latter’s body must be covered entirely, except for her face and hands, whe­reas the sex-slave is kept naked from the belly­button on up—she is dif­fe­rent from the free woman; the free woman has to be mar­ried properly to her hus­band, but the sex-slave—he just buys her and that’s that.

  And the greatest example we have is Harun al-Ras­hid: when he died, he had 2,000 sex slaves—so it’s okay, not­hing wrong with it.”

  http://frontpagemag.com/2011/06/08/muslim-woman-seeks-to-revive-institution-of-sex-slavery/

 • Polin­korr

  Når 17,4 % av befolk­nin­gen står for 50% av vold­tekts­pro­duk­sjo­nen, så vil vel illu­sjo­nis­tene snakke om vel­lyk­ket arbeids­inn­vand­ring. 
  Norge må vise mye mer klør over­for inn­vand­re­res man­gel på respekt og nor­mer- vi har en løve med øks i vårt riks­vå­pen, men poli­ti­kerne som skal repre­sente og beskytte lan­dets befolk­ning, opp­fø­rer seg som om det var en j… sau.

 • ate­okrat

  Disse andek­tige gha­zis vil garan­tert få så mange hou­rier de bare kan bedekke. Ingen har vel gjort så mye med så lite for å spre den obli­ga­to­riske for­ned­ring og frykt blant kuf­far. Vold­tekt som våpen i Jihad: http://crombouke.blogspot.com/2010/01/honor-shame-culture-and-humiliation-in.html

  Er det ikke bare et lite mindre­tall av mus­li­mene som vold­tar? Jo, og det samme kan man si om Den Røde Hærs berik­ning av Øst-Tysk­land, for­øv­rig en slå­ende paral­lell til det som skjer med Europa. Fins vel ingen sam­funn hvor vold­tekts­menn ikke er i mindre­tall. Men i stør­rel­sen på dette mindre­tal­let lig­ger spen­net mel­lom Island og Soma­lia.

 • ate­okrat

  Vi burde ha gjort mye mer for å få inte­grert de som skal ha opp­holds- og arbeids­til­la­telse hos oss. Og vi burde ha gjort mye mer for å få sendt ut de som er her ulov­lig og som har fått avslag på sine søk­na­der. Det er den eneste løs­nin­gen for å komme noe av dette til livs, mener Sets­aas.”
  ”- Det er nød­ven­dig at barn og unge i mot­tak får en for­stå­else av hvilke nor­mer som eksis­te­rer i Norge, sier hun.”

  - Hele mot­taks­ap­pa­ra­tet og asyl­mot­ta­kene må ta mer på alvor å gi asyl­sø­kere som kom­mer til Norge bedre intro­duk­sjons­kurs om det norske sam­funn og hvor­dan norske kvin­ner ter seg, sier Opsal til NRK.
  Reli­gions­fors­ke­ren mener de mange over­falls­vold­tek­tene i Stav­an­ger den siste tiden viser at dagens intro­duk­sjons­kurs for asyl­sø­kere ikke kan være gode nok.“Tror dette men­nes­ket opp­rik­tig at århund­rers inn­bitt, guds­be­stemt van­tro- og kvinne­for­akt kan avskaffes på kvelds­kurs? Hvilke kva­li­fi­ka­sjo­ner er det for å bli reli­gions­fors­ker? Tyde­lig­vis må du enten (a) være mus­lim eller (b) ikke ha snø­ring på islam.Integrering ditt, utsen­ding datt, intro­duk­sjons­kurs dutt. Jeg er så lei dette vrøv­let. Er det så vans­ke­lig å si at eneste løs­ning er å STOPPE INNVANDRINGEN av de rele­vante folke­grup­per? Hva må til for at folk skal tørre å treffe spi­ke­ren når de snak­ker om dette?

 • Brig­gen

  Det skjer noe i Trond­heim nå. Adresse­avi­sen bru­ker hele for­si­den på saken om 14-årin­gen. 
  Også nett­ut­ga­ven har det som hoved­opp­slag.

  http://www.adressa.no/

  Så får vi se om det fører til noe mer etter­hvert. Jeg hol­der ikke pus­ten …

  • Her­man Robak

   Over­skrift fra Adressa igår: «Man­nen vold­tar, ikke kul­tu­ren»

   Des­ken har her begått det kunst­stykke å motsi artik­ke­lens fokus på indi­vid og enkelt­til­fel­ler, som med vel­vilje kan kal­les nyan­se­rende, med en dulgt anklage mot han­kjøn­net.  Og enda mer dulgt, en anklage mot de mest tall­rike han­nene; de inn­fødte men­nene.  M.a.o. den gir næring til ARS-spo­ret og det gamle femi­nist­man­traet om at alle menn er poten­si­elle vold­tekts­menn. 

   Det er så dumt og destruk­tivt at det er til å grine av!  Vi menn må bare la sånt fjas gå forbi oss.  Hvis vi skulle tatt det til oss, så ville det blitt sta­dig færre «mann­folk» som tok kvin­ne­nes parti, og kvin­nene ville være dømt til å sørge for sin egen sik­ker­het, alene!  For selv­pis­kende aka­de­mi­ker-fyrer i fot­form­sko får neppe Ali Tøf­fing til å skjelve i buk­sene. 

   PS! For å si det litt mindre kri­gersk: Jeg tror ikke Ola Nord­mann synes at han skal dele ansva­ret over­falls­vold­tek­tene soli­da­risk med alle med­lem­mer av sitt kjønn. Men noen vil lese over­skrif­ten sånn.

   • Med respekt å melde, Her­man Robak. Dette sier DU, som i en vold­tekts­de­batt her på sidene, for en tid siden, karak­te­ri­sert vold­tekts­of­fer som “brisne blon­di­ner” og “bim­boer”, bl. andre neg­a­tive karak­te­ris­tik­ker !
    Gå i deg selv mann !

    • Her­man Robak

     Og her slut­ter jam­men Marit seg til det samme koret!  Nei, du bør gå i deg selv, kvinne!  Ser du ikke at du nett­opp gjorde deg selv til en del av pro­ble­met?! 

     Du til­hø­rer kjøn­net som er offer-par­ten i denne pågå­ende tra­ge­dien.  Du har rett til å være for­ban­net.  Men det gir deg ikke fri­kort til å være små­lig, uri­me­lig og bent frem dum!  Blir du for trig­ger­happy så sky­ter du deg selv i foten, som her. 

     For n-te gang: Jeg har ikke kalt vold­tekts­of­rene for «bim­boer», men beskyldt andre for å tenke i de baner.  For­øv­rig synes jeg ikke «bri­sen blon­dine» er grovt sji­ka­nøst; jeg synes det er helt greit å være både blond og bri­sen.  Jeg synes du gjør det unø­dig vans­ke­lig å ha en fri­mo­dig debatt omkring dette temaet, og ja, den bør være fri­mo­dig.  Nett­opp man­ge­len på fri­mo­dig­het har vært det store pro­ble­met, og jeg vil ikke være med på å vedta et annet sett med tabuer enn de rådende PK-tabu­ene.

     Jeg vil helst ikke omtale van­lige norske kvin­ner med en påtatt ømhet, selv om de befin­ner seg i en hjerte­skjæ­rende offerrolle.  For det er ikke opp­rik­tig.  Det er en over­fla­disk gest, som skal sig­na­li­sere en «høf­lig» med­fø­lelse.  La poli­ti­kere drive med sånt! 

     Jeg vet dette er vondt, vans­ke­lig og pro­vo­se­rende.  Det er nett­opp der­for ARS’ stra­tegi ikke er helt uvirk­som: Det er lett å slå splid på dette områ­det!  Og det blir enda let­tere hvis folk tror at det å bli lett kren­ket er en res­surs, og ikke en hem­sko.  Ikke spill offerpo­ker!  Det er et spill for tapere! 

     Opp­sum­me­ring: Jeg blir visst beskyldt for å være hyk­ler, noe jeg anser som et bom­skudd.