Nytt

En oversikt over domfellelser av voldtektsforbrytere i Stavanger viser at minoritetsmenn er kraftig overrepresentert. I de siste tre årene er det avsagt 18 dommer med til sammen 22 tiltalte. Av disse ble to frifunnet, mens tre etnisk norske, en polakk, ti afrikanere og fem asiater ble funnet skyldig i voldtekt.

Sorenskriver Helge Bjørnestad ved Stavanger tingrett er ikke overrasket, men sier at tallene stemmer med deres inntrykk:

Halvparten av de dømte har afrikansk opprinnelse. Bjørnestad mener det er viktig at tallene blir kjent, og årsaken diskutert.

– En analyse av hvem gjerningsmennene er, kan være helt avgjørende i mange sammenhenger. Det å påpeke og diskutere dette gjør at man kan bruke virkemidler som gir effekter. Når du skal velge virkemidler, må du vite hvem gjerningsmannen er, sier Bjørnestad.

Sorenskriver Helge Bjørnestad mener det er viktig at tallene blir kjent, og årsaken diskutert.

Sorenskriveren tror skjevfordelingen blant annet kan forklares ut fra kulturelle forskjeller.

– Det ligger åpenbart en forklaring i forbindelse med kvinnesyn, respekt og integritet. Men det er neppe den fulle forklaring, sier han.

Bjørnestad er ikke alene om å peke på kulturelle forskjeller og kvinnesyn som en faktor i den voldsomme overrepresentasjonen av ikke-vestlige menn på voldtektsstatistikkene. I juni uttalte rettspsykiater og politiker Michael Setsaas at det er viktig å fokusere på at voldtekt først og fremst er styrt av seksuell drift og ønsket om seksuell tilfredsstillelse, og påpekte at mange menn har et kulturelt basert kvinnesyn som preges av fravær av respekt for kvinner, og som gjør at de tror at de kan tillate seg hva som helst overfor kvinner:

– Mange har en helt annen kulturell bakgrunn, de har et helt annet syn på kvinner og likestilling enn vi har her. Vi kan snakke om nærmest et fravær av respekt for kvinner. Dernest kan rus og ruspåvirkning være en faktor, og så er det noe med å hisse opp hverandre – i dobbel forstand. I rettspsykiatrisk arbeid oppover årene har jeg sett at en del av disse har store problemer med å forholde seg til norske, kulturelle normer. De har nærmest et eierforhold til kvinner, som gjør at de tror de kan tillate seg nærmest hva som helst. Enten de er alene eller sammen med andre, sier han.

Også i Oslo er ikke-vestlige menn betydelig overrepresentert på voldtektsstatistikken. En rapport fra Oslo politidistrikt for 2010 viser at 19,7% av voldtektsmennene hadde bakgrunn fra Afrika, 15,1% fra Midtøsten og 14,1% fra Asia. Siden Midtøsten dels ligger i Afrika og dels i Asia, betyr det at 48,9% av voldtektene hadde gjerningsmann fra en av disse to verdensdelene. Ifølge tall fra Oslo kommune over innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre bosatt i Oslo i 2011, var det 30.080 personer med bakgrunn fra Afrika og 74.413 personer med bakgrunn fra Asia. Det er i alt 104.493 personer av totalt 599.230 innbyggere i hovedstaden, eller ca. 17,4% av folketallet.

I 2009 lanserte Utlendingsdirektoratet (UDI) et nytt prosjekt der unge asylsøkere skulle lære om norsk kvinnesyn og vestlig syn på seksualitet gjennom opplysningsfilmen “Min kropp”. UDI tok initiativ til å lage filmen, som skal hjelpe unge asylsøkere med kvinnesyn, seksualitet og prevensjon. Bakgrunnen for UDIs tiltak var nettopp Oslopolitiets rapport som viste at asylsøkere var overrepresentert hva gjelder særlig overfallsvoldtekter:

Regiondirektør i region indre øst, Siv Kjeldstrup mener at det er viktig å sette fokus på denne problematikken.

– Det er nødvendig at barn og unge i mottak får en forståelse av hvilke normer som eksisterer i Norge, sier hun.

– Vi har plikt til å lære ungdommene hvordan vi oppfører oss mot det andre kjønn her i landet. Forskning og erfaring omkring dette emnet viser at asylsøkerne har mye å lære. Vi tror at slik lærdom formidles best visuelt, forklarer Kjeldstrup.

I forbindelse med de såkalte Taxi-voldtektene i Stavanger gikk religionsforsker med islam som spesialfelt, Jan Opsal ved Misjonshøgskolen i Stavanger, ut med kraftig kritikk av hvordan asylsøkere blir introdusert for det norske samfunnet. Også Opsal er av den formening at den ekstreme overrepresentasjonen delvis skyldes kulturbakgrunn og kvinnesyn:

– Hele mottaksapparatet og asylmottakene må ta mer på alvor å gi asylsøkere som kommer til Norge bedre introduksjonskurs om det norske samfunn og hvordan norske kvinner ter seg, sier Opsal til NRK.

Religionsforskeren mener de mange overfallsvoldtektene i Stavanger den siste tiden viser at dagens introduksjonskurs for asylsøkere ikke kan være gode nok.

– Målet må være at asylsøkere lærer å se forskjell på den kjønnstradisjon de kommer fra og den de kommer til. De må lære seg at norske kvinner ikke er dårligere enn muslimske kvinner og er fritt vilt, selv om de oppfører seg annerledes enn det de er vant til, sier Opsal.

Religionforsker Jan Opsal forklarer muslimske menn sitt syn på kvinner på denne måten.

– Kvinner som er ugift hører til i barndomshjemmet fram til hun finner en ektemann, og skal som oftest ikke ferdes alene i det offentlige rom. Kvinnen skal beskytte sin ære med tanke på et framtidig ekteskap. Bryter hun disse grensene, så betyr det at hun også bryter med sin egen respekt, og dermed også med sitt krav på å holde på grensene rundt seg selv, forklarer Opsal.

Opsal sier at en muslim ut fra islamsk etikk ikke har rett til å forgripe seg på en kvinne, men når dette likevel skjer har religionsforskeren denne forklaringen.

– En enslig muslimsk asylsøker som kommer fra et samfunn med strenge restriksjoner på hvordan kvinner klar seg og ferdes i det offentlige rom, vil tolke adferden til norske kvinner som en invitasjon til å prøve seg. Når han da blir avvist kan dette få utslag av frustrasjon og sinne, sier religionsforsker Jan Opsal.

Uttalelsene støttes av politioverbetjent og spesialist på etterforskning av seksuelle overgrep, Tor Erik Riska Thorsen i Rogaland politidistrikt, som også har gitt uttrykk for at ikke-vestlige menns overrepresentasjon i voldtektssaker skyldes bakgrunn i kulturer med urgammelt kvinnesyn og lite åpenhet om seksualitet:

Mange av innvandrerne i Rogaland kommer fra utkantstrøk hvor et forhistorisk kvinnesyn lever godt, forklarer Thorsen. Dette synet tar menn med seg til andre land.

– Når en lettkledd, beruset kvinne setter seg alene inn i en taxi, har hun i utgangspunktet syndet allerede. En muslimsk kvinne kan ikke gjøre det. De som overfalt og voldtok kvinner på gata, har ment at de har vært i sin fulle rett. De har sett en beruset kvinne uten følge. Hun blir da regnet som fritt vilt i noen muslimske miljøer. Og etter egen oppfatning har mennene en forestilling om at kvinnene ikke har noen verdi som vitne i en straffesak, sier Thorsen.

Nettavisen: Ni av ti voldtektsdømte i Stavanger er minoritetsmenn

Les også