En over­sikt over dom­fel­lel­ser av vold­tekts­for­bry­tere i Stav­an­ger viser at mino­ri­tets­menn er kraf­tig over­re­pre­sen­tert. I de siste tre årene er det avsagt 18 dom­mer med til sam­men 22 til­talte. Av disse ble to fri­fun­net, mens tre etnisk norske, en polakk, ti afri­ka­nere og fem asia­ter ble fun­net skyl­dig i vold­tekt.

Soren­skri­ver Helge Bjørne­stad ved Stav­an­ger ting­rett er ikke over­ras­ket, men sier at tal­lene stem­mer med deres inn­trykk:

Halv­par­ten av de dømte har afri­kansk opp­rin­nelse. Bjørne­stad mener det er vik­tig at tal­lene blir kjent, og årsa­ken dis­ku­tert.

– En ana­lyse av hvem gjer­nings­men­nene er, kan være helt avgjø­rende i mange sam­men­hen­ger. Det å påpeke og dis­ku­tere dette gjør at man kan bruke virke­mid­ler som gir effek­ter. Når du skal velge virke­mid­ler, må du vite hvem gjer­nings­man­nen er, sier Bjørne­stad.

Soren­skri­ver Helge Bjørne­stad mener det er vik­tig at tal­lene blir kjent, og årsa­ken dis­ku­tert.

Soren­skri­ve­ren tror skjev­for­de­lin­gen blant annet kan for­kla­res ut fra kul­tu­relle for­skjel­ler.

– Det lig­ger åpen­bart en for­kla­ring i for­bin­delse med kvinne­syn, respekt og integri­tet. Men det er neppe den fulle for­kla­ring, sier han.

Bjørne­stad er ikke alene om å peke på kul­tu­relle for­skjel­ler og kvinne­syn som en fak­tor i den vold­somme over­re­pre­sen­ta­sjo­nen av ikke-vest­lige menn på vold­tekts­sta­ti­stik­kene. I juni uttalte retts­psy­kia­ter og poli­ti­ker Michael Sets­aas at det er vik­tig å foku­sere på at vold­tekt først og fremst er styrt av sek­su­ell drift og øns­ket om sek­su­ell til­freds­stil­lelse, og påpekte at mange menn har et kul­tu­relt basert kvinne­syn som pre­ges av fra­vær av respekt for kvin­ner, og som gjør at de tror at de kan til­late seg hva som helst over­for kvin­ner:

ANNONSE

– Mange har en helt annen kul­tu­rell bak­grunn, de har et helt annet syn på kvin­ner og like­stil­ling enn vi har her. Vi kan snakke om nær­mest et fra­vær av respekt for kvin­ner. Der­nest kan rus og rus­på­virk­ning være en fak­tor, og så er det noe med å hisse opp hver­andre – i dob­bel for­stand. I retts­psy­kiatrisk arbeid opp­over årene har jeg sett at en del av disse har store pro­ble­mer med å for­holde seg til norske, kul­tu­relle nor­mer. De har nær­mest et eier­for­hold til kvin­ner, som gjør at de tror de kan til­late seg nær­mest hva som helst. Enten de er alene eller sam­men med andre, sier han.

Også i Oslo er ikke-vest­lige menn bety­de­lig over­re­pre­sen­tert på vold­tekts­sta­ti­stik­ken. En rap­port fra Oslo politi­dis­trikt for 2010 viser at 19,7% av vold­tekts­men­nene hadde bak­grunn fra Afrika, 15,1% fra Midt­østen og 14,1% fra Asia. Siden Midt­østen dels lig­ger i Afrika og dels i Asia, betyr det at 48,9% av vold­tek­tene hadde gjer­nings­mann fra en av disse to ver­dens­de­lene. Ifølge tall fra Oslo kom­mune over inn­vand­rere og norsk­fødte med inn­vand­rer­for­eldre bosatt i Oslo i 2011, var det 30.080 per­soner med bak­grunn fra Afrika og 74.413 per­soner med bak­grunn fra Asia. Det er i alt 104.493 per­soner av totalt 599.230 inn­byg­gere i hoved­sta­den, eller ca. 17,4% av folke­tal­let.

I 2009 lan­serte Utlen­dings­di­rek­to­ra­tet (UDI) et nytt pro­sjekt der unge asyl­sø­kere skulle lære om norsk kvinne­syn og vest­lig syn på sek­su­ali­tet gjen­nom opp­lys­nings­fil­men “Min kropp”. UDI tok ini­tia­tiv til å lage fil­men, som skal hjelpe unge asyl­sø­kere med kvinne­syn, sek­su­ali­tet og pre­ven­sjon. Bak­grun­nen for UDIs til­tak var nett­opp Oslo­po­li­ti­ets rap­port som viste at asyl­sø­kere var over­re­pre­sen­tert hva gjel­der sær­lig over­falls­vold­tek­ter:

Region­di­rek­tør i region indre øst, Siv Kjelds­trup mener at det er vik­tig å sette fokus på denne pro­ble­ma­tik­ken.

– Det er nød­ven­dig at barn og unge i mot­tak får en for­stå­else av hvilke nor­mer som eksis­te­rer i Norge, sier hun.

– Vi har plikt til å lære ung­dom­mene hvor­dan vi opp­fø­rer oss mot det andre kjønn her i lan­det. Forsk­ning og erfa­ring omkring dette emnet viser at asyl­sø­kerne har mye å lære. Vi tror at slik lær­dom for­mid­les best visu­elt, for­kla­rer Kjelds­trup.

I for­bin­delse med de såkalte Taxi-vold­tek­tene i Stav­an­ger gikk reli­gions­fors­ker med islam som spe­sial­felt, Jan Opsal ved Misjons­høg­sko­len i Stav­an­ger, ut med kraf­tig kri­tikk av hvor­dan asyl­sø­kere blir intro­du­sert for det norske sam­fun­net. Også Opsal er av den for­me­ning at den eks­treme over­re­pre­sen­ta­sjo­nen del­vis skyl­des kul­tur­bak­grunn og kvinne­syn:

– Hele mot­taks­ap­pa­ra­tet og asyl­mot­ta­kene må ta mer på alvor å gi asyl­sø­kere som kom­mer til Norge bedre intro­duk­sjons­kurs om det norske sam­funn og hvor­dan norske kvin­ner ter seg, sier Opsal til NRK.

Reli­gions­fors­ke­ren mener de mange over­falls­vold­tek­tene i Stav­an­ger den siste tiden viser at dagens intro­duk­sjons­kurs for asyl­sø­kere ikke kan være gode nok.

– Målet må være at asyl­sø­kere lærer å se for­skjell på den kjønns­tra­di­sjon de kom­mer fra og den de kom­mer til. De må lære seg at norske kvin­ner ikke er dår­li­gere enn mus­limske kvin­ner og er fritt vilt, selv om de opp­fø­rer seg anner­le­des enn det de er vant til, sier Opsal.

Reli­gion­fors­ker Jan Opsal for­kla­rer mus­limske menn sitt syn på kvin­ner på denne måten.

– Kvin­ner som er ugift hører til i barn­doms­hjem­met fram til hun fin­ner en ekte­mann, og skal som oftest ikke fer­des alene i det offent­lige rom. Kvin­nen skal beskytte sin ære med tanke på et fram­ti­dig ekte­skap. Bry­ter hun disse gren­sene, så betyr det at hun også bry­ter med sin egen respekt, og der­med også med sitt krav på å holde på gren­sene rundt seg selv, for­kla­rer Opsal.

Opsal sier at en mus­lim ut fra islamsk etikk ikke har rett til å for­gripe seg på en kvinne, men når dette like­vel skjer har reli­gions­fors­ke­ren denne for­kla­rin­gen.

– En ens­lig mus­limsk asyl­sø­ker som kom­mer fra et sam­funn med strenge restrik­sjo­ner på hvor­dan kvin­ner klar seg og fer­des i det offent­lige rom, vil tolke adfer­den til norske kvin­ner som en invi­ta­sjon til å prøve seg. Når han da blir avvist kan dette få utslag av frust­ra­sjon og sinne, sier reli­gions­fors­ker Jan Opsal.

Utta­lel­sene støt­tes av politi­over­be­tjent og spe­sia­list på etter­forsk­ning av sek­su­elle over­grep, Tor Erik Riska Thor­sen i Roga­land politi­dis­trikt, som også har gitt uttrykk for at ikke-vest­lige menns over­re­pre­sen­ta­sjon i vold­tekts­sa­ker skyl­des bak­grunn i kul­tu­rer med urgam­melt kvinne­syn og lite åpen­het om sek­su­ali­tet:

Mange av inn­vand­rerne i Roga­land kom­mer fra utkant­strøk hvor et for­his­to­risk kvinne­syn lever godt, for­kla­rer Thor­sen. Dette synet tar menn med seg til andre land.

– Når en lett­kledd, beru­set kvinne set­ter seg alene inn i en taxi, har hun i utgangs­punk­tet syn­det alle­rede. En mus­limsk kvinne kan ikke gjøre det. De som over­falt og vold­tok kvin­ner på gata, har ment at de har vært i sin fulle rett. De har sett en beru­set kvinne uten følge. Hun blir da reg­net som fritt vilt i noen mus­limske mil­jøer. Og etter egen opp­fat­ning har men­nene en fore­stil­ling om at kvin­nene ikke har noen verdi som vitne i en straffe­sak, sier Thor­sen.

Nett­avi­sen: Ni av ti vold­tekts­dømte i Stav­an­ger er mino­ri­tets­menn

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Hann­e65

  Hvert år kan vi trekke de sam­men kon­klu­sjo­nene:
  Mus­limske menn har gene­relt et kvinne­syn som ikke fun­ge­rer i det norske sam­fun­net. Kon­se­kven­sen av dette er at norske kvin­ner er fritt vilt og at vold­tekts­tal­lene øker år for år. Vi vil ikke bli stengt hjemme eller endre vår opp­før­sel og kles­drakt. Vi er HJEMME HOS OSS SELV. Ergo må inn­vand­rere endre SIN hold­ning eller i det aller minste sin opp­før­sel.
   
  Hold­nin­ger er det nes­ten umu­lig å endre på. I vok­sen alder er dette nokså fast­låst for de aller fleste. Da gjen­står det å beskytte norske kvin­ner. Dette kan let­test gjø­res ved luk­kede asyl­mot­tak, en stren­gere inn­vand­rings­po­li­tikk og utsen­delse av alle inn­vand­rere med kri­mi­nelt rulle­blad.  Norsk stats­bor­ger­skap til­de­les dess­uten alt­for tid­lig. Videre må det vur­de­res om dro­sje­sjå­fø­rer spe­si­elt utgjør en fare for kvin­ner. Mange mino­ri­tets­menn kjø­rer dro­sje og mange norske kvin­ner føler seg utrygge i bak­se­tet – ikke uten grunn etter sta­ti­stik­ken å dømme.  Bli kvitt løyve­sys­te­met nå – det er uhold­bart at nes­ten hvem som helst kan kjøre dro­sje for en dro­sje­eier.   

 • For­skjel­lene kan like gjerne være bio­lo­giske. Det er påvist at det eksis­te­rer store rase­mes­sige for­skjel­ler i bl.a. IQ-nivå og test­os­te­ron-nivå mel­lom ulike folke­slag. Dette er og blir et fak­tum, selv om det skulle være poli­tisk ukor­rekt å påpeke det – selv for document.no. 

  • Hann­e65

   IQ og test­os­teron­nivå? Nei, IQ nivået har jeg mine tvil om. Det er sik­kert nok av intel­li­gente vold­tekts­for­bry­tere. Test­os­te­ron er nok en sterk driv­kraft. Mange psy­ko­lo­ger sier at vold­tekt ikke har noe med sex å gjøre, men jeg kan ikke huske å hørt noe om menn som går rundt og slår til­fel­dige kvin­ner utfra man­gel på respekt. At ters­ke­len for vold­tekt er lavere for indi­vi­der fra kul­tu­rer hvor vold­tekt og kvinne­mis­hand­ling er mer van­lig er nokså selv­sagt, men jeg synes ideen om at rase skulle være utslags­gi­vende er helt bak mål. Vi for­ven­ter litt høy­ere nivå i denne debat­ten.

   • odde­gil

    Jeg kan hel­ler ikke se at det har noe med IQ å gjøre.
    Ikke skjøn­ner jeg at noen tren­ger å lære at vold­tekt er uak­sep­ta­belt hel­ler.
    Man går jo ikke rundt og vold­tar kvin­ner på bade­stren­der i Afrika eller Asia, uan­sett hvor lett­kledte kvin­nene er.

    Det vir­ker mer som de gir f..n. En even­tu­ell straff eller (fra­væ­ret av) for­døm­melse i eget nett­verk, vir­ker ikke skrem­mende. Det er som disse vol­de­lige ran og narko­salg i Oslo, det ver­ste som kan skje er en kort tid i feng­sel. Hvor man egent­lig ikke har det så ille(?).
    Kost&losji pluss lom­me­pen­ger.

  • sean_ch

   Det er ikke rase­mes­sige for­skjel­ler, men IQ-for­skjel­ler som gjør menn med  lav IQ mer vol­de­lige enn menn med høy IQ selv om du har rett i at det er bety­de­lige IQ-for­skjel­ler mel­lom folke­grup­per slik som IQ måles i dag. 

   Dette er kjent og knapt noen som er uenige i. Jeg antar uten videre at vold­tekt
   er en del av volds­pro­ble­ma­tik­ken. Men det har altså ikke (iso­lert sett) med
   rase å gjøre men lav IQ.

 • Pluto

   Takk for at du frem­he­ver dette, Nina Hjerp­set-Øst­lie. For dette er dys­ter les­ning ved­rø­rende et over­mo­dent tema av pro­ble­ma­tikk, som bør finne sin løs­ning sna­rest.

  Noen anmerk­nin­ger: Det som ikke nev­nes – (mer­ker jeg meg fra de som inter­vjues her, og i pres­sen ellers), er at mange inn­vand­rere fra risiko-områ­der er kri­mi­nelle med et aso­sialt bete­ende, og at en form for men­neske­for­akt over­for verts­lan­dets opp­rin­nel­ses­be­folk­ning (omvendt rasisme=rasehat) også lig­ger til grunn for de mange fysiske volds­over­grep mot våre norske kvin­ner (og menn). Dette nev­nes ikke over­hode, kun «iso­lerte» poli­tisk-kor­rekte for­kla­rin­ger gjemt bak begreps­ord som «kvinne­syn» og «kul­tur­for­skjel­ler, som om det hele kun er tale om mang­lende kul­ti­vert­het, opp­dra­gelse og sundt folke­vett.

  Så kan man jo i denne for­bin­delse også vit­ter­lig stille seg det beti­me­lige spørs­mål: Hvor­for er da så mange inn­vand­rede per­soner, som kom til Norge for 30–40 år siden, som nes­ten ikke over­hode er repre­sen­tert på denne dystre kri­mi­nal­sta­ti­stik­ken!? Og det inn­ly­sende sva­ret gir seg der­med selv: I de siste 10–20 år, så har Norge impor­tert mere eller mindre kri­mi­nelle ele­ment, med et aso­sialt og men­neske­for­ak­tene livs­syn, hvor egen­nytelse (ego­sen­trert­het) og kri­mi­nell vin­nings­ak­ti­vi­tet er så godt som eneste motiv for deres «even­tyr­lige» opp­hold her i riket, og hvor disse volds­menn kynisk vet, at man til­hø­rer sys­te­mets «hel­lige kuer» i et over-tole­rant sam­funns­sys­tem, som vel­vil­lig syr puter under deres armer.

  Så, av hen­syn til alle de posi­tive inn­vand­rere, som både fører seg, og er vel inte­grert siden år til­bake, samt den norske opp­rin­nel­ses­be­folk­nin­gen, så er eneste løs­ning i dagens situa­sjon en inn­vand­rings­stopp for men­nesker fra ikke-euro­pe­iske land. Og selv­sagt; kon­tant hjem­sen­delse av alle kri­mi­nelle ele­ment. Dette er det eneste verk­tøy fra den poli­tiske verk­tøy­kas­sen, som på sikt duger, og som der­med er et løs­nings-ori­en­tert virke­mid­del, som i til­legg også gir bonus­po­eng i form av posi­tive ring­virk­nin­ger på mange andre sam­funns­om­rå­der også. – Så sett i gang poli­ti­kere, og bruk hodet – det er der­for vi med et lønn­lig håp har valgt dere!

  Pluto

  • Buddy Ogilvy

   I de siste 10–20 år, så har Norge impor­tert mere eller mindre kri­mi­nelle ele­ment, med et aso­sialt og men­neske­for­ak­tene livs­syn, hvor egen­nytelse (ego­sen­trert­het) og kri­mi­nell vin­nings­ak­ti­vi­tet er så godt som eneste motiv for deres «even­tyr­lige» opp­hold her i riket, …”

   Vi vet lite om bak­grun­nen til mange av dem som ban­ker på vår dør. Men når man leser norsk kri­mi­nal­sta­ti­stikk de siste årene, kan det være på sin plass å minne om hva Cuba gjorde på åtti­tal­let. Lan­det åpnet feng­sels­dø­rer og asyl­dører og lot kri­mi­nelle og sinns­li­dende rømme fra Cuba til USA.  Har andre land gjort det samme?

   • sean_ch

    Har andre land gjort det samme?’

    Ja, Pinochet da han tømte chi­lenske fengs­ler for kri­mi­nelle (de aller ver­ste) og sendt dem til Sve­rige som en hil­sen til Palme. Det er der­for kri­mi­na­li­te­ten blant chi­le­nere i Sve­rige er sky­høy ift i andre land i Europa.

  • Polin­korr

   Helt enig i kon­klu­sjo­nen. Men det blir nok bare preik og bort­for­kla­rin­ger fort­satt.

  • Sameti

   Enig. Men begre­pet “omvendt rasisme” beror på mis­for­stå­el­sen om at rasisme i bunn og grunn er hvi­tes ned­la­tende syn på svarte. Rasisme er rasisme. Det er nok for­øv­rig betrak­te­lig mye mer rasisme feks i Saudi Ara­bia og ellers i regio­nen-Afrika inklu­dert– enn i ves­ten. Fra­vær av rasisme er like­verd. Og like­verd for­ut­sette at man tar hand­lin­gen uav­hen­gig av rase/farge. I Norge defi­ne­res rasisme som et hvitt pro­blem, og svar­tes a-sosiale og indi­vid­fiendt­lige adferd som et for­stå­lig uttrykk for frust­ra­sjon. Håp­løst. 

   • Omvendt rasisme” = dår­lig norsk for “rasisme”.

    Kri­mi­nal­sta­ti­stik­ken viser oss at dette er den van­ligste for­men for rasisme.

    Galt skal all­tid være galt uan­sett hvil­ken vei den går og må ALDRI benev­nes “omvendt galt”. Det omvendte av galt skal logisk sett være noe bra, rik­tig, posi­tivt el.

  • DagJaasund

   Jeg regist­re­rer at uttryk­ket “omvendt rasisme” går igjen i flere debat­ter. Kan noen gi meg en kor­rekt beskri­velse av uttryk­ket?

   • Pluto

    Dag Jaasund: Du etter­spør en defi­ni­sjon av begre­pet «omvendt rasisme». Også andre kom­men­ta­to­rer kom­mer med noen «for­kla­rende» ord, angå­ende uttryk­ket og begre­pet. Her har du mitt syn på saken:

    Uttryk­ket «omvendt rasisme» er fra min side ment som en meta­fo­risk «speil­vendte del» angå­ende vår dis­kri­mi­ne­rings­lov­giv­ning (som i denne sam­men­heng aldri er blitt prøvd gjen­nom retts­ap­pa­ra­tet), når det gjel­der rasisme­be­gre­pet og den­nes juri­diske anven­delse. Hver­ken venstre­ori­en­terte hat­grup­per eller ditto inn­vand­rere, som for­gri­per seg vol­de­lig mot – eller taler ned­set­tende om vårt land, det norske eller den enkelte nord­mann (med norsk-etnisk bak­grunn), blir til­talt etter «rasisme­pa­ra­gra­fen» i straffe­lo­ven. I den offent­lige dis­kurs, så bru­kes begre­pet kun over­for ur-euro­pe­ere og – fra venstre­eks­treme grup­per; også som anklage mot den norske stats­ad­mi­ni­stra­sjon for «stats­ra­sisme» ang. prak­sis over­for frem­med­kul­tu­relle som nek­tes asyl, for eksem­pel.

    «Omvendt rasisme» er altså et begrep brukt om rasisme ret­tet mot den etniske majo­ri­te­ten i en befolk­ning. «Omvendt rasisme» er i rea­li­te­ten det samme som «rasisme», men begre­pet spei­ler en under­for­stått opp­fat­ning fra makt­eli­ten og apo­lo­ge­ter for multi­kul­tu­ren om at kun en del av befolk­nin­gen kan være rasis­tisk, nem­lig mot­stan­de­ren av multi­kul­tur og/eller masse­inn­vand­rin­gen. «Omvendt» viser i denne sam­men­heng der­med til ret­nin­gen «rasis­men» kan ta, det vil si hvem som er rasis­tisk mot hvem og over for hvem – uav­hen­gig av det poli­tisk kor­rekte synet og mak­tens egen defi­ni­sjon.

    «Omvendt rasisme» i denne kon­tekst er såle­des uttrykt hat og/eller ringe­akt over for opp­rin­nel­ses­be­folk­nin­gen, eller vol­de­lig fram­ferd over for den samme. Altså: Rasisme defi­nert som rase­hat og hatideo­logi den andre veien! Begre­pet «rasisme» mis­bru­kes også ofte av venstre­ori­en­terte for hets og stig­ma­ti­se­ring av anta­go­nis­ten, samt for å avspore debatt eller dia­log, som et herske­tek­nisk grep for hat­be­skyld­nin­ger, ofte via føle­ri­ets reto­rikk.

    Straffe­lo­vens para­gra­fer ang. «rasisme», er såle­des opp­rin­ne­lig kun myn­tet på det norske folk for å kon­trol­lere oppo­si­sjo­nelle røs­ter angå­ende masse­inn­vand­rin­gen til Norge og dens kon­se­kven­ser, og denne lov­an­ven­delse prak­ti­ser der­med ikke lik­het for loven: Loven gjel­der kun for Tor, men ikke for Loke, for å si det slik.

    At ordet rasisme i vir­ke­lig­he­ten kun er et kuns­tig poli­ti­sert ord, som ingen egent­lig helt ut kan defi­nere, er en annen sak, som det fal­ler for langt å gå inn på her. Men ordet rase­hat (som er et vel­dig klart­ta­lende og for­kla­rende begreps­ut­trykk), pas­ser bedre inn, men det ville jo i såfall ved bruk, ikke ha noen sær­lig effekt for venstre­si­dens reto­rikk eller pro­pa­ganda­fram­støt, eller myn­dig­he­te­nes lov­an­ven­delse, da meget få nord­menn ville kunne klas­si­fi­se­res som rase­ha­ter.

    Mitt syn er, at store deler av lov­til­leg­get om rase­dis­kri­mi­ne­ring burde fases ut av lov­ver­ket, da denne loven langt på vei er en sovende para­graf (få dom­fel­lel­ser), og – som sterkt mis­bru­kes av multi­kul­tu­rens til­hen­gere (et skole­ek­sem­pel; Eskil Peder­sens anmel­delse av Chris­tian Tybring-Gjedde for «rasisme» angå­ende hans emi­nente kro­nikk i Aften­pos­ten; “Drøm fra Dis­ney­land”) for at «tyste» en mot­stan­der, slik at atter andre skal skrem­mes fra å våge debat­ten om inn­vand­rin­gen og dens neg­a­tive kon­se­kven­ser for Norge. Disse lov­pa­ra­gra­fer bry­ter også med grunn­lo­vens abso­lutte vern av ytrings­fri­he­ten. Altså; en anti-demo­kra­tisk lov-for­ord­ning, som opp­rin­ne­lig ble oss pådyt­tet via FN – og imple­men­tert inn i det norske lov­ver­ket av poli­tiske pud­ler i sin tid. Loven ble rati­fi­sert og «moder­ni­sert» for en ytter­li­gere utvi­delse i det orwellske år 2005.

    http://snl.no/Diskrimineringsloven

    Hil­sen Pluto

 • Frost­bitt

  Reli­gions­fors­ke­ren (Jan Opsal) mener de mange over­falls­vold­tek­tene i Stav­an­ger den siste tiden viser at dagens intro­duk­sjons­kurs for asyl­sø­kere ikke kan være gode nok.
   
  Og vi sli­ter også med reli­gions­fors­kere av slett kva­li­tet.  Mener vir­ke­lig Opsal at kva­li­te­ten på et kurs gjør noen for­skjell?  Makan!
   
  Piskes den som piskes bør, og i et sosio­nombe­fengt sam­funn betyr det selv­pis­king.  Det er altså vår – ver­tens – feil når for­bry­tel­ser blir begått av ”gjes­ten”.  Enda en gang er det offe­rets skyld, ikke for­bry­te­rens.  (At de samme ofrene også beta­ler alle utgif­tene for­bun­det med Opsals resept er ”to add insult to injury”.)
   
  Harald Eia klarte å avkle diverse ”fors­kere”, bl.a. av sorten kjønns-, men han kan spare seg bryet med reli­gions­fors­kerne.  De kla­rer fint å skjemme seg ut på egen­hånd.

  • Polin­korr

   Men det hadde vært fint å få det på tv også i til­legg:-)

 • Det er nød­ven­dig at barn og unge i mot­tak får en for­stå­else av hvilke nor­mer som eksis­te­rer i Norge”.
  Mitt spørs­mål blir da; er det ikke vik­tig i denne sam­men­heng også å infor­mere barn og unge uten­for mot­ta­kene om hvilke nor­mer som ofte eksis­te­rer blandt mino­ri­tets­menn? 

  Men her blir det vel opp til for­eld­rene å stå for den “vans­ke­lige” delen av opp­lys­nings­ar­bei­det.

  Jeg leg­ger ved len­ker til et tema som ikke har vært avdek­ket i Norge ennå, for­hå­pent­lig­vis av den grunn at det hit­til ikke har fore­kom­met. Jeg ber spe­si­elt for­eldre sette seg ned å lese igjen­nom disse len­kene som for­tel­ler om et omfat­tende pro­blem – spe­si­elt i Neder­land, men også i Eng­land. 

  Stikk­ord; Mus­limske gjen­ger, mindre­årige euro­pe­iske jen­ter, ved­va­rende sex-sla­veri, uvi­tende for­eldre, lover­boys og groom­ing. 

  Aid orga­niza­tions esti­mate that about 1,500 young girls fall vic­tim to this form of pro­sti­tu­tion every year”. Dette tal­let er fra Neder­land, en nasjon med totalt 16 mil­lio­ner inn­byg­gere.

  http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,705104,00.html 

  http://www.guardian.co.uk/world/2009/aug/18/loverboy-child-prostitution-netherlands 

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-1344218/Asian-sex-gangs-Culture-silence-allows-grooming-white-girls-fear-racist.html 

 • Bipe­dal_Pri­mate

  Vi kan snakke om nær­mest et fra­vær av respekt for kvin­ner. Der­nest kan rus og rus­på­virk­ning være en fak­tor,”

  Da jeg leste dette tenkte jeg at skulle være sar­kas­tisk og insi­nu­ere noe om at “da bør vi i det minste være glade for at de fleste utøvere av over­falls­vold­tekt ikke drik­ker alko­hol i til­legg” men så leste jeg videre og fikk nes­ten hake­slepp da jeg så at ordene”islam” og “mus­lim” ble nevnt i en artik­kel om – hold your hor­ses – vold­tekt! Nei og nei. Da er det vel rik­tig som kri­ti­kerne sier: Docu­ment fly­ter over av rasis­tisk kloakk…

 • Avi­sene skri­ver idag om en 15-år gam­mel jente som i hel­gen ble utsatt for vold­tekt i Ber­gen. 

  BA skri­ver at “man­nen skal være fra Alge­rie, men ret­ten er usik­ker både på nasjo­na­li­tet og alder”. 

  BT skri­ver at “man­nen i 20-årene er uten­landsk stats­bor­ger og har ikke opp­holds­til­la­telse i Norge. Han søkte i 2010 asyl i Norge, ifølge for­sva­re­ren, men fikk avslag”. 

  Er det ikke litt påfal­lende hvor ofte det viser seg at over­gri­pe­ren har fått avslag på asyl­søk­na­den i for­kant av voldtekten(e)? 

 • Fer­di­nand­Lint­hoeN­a­es­ha­gen

  Vold­tekt, IQ og fore­byg­ging med avskrek­king.
  Den franske sosio­lo­gen Ray­mond Bou­don har skre­vet en bok om “kuns­ten å over­be­vise seg selv om ideer som er tvil­somme, usikre eller feil” (L’art de se per­sua­der des idees dou­teu­ses, fra­gi­les ou faus­ses). Kuns­ten er lett: det er bare å følge en annen tanke­strøm­ning enn forsk­nin­gens hoved­strøm­ning. Siden fler­tal­let av de ledende intel­li­gens­fors­kerne mener (og lenge har ment, jfr. Sny­der­man og Roth­man om emnet) at de bety­de­lige gjen­nom­snitt­lige IQfor­skjel­lene mel­lom raser del­vis er gen­etiske, kan man helt enkelt lure seg selv og senere andre ved å påstå at for­skjel­lene ikke har noe med gen­etikk å gjøre. 
  En annen sak er at ved hjelp av avskrek­king kan man fore­bygge på en effek­tiv måte. I Ber­lin hadde man under det første året av mørk­leg­ging under kri­gen 35 anmeldte vold­tek­ter (og befolk­nin­gen var 4,3 mil­lio­ner) – men så nølte man for eksem­pel ikke med å hen­rette en mann som hadde ranet 18 mark i ly av mør­ket (Moor­house: Ber­lin at War s. 40). Og vi kan være sikre på at mørke­tal­lene var lavere den gang, uten vår tids greie adgang til abort. Avskrek­kings­teorien under­støt­tes fra USA: Dezh­bakhsh, Rubin og She­pherd viser at en hen­ret­telse der for­byg­ger 18 (pluss minus 10) drap (se Ame­ri­can Law and Eco­no­mics Review vol. 5).
  Men lov­giv­nin­gen er her som i andre land et område der følel­ser og poli­ti­ke­res salg av kvakk­sal­verre­me­dier har fått råde på bekost­ning av andre men­nes­kers liv og vel­ferd.
  F.L.N.

 • smoke­wa­ter

  site­rer: “Halv­par­ten av de dømte har afri­kansk opp­rin­nelse. Bjørne­stad mener det er vik­tig at tal­lene blir kjent, og årsa­ken dis­ku­tert.”

  Vir­ke­lig modig mann denne Bjørne­stad. Og uan­sett hvor poli­tisk ukor­rekt det er, så er det eneste rette veien å gå. Det er å være åpen om pro­ble­met. Ikke noe for­søk på nytale eller andre ver­bale krum­spring. Og hel­ler se på hva hvor­for at man får dette resul­ta­tet.

 • Jeg hos­pi­terte på Giar­retto­in­sti­tut­tet i San Jose, Cali­for­nia i 1994. Der mente man at over­grep av sek­su­ell karak­ter gjerne var et utslag av angst og frust­ra­sjon, et for­søk på å gjen­vinne en form for kon­troll, samt at over­gri­pe­ren får en angst­dem­pende effekt av å begå vold­tekt. Tatt i betrakt­ning livs­si­tua­sjo­nen til mange “mino­ri­tets­menn” kan muli­gens det være en plau­si­bel for­kla­ring. Pro­fes­so­rene ved Giar­retto mente i til­legg at mange menn som føler seg under­trykt, tar det ut i sek­su­ali­te­ten, fordi det potente, mann­lige, kana­li­se­res gjen­nom den. (Giar­retto har et enormt stort mate­riale i det de behand­ler sek­su­al­over­gri­pere)

  Jeg har ingen tro på at for­kla­rin­gen lig­ger i et slags pri­mi­tivt kvinne­syn. Jeg tror kvin­ner som frem­står som ube­kym­rede, gjerne lett­kledde og kan­skje fulle i til­legg, og som går alene, vel­ges fordi de anses som et tlgjen­ge­lig og lett offer. 

  • Mot­stand1

   Jeg har ingen tro på at for­kla­rin­gen lig­ger i et slags pri­mi­tivt kvinne­syn.”

   Hvor­dan for­kla­rer du da at det er enkelte grup­per menn som utpe­ker seg sær­skilt? Hadde vold­tekt vært et gene­relt trekk ved menn som opp­le­ver en mas­ku­li­ni­tets­knekk, slik du og denne pro­fes­sor Giar­retto synes å mene, ville vi ikke sett slike store for­skjel­ler mel­lom ulike grup­per av menn.

   • Når du spør hvor­for enkelte grup­per menn utpe­ker seg sær­skilt, går jeg ut i fra at du spør hvor­for enkelte grup­per menn utpe­ker seg sær­skilt i begåtte over­falls­vold­tek­ter?

    Jeg tror sva­ret på det er enkelt: De del­tar sjeld­nere på andre are­naer der vold­tekt skjer. De leter etter ofrene sine der de fer­des, akku­rat som alle andre vold­tekts­menn.

    • Buddy Ogilvy

     Du skri­ver mye om hva du tror, men hva vet du egent­lig om temaet? Hvil­ken rele­vant kunn­skap har du om situa­sjo­nen i Norge?

     Jeg spør nokså direkte fordi dine svar ikke stem­mer over­ens med poli­ti­ets egne tall om hvem som vold­tar.  Ifølge poli­tiet er uten­landske menn grovt over­re­pre­sen­tert uan­sett type vold­tekt.
      
     Les gjerne hele rap­por­ten.
     https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/oslo/Vedlegg_1309.pdf

     • Jeg vet ikke mer om temaet i Norge, enn det jeg leser og føl­ger med på av debat­ter osv. Og her sies det f. eks. fra flere hold at mørke­tal­lene er store og at ters­ke­len for å anmelde vold­tekt, f. eks der vold­tekts­mann og offer kjen­ner hver­andre, møtes på et nach­spiel, kvin­nen tar med det hun ikke tror er en vold­tekts­mann hjem og lig­nende, er meget høy. Der­for er jeg usik­ker på om kar­tet stem­mer med ter­ren­get. Det kan være at vold­tekt ikke har noe med rase, reli­gion og kul­tur å gjøre. Jeg mener det er vik­tig å holde den mulig­he­ten åpen, for hvis vi ikke gjør det, kan det bli satt i verk til­tak som har svek­ket verdi. 

      Jeg vil vold­tekt til livs. Punktum. Og jeg mener at sva­ret på hvor­dan det kan gjø­res, lig­ger hos vold­tekts­menn, uav­hen­gig av hvem de er. Det er noen men­nes­ke­lig meka­nis­mer ute og går her som vi fort­satt ikke har kom­met til bunns i. Jeg har en mis­tanke om at vi fort­satt bare roter på over­fla­ten og fin­ner del­vise svar. 

      Som ung jente ble jeg vold­tatt av en norsk mann, i en rela­sjon der jeg kjente ved­kom­mende. Som vok­sen har jeg tenkt mye hva det var hos ham som fikk ham til å begå ugjer­nin­gen. Det jeg all­tid har hatt en viss­het om er at det var van­vit­tig sterke, psy­kiske kref­ter i sving. 

  • Bipe­dal_Pri­mate

   Hva du tror eller ikke tror for­and­rer ikke på vir­ke­lig­he­ten selv om det er mer beha­ge­lig å for­nekte den. Redak­tø­rene skal etter sigende ha blitt lei av at folk pos­ter koran­vers her, for­ståe­lig nok, men du kan jo google “those whom your right hand pos­sess” hvis du tør. 

   Eller kan­skje det står at “over­gri­pe­ren får en angst­dem­pende effekt av å begå vold­tekt” hvis man leser boken på ara­bisk? Herre­min­hatt…

   • Vir­ke­lig­he­ten er at mino­ri­tets­menn er sterkt over­re­pre­sen­tert når det gjel­der over­falls­vold­tek­ter. Du har helt rett.
    Vir­ke­lig­he­ten er også at over­falls­vold­tek­ter er sterkt under­re­pre­sen­tert på sta­ti­stik­ken over det totale antall begåtte vold­tek­ter.

    Jeg tror at man må for­søke å finne ut av hvor­for noen menn vold­tar. Punktum. Å for­ankre debat­ten i rase, reli­gion og kul­tur vil ikke gi oss svar, ganske enkelt fordi vold­tekts­menn kom­mer fra alle raser, reli­gio­ner og kul­tu­rer.

    • Guest

     Mino­ri­tets­menn” er sterkt over­re­pre­sen­tert i alle vold­tekts­ka­te­go­rier.

     Og, PS:
     Hvor­for skal vi ikke se på spe­si­fikke kul­tu­rers kvinne­syn som vik­tig for­kla­rings­fak­tor på over–repre­sen­ta­sjo­nen for menn fra disse kul­tu­rene?

     Hadde kul­tu­relle for­skjel­ler vært uve­sent­lig, så ville man ikke hatt noen over­re­pre­sen­ta­sjon.
     Du kan, hvis du vil, gå inn for at over­re­pre­sen­ta­sjo­nen skyl­des gen­etiske sær­trekk,  selvom jeg betvi­ler gehal­ten i det. 

     Vil du ikkegå inn for gen­etiske for­kla­rings­mo­del­ler, så er det  bare iras­sjo­nelt, anti­em­pi­risk og dog­ma­tisk av deg å ville se vekk fra kul­tur­på­virk­nin­gen.

    • ARVEVOLDEN

     Og mens vi ven­ter på sva­ret-hvor­for noen menn vold­tar-så får vi la over­falls­vol­dek­te­nes fakta ligge?

     Det er mange gamle sann­hets­ord som frem­de­les har gyldighet.F.eks.:Det beste er det godes fiende.

     Det folk for­ven­ter er:Ut med overfallsmennene.Ikke flere inn.Uansett sinns­til­stand og oppvekst.Prisen blir for høy,for å vente på det ende­lige svaret.De fore­lø­pige er over­ty­de­lige.

     • Jeg syns abso­lutt ikke at vi skal la over­falls­vold­tek­tene ligge. Jeg syns at i til­legg til de, så skal vi også se på vold­tek­ter gene­relt. Fin­ner man ut av hvor­for noen menn vold­tar, kan man også bli i stand til å sette i verk effek­tive til­tak.

      Utdan­ning av asyl­sø­kere, er et slikt til­tak, men vi tren­ger tyde­lig­vis langt flere.

     • Trist_0

      Hvis du vil vold­tek­ter til livs er ikke sva­ret å sause sam­men alle typer vold­tek­ter slik du gjør. Det kan sak­tens være lik­he­ter mel­lom hjem­me­vold og gate­vold, men vel så inter­es­sante er for­skjel­lene, og slik er det nok med vold­tek­ter også.
      Effek­tive til­tak er gjerne spe­si­fikke – ikke gene­relle.

     • Godt argu­ment. Jeg tror begge deler må til. Spe­si­fikke til­tak i for­skjel­lige mil­jøer, og så må man i til­legg finne ut hva som får menn til å voldta, for jeg er over­be­vist om at det fin­nes noe fel­les der.

     • Bad­Neo

      Uten at jeg skal gå i detal­jer så har jeg en viss kjenn­skap til for­hol­dene i blant annet Afga­nistan. Kul­tu­ren der, spe­si­elt oven­for kvin­ner, kan best beskri­ves som mørk mid­del­al­dersk.

      Over­grep, mis­bruk, drap og trus­ler er van­lig oven­for dem som ikke inn­ret­ter seg.   Jeg har eksemp­ler hvor norske kvin­ner (etnisk afga­nere) hen­ter seg hus­bond fra hjem­lan­det sitt og det første som skjer er at de får bank når han kom­mer til Norge. 

      Kvin­ner som job­ber for de alli­erte utta­ler at de ven­ter å bli drept når vest­lige styr­ker trek­ker seg ut. 

      Når man vet at ikke-vest­lige inn­vand­rere er over­re­pre­sen­tert på nær sag alle sta­ti­stik­ker som dreier seg om makt­for­hol­det til kvin­ner, så er abso­lutt kul­tur­for­skjel­ler en fak­tor som man må se nær­mere på.

  • Ola­va62

   Nei, disse “mino­ri­tets­men­nene” har selv­sagt dyp respekt for kvin­ner og norske kvin­ner spe­si­elt. Det er fryk­te­lig synd på disse men­nene. Tenk å være så under­tryk­ket og fulle av angst. Hjelp er det de behø­ver, ikke feng­sel og straff. Norge må gi asyl til flere slike menn. Og disse norske lett­kledde, fulle norske kvin­nene som går alene og fris­ter, de ber jo om det! At de ikke kan holde seg hjemme, eller i det minste gå med herre­sel­skap eller kle seg ansten­dig i hijab eller hel­dek­kende.  

   • Jeg sier ikke at “mino­ri­tets­menn” har dyp respekt for kvin­ner, eller at det er synd på dem. Langt i fra!
    Basert på hva jeg har lært av hos­pi­te­ring­sopp­hol­det i USA, tror jeg ikke at for­kla­rin­gen på at noen vold­tar lig­ger i man­gel på respekt for kvin­ner. Da ville vi for­res­ten hatt langt flere vold­tek­ter, for respekt for kvin­ner er ikke sær­lig utbredt, ver­ken blant mino­ri­tets, eller majo­ri­tets­menn.

    Jeg tror hel­ler ikke at for­kla­rin­gen lig­ger i at kvinner/jenter er fulle og lett­kledde og går alene. 

    Når en vold­tekts­mann vil voldta, tren­ger han et offer. Da vel­ger han gjerne det offe­ret som er let­test til­gjen­ge­lig. For mino­ri­tets­menn som vold­tar, kan det for eksem­pel være kvinner/jenter som går alene, som er fulle osv. For en norsk vold­tekts­mann kan det for eksem­pel være den ful­leste jenta på nach­spie­let. Mino­ri­tets­menn som begår over­falls­vold­tek­ter i det offent­lige rom, er sjel­den i en situa­sjon der det er natur­lig at de er til stede på andre are­naer der det vold­tas.  
    Det kan være for­kla­rin­gen på at de er over­re­pre­sen­tert på sta­ti­stik­kene for over­falls­vold­tekt. Andre vold­tekts­menn fin­ner gjerne ofrene sine på andre ste­der.

    Så jeg gjen­tar: Jeg tror vold­tekt begås av menn som av ulike årsa­ker opp­le­ver seg selv som under­trykte, (den følel­sen kan også norske menn ha) og at når de vold­tar føler seg man­dige og potente for en stund. 

    • Siden du har så gode for­kla­rin­ger om mino­ri­tets­menns vold­tek­ter av norske jen­ter : Kan du også være så venn­lig å for­klare oss bak­grun­nen for gruppe­vold­tek­ter ? Vi har hatt det i Norge. Nylig ble en svensk jente vold­tatt av 11- ellve- mino­ri­tets­menn. ( Kilde : Avpix­lat ).
     For­mo­dent­lig har du en plau­si­bel for­kla­ring på denne atfer­den også ?

     • Jeg vet lite eller ingen­ting om gruppe­vold­tek­ter, Marit. Bekla­ger.
      Her har jeg bare for­søkt å si noe om den kunn­ska­pen jeg til­eg­net meg i USA, som jeg synes vir­ker som mer logiske for­kla­rin­ger enn det meste annet jeg har sett i debat­ten. Om den kunn­ska­pen har mer rele­vans av den grunn, vet jeg ikke, men jeg syns det er verdt å under­søke.

     • Bipe­dal_Pri­mate

      99% av oss er fra fød­se­len av utstyrt med en noen­lunde fun­ge­rende empati. Den res­te­rende pro­sen­ten er psy­ko­pa­ter. Er det mulig at alle de elleve per­sonene det her er snakk om er psy­ko­pa­ter? Neppe. Empati kan øde­leg­ges. Det gjør man ved å dehu­ma­ni­sere dem som til­hø­rer uten­for-grup­pen. Hvis kvin­nen anses som mindre­ver­dig, ja da for­tje­ner hun vel kan­skje ikke bedre enn dette, ikke sant? 

      Å begå sånne over­grep i edru til­stand kre­ver legi­ti­me­ring i sam­vit­tig­he­ten, og hvis man er under­kas­tet en auto­ri­tet som sty­rer rett og galt da kan denne auto­ri­te­ten også gi sam­vit­tig­he­ten fri slik at de pri­mi­tive drif­tene gis fritt spille­rom. Hvem bedre å gi til­la­telse til slikt enn den øverste av alle auto­ri­te­ter?

      Those who can make you believe absur­dities can make you com­mit atrocities.”

    • Guest

     Kan du snart slutte med myte­spred­nin­gen din om at mino­ri­tets­menn bare er over­re­pre­sen­tert i over­falls­vold­tek­ter?
     dette stem­mer ikke, de er over­re­pre­sen­tert i ALLE typer vold­tek­ter.

     Dette er ikke over­ras­kende, siden mino­ri­tets­menn er grovt over­re­pre­sen­tert som mis­hand­lere innad i fami­lien, også, i hen­hold til Krise­sen­ter­sek­re­ta­ria­tets tall.

     De utgjør i over­kant av 50% av rap­por­terte over­gri­pere på krise­sent­re­nes kli­en­ter.

     • Jeg dri­ver ikke med “myte­spred­ning.” Jeg stil­ler meg bare åpen for at hvis mørke­tal­lene kom på bor­det, så er det ikke sik­kert at kar­tet stem­mer med ter­ren­get.

      Skal man bekjempe vold­tekt på en effek­tiv måte, må man først og fremst ha kor­rekt kunn­skap om hvor­for. Jeg gjen­tar, muli­gens til det kjed­som­me­lige, at jeg ikke har noen tro på at vold­tekt kan for­kla­res med noen form for etnisk, reli­giøs, eller kul­tu­rell til­hø­rig­het. Det kan i beste fall bare være en liten del av for­kla­rin­gen, og der­for egner ikke slike for­kla­rin­ger seg til å bekjempe vold­tekt.  

      Jeg er like­gyl­dig til om en vold­tekts­mann er hvit, gul, svart, mus­lim, kris­ten, huma­ne­ti­ker, direk­tør, eller søp­pel­kjø­rer. En vold­tekts­mann, er en vold­tekts­mann. Punktum.

     • Guest

      Jo, du dri­ver med myte­spred­ning.

      Fordi du klyn­ger deg til fan­ta­si­tall du pr.definisjon ikke kan få tak i, nem­lig mørke­tal­lene.

      På basis av disse ikke-eksis­te­rende tal­lene fan­ta­se­rer du deg frem til at kan­skje muli­gens kan for­kla­rin­gen være HELT anner­le­des enn hva de reelle tal­lene for­tel­ler i SAMTLIGE vest­lige land.

      HADDE kul­tur­bak­grunn vært irre­le­vant, så ville det nem­lig ikke vært slik at nøy­ak­tig det samme vold­tekts­møns­te­ret med hen­hold til over­re­pre­sen­ta­sjon viser seg i Norge, Sve­rige, Dan­mark, Stor­bri­tan­nia, tysk­land, Frank­rike osv.

     • Guest

      1. “Jeg gjen­tar, muli­gens til det kjed­som­me­lige, at jeg ikke har noen tro på at vold­tekt kan for­kla­res med noen form for etnisk, reli­giøs, eller kul­tu­rell til­hø­rig­het.”
      Dette er dekla­me­ring og tros­be­kjen­nelse, intet argu­ment.
      2. “Det kan i beste fall bare være en liten del av for­kla­rin­gen”
      Hvor­for det? Har du en hem­me­lig for­mel for kvan­ti­fi­se­ring av fak­to­rer, annet enn å ta utgangs­punkt i enn fakta og empiri??
      3. “En vold­tekts­mann, er en vold­tekts­mann. Punktum. ”

      En tyv er en tyv. Punktum. Alli­ke­vel kan moti­vene for tyveri være høyst for­skjel­lig, for eksem­pel for­akt for “de bofas­tes” eien­dom.
      Til­sva­rende er en mor­der en mor­der, men moti­vi­sjo­nene kan variere sterkt, inklu­dert være kul­tu­relt betin­get.

     • Hvis vi  bare skal for­holde oss til tal­lene på antall dømte vold­tekts­menn, og ikke ta hen­syn til mørke­tal­lene, har jeg tapt debat­ten. Og da blir også debat­ten tem­me­lig menings­løs for meg. Mener du med “fan­ta­si­tall” at det ikke lig­ger vold­tek­ter bak det man kal­ler mørke­tall?

      Jeg kan ikke se at noe sam­funn har kom­met opp med en full­sten­dig for­kla­ring som hol­der vann. Man tror at NOE av for­kla­rin­gen kan ligge i kvinne­sy­net hos enkelte menn, og grup­per av menn, men det er i til­felle  fort­satt bare en del av for­kla­rin­gen, og der­for ganske ubru­ke­lig i for­hold til å sette inn til­tak som kan stanse vold­tekt av kvin­ner. Så lenge man ikke kjen­ner den fulle årsa­ken til at noen menn vold­tar, vil alt som pre­sen­te­res være dekla­me­ring og tros­be­kjen­nel­ser. Hvis det kun hadde vært “mino­ri­tets­menn” som vold­tok, ville jeg ha vært med på argu­men­tene dine, men så lenge det ikke for­hol­der seg slik, blir årsaks­for­kla­rin­gen du leg­ger fram helt ulo­gisk for meg.

     • Guest

      Hvor­for “ulo­gisk”??

      Vi har ikke den “fulle” årsa­ken til ALLE fly­ulyk­ker, men det betyr slet­tes ikke at vi ikke kan iden­ti­fi­sere sterke risiko­fak­to­rer bak enkelte av dem, og ved å eli­mi­nere de risiko­fak­to­rene redu­sere antal­let fly­ulyk­ker.

      Til­sva­rende vil iden­ti­fi­ka­sjon av kul­tu­relle risiko­fak­to­rer som kvinne­syn spisse vår kom­pe­tanse over­for en gitt gruppe og kunne “angripe” de spe­si­fikkke fore­stil­lin­gene med­lem­mene av en gitt sub­kul­tur har.

     • Du har helt rett. Ved å sette inn til­tak ret­tet mot menn som har for­vrengt kvinne­syn, kan man få ned  sta­ti­stik­ken for noen grup­per, for­ut­satt at man har det kor­rekte sva­ret på hvor­for de som  vold­tar, vold­tar.

      Jeg er over­be­vist om at det fin­nes tuse­ner av mino­ri­tets­menn, og andre menn, som har et kvinne­syn under enhver kri­tikk. Det jeg lurer på er hvor­for bare et fåtall av dem vold­tar?

      Som jeg har nevnt i en annen kom­men­tar fikk jeg noen svar under mitt stu­die­opp­hold i USA som vir­ket mer logiske enn noe jeg har sett under debat­ten her hjemme. 

     • Guest

      Hva er pro­ble­ma­tisk med at “for­vrengt kvinne­syn” kun i et mindre­tall av til­fel­lene direkte fører til vold­tekt?
      Det er bare et bitte lite mindre­tall av røy­kere som fak­tisk utvik­ler lunge­kreft, selvom disse domi­ne­rer sta­ti­stik­ken for lunge­kreft­syke.

      Å få folk til å slutte å røyke er et for­nuf­tig og vet­tugt til­tak for å redu­sere insi­den­sen av lunge­kreft, og til­sva­rende vil det å gå detal­jert til angrep på spe­si­fikke kul­tu­relle fore­stil­lin­ger rundt kvin­ner være et for­nuf­tig til­tak mot vold­tekt, samt en lang rekke andre pro­ble­mer, som eksem­pel­vis fami­lie­vold, der mino­ri­tets­menn også er grovt over­re­pre­sen­tert.

     • Guest

      For å kon­kre­ti­sere:
      det anslås at risi­koen for at en mann­lig røy­ker utvik­ler lunge­kreft er 17.2%, mens for kvin­ner 11.6%
      Det store fler­tall av røy­kere utvik­ler altså ikke lunge­kreft.
      http://en.wikipedia.org/wiki/Lung_cancer

     • Jeg ser abso­lutt poen­get ditt. Det er ikke noe “pro­ble­ma­tisk” med at et for­vrengt kvinne­syn kun i et mindre­tall av til­fel­lene fører til vold­tekt. Mitt anke­punkt er at for­vrengt kvinne­syn kun kan være bare en liten del av for­kla­rin­gen, og der­for blir hel­ler ikke til­tak i for­hold til det sær­lig effek­tivt som fore­byg­ging.

     • Guest

      Tja.
      1. Hvor har du det fra at det er en liten del av for­kla­rin­gen?
      2. Dess­uten: Det føl­ger ikke logisk at en liten del av for­kla­rin­gen ikke er en kri­tisk del av for­kla­rin­gen.
      Tenk på ters­kel­ver­dier: En liten reduk­sjon av høy­den på en dem­ning, “liten” målt rela­tivt til total­høy­den, kan utmer­ket vel ha kata­stro­fale, sig­ni­fi­kante resul­ta­ter…

      Dette gjør at det utmer­ket vel kan være våre fel­les gen­etiske pre­dis­po­si­sjo­ner som utgjør “hoved­tyng­den” av total­for­kla­rin­gen bak vold­tek­ter, men at ulike små kul­tu­relle “puff” i ret­ning av vold­tekts­vil­lig­het gir store og mar­kante utslag på vold­tekts­sta­ti­stik­kene.

     • Ja vel. Da får vi sende samt­lige mino­ri­tets­menn på “stu­die­opp­hold i USA”.
      Det er “logisk”. Pro­blem solved.

     • Ja, det kunne de nok hatt godt av, men jeg tror det er bedre å sende noen dit som er ansvar­lige for å komme opp med effek­tive mot­til­tak mot vold­tekt.

 • Mot­stand1

  Men kul­tu­relle for­skjel­ler mel­lom den euro­pe­iske urbe­folk­nin­gen og afri­kanske inn­vand­rere i Europa, kan ikke for­klare at afri­ka­nere også i USA er kraf­tig over­re­pre­sen­tert på vold­tekts­sta­ti­stik­ken.

 • ixus90

  Ja, dette er jo denne triste sta­ti­stik­ken bl.a. NRK og andre har for­søkt iher­dig å legge lokk på ved å “sette fokus på” vold­tek­ter nære rela­sjo­ner i ste­det. 

  Man skal gjemme ett poli­tisk ukor­rekt pro­blem ved å frem­heve et annet som er mer poli­tisk spi­se­lig. Det er gjen­nom­skue­lig og ynke­lig. 

  • einar_x_x

   Kan det være at den samme grup­pen er over­re­pre­sen­tert også i vold­tek­ter i “nære” rela­sjo­ner?

 • Til den andre delen av kom­men­ta­ren din: Hvis Giar­reto har rett, (de har behand­let mer en tretti tusen over­gri­pere) så må spørs­må­let bli hvor­for noen menn som opp­le­ver en mas­ku­li­ni­tets­knekk, og/eller opp­le­ver seg under­trykt gene­relt, “bik­ker over” og begår vold­tekt? For det fin­nes helt sik­kert hundre­tu­se­ner av menn som har slike følel­ser, som ikke begår vold­tekt. På Giar­rettos liste over pre­dis­po­sal factors, er det sær­lig et dår­lig for­hold til mor som utpe­ker seg som et fel­les­trekk. Nr. 2 på lis­ten er at mange har opp­levd over­grep som barn.
   
  Nå vet man at det er store mørke­tall for vold­tek­ter som aldri anmel­des, og at disse sær­lig skjer i mil­jøer der offer og over­gri­per kjen­ner hver­andre. Der­for kan det være
  at tal­lene ikke beskri­ver vir­ke­lig­he­ten. Uan­sett, der­som det nå er slik at det fin­nes langt flere vold­tekts­menn blant mino­ri­tets­menn, enn majo­ri­tets­menn, så kan for­kla­rin­gen alli­ke­vel ligge i deres livss­si­tua­sjon. Og siden noen her inne mis­for­står meg, får jeg under­streke at jeg søker etter for­kla­rin­ger, ikke unn­skyld­nin­ger. For det fin­nes INGEN unn­skyld­nin­ger for å voldta. 

  • Bipe­dal_Pri­mate

   For det fin­nes INGEN unn­skyld­nin­ger for å voldta”

   Der er vi nok alle enige. Vi skjøn­ner bare ikke hvor­for du vil se bort ifra de helt åpen­bare årsa­kene.

   Et av sva­rene mine til deg kom ikke gjen­nom, uten at det var noe per­son­an­grep involvert, (mode­ra­sjon på denne blog­gen er selv­føl­ge­lig nød­ven­dig, men jeg und­res over mode­ra­tors moti­ver til tider) men nå som du har for­talt at du selv har vært utsatt for over­grep av denne sorten blir det for min del vans­ke­lig å fort­sette debat­ten bare for å prøve å gjenta hva jeg har sagt med andre ord. Det var for­fer­de­lig trist å lese at du også var et vold­tekts­of­fer, Kris­ti­an­sen. Takk for pra­ten, uan­sett.

   • Jeg øns­ker ikke å se bort fra noen årsak, jeg tror bare ikke at for­kla­rin­gen lig­ger i kultur,etnisitet, eller reli­gion. Jeg tror slike for­kla­rin­ger sur­fer på over­fla­ten av noe mye mer alvor­lig i psy­ken hos menn som vold­tar. Mulig at “mino­ri­tets­menn” har dette i større monn enn andre, men hel­ler ikke det får jeg til å stemme. Ganske enkelt fordi vold­tek­ter skjedde også før vi fikk en popu­la­sjon av mino­ri­tets­menn, og det skjer fort­satt i mange set­tin­ger der de ikke er repre­sen­tert i det hele tatt. 

    Vold­tek­ten er jeg kom­met over, det er mer enn tretti­fem år siden, men takk for hyg­ge­lige ord. Jeg liker å dis­ku­tere med folk som er sak­lige, og har respekt for andres menin­ger:)

 • Svar til Arild Nordby: (Det er noe rart med for­ma­te­rin­gen når jeg sva­rer på hans kom­men­ta­rer) Han lurer på hvor jeg tar det i fra at et for­vrengt kvinne­syn bare er en del av for­kla­rin­gen på at noen menn begår vold­tekt. Sva­ret gir seg selv: Hvis et for­vrengt kvinnesyn/mangel på respekt for kvin­ner var den hele årsa­ken, så ville alle menn som har slike hold­nin­ger ha vold­tatt kvin­ner. Det fin­nes tusen­vis av menn med slike hold­nin­ger som aldri vold­tar noen. Ergo er ikke det den hele for­kla­rin­gen.

  • Guest

   Nei.
   Jeg lurte på hvor du hadde det fra at det var en liten, og der­til ube­ty­de­lig del av for­kla­rin­gen, som er det som vil kre­ves for at din kon­klu­sjon om at til­tak mht. dette vil være inef­fek­tive.

   Jeg kan være fullt ut med på at det fin­nes mange fak­to­rer som er vik­ti­gere enn hva man kan kalle kul­tur­be­tingete, men betvi­ler at det fin­nes redu­ser­bare fak­to­rer av den typen.
   Har alt nevt gen­etiske pre­dis­po­si­sjo­ner som eksem­pel på det.

   Og, ja Else:
   Disqus-sys­te­met har en for­fer­de­lig for­mat­te­ring, men for de debat­tene du selv del­tar i, har du til­leggs­op­sjo­nen Dash­board, der det både er let­tereå skrive, samt lese egne inn­legg i til­legg til mot­de­bat­ten­tens.

   • At man­gel på respekt for kvin­ner er en liten del av for­kla­rin­gen på hvor­for noen menn vold­tar, byg­ger jeg på at det kun er noen ytterst få av det totale antall menn som har kvinne­finedt­lige hold­nin­ger som vold­tar. Altså en logisk tanke­rekke som sier meg at det må være andre ting som er avgjø­rende fak­to­rer.

    • Kan­skje man kunne sette i gang et forsk­nings­pro­sjekt, og inter­vjuel dømte vold­tekts­menn som soner sin straff i norske fengs­ler ?
     De fleste over­gri­pere går jo fri, siden poli­tiet ALDRI har res­sur­ser til denne typen kri­mi­na­li­tet.
     Ved å foreta dypin­ter­vju, ville man for­hå­pent­lig få et inn­blikk i impul­sen som førte til over­gre­pet. Og man kunne jo komme i skade av å få noen ærlige svar
     som kunne avklare det under­lig­gend moti­vet for ugjer­nin­gen.

     • Det er akku­rat noe sånt som må til, etter min mening. Årsa­ken til vold­tekt lig­ger hos vold­tekts­men­nene. Ingen andre ste­der.

     • Trist_0

      … avklare det under­lig­gend moti­vet for ugjer­nin­gen”?

      Jeg tror ikke man skal ha for store for­håp­nin­ger om vet­tuge svar. Det er stort sette ikke rasjo­nelle grun­ner til at menn vold­tar, selv om de skulle være til­bøy­lige til å etter­ra­sjo­na­li­sere sine hand­lin­ger.

      Årsa­kene – moti­vene om du vil – er å finne i evolvert stra­tegi eller den mann­lige sek­su­ali­te­tens over­dri­velse.

    • Trist_0

     Det er usik­kert om det er den mann­lige sek­su­ali­te­tens over­dri­velse som får menn til å voldta, eller om det er en egen evolvert stra­tegi [Bongard og Røskaft, Det bio­lo­giske men­nes­ket 2010].

     Menn er biologisk/genetisk i stand til å voldta under de rette (eller sna­rere gale) betin­gel­sene. Når inn­gruppe­kon­trol­len svek­kes svek­kes sam­ti­dig ters­ke­len for å voldta, og det er ganske åpen­bart at et kvinne­fiendt­lig syn / en kvinne­fiendt­lig kul­tur­bak­grunn svek­ker ters­ke­len for å voldta. Det­samme vil f.eks. sosial taper­sta­tus gjøre (siden kvin­ner vel­ger ikke dem).

     Når kvinne­fiendt­lig syn / sosial taper­sta­tus ikke auto­ma­tisk fører til vold­tekt, er det nett­opp fordi mange andre fak­to­rer spil­ler inn. Menns red­sel for å bli tatt, deres eget selv­bilde, evne til empati osv. er blandt de mange fak­to­rer som spil­ler inn. 

     Det er også der­for vi må evne å for­holde oss til empiri. Når det gjel­der over­falls­vold­tek­ter er sta­ti­stik­ken tyde­lig. Hvis man der­imot skal se på majo­ri­tets­menns vold­tek­ter (hjemme/fest), bør man sam­men­ligne denne med fre­kven­sen i andre land/kulturer og ikke sause alt sam­men i en eneste stor mølje – det eneste man opp­når da er å ikke for­stå i hvil­ken grad ulike betin­gel­ser må være til stede.

     • Guest

      Nå er det flere mino­ri­tets­menn som vold­tar på hjemme/fest ennn mino­ri­tets­menn som står bak over­falls­vold­trk­ter.

      Mino­ri­tets­menn er over­re­pre­sen­tert på de sta­ti­stik­kene, også.

     • Sta­ti­stik­ken taler sitt tyde­lige språk for over­falls­vold­tek­ter, og som jeg har sagt i en annen kom­men­tar tror jeg at hoved­år­sa­ken til det er å finne i at den type menn fer­des i det “rom­met” der over­falls­vold­tek­ter skjer, muli­gens fordi de ikke har all ver­dens til­gang til andre are­naer der det ville bli mulig for dem å finne et offer. Der­som de ble invi­tert på nach­spiel et sted, ville de ha vold­tatt der også. 

      Hvis alle mørke­tal­lene for vold­tekt gene­relt hadde vært oppe på bor­det, er det ikke sik­kert at en spe­si­ell gruppe menn ville ha pekt seg ut. Det er en mulig­het man bør ta med i betrakt­nin­gen når man skal finne mot­til­tak.

      Kul­tu­relle betin­gel­ser kan i mange til­fel­ler være det som sen­ker ters­ke­len for å voldta, men det er abso­lutt ikke et kri­te­rie for alle vold­tekts­menn. Man må søke dypere i deres psyke.

     • Guest

      1. Mino­ri­tets­menn er over­re­pre­sen­tert som vold­tekts­menn på fes­ter, også. I den grad det er et dif­fe­rn­siale på “hvor man fer­des” er dette der­med en ube­ty­de­lig fak­tor som ikke har noen for­kla­rings­verdi.

      2. Når det gjel­der “mørke­tall”, så har du intet grunn­lag for å si at disse er radi­kalt for­skjel­lig i sin repre­sen­ta­ti­vi­tet fra de fak­tiske tal­lene.
      Der­imot har vi bety­de­lig med empiri, fra ulike land, og endog mel­lom ulike byer her til lands, at over­re­pre­sen­ta­sjo­nen for mino­ri­tets­menn gjen­tar seg.
      Dette er en vik­tig indi­ka­tor på at det møns­te­ret vi ser på de totale tal­lene slet­tes ikke er en sta­tis­tisk “fluke”, men der­imot repre­sen­ta­tivt.

     • Kjære Else Berit !

      Alle sta­ti­stik­ker har i mange år vist at  “en spe­si­ell gruppe menn ” HAR  “pekt seg ut” ! Det kan kan­skje ha gått deg hus forbi ? De som i størst grad vold­tar oss, er menn fra islamske land !
      Du skri­ver : ” Hvis alle mørke­tal­lene for vold­tekt gene­relt hadde vært oppe på bor­det, er det ikke sik­kert at en spe­si­ell gruppe menn ville pekt seg ut. ”
      Hvis mørke­tall var “på bor­det” var de ikke len­ger mørke­tall.
      Da var de sta­ti­stikk.

     • Vel­dig lite har gått meg hus forbi, Marit. Jeg kan bare ikke se at vi kom­mer noen vei med å foku­sere på fak­to­rer som reli­gion, etni­si­tet osv. Jeg ser ikke noe resul­tat av det. Null, niks og ingen­ting, sna­rere tvert i mot. Tal­lene øker, gjør de ikke? 

     • Her­man Robak

      Er dette fordi fak­to­rene ikke har for­kla­rings­kraft, eller fordi de ikke fore­spei­ler noen løs­nin­ger som er poli­tisk eller moralsk aksep­table?

      Jeg skjøn­ner at sva­ret er mer egnet til egen­te­rapi enn til effek­tive til­tak.  Det får så være.  Vi tren­ger begge deler.

     • Jeg etter­ly­ser effek­tive til­tak. Ikke noe annet. Hvor de evt. vil bli å finne i poli­tiske eller moralske land­skap, synes jeg er uvik­tig.

     • Trist_0

      Et effek­tivt til­tak mot spe­si­elt over­falls­vold­tek­ter ville være å begrense inn­ta­ket av grup­per som er over­re­pre­sen­tert på den sta­ti­stik­ken … Me de grup­pene er kor­re­lert til kul­tur – og da vil du jo ikke det – eller?

     • Trist_0

      Selv om du i tid­li­gere inn­legg syn­tes å være litt enig i det jeg sa om at det kun for­klud­rer ål blande alle typer vold­tek­ter i en eneste stor mølje, ven­der du all­tid til­bake til å gjøre nett­opp det.
      Igjen – menn er genetisk/biologisk i stand til å voldta under gitte betin­gel­ser. Hvis man skal for­stå årsa­kene til over­falls­vold­tek­ter må man for­stå at det å kaste ut menn i eks­trem­si­tua­sjo­ner som for eksem­pel krig, sen­ker deres ters­kel for å voldta. Å intro­du­sere dem i et frem­med miljø hvor de har mindre fel­les­k­skaps­fø­lelse med den lokale befolk­nin­gen sen­ker deres ters­kel for å voldta, osv. Dette er bio­lo­giske rea­li­te­ter. Jo mindre inn­gruppe­kon­troll, jo lavere ters­kel for å voldta. Dette møns­te­ret er fel­les for menn uan­sett kul­tur.
      En kvinne­fiendt­lig kul­tur­bak­grunn vil også senke ters­ke­len for å voldta. I teorien er det lett å finne ut om dette stem­mer. Man kunne ganske enkelt sam­men­lig­net hjem­me­vold­tekts­sta­ti­stik­ken for ulike land. I prak­sis vil det selv­sagt all­tid være spørs­mål om i hvil­ken grad tal­lene er sam­men­lign­bare. Uan­sett, jeg er ganske trykk på at norske majo­ri­tets­menn kom­mer ut med rela­tivt sett få hjem­me­vold­tek­ter sam­men­lig­net med andre kul­tu­rer – og at de høy­este tal­lene for hjem­me­vold­tek­ter vil være i de mest kvinne­fiendt­lige kul­tu­rene. All empiri viser at det er nett­opp slik.
      Så – hvis du intro­du­se­rer en gruppe norske majo­ri­tets­menn (som kom­mer fra en rela­tivt sett kvinne­venn­lig kul­tur) inn i en kvinne­fiendt­lig kul­tur vil rik­tig­nok deres ters­kel for å voldta bli lavere enn om de var hjemme. Men hvis du intro­du­se­rer en til­sva­rende gruppe menn fra den kvinne­fiendt­lige kul­tu­ren inn i den norske vil deres ters­kel for å voldta være enda lavere.
      Og hva betyr alt dette? Jo, det betyr at mino­ri­tets­menns over­re­pre­sen­ta­sjon på sta­ti­stik­ken over over­falls­vold­tek­ter i Norge ikke er til­fel­dig og ikke skyl­des kun deres kul­tur, men også det fak­tum at de er under­lagt mindre inn­gruppe­kon­troll. Men det betyr altså ikke at kul­tur ikke er en av årsaks­va­ri­ab­lene.
      Men alt dette har du jo for­stått. Men så ender du like­vel opp med å kaste babyen (den kul­tu­relle fak­to­ren) ut med bade­van­net. Det vir­ker meget søkt …

    • Guest

     Fei­len din lig­ger i tanke­gan­gen om “avgjø­rende fak­to­rer”.

     Tenk deg føl­gende abs­trakte sce­na­rio:
     Du har en sam­ling A av glass med samme grunn­flate, men de har varie­rende høyde. Ett glass har høy­den 6 cm, 10 glass har høy­den 10 cm, og 1000 glass har høy­den 12 cm.

     Nå hel­ler du samme vann­mengde i alle glass, slik at det i de 1010 høy­este glass fås en vann­høyde på 9cm.
     Det laveste glas­set vil..renne over.

     Ok?

     Nå fore­tar vi et nytt eks­pe­ri­ment, der vi tar en ny og like stor mengde glass som A, med samme høy­de­dis­tri­bu­sjon.
     Men, vi tar nå å skjæ­rer av 2 centi­me­ters høyde på hvert av glas­sene, slik at vi har ett glass med høyde 4cm, 10 glass med høyde 8cm og 1000 glass med høyde 10cm.
     Vi kal­ler denne nye sam­lin­gen vår for B.

     Igjen hel­ler vi den samme vann­meng­den ned o B-glas­sene, hvil­ket resul­tat får vi da?

     Jo, vi får at 11 glass ren­ner over, mens 1000 ikke gjør det.

     Ser vi da på feno­me­net “glass som ren­ner over” er sam­ling B over­re­pre­sen­tert 11 gan­ger rela­tivt til sam­ling A.

     Hva er den avgjø­rende for­kla­rings­fak­to­ren til denne over­re­pre­sen­ta­sjo­nen?

     Jo, det er at vi kut­tet ned høy­den på B-glas­sene.

     Hvis du så sier at “A” er modell for en gruppe menn med “kvinne­fiendt­lige hold­nin­ger”, og B for en annen gruppe menn med kvinne­fiendt­lige hold­nin­ger der høyde­av­skjæ­ring er en kul­tu­relt til­ført “eks­tra-for­akt”, så har du en kon­sep­tu­ell modell på hvor­dan kul­tur kan til­føre det eks­tra lille kicket hen­imot fak­tisk vold­tekt, selvom det bare vil gi utslag (renne over) i en bitte liten under­gruppe.

     Man kan tenke seg andre og mer raf­fi­nerte model­ler selv­sagt, men dette som en belys­ning av at kon­klu­sjo­nen din ikke føl­ger pre­mis­sene.

     • Det er anta­ge­lig­vis punk­tet som gjel­der over­re­pre­sen­ta­jon vi ikke er helt enige om. Du sier at menn fra visse typer kul­tu­rer, reli­giøse til­hø­rig­he­ter og etni­si­te­ter er over­re­pre­sen­tert. Jeg hol­der mulig­he­ten åpen for at det kan være rik­tig, men er uro­lig for å bruke den type kunn­skap til å sette inn mot­til­tak, siden vi har det vel­dig mange fag­kret­ser kal­ler store mørke­tall. At det er vel­dig mange vold­tek­ter bak disse mørke­tal­lene, er hevet over enhver tvil. Hvem er så de vold­tekts­men­nene? Det ville jeg gjerne ha visst litt mer om, for jeg vil ha til­tak som er mye mer enn kul­tu­relt og reli­giøst basert. 

      Altså tror jeg at vi er uenige om pre­mis­sene, og der­for mener du at min kon­klu­sjon ikke føl­ger dem, mens jeg mener at din kon­klu­sjon ikke gjør det. Len­ger enn det komme vi nok ikke. Man kan ikke kon­klu­dere kun ut i fra hva man ser, spe­si­elt ikke når man vet at det lig­ger mye under som man ikke ser.

     • Guest

      Hva er galt med mot­til­tak??
      Sålenge de mot­til­ta­kene ikke inne­bæ­rer ret­tig­hets­brudd, så er det eneste som kan skje at de viser seg inef­fek­tive.

      Igjen:
      Det er hand­lings–para­ly­se­rende, og der­for egent­lig umo­ralsk å sitte med henda i fan­get å ikke gjøre noen ting.

     • Jeg sier ikke at man skal sitte med henda i fan­get. Det jeg for­sø­ker å få fram er at man må gjøre mye MER enn man gjør, og da ten­ker jeg spe­si­elt på å heve blik­ket over alle for­mer for kul­tur­til­hø­rig­het og stille spørs­må­let om hvor­for noen menn i det hele tatt vold­tar. Det fak­tum at det fin­nes menn som vold­tar i alle slags kul­tu­relle mil­jøer til­sier at de har noe fel­les som er det siste avgjø­rende punk­tet for at de begår en slik ugjer­ning. Hos mino­ri­tets­menn som vold­tar vet vi at kvinne­fiendt­lige hold­nin­ger er en av fak­to­rene som kan være med på å senke tersk­lene og gi vold­tekts­man­nen en mulig­het til å rett­fer­dig­gjøre sine hand­lin­ger over­for seg selv. Da lurer jeg for eksem­pel på hva som sen­ker den samme ters­ke­len for vold­tekts­menn fra mil­jøer der slike hold­nin­ger ikke fin­nes.

      1. Siden man vet at det fin­nes vel­dig mange mino­ri­tets­menn med samme utgangs­punkt som de mino­ri­tets­menn som vold­tar, som IKKE vold­tar, hva er det som skil­ler dem og de som fak­tisk vold­tar?

      2.  Hva er det som gjør at noen menn fra andre kul­tu­rer der man ikke har kvinne­fiendt­lige hold­nin­ger, ikke kom­mer fra krigs­si­tua­sjo­ner og andre ting som lis­tes opp som mulige årsa­ker, vold­tar?

      3. Vil det nytte å sette i verk gene­relle til­tak ret­tet mot mino­ri­tets­menn som fal­ler inn under risiko­fak­to­rene for denne grup­pen?

      4. Hva er risiko­fak­to­rene for menn fra andre kul­tu­rer, og hva slags til­tak skal man i til­felle sette i gang i deres til­felle?

      Jeg har null til­tro til de fore­byg­gings­mo­del­lene man hit­til har kom­met opp med, og de har jo også vist seg å ha null effekt. Det er der­for det kom­mer slike opp­ford­rin­ger til kvin­ner om ikke å drikke seg fulle, aldri gå alene, kle seg mer ansten­dig osv. Vi har tapt når det er oss kvin­ner som må rette oss etter vold­tekts­menn. Og grun­nen til at vi taper er at man ikke har fun­net de vir­ke­lige årsa­kene til vold­tekt. Man iden­ti­fi­se­rer kun det man kal­ler risiko­fak­to­rer, som i vir­ke­lig­he­ten er vold­tekts­man­nens retffer­dig­gjø­rings­verk­tøy og ikke årsa­ken til pro­ble­met. Kan­skje man ikke engang er vil­lige til å finne ut av det. Iste­den set­ter man i verk til­tak som ikke vir­ker og bru­ker det til å smykke seg med hvor mye man gjør for å hindre at kvin­ner vold­tas.
       

     • Guest

      Fint vi kan grave litt i dyb­den her!

      Du sier:
      “Det fak­tum at det fin­nes menn som vold­tar i alle slags kul­tu­relle
      mil­jøer til­sier at de har noe fel­les som er det siste avgjø­rende punk­tet
      for at de begår en slik ugjer­ning.”
      Egent­lig ikke.
      Det for­ut­set­ter at det kun er en moti­va­sjons­struk­tur
      som er til­strek­ke­lig for “vold­tekts­pro­duk­sjon”, sna­rere enn at det kan eksis­tere flere dis­tinkte slike struk­tu­rer.

      Videre:
      “Da lurer jeg for eksem­pel på hva som sen­ker den samme ters­ke­len for vold­tekts­menn fra mil­jøer der slike hold­nin­ger ikke fin­nes.”

      Et “miljø” kan enten høyne eller senke sann­syn­lig­he­ten for at et indi­vid utvik­ler kvinne­fiendt­lige hold­nin­ger av en slik type som er til­strek­ke­lig for at han set­ter igang med vold­tekt, men først og fremst er et indi­vid et indi­vid, med sin helt egen­artete gen­etikk og opp­vekst­his­to­rie. Dette gjør at selvom ikke mil­jøet han vokser opp i kan kal­les “kvinne­fiendt­lig”, så må vi regne med at det eksis­te­rer en dis­tinkt ikke-null sann­syn­lig­het for at en mann kan utvikle kvinne­fiendt­lige hold­nin­ger, helt på egen hånd.

      Jeg lar det bli med det fore­lø­pig; punk­tene dine var vel­dig inter­es­sante, men synes dette var langt nok som min replikk i denne omgang, så kan vi i fel­les­skap grave dypere, hvis du øns­ker det.
      🙂

     • Dine argu­men­ter har også vært vel­dig inter­es­sant les­ning.

      For å kon­klu­dere i for­hold til hvor jeg står: Jeg tror tran­gen til å voldta kom­mer først, og så kom­mer for­skjel­lige fak­to­rer som gjør at vold­tekts­man­nen greier å rett­fer­dig­gjøre det over­for seg selv. De bru­ker for­skjel­lige argu­men­ter for å senke ters­ke­len og for­flytte seg til et punkt der de får utløp for tran­gen. Hva disse argu­men­tene er, tror jeg går mer eller mindre ut på ett. Lever man i en kultur/et miljø der kvinne­fiendt­lige hold­nin­ger er gjengs, kom­mer vold­tekts­man­nen muli­gens ras­kere og mer “smerte­fritt” til et punkt der ugjer­nin­gen begås. Men sett under ett vil en vold­tekts­mann all­tid finne det han synes er gode nok grun­ner til å voldta, ganske enkelt fordi tran­gen er så sterk at de ver­ken kan eller vil stå i mot. 

      Og igjen; det er fullt mulig at jeg tar feil. Dette base­rer jeg på egen erfa­ring med vold­tekt, stu­die­opp­hol­det mitt i USA og en logisk tanke­rekke som går ut på at en vold­tekts­mann risi­ke­rer enormt mye ved å voldta. Når de alli­ke­vel ikke greier å la være, bør det si noe om styr­ken i de psy­kiske kref­tene som er i sving, og ikke minst hvor far­lige vold­tekts­menn av alle kate­go­rier er. 

     • Guest

      Jeg vil vel si at tran­gen til sex er det som først mani­fes­te­rer seg, sna­rere enn spe­si­fikk trang til vold­tekt. Uten at det er noe spe­si­elt tungt­vei­ende argu­ment mot det du sier, men sna­rere en nyan­se­ring.

      For øvrig vil jeg nok si at indi­vi­du­elt opp­levd risiko er noe ganske annet enn “objek­tiv” fare; eksem­pel­vis hvis man er i et røft gutte­miljø som flei­per om horer som “for­tje­ner det”, så er risi­koen for tap av sosial sta­tus ikke spe­si­elt stor (man kan tro at man vin­ner noe ved utfø­ring av vold­tekt), og det er en mer umid­del­bar, og vik­tig, refe­ranse­ramme enn det offent­lige “dask på lan­ken” det moderne euro­pe­iske straffe­sys­tem har utvik­let seg til.

      Der­som, imid­ler­tid, unge gut­ter “vet” at ANDRE gut­ter de ser opp til å vil være kom­pis med vil for­akte og avvise dem full­sten­dig der­som de begår en vold­tekt, så vil det være en meget effek­tiv sperre mot at indi­vi­der av gruppa av sosialt inte­grerte gut­ter vil begå vold­tekt.
      Og akku­rat her, i lokale gutte­kul­tu­rer som gjerne er bana­li­serte ver­sjo­ner av for­eldre­kul­tu­ren, vil det å gå inn på spe­si­fikke kul­tu­relle fore­stil­lin­ger om kjønns­for­hol­dene være en vik­tig opp­gave..

     • Her­man Robak

      Kjen­ner du Sam Har­ris?  Dine teorier høres ut til å tan­gere hans forsk­nings­felt: Nevro­psy­ko­logi og moral­psy­ko­logi, ved bruk av funk­sjo­nell MRI (mag­net-tomo­grafi av hjer­nen)

      Den siste boka hans, «The moral lands­cape» base­rer seg på fun­nene han gjorde under arbei­det med sin PhD.  Ikke alle var like opp­løf­tende. (apro­pos det jeg spurte deg om litt tid­li­gere)

     • Trist_0

      Du snur full­sten­dig opp-ned på dette … Vold­tekt er evolvert adferd. Over­gri­pe­rens etter­ra­sjo­na­li­se­ring (hun ville det, hun for­tjente det etc.) har ingen­ting å gjøre med det fak­tum at hand­lin­gen ble utført. Det høres ut som at du ten­ker at kul­tur kun er etter­ra­sjo­na­li­se­ring, men det er det jo slett ikke. Kul­tur er en av årsaks­va­ri­ab­lene – og det har vi empiri på!

     • Her­man Robak

      «Kan­skje man ikke engang er vil­lige til å finne ut av det.»

      Du er inne på noe.  Når i nylige for­søk måler fysiske reak­sjo­ner i krop­pen eller hjer­nen, så fin­ner man ting som ikke all­tid pas­ser med de rådende for­tel­lin­gene.  Ikke bare dét, men det min­ner hver og én av oss om at avkro­kene i vårt eget sinn kan komme til å bli belyst, før vi selv føler oss rede til det. 

      For å være litt per­son­lig: Er du rede til å bli ube­ha­ge­lig over­ras­ket, og ta det som det kom­mer?  Eller reg­ner du med at de fakta som kom­mer for en dag vil bekrefte langt mer enn de utford­rer?

     • Jeg for­står ikke helt hvor du vil med de to spørs­må­lene, så det blir vans­ke­lig å svare. Når jeg sier at man kan­skje ikke engang er vil­lige til å finne ut av det, ten­ker jeg helst på at man kan­skje ikke er vil­lig til å bruke de store res­sur­sene som må til for vir­ke­lig å gå i dyb­den med vold­tekts­menn.

      Alt i alt søker jeg logikk, og det har jeg ikke fun­net i debat­ten til nå. 

     • Guest

      Man iden­ti­fi­se­rer kun det man kal­ler risiko­fak­to­rer, som i vir­ke­lig­he­ten er vold­tekts­man­nens retffer­dig­gjø­rings­verk­tøy og ikke årsa­ken til pro­ble­met.”

      Dette skjøn­ner jeg ærlig talt ingen­ting av. Når vi går inn på kom­plekse natur­vi­ten­ska­per, som medi­sin og ernæ­rings­vi­ten­skap, og for den saks skyld bio­logi og endel inge­ni­ør­vi­ten­skap, ja så er man ikke len­ger i lig­nin­ge­nes opp­høyde, klare sfære, der jeg har min utdan­nelse fra.

      Innen­for disse viten­ska­pene er det helt sen­trale nett­opp å kart­legge hva du kal­ler risiko–fak­to­rer, eller par­ti­elle årsa­ker om du vil, man har ingen “New­tons Lover” som i en like glass­klar form kan ansees som abso­lut­ter.

      Det vir­ker rett og slett som du kre­ver for mye av psy­ko­lo­gien; hva jeg anser som et mer rea­lis­tisk mål er å grad­vis iden­ti­fi­sere dis­tinkte vold­tekts­manns­pro­fi­ler, der empi­rien, sna­rere enn en for­lok­kende teori, blir sty­rings­gi­vende for disse pro­fi­lene.
      Og da vil kul­tu­rell anknyt­ning, samt ulike ideer om Kvin­nens hhv. Man­nens rolle, sann­syn­lig­vis være vik­tig.
      Ved siden av andre pro­fi­ler, som den Sek­su­elle Tape­ren, som kom­mer til kort på det kjøtt­mar­ke­det vi har etab­lert på sek­su­ali­te­tens område.

     • Mulig jeg kre­ver for mye av psy­ko­lo­gien, og jeg liker ikke “rea­lis­tiske” mål, så jeg kre­ver kan­skje også for mye av poli­tik­ken. Det er i til­felle en bit­ter pille å svelge:( 

     • Guest

      3+4:
      her er det å si at hvis du går til­bake en rundt 100 års tid i Euro­pas his­to­rie, så er det fak­tum at ideer som:
      i) Konens “ekte­ska­pe­lige plikt” (og man­nens rett) til sam­leie var udis­ku­tert, og da spe­si­fikt mot kvin­nens vilje
      ii) Kvin­nens “rene”, asek­su­elle natur var det Natur­lige, mens det var kun den una­tur­lige skjø­gen som hadde sek­su­elle lys­ter.
      iii) Det var man­nens, farens og/eller brød­re­nes plikt å for­svare kvin­nens “ære” (sna­rere enn henne selv)
      iv) En kvinne uten for­sva­rere ville bli offer for “for­fø­rere”, eller vold­tekts­menn.

      var rime­lig utbredt.

      Tan­ken om kvin­nen som et selv­sten­dig, like­ver­dig, og ikke minst sek­su­elt sub­jekt “knuste” disse fore­stil­lin­gene som sosialt domi­nante, og på samme måte må slike mot­ar­gu­men­ter spisses inn mot mino­ri­tets­kul­tu­rer som frem­de­les hen­ger igjen i gam­mel­dagse tanke­må­ter.
      Det mener jeg vil være effek­tivt, selvom det for eksem­pel vil være et bety­de­lig til­bake­slag mot tra­di­sjo­nell islamsk tenk­ning.

      At en rest­po­pu­la­sjon av vold­tekts­hung­rige “dus­ter” vil fin­nes over­alt, anser jeg ikke som et ideo­lo­gisk eller sam­funns­mes­sig pro­blem; den kri­mi­nelle res­ten skal hånd­te­res av retts­ve­se­net.

     • Trist_0

      ”Det fak­tum at det fin­nes menn som vold­tar i alle slags kul­tu­relle mil­jøer til­sier at de har noe fel­les som er det siste avgjø­rende punk­tet for at de begår en slik ugjer­ning.”
      Tja – hvor­for tror du det fin­nes en fel­les utlø­sende fak­tor som fører til at menn vold­tar? Men­nes­ket er i stand til å drepe også, men få av oss blir draps­menn. Tror du at det fin­nes en fel­les utlø­sende fak­tor blant alle draps­menn?
      Jeg tror at gra­den av deter­mi­nisme du er på jakt etter ikke fin­nes. Menn er i stand til å voldta. Men det er et utall fak­to­rer som hhv. sen­ker og hever ters­ke­len for å utføre over­gre­pet. Jeg tvi­ler sterkt på at det fin­nes en fel­les utlø­sende årsak. Dette er ikke en syk­dom eller leg­ning som man kan avdekke med en avan­sert nok måling, men evolvert adferd som kan slå inn når inn­gruppe­kon­trol­len er til­strek­ke­lig svek­ket i miljø og sinn.
       
      ”Kan­skje man ikke engang er vil­lige til å finne ut av det.”
      Jeg tror mange har pro­ble­mer med å ta inn over seg at det er mye aso­sial adferd vi ikke kan si noe sik­kert om. Man kan si noe om en manns sann­syn­lig­het for å voldta (på fest, i hjem­met, ved over­fall) gitt vold­tekts­mønst­rene i gitte grup­per (alder, livs­si­tua­sjon, kul­tur, fel­les­skaps­fø­lelse, rus­mid­del­på­virk­ning osv.), men å peke på en mann og avgjøre deter­mi­nis­tisk om ved­kom­mende kom­mer til å voldta er nok ikke mulig.
      Hvil­ket brin­ger oss til en moralsk avei­ning: Det er jo et vik­tig prin­sipp at alle skal behand­les som indi­vi­der, og ikke ut i fra gruppe­til­hø­rig­he­ter. Hva gjør vi så når natu­ren er slik at de eneste mønst­rene som trer frem er på gruppe­nivå? En mulig­het er å erkjenne at vi ikke kan ha en pro­ak­tive respons på vold­tekt, men kun en reak­tiv. En annen er å si at indi­vi­du­ell behand­ling er en ret­tig­het som ikke gjel­der før du ev. er blitt norsk stats­bor­ger …
      Men som jeg har sagt tid­li­gere – det tra­giske er at øknin­gen i over­falls­vold­tek­ter var for­ut­sig­bar. Hvis vi hadde hatt inn­sikts­fulle og demo­kra­tisk anlagte poli­ti­kere så hadde de åpent inn­røm­met de neg­a­tive sidene ved den poli­tik­ken de fører og rak­ryg­get sagt at de anser at de posi­tive effek­tene er større en de neg­a­tive. Men i ste­det har vi poli­ti­kere som later som at det er umu­lig å for­utse neg­a­tive kon­se­kven­ser av en vil­let poli­tikk, og som synes å tro at et godt sinne­lag er det eneste som skal til for å handle moralsk godt.
      Impli­sitt i det jeg sier lig­ger føl­gende. Et effek­tivt pro­ak­tivt til­tak mot over­falls­vold­tek­ter er å begrense over­re­pre­sen­terte grup­pers til­gang til are­na­ene for vold­tekt og ev. ster­kere reak­tive meto­der. For å begrense hjem­me­vold­tek­ter er pro­ak­tive meto­der som for eksem­pel over­vå­king kna­ppest øns­ke­lig, så her står vi nok kun igjen med ster­kere reak­tive meto­der – som for øvrig all­tid har vært en opsjon.

     • Du viser at du har “glemt” Ninas artik­kel, med over­skrif­ten ” Ni av ti vold­tekts­dømte er mino­ri­tets­menn. ”
      Ls den en gang til, er du snill !

  • Trist_0

   Når det gjel­der over­falls­vold­tek­ter og mino­ri­tets­menns over­re­pre­sen­ta­sjon er mye av årsa­ken å finne i bio­lo­giske rea­li­te­ter.
   Vi vet at menn er mer vol­de­lige og kri­mi­nelle enn kvin­ner. Vi vet at menn som har stif­tet fami­lier er mindre vol­de­lige og kri­mi­nelle osv. osv.
   Menn som opp­le­ver vold, krig og svik­tende inn­gruppe­kon­troll (for eksem­pel fordi de lever i et annet sam­funn enn det de har fel­les­skaps­fø­lel­ser for), ser ut til å ha en lavere ters­kel for å voldta, ref. ”Det bio­lo­giske men­nes­ket” av Bongard og Røskaft.
   Når vi så tar inn i lan­det menn fra noen av de ver­ste kul­tu­rene for kvin­ner, hvor de får lav sosial sta­tus osv. osv., ja så svik­ter inn­gruppe­kon­trol­len på alt for mange områ­der.  
   At denne poli­tik­ken skulle resul­tere i alle over­falls­vold­tek­tene i Oslo var – tra­gisk nok – for­ut­sig­bart. Men det mest ynke­lige er at våre poli­ti­kere på ingen måte evner å ta ansvar for neg­a­tive resul­ta­ter av en vil­let poli­tikk. Tvert imot fort­set­ter man i samme ret­ning som om ingen­ting har hendt. En libe­ral poli­tikk for inn­vand­ring, fami­lie­gjen­for­ening m.m. synes de-facto å være vik­ti­gere enn at 200 jen­ter (eller der omkring) lig­ger vold­tatt til­bake i Oslo gater i løpet av de seneste årene.