Del­ta­gelse i AUFe­res jøde­hets får ingen kon­se­kven­ser for kom­mune­styre­med­lem i Hamar Ap, Kha­lid Haji Ahmed.

Semi Vra­zeni, som la ut den opp­rin­ne­lige sta­tus­opp­da­te­rin­gen på Face­book, skal ikke være med­lem av AUF len­ger, men 33 år gamle Ahmed – som er tid­li­gere fyl­kes­sek­re­tær i AUF – bidro med mel­din­ger som ble opp­fat­tet som støt­tende og med en høyst bemer­kel­ses­ver­dig språk­bruk:

Til Toni Xhe­mail Bla­kas “Jævla hore jøder, ver­dens­dritt folkbro..alle de kan suge meg 8 gan­ger vær… etter på skal jeg brenne dem!”, sva­rer Ahmed: “Pass på å bli sugd av dem da!! Du kom­mer til å få pro­ble­mer i kuken!”.

– Vi har kla­rert saken med ham, og han for­står alvo­ret. Der­for gjør ikke vi flere til­tak i for­hold til dette, sier leder i Hamar AP, Tho­mas Lange­land Jør­gen­sen:

Kom­mune­styre­med­lem Kha­lid Haji Ahmed ble på møtet bedt om å for­klare hvor­for han tok del i dis­ku­sjo­nen om jøde­hets.

Fyl­kes­sek­re­tær i Hed­mark AUF, Anders Nysæther, mener Ahmed ikke burde del­tatt i dis­ku­sjo­nen.
– De tin­gene som har blitt frem­met her er langt over stre­ken, sier Tho­mas Lange­land Jør­gen­sen, leder i Hamar Arbei­der­parti.

ANNONSE

– Dette er noe Hamar Arbei­der­parti tar sterk avstand fra, og det har jeg også frem­met på dette møtet.

Jøde­hets
Lange­land sik­ter spe­si­elt til sita­tet: “… skulle ønske Hit­ler kunne komme til­bake og dusjet dere litt mer… jævla jøder…”

Sta­tus­opp­da­te­rin­gen dis­ku­sjo­nen opp­sto rundt, ble slet­tet av Face­book etter kort tid. Per­sonen som skrev sta­tus­opp­da­te­rin­gen kom da med denne ytrin­gen:

«Bra at Face­book slet­ter sta­tu­sen min… sik­kert jøder som sty­rer der, også».

NRK hev­der at Ahmed ikke bidro til jøde­hetsen og selv insis­te­rer Ap-poli­ti­ke­ren på at han ikke har noe pro­ble­ma­tisk for­hold til jøder. Kom­mune­styre­re­pre­sen­tan­tens utta­lel­ser i media i etter­kant av avslø­rin­gen tyder imid­ler­tid på det mot­satte. Til Dag­bla­det anty­det Ahmed at jøder kunne stå bak for­sø­ket på å “skade ham”:

Ahmed mener hele saken er dratt ut av pro­por­sjo­ner.

- Jeg skjøn­ner ikke hvor­for folk løper til media med en gang noe skri­ves på Face­book eller andre ste­der. Kan­skje de som sier ifra prøver å skade meg. Det er mulig at de som vars­let media enten er jøder selv, eller har poli­tiske inter­es­ser i å få blest rundt saken, mener han.

I Hamar arbei­der­blad hadde Ap-poli­ti­ke­ren denne for­kla­rin­gen:

- Jeg møtte gut­tene i byen etterpå, og da for­klarte jeg dem at de ikke kan skrive sånt. Jeg for­klarte at det blir som si «jævla kristne» eller «mus­li­mer er ter­ro­ris­ter». Du kan ikke ta ett folke­lag under ett. Det fins uskyl­dige jøder i ver­den også, sier Ahmed.

- Dette er noe Hamar Arbei­der­parti tar sterk avstand fra, hev­der Jør­gen­sen.

Men gjør de egent­lig det?

Parti­le­del­sen har i ste­det gjort sitt beste for å tone ned sakens alvor­lige karak­ter:

Mens Hamar Arbei­der­blad bru­ker sam­le­be­teg­nel­sen Opp­he­tet isra­elde­batt på net­tet, har gruppe­le­der Gry Vero­nica Engli i Hamar Ap for­stå­else for kjempe­en­ga­sje­men­tet som lig­ger til grunn for ytrin­gene – selv om hun mener de angjel­dende burde uttrykke enga­sje­men­tet sitt på en annen måte.

Og parti­sek­re­tær i Hed­mark Ap, Grethe Mika­el­sen, er angi­ve­lig rystet over det hun vel­ger å kalle jøde­kri­tiske ytrin­ger.

Hvor en even­tu­ell jøde­kri­tikk lig­ger i ytrin­ger som: “Jævla jøde horer, skulle ønske Hit­ler kunne kom­met til­bake og dusjet dere litt mer…jævla jøder” og “Pass på å bli sugd av dem da!! Du kom­mer til å få pro­ble­mer i kuken”, er san­ne­lig ikke godt å si. Det er hel­ler ikke godt å si hvor­for parti­le­del­sen synes mer opp­tatt av å omgå pro­ble­met i ste­det for å kalle det det er: rent jøde­hat, kom­bi­nert med en påfal­lende por­no­gra­fisk språk­bruk fra en vok­sen mann og poli­ti­ker.

Som altså ikke får noen kon­se­kven­ser for man­nens poli­tiske virke for regje­rings­par­tiet Ap. Det rimer hel­ler dår­lig med Hamar Aps påstan­der om at de tar sterk avstand fra ytrin­gene og Ahmeds adferd. Vi kan jo snu litt på det og skrive: “Jævla mus­lim horer, skulle ønske Hit­ler kunne kom­met til­bake og dusjet dere litt også…jævla mus­li­mer” og “Pass på å bli sugd av dem da!! Du kom­mer til å få pro­ble­mer i kuken!”. Ville saken blitt greit kla­rert uten kon­se­kven­ser for ved­kom­mende da? Hadde man i det hele tatt trodd på ved­kom­men­des dår­lig belagte for­sik­rin­ger om at han/hun ikke har noe pro­ble­ma­tisk for­hold til mus­li­mer?

Årsa­kene til Hamar Aps merk­ver­dige unn­fal­len­het kan man bare spe­ku­lere i, men det er nær­lig­gende å anta at den skyl­des at par­tiet er redd for å støte fra seg vel­gere de tror deler Ahmeds hold­nin­ger der­som de eks­klu­de­rer ham. At den tid­li­gere AUF-poli­ti­ke­ren på tra­gisk vis mis­tet sin bror på Utøya og selv er en Utøya-over­le­vende kan også bidra til at ledel­sen kvier seg for å kon­fron­tere og hånd­tere hans uak­sep­table atferd. Eller skyl­des det ganske enkelt at parti­le­del­sen selv er så pro-pale­stinske at de har for­latt punk­tet hvor det er mulig å se Israel og jøder med nor­male øyne? I så fall har de natur­lig nok ikke noe stå­sted å møte slik jøde­hets fra og har såle­des gjort seg svært sår­bare i møtet med hold­nin­ger som Ahmed og assor­terte AUFere gir uttrykk for.

AUF-leder Eskil Peder­sen – som tid­li­gere har gjort seg bemer­ket med å tale varmt for et ytrings­an­svar som vi nå må gå ut fra at ikke skal gjelde for AUF- og Ap-poli­ti­kere – mener på sin side at AUF ikke har tatt skade av saken:

Men AUF-lede­ren tror alli­ke­vel ikke at par­tiet har tatt skade av saken der flere med­lem­mer skal ha tatt del i en anti­se­mittis­tisk kom­men­tar på Face­book.

- Jeg tror alle ser og for­står at jøde­hets ikke er noe AUF står for, sier Peder­sen til NRK.

Mon det?

NRK: Ingen kon­se­kven­ser etter del­ta­gelse i jøde­hets

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • arcil

  ”Jeg tror alle ser og for­står at jøde­hets ikke er noe AUF står for, sier Peder­sen til NRK.”
   
  …”alle” er vel sterkt sagt siden noen åpen­bart og bevis­lig ver­ken har sett det eller for­stått det! Det trengs nok litt vok­sen- og ung­doms­opp­læ­ring i rek­kene hvis han og parti­top­pene vir­ke­lig vil anti-jødis­men helt til livs, men derpå kan man kan­skje tvile? 
   
  Det er ikke comme il faut i poli­ti­ker­kret­ser å gå mot det man opp­fat­ter som frem­hers­kende strøm­nin­ger i tiden, og de kan man anta er ganske så anti-jødiske. Utve­ty­dig pro-jødiske poli­ti­kere og par­tier får neppe mange vel­ger­stem­mer fra mus­limsk hold, og føl­ge­lig pre­ges (indi­rekte) hele sam­funns­kli­maet vårt også slik ved inn­vand­rin­gen fra mus­limske land. 
   
  Det inter­skan­di­na­viske (for ikke å si det euro­pe­iske) i jøde­hetsen gir The­rion et godt eksem­pel på i sin hen­vis­ning til http://avpixlat.info/2012/11/20/nysvenskar-hyllar-hitler-i-aftonbladet-grupp/ som jeg her til­la­ter meg å gjenta her.
   
  Jeg vil dess­uten til­legge et sitat fra en av kom­men­ta­to­rene til hen­vis­nin­gen, psev­do­ny­met ”Ano­nym” skri­ver : ”Vad kan man säga? Svensk väns­ter­me­dia –_- Väns­ter­nis­sarna i Sve­rige har lyckats förena både kom­mu­nism och nazism i en och samma ideo­logi och av den anled­nin­gen skyr jag väns­ter­nis­sar, då jag själv är jude. Det är väns­ter­nis­sarna som är det rik­tiga hotet mot oss…”

  • Bipe­dal_Pri­mate

   Väns­ter­nis­sarna i Sve­rige har lyckats förena både kom­mu­nism och nazism i en och samma ideo­logi

   Den ytter­ste kon­se­kvens av fler­kul­tur, det der. De er nes­ten kon­se­kvente, fak­tisk. Men det vir­ke­lig kon­se­kvente ville jo vært at de aksep­terte og inklu­derte anti-fler­kul­tur, slik at hele selv­mot­si­gel­sen kunne bli kom­plett.

 • Brei­dab­likk

  Doble stan­dar­der? Nei, ikke engang det. APs og AUFs mang­lende reak­sjon impli­se­rer at det fins to adskilte ver­de­ner, oss og dem, de gode og de vonde, lys og moerke. Det hand­ler ikke om sam­men­lign­bare stoerrel­ser og der­med ikke om doble stan­dar­der. Vi har aa gjo­ere med to adskilte ver­de­ner, hver med et bestemt sett av moralske reg­ler, spe­si­fikk for­nuft og ord­bruk.

  For “oss” gjel­der ytrings­fri­het – til endog aa komme de gro­veste utsagn om joe­der og bruk av volds­sek­su­elle meta­fo­rer. For “dem” gjel­der ytringssan­svar, hvor den minstre kri­tisk ytring er alle­rede eks­tremt og alle­rede-vol­de­lig-hand­ling. Det nye “Vi”, det er oss. De andre, de er rasister/facister/hoyreekstreme – uan­sett hvem de er og hva de ytrer. 

  La oss trekke tanke­rek­ken helt ut: for “oss” gjel­der ikke bare ytrings­fri­het: det vi sier har ikke noen betyd­ning over­ho­det, ingen refe­ranse til en ytre ver­den og ingen krav kohe­rens: det er der­for utta­lel­ser “vi tar paa det ster­keste avstand fra” ikke tren­ger aa faa noen kon­se­kvens. Tvert­imot: her uttryk­kes iver og enga­sje­ment – hurra! Videre: det er ogsaa der­for at saagaar flotte valg­lo­ef­ter og for­mu­le­rin­ger av “kris­ten-huma­nis­tiske ver­dier” har samme sta­tus som de aktu­elle face­book-ytrin­gene: de faar ingen kon­se­kven­ser – fordi ordene ikke har noen betyd­ning – eller bedre: ikke den van­lige betyd­nin­gen. Ordene refe­rer bare til andre ord, vaare ord, som betyr at vi er vi. 

  Det er der­for APs og AUFs mang­lende reak­sjo­ner i denne saken ikke hand­ler om doble stan­dar­der, moralsk svak­het eller feig­het. Tvert­imot. AP og AUF opp­trer moralsk, kon­se­kvent og full­sten­dig logisk i en helt ny ver­den.

  Hva da med Hjerp­set-Oest­lies artik­ler? Paa spis­sen: de er glim­rende, men … alle­rede utda­terte, nes­ten nos­tal­giske, fordi de for­ut­set­ter den fel­les, delte norske for­staa­el­ses­uni­ver­set og menings­ram­men som fan­tes inn­til helt nylig. Men ikke len­ger.

 • rev­krok

  Vel, da har vel Hamar Ap etab­lert sin egen pre­se­dens for at vul­gær-fri­mo­dige ytrin­ger, fra ihvert­fall et stå­sted, er ganske grei sku­ring. Og kan sky­ves under tep­pet bare offent­lig­he­ten ikke får høre det høy­lytt fra ved­kom­mende nok en gang. 

  Prin­si­pi­elt bør Hamar Ap vise samme tole­ranse og til­gi­velse for over­dre­vent freske fra­spark gjelde fra enhver kant – fra sine egne eller andre. Se det? Men hvis de er kon­se­kvente, så gjerne for meg. Det er å fore­trekke frem­for en tvangs­trøye-begre­pet ytrings­an­svar skal bre om seg i for stor grad.

 • Hubb­le­View

  Som jeg har sagt mange gan­ger før, AP split­ter Norge. Det er en vir­ke­lig­het for dem (de kor­rekte) og en annen vir­ke­lig­het for mange av oss andre som ikke har parti­bo­ken i orden. 

  At noen ville intro­du­sere Jens Stol­ten­berg som en “lands­fa­der” for en tid til­bake er vir­ke­lig tem­me­lig absurd og tra­gi­ko­misk.

 • Klok­ke­ren

  Er den peso­nen Eskil Peder­sen som baga­tel­li­se­rer AUF sin rolle når AUF kame­ra­ter skri­ver rasi­sis­tisk jøde­hets om at jøder skal gasses, den samme per­sonen Eskil Peder­sen som anmel­der Tybring-Gjedde for rasisme når han refe­re­rer fakta fra hver­da­gen i Gro­rud­da­len?

  http://mobil.tv2.no/nyheter/innenriks/politikk/auf-anmelder-frptopp-for-rasisme-3503827.html

  Hva er det med Eskil Peder­sen. Har han flere per­soner i hodet eller bedri­ver han en rasis­tisk for­skjells­po­li­tikk?

 • Kuf­far­Von­Shirk

  Dette er ganske enkelt det “Nye Norge, eller Det nye vi” som AP har job­bet iher­dig for å innlemme.At slikt ikke får kon­se­kven­ser eller blir baga­tel­li­sert bort til å kal­les “Jøde­kri­tikk / stort enga­sje­ment” sier mye om kul­tu­ren i AP.Pill råt­tent.

  • Jeg trodde først at disse sex-vul­gære og jøde­ha­tende utta­lel­sene kom fra en umo­den ten­åring i AUF. Men så er det altså en pre­sump­tivt vok­sen mann på 33 år. Det gjør denne saken enda verre ! AP burde eks­klu­dert ham umid­del­bart. Men det gjør de nok ikke. Rasisme-spø­kel­set trum­fer det meste.

   • Arbeids­rud

     Får håpe vel­gerne hus­ker dette ved neste kom­mune­valg…

 • ixus90

  Eskil Peder­sens luke respons på det hele sier litt om både han og den orga­ni­sa­sjo­nen han leder. Det er skam­me­lig og kval­mende.  

  • Arbeids­rud

    Er det egent­lig noen grunn til å ta orga­ni­sa­sjo­nen hans seriøst len­ger da?

 • Klok­ke­ren

  Ahmed tror jeg ikke det er verdt å vur­dere jøde­ha­tet til og han bør for all frem­tid være dis­kva­li­fi­sert som poli­ti­ker i Norge.

  Blant tull om suging og at jøder står bak, utta­ler han også “Det fins uskyl­dige jøder i ver­den også.”

  Når man sma­ker på den utta­lel­sen, så får i alle fall jeg en følelse av at det menes at jøder stort sett er skyl­dige, men at det fak­tisk fin­nes uskyl­dige blandt dem. Rasis­men vir­ker å ligge i grunn­hold­nin­gen.
  Hva er jødene for­res­ten skyl­dig i Ahmed?

  Når det gjel­der mus­li­mer så er det ute­luk­ket å kunne ytre om de er skyl­dige eller uskyl­dige.
  Etter mang­fol­dideo­lo­gi­ens sta­tut­ter så er mus­li­mene er pr defi­ni­sjon uskyl­dige.
  De skyl­dige er isla­mis­ter og det er visst­nok noe helt annet.

  • Arbeids­rud

    Ahmed viser en umo­den hold­ning og språ­ket hans er bak mål, det er  som å ta lok­ket av en søp­pel­dunk når han åpner mun­nen.

  • Bipe­dal_Pri­mate

   Hva jødene har skyld i? De fant opp rente­lån og drepte “pro­fe­tene” demses, vettu; Isa og Mo. Den­slags kan ikke gå upå­ak­tet hen, må vite.

   • The­rion

     Det “jødene” er skyl­dige i, er å ha gjen­nom­skuet en wan­nabe pro­fet da han for­søkte å belære dem om deres egne skrif­ter. (At farao byg­get Babels tårn, og at Haman i Est­hers bok var ansatt hos den samme farao).

    Han klarte ikke å over­be­vise dem, og det skal de ha igjen for.

 • Caro­lus1

  Denne saken sier det meste om Det norske arbei­der­parti (bekla­ger, “Det norske” er blitt fjer­net fra nav­net – det smakte kan­skje litt for mye av nasjo­na­lisme, altså “fascisme”? – det hand­ler tross alt om et vir­ke­lig moralsk høy­ver­dig parti!).

  De utta­lel­sene om jøder Hjerp­set-Øst­lie løf­ter frem, er noe av det mot­by­de­ligste jeg har sett på lenge. Ikke bare dreier seg det seg om den mest pri­mi­tive form for gene­ra­li­se­ring av jøder, men også en for­her­li­gelse av Holo­caust, et indu­stri­elt folke­mord! Dette kom­mer att­på­til fra med­lem­mer av AUF, vok­te­ren av “anti­ra­sisme”! Orga­ni­sa­sjo­nen ser seg altså tjent med å ha ren­dyr­kede anti­se­mit­ter i sin med­lems­masse? Det var vir­ke­lig opp­løf­tende, med tanke på myn­dig­he­te­nes frem­ti­dige inn­sats mot et sta­dig vok­sende jøde­hat i Norge som res­ten av Europa. 

  Eskil Peder­sen tror ikke denne saken vil skade AUF. Hvis han har fler­tal­let av norske mus­li­mer i tan­kene, kan det godt hende han har rett (skjønt jeg må få uttrykke en viss tvil om at Holo­caust-for­her­li­gelse frem­står som for­lok­kende selv for de fleste mus­limske anti­se­mit­ter). Vi har uan­sett her å gjøre med en mann som ikke bør ha noen frem­tid i norsk poli­tikk. En illi­be­ral og anti­de­mo­kra­tisk ung­doms­po­li­ti­ker som vil straffe­for­følge sine poli­tiske menings­mot­stan­dere (jfr. politi­an­mel­del­sen av Tybring-Gjedde) som, sam­men med sin orga­ni­sa­sjon, etter 22/7 er blitt gjen­stand for en hjerne­død offent­lig kul­tus, kob­let til en demo­ni­se­ring av blant annet denne blog­gen som “høyre­eks­trem”. Det er kan­skje Docu­ments årvå­ken­het for vok­sende anti­se­mit­tisme som er “høyre­eks­tremt” i Peder­sens ideo­lo­gisk for­vir­rede ver­den?

  Den mus­limske para­ply­or­ga­ni­sa­sjo­nen Islamsk Råd Norge var ikke i stand til å for­dømme Qara­da­wis ønske om et nytt Holo­caust. Nå vet vi at hel­ler ikke Arbei­der­par­tiet er vil­lig til å ta noe ordent­lig opp­gjør med lig­nende jøde­fiendt­lige hold­nin­ger blant sine egne. Kom­bi­na­sjo­nen av sta­dig mus­limsk inn­vand­ring, arbei­der­parti­styre og mulig inn­vel­gelse av AUF-ere på Stor­tin­get gir ingen grunn til å se sær­lig lyst på frem­ti­den.

 • Arbeids­rud

  Antar ingen tren­ger bry seg med hva Tybring-Gjedde sier hel­ler, etter dette?  Bare friske menin­ger og enga­sje­ment der­fra også vel?

 • Brei­dab­likk

  Kon­trast til norsk slapp­het: den naa ster­keste flo­eyen i det franske UMP (hoe­yre) oensker naa at det stil­les krav oven­for Islam hva gjel­der respekt for repub­lik­ken, og oensker aa for­ankre kon­sti­tu­sjo­nen i lan­dets kristne tra­di­sjon. Noe aa tenke paa for norske poli­ti­kere – og bis­koper! Altsaa: de oensker et “sterkt Frank­rike” som er stolt av sine joede-kristne tra­di­sjo­ner og gresk-latinske roet­ter. (Vi nord­menn kunne foeyet til: “nor­ro­ene roet­ter”.
  ”«une France fière de ses tra­ditions judéo-chré­tien­nes et de ses raci­nes gréco-latines“http://religion.blog.lemonde.fr/2012/11/21/la-droite-forte-sa-charte-pour-lislam-et-la-tradition-chretienne-dans-la-constitution/

  • ARVEVOLDEN

   Den tapende kan­di­dat i UMPs valg kre­ver omtel­ling.

   Høgern” må –uan­sett hvem som vin­ner-gi Le Pen kamp,om de vel­gere som ikke tror på EU-Glo­ba­lis­tene.
   UMP må sloss,både mot “venstre”-sidens to par­la­men­ta­riske vari­an­ter og Le Pen.
   Her nyt­ter store ord lite. UMP er ikke EU-motstandere.Det kor­tet tar andre.

   Det er Repub­lik­ken de må forsvare.Ikke retorikken.Republikken er seku­lær.

  • arcil

   Måtte vi nå bare komme etter her på ber­get også! Kan­skje vi da kunne redde Det Gode, Gamle Norge fra «det tvil­somme, nye norge»! 

   • Brei­dab­likk

    Andre nasjo­ner viser veien, og det er vik­tig aa foelge med. Russ­land reiser seg fra kom­mu­nis­mens rui­ner med klare verdi­pre­fe­ran­ser (kristne tra­di­sjo­ner, baade som reli­gion og moral) Frank­ri­kes hoe­y­re­side styr­kes, med vekt paa nasjo­nale og tra­di­sjo­nelle ver­dier.

 • Aesop

  Dette føyer seg inn i en lang rekke av svært for­skjel­lige saker i AP som alle hand­ler om total man­gel på etikk og moral. Fra nett­verks­kor­rup­sjon for åpen scene, en ord­fø­rer som reiser rundt og bor på hotell med en jente på 15, ren­spik­ket rasisme som her får pas­sere. Når disse tin­gene også kom­mer på top­pen av skan­dale på skan­dale i helse­ve­sen, forsvar/sikkerhet, kri­mi­na­li­tets­be­kjem­pelse og en lang rekke andre områ­der, bør tiden for dette par­tiet snart være omme. 

 • Hen­ok­sen

  I sosial­de­mo­kra­ti­ets multi­kul­tu­relle skog – der vi alle er like – er tyde­lig­vis noen likere enn andre. Men av hen­syn til rett­sik­ker­he­ten til de res­te­rende dyrene i Hakke­bakke­sko­gen , så ville det vært bra om noen nå politi­an­meldte disse rasis­tiske ytrin­gene fra AUF’ere. Da vil nem­lig lis­ten bli lagt for hva som skal skje neste gang noen gra­ver fram til­sva­rende vem­me­lige utsagn på en til­fel­dig frep­pers FB-vegg, eller fra et kom­men­tar­felt,  og skik­ke­lig­hets­po­liti og masse­me­dier der­med set­ter igang sitt Schjen­ken-kjør og Møkka­mann-mas­sa­kre­ring av delink­ven­ten.