Lars Thorsen og Fanny Bråten i Oslo tingrett den 21. oktober 2019. Fotografier: Ole Berg-Rusten / scanpix.

I Norge fikk vi i 2008 en lovtekst som beskriver forhånelse, ringeakt og oppfordring til forfølgelse av en person på bl.a. etnisk eller religiøst grunnlag som straffbart.

Hatefulle ytringer eller nedsettende karakteristikker som har vært rettet mot folkegrupper, har vakt oppsikt.

F.eks. daværende likestillings- og diskrimineringsombud, nå politimester i Oslo, Beate Gangås’ nedsettende karakteristikker av etnisk norske menn fremsatt i Aftenposten, rapperen Kavehs tilsvarende utsagn om jøder under en konsert og NRKs mye omtalte publisering av ordet «jødesvin» som en morsomhet, tidligere i år.

Nå er Lars Thorsen og Fanny Bråten i organisasjonen Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) tiltalt for å ha overtrådt §185 om hatefulle ytringer. Det dreier seg om utdeling av flygeblader og påstander fremsatt muntlig under et offentlig møte.

Innholdet i påstandene dreier seg om muslimer, og er svært nedsettende, bl.a. omtales gruppen som «morderzombier» og «voldtektsmenn».

Dette er å gå langt over streken for hva som er akseptabelt av ytringer, dersom en forventer en saklig debatt, og SIAN har med dette skrevet seg ut av ethvert konstruktivt ordskifte. I likhet med Gangås, NRK og Kaveh. Men er det straffbart?

Det er riktig at §185 omfatter å fremsette hatefulle ytringer dvs å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på bakgrunn av religion, etnisitet etc.

I lovteksten beskrives dette som ytringer fremsatt mot en bestemt person, på bakgrunn av vedkommendes religion, etnisitet e.l. – jfr. «fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne.»

Men i forhold til Bråten og Thorsens påstander dreier det seg ikke om ytringer fremsatt mot en person, men en generell nedsettende omtale av en folkegruppe.

Det er derfor vanskelig å se at Bråten og Thorsens ytringer kommer inn under det forholdet som §185 beskriver.

Ytringene tilsvarer de som nåværende politimester Gangås fremsatte mot gruppen etnisk norske menn i Aftenposten i 2007.

Og nedsettende karakteristikker av folkegruppen jøder, som har blitt fremsatt offentlig av medieaktører eller politikere, artister og andre talspersoner med muslimsk bakgrunn, eksempelvis Kavehs ytring, NRKs skandaløse Scrabble-sketsj og kommentaren fra en anonym AUF-politiker på AP-politiker Khalid Haji Ahmeds Facebook-side, hvor jøder ble omtalt som prostituerte og AUF-eren ytret ønske om folkemord på disse.

Ingen av disse forholdene har medført straffereaksjoner overfor noen av disse, bortsett fra at den tidligere fylkessekretæren i AUF, Khalid Haji Ahmeds svar på kommentaren medførte ekskludering fra styret i Hamar Arbeiderparti.

De beskrivelsene Bråten og Thorsen har kommet med om muslimer, er grove, stygge og nedsettende, i likhet med Gangås, Kaveh, NRK og AUF-politikerens utspill om jøder og etnisk norske menn. Men ingen av dem har vært rettet konkret mot en bestemt person, slik §185 beskriver.

Nå er det opp til retten å avgjøre om Bråten og Thorsens ytringer, i motsetning til ytringer som det Gangås, NRK og Kaveh har levert, kan regnes som et straffbart forhold.

Men hvis Bråten og Thorsen blir straffet for sine ytringer etter §185, åpner det for at lovteksten kan tolkes slik at en person også kan bety en folkegruppe.

Da må en forvente at alle slike ytringer, selv om de representerer hets av folkegrupper som jøder og etnisk norske, og selv om de blir fremsatt av artister og politikere med muslimsk bakgrunn, feminister og rikskringkastere, også vil bli straffet.

Norge er basert på likeverd, og likhet for loven må vi ha.

 

Faktaboks:

§ 185. Hatefulle ytringer. Tilføyd ved lov 7. mars 2008

Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres

a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b) religion eller livssyn,
c) homofile orientering, eller
d) nedsatte funksjonsevne.

 

Kjøp Primo Levis klassiker «Hvis dette er et menneske» fra Document Forlag her. Nå satt ned fra 289 til 220 kroner!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂