Dommerne var uenige da imam Noor Ahmad ble dømt til 60 dagers betinget fengsel for hatefulle ytringer mot jøder: En av meddommerne ville ha ubetinget fengsel.

Aktor i saken, statsadvokat Vibeke Gjøslien, ba i Buskerud tingrett om at Ahmad ble idømt ubetinget fengsel i 30 dager, pluss 30 dager betinget. Det var meddommer Anne Kristine Hole enig i, og tok dissens.

Mindretallet, meddommer Hole, finner at det bør reageres med delvis ubetinget fengsel, som foreslått av aktor. Mindretallet legger vekt på lovgiver har signalisert at straffen for hatkriminalitet bør skjerpes. Mindretallet mener også at det er sterkt skjerpende at uttalelsene kommer fra en imam.

Dialog og brubygging

Ahmad jobbet tilsynelatende med dialog og brubygging mellom religioner i blant annet i Drammen og omegn tros- og livssynsforum.

«Brubyggingen» står i skarp kontrast til hva imamen skrev på på sin egen Facebook-side. Ahmad er nå dømt for disse to utsagnene:

«Hitler sparte noen jøder så verden kunne se hvor brutalt dette folket er, og hvorfor det er nødvendig å drepe dem.» (19. november 2019)

«Israel er en sånn djevel at Hitler sparte noen jøder så verden kunne se at dersom de overlevde, ville de fortsette å være en fare for menneskeheten». (15. mai 2021)

Støtte til Holocaust

Referansen til Hitler er en støtte til Holocaust, fastslår retten.

Retten legger til grunn at ytringen er fremsatt 19.11.2019 av den alminnelige tilhører vil forstås slik at jødene er en svært brutal gruppe, og at det er nødvendig å drepe jødene. Retten mener også at ytringen fremsatt 15.05.2021 vil den alminnelige tilhører tolke som at jødene er farlige, og kan sammenliknes med djevelen. I begge utsagnene er referansen til Hitler en støtte til holocaust.

Leserne kommenterte ytringen, påpeker retten: «Disse kommentarene har også delvis et innhold av samme art som tiltaltes ytringer.»

Retten finner det klart at begge ytringene er kvalifisert krenkende, og at de er hatefulle i lovens forstand. I denne sammenheng legges vekt på at ytringene både forhåner, fremmer hat, forfølgelse og ringeakt mot jødene som gruppe. Ytringen fra 2021 innebærer etter rettens syn en grov nedvurdering av en gruppes menneskeverd. Ytringen fra 2019 inneholder i tillegg en direkte tilslutning til integritetskrenkelser, jf ordene «det er nødvendig å drepe dem». Dette gjør samtidig det første utsagnet mer alvorlig enn det siste isolert sett.

– Mente det egentlig ikke

Ahmad hevdet i retten at han ikke egentlig mente det han publiserte på Facebook-siden sin, og viste til at han hadde jobbet med brubygging mellom religioner i flere år.

Buskerud tingrett fastslår at imamens ytringer er fremsatt med forsett, uansett Ahmad Noors forsøk på å relativisere dem gjennom å hevde at han kun hadde kopiert teksten.

– Det var i koronatiden og jeg fulgte ekstra mye med. Jeg så mange videoer med blod og skrik av barn på Facebook og WhatsApp. Jeg la det ut på Facebook, men det var ikke mine ord. Jeg kopierte det fra WhatsApp og la det ut på Facebook, forklarte Ahmad i retten ifølge dt.no.

Tiltalte har forklart at ytringene opprinnelig er fremsatt av andre i sosiale medier, og at han kopierte dem over til sin egen side. Hvorvidt en ytring er kopiert eller ei er etter rettens syn uten betydning for spørsmålet om § 185 objektivt er overtrådt.

– Svært uheldig at en imam uttaler seg slik

Siden det er snakk om to overtredelser av straffeloven § 185 kan fengselsstraffen forhøyes inntil det dobbelte, påpeker retten, og viser til at strafferammen er fengsel i 3 år.

Retten finner at forholdet er sammenliknbart med forholdet i HR-2007-2150-A. Uttalelsenes innhold var i den saken vesentlig grovere enn her, selvom ytringene i vår sak innebærer tilslutning til grove integritetskrenkelser. Dette, sammenholdt med at det er to selvstendige handlinger, jf straffeloven § 79 a, taler for en streng reaksjon.

I skjerpende retning legger retten også vekt på at tiltalte virket som imam i årene 2009-2022, i den perioden ytringene ble fremsatt.

I rollen som imam var han en rollemodell med potensielt sterk innflytelse på andre mennesker. Det er svært uheldig at en person i en slik rolle uttaler seg slik tiltalte har gjort. Som følge av at saken ble offentlig kjent har han måttet slutte i stillingen. Retten finner imidlertid ikke å legge vekt på dette i formildende retning.

Retten anser det formildende at imamen gav «en uforbeholden tilståelse» i retten.

Tilståelsen kom først etter at tiltalte var tatt ut. På den annen side var tiltalte etter det opplyste ikke bistått av tolk eller forsvarer i avhør, og det er uklart hva han forstod om saken.

14 måneder uten nevneverdig etterforskning

Til tross for at saken ikke har krevd særlig mye etterforskning, gikk det over ett år fra anmeldelse til tiltale.

I formildende retning legges vekt på at saken har blitt noe gammel. Den mest alvorlige ytringen ligger tilbake til november 2019. Det gikk 14 måneder fra anmeldelsen ble inngitt og til tiltale ble tatt ut, selv om det ikke har vært utført nevneverdig etterforskning etter anmeldelsen.

Retten kan ikke se at det har noen større betydning at tiltalte har beklaget uttalelsene offentlig i en regionsavis, eller at tiltalte som imam gjorde seg til talsmann for fredelig toleranse og forståelse på tvers av religioner. Retten finner det heller ikke formildende at uttalelsene var foranlediget av at han så videoer som viste lidelser hos palestinsk befolkning etter bruk av millitærmakt fra Israel. På den annen side er det heller ikke holdepunkter for at han før eller etter de to handlingene har inntatt tilsvarende standpunkter.

Har «svært vanskelig økonomi»

Rettens flertall, formann tingrettsdommer Lars Christian Sunde og meddommer Brynjar Thorgersen Nyborg, kom til at straffen bør være betinget fengsel, pluss en ubetinget bot.

Gjennomgående synes betinget fengsel å være benyttet ved overtredelser i form av generelle ytringer som her. Flertallet kan ikke se at uttalelser i forarbeidene om å skjerpe straffen for hatkriminalitet bør føre til at straffen gjøres ubetinget. Dette momentet synes å være tillagt beskjeden vekt i siste års avgjørelser fra Høyesterett.

De kom dermed til at straffen bør settes til betinget fengsel i 60 dager med tillegg av bot på 12.000 kroner. Den subsidiære
fengselsstraffen settes til 12 dager.

Domfelte skal som hovedregel dømmes til å betale sakskostnader til det offentlige, bemerker retten, som imidlertid påpeker at sakskostnader skal avpasses domfeltes økonomiske evne. Tiltalte «har utvilsomt en svært vanskelig økonomi», skriver retten, og idømmer ikke sakskostnader.

Det er foreløpig uklart om dommen blir anket. Ahmads forsvarer, advokat Mads Meidell Løsnes, har ikke besvart Documents gjentatte, skriftlige henvendelser.

 

Kjøp e-boken av Kent Andersen her!

 

Kjøp Mesteren og Margarita her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.