Advokatfirmaet Hjort har på vegne av sikhenes trossamfunn Gurduara sendt prosessvarsel til Justisdepartementet. De vil gå til sak hvis ikke regjeringen tillater turban i politiet.

Turban er plikt for både kvinner og menn blant sikher.

Skulle sikhene vinne frem, vil det samtidig åpne veien for hijab.

Begrunnelsen for å avvise hijab har vært kravet om nøytralitet. Politiuniformen skal være nøytral og ikke avsløre at tjenestemannen har et bestemt politisk eller religiøst tilhørssted.

Sikhene vil argumentere for at det betyr at de diskrimineres og utestenges fra politiet, siden alle sikher er pålagt å bære turban.

Jagroshan Singh er talsmann for sikhmenigheten og ønsket selv å bli politimann.

– Det føltes krenkende å ikke kunne velge en yrkeskarriere i politiet fordi jeg bærer turban. Politiets uniformsreglement og Justisdepartementets tolkning av det fører til at vi utestenges fra å kunne delta i samfunnet på lik linje som alle andre. Å bruke turban er en viktig del av vår identitet, sier Singh til Dagsavisen.

Gurduara-menigheten teller om lag 2.500 medlemmer av landets 4.500-5.000 sikher.

– Flere av våre medlemmer har fortalt at de kunne tenke seg politistudiet og føler seg krenket av å bli utstøtt fordi bruk av turban ikke tillates hvis man vil bli politimann eller kvinne, sier Singh, som nå er i ferd med å ta 2. avdeling i jus ved Universitetet i Oslo.

Forsvarerne av nøytraliteten vil kunne argumentere med at det ikke er noen demokratisk absolutt rettighet å kunne bli politi. Fellesskapets behov for å verne om nøytraliteten i offentlig sektor overtrumfer en enkelt gruppes særkrav.

I et flerkulturelt samfunn vil det være rettigheter som står mot hverandre. Hvis den enes rettighet skal kunne innfries ubetinget vil det gå på bekostning enten av andre grupper, eller av fellesskapets hevdvunne prinsipper, som en nøytral offentlig sektor.

Men forkjempere for «rettigheter» klargjør sjelden eller aldri at rettigheter kan være et null-sum spill, det den ene tjener vil andre tape noe på.

Mediene har stort sett systematisk fortiet at det flerkulturelle kan være et null-sum spill. Da vil de måtte klargjøre hvem som vinner og hvem som taper, og det vil de ikke.

Det er ikke vanskelig å forutsi hva som vil skje hvis sikhene vinner frem. Da vil det bli umulig å avvise hijab.

Men det var jo Politidirektoratet selv som i sin tid foreslo å tillate hijab. Kun en massiv offentlig protest tvang myndighetene til retrett.

Politisk ledelse er dermed splittet, og en fløy vil tillate hijab, turban, og hva det måtte være.

Politiuniformen blir dermed en identitetsmarkør, som viser tjenestemannens personlige tilhørsforhold, med alt det kan få å si for utøvelsen av yrket.

Alle disse problemene har man hittil unngått ved å insistere på at uniformen skal være nøytral.

Varsler sak mot turbanforbud i politiet