Arbeiderpartiets integreringsutvalg vil ikke tillate at dommer og aktor bruker hijab eller andre religiøse symboler eller hodeplagg i rettssalen, og legger frem forslag om forbud.

Ap går dermed mot Domstoladministrasjonens (DA) beslutning om å tillate fagdommere å bruke religiøst eller politisk betingede hodeplagg.

Det fikk Senterpartiet til å kreve at at justisminister Knut Storberget (Ap) lar Stortinget sette et felles uniformsregelverk for offentlig sektor.

Statssekretær Astri Aas-Hansen (Ap) i Justisdepartementet sa den gang at de skulle evaluere saken.

– Jeg er enig i at det kan være ting som taler for at det bør være like retningslinjer i politiet og i domstolene, sier hun.

Det foreslåtte forbudet vil ikke omfatte lekdommere.

Aftenposten: Ap sier nei til hijab på norske dommere

Den fulle teksten i APs integreringspolitiske dokument:

Uniformering
Hovedregelen i norsk arbeidsliv bør være at man kan kle seg slik man ønsker, og markere sin religiøse identitet. Imidlertid er det innenfor enkelte offentlige myndighetsroller nødvendig med uniformering som gjør det vanskelig å kombinere en nøytral rolle med plagg og symboler som tydeliggjør en identitet eller religiøs tilknytning. Arbeiderpartiet vil ikke tillate synlige religiøse symboler til politiuniformen, da politiet har en spesiell rolle som eneste institusjon som kan bruke makt overfor sivilister. En naturlig videreføring av at aktoratet, som representerer politiet i rettssalen, ikke kan bruke religiøse symboler, er at heller ikke dommere, som har en mer nøytral rolle, kan bære det. Dette avgrenses imidlertid mot meddommere, som ved sitt nærvær representerer den tiltaltes like og samfunnet som helhet, inkludert det religiøse mangfoldet i Norge.