Fremskrittspartiet fremmet 24. november et forslag for Stortinget om det skal være forbud mot hijab, burka og niqab for norske dommere. Forslaget er til behandling i justiskomiteen.

Domstoladministrasjonen snudde på forsommeren 180 grader i hijab-saken, og gikk over fra å vurdre et forbud til å tillate hijab for alle i rettssalen: fra rettsbetjenter til dommere.

Det er knapt noen annen sak som tydeligere viser at sterke krefter i Norge ønsker en islamisering: Oslo-politiet ved visepolitisjef Sveinung Sponheim, SVs Heikki Holmås, Likestillingsombud Sunniva Ørstavik, og selvsagt styret i Domstoladministrasjonen. Direktøren Tore Langbach har markert seg som en ivrig forsvarer av hijab i rettssalen.

Ingen av partene vil vedkjenne seg at hijaben er uttrykk for islamisering. Men i den flerkulturelle virkeligheten er det ikke adminstrasjonen som avgjør fra hijab er et uttrykk for. Det er det andre som gjør. Det at styret nekter å forholde seg til dette, sier noe om at man lever på illusjoner. Styret hyller dommernes nøytralitet samtidig som det går inn for hijab.

Det er denne selvmotsigelsen Frp-representantene griper fatt i med sitt forslag.

«Ut fra de synspunkter som kom frem under høringen, finner styret det ikke riktig å gå videre med forslaget om forbud mot bruk av religiøst og politisk betingede plagg og symboler i domstolene. Styret viser også til de diskusjoner som skjer om spørsmålet i andre sammenhenger.
Styret vil fremholde at dommere etter loven skal utøve sin dommergjerning på en måte som inngir tillit og respekt. Det følgjer videre av de etiske prinsipper for dommeradferd at en dommer skal opptre slik at det ikke med rimelighet kan stilles spørsmål ved dommerens nøytralitet.»

Forslagsstillerne mener dommerne skal representere verdinøytralitet, ikke religion, politikk eller ideologi. Prinsippet om nøytralitet knuses dersom man godtar for eksempel hijab, niqab og burka i domstolene. I denne forbindelse vil forslagsstillerne vise til Domstoladministrasjonens forslag til vedtak i høringsbrevet som lå til grunn for prosessen rundt avgjørelsen:

«En fagdommer må ikke i rettsmøte eller under rettsmekling hvor partene og/eller deres prosessfullmektiger er til stede framtre på en måte som er egnet til å bli oppfattet som en tilkjennegivelse av fagdommerens eventuelle religiøse og politiske tilhørighet eller om fagdommerens holdning til religiøse og politiske spørsmål for øvrig.»

Dette er en nesten likelydende formulering som Det danske folketing innførte i sin Retsplejelov § 56 i 2009.

Det opprinnelige forslaget som gikk ut på høring var konsekvent: dommerne skal være nøytrale, ergo kan de ikke bære synlige religiøse symboler. Men høringsrunden fikk styret til å snu, og det vedtok at man godt kan gjøre begge deler: bære hijab og være nøytral. Hvis det oppstår problemer skal det vurderes fra sak til sak. Her innrømmer man altså at det kan oppstå problemer. Man må spørre: ut fra hvilke kriterier skal det vurderes?

Storberget

Frp har tidligere ønsket at Stortinget skulle instruere Domstoladministrasjonen til å reversere vedtaket og forby hijab. Det avviste Stortinget av formelle grunner. Nå ber Frp-representantene om at Kongen, dvs. regjeringen, instruerer Domstoladministrasjonen. Men justisminister Knut Storberget har tidligere avvist at han har en slik instruksjonsmyndighet.

Justisminister Knut Storberget har tidligere fremholdt at Domstoladministrasjonen er et uavhengig organ. I et svar på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Hans Frode Kielland Asmyhr 25. januar 2010 skriver han følgende om vedtakskompetanse knyttet til angjeldende sak:

«Domstolene er uavhengige, og Domstolsadministrasjonen er et uavhengig organ som ledes av et eget styre. Domstolsadministrasjonen kan ikke instrueres av Justisdepartementet. Denne ansvarsfordelingen er fastsatt av Stortinget i domstolloven. Retningslinjer for Domstolsadministrasjonens virksomhet gis normalt av Stortinget gjennom behandling av budsjettproposisjoner.»

Frp ber derfor Stortinget fatte et vedtak som pålegger Storberget å instruere Domstoladministrasjonen!

Det er knapt noen sak med større symbolkraft enn hijab. Hverken Storting eller regjering kan påberope seg at de ikke visste hva de gjorde. Ei heller politi, dommerstand og forvaltning. Eller journalister og medier som ikke viser saken den nødvendige oppmerksomhet.

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Hans Frode Kielland Asmyhr og Per Sandberg om å forby hijab, niqab, burka og andre religiøse eller politiske symboler som del av arbeidsantrekk for norske dommere

Dokument 8:42 S (2010–2011)

Forslaget sidestiller hiijab, burka og niqab, trolig fordi styrets vedtak ikke nevner et uttrykkelig forbud mot noen av dem, dvs. man tillater hijab, og har ikke noe forbud mot heldekkende plagg.

Søk på Domstoladministrasjonen i Document.no, og få opp en rekke interessante saker.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.