Domstoladministrasjonens styre vedtok den 04.06.10 å endre gjeldende kappeforskrift for å gi dommere anledning til å gå med hijab til dommerkappen. Selv om tunge faginstanser argumenterte for å opprettholde dommerens nøytralitet, snudde Domstolsadministrasjonen 180 grader etter høringsrunden, i det vesentlige basert på lobbygrupper og interesseorganisasjoners argumenter om at opprettholdelse av domstolenes nøytralitet, vil være i strid med religionsfriheten og være diskriminerende.

Argumenteringen er uholdbar og prisverdig nok er det fremmet et forslag for Justiskomiteen om at Stortinget skal be Kongen i statsråd om å instruere Domstoladministrasjonen til å endre vedtaket. Saken er til behandling i Justiskomiteen med høring den 01.02.11.

Gjeldende rett

Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) har i flere avgjørelser tatt stilling til forbud av hijab i det offentlige rom. Det er verdt å påpeke at EMD i samtlige saker har kommet til at et forbud ikke har vært i strid med religionsfriheten. Av de åtte sakskompleksene som har vært behandlet, har også fem av klagene blitt ansett som åpenbart ugrunnet.

Det må påpekes at de fleste sakene omhandler skoleelever og studenter, en gruppe som må tåle langt mindre begrensninger av sin religionsfrihet enn en arbeidstaker. Begge sakene som omhandlet en arbeidstaker, ble ansett som åpenbart ugrunnet. Man må videre merke seg at ingen av disse arbeidstakerne var å anse som en del av statens maktapparat, der de ansatte må tåle helt andre og strengere begrensninger på religionsfriheten enn alminnelige arbeidstakere.

Når det gjelder religionsutøvelse på arbeidsplasser har EMD flere avgjørelser som bekrefter arbeidsgivers rett til å regulere og begrense denne. Som EMD har uttalt: Religionsfriheten er ivaretatt ved at man står fritt til å velge om man vil følge uniformsreglement og de etiske regler som følger med jobben, eller så står man fritt til å velge å gjøre noe annet. Religionsfriheten er i varetatt ved deres valg der de kan utøve sin religion utenfor den yrkesmessige sfære, eller velge en jobb uten uniformsreglement eller etiske regler.

Nødvendig

Hijab bringer imidlertid også en vesentlig annet dimensjon til betraktning. EMD har i samtlige avgjørelser vedrørende hijab vist til nødvendigheten av å regulere hijab som følge av et kvinnesyn som strider mot demokratienes krav til likestilling og likeverd mellom kjønnene, samt å beskytte andre sine rettigheter.
Det er et grunnleggende prinsipp at kvinner og menn er likeverdige. Og menneskerettene hviler på en forutsetning om at alle er født likeverdige, uavhengig av kjønn.

Hijab representerer videre en uakseptabel inndeling av kvinner i kategorier.

Dette er verdier som er uforlikelig med fundamentet for domstolene: nøytralitet, likestilling, toleranse, respekt for andre, likhet og ikke-diskriminering.

Det er videre et faktum at millioner av kvinner er tvunget til å gå med hijab i berettiget frykt for fysisk avstraffelser. Demokratiet forutsetter videre en felles erkjennelse av at lovene er menneskeskapte, og at de fastsettes gjennom en særlig prosedyre som bygger på at vi alle anerkjenner hverandre som likeverdige uansett religiøs tilhørighet og kjønn. Dette er et ganske annet verdisett enn det hijab representerer. Dette skulle i seg selv diskvalifisere hijab som et akseptabelt symbol i domstolene.

Nøytralitet

Statene har for øvrig en plikt til å respektere nøytralitet ved utøvelsen av statens myndighet. EMD har uttalt at statene har en plikt til å avstå fra å påtvinge en tro, selv indirekte, på områder der individet er avhengig av staten, på steder hvor individet er særlig sårbart, eller ved utøvelsen av myndighet. Domstolene er den absolutte utøver av statsmyndighet ovenfor individet, og det er et ufravikelig prinsipp i demokratiske stater at domstolene skal være nøytrale.

Domstolsadministrasjonens vedtak er i strid med religionsfriheten, og kan ikke bli stående.

Nils Thomas Svendsen

Jurist

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.