Anders Giæver i VG er opp­tatt av neo­lo­gis­mer. Nå har han laget ett selv: Nor­ge­su­venn.

Eti­ket­ten fes­tes til Bruce Bawer. Bawer ber med sin siste bok, som ikke slippes som e-bok før 31. januar 2012, om å slippe mer av Norge, mener Giæver. 

Siste ord fra en Nor­ge­su­venn

Den ame­ri­kanske skri­ben­ten Bruce Bawer har bodd i Norge i tolv år. I sin nye bok, «The New Quis­lings», sier han takk for seg.

I vir­ke­lig­he­ten er det vel Giæver som vil gi ham reise­pass. Såvidt jeg vet har ikke Bawer noen pla­ner om å for­late Norge, hvor han bor sam­men med sin kjæ­reste.

Giæver har fått fatt i et eksemp­lar av boken før pub­li­se­ring. Andre kan bare gjette seg til inn­hol­det, men ut fra Giævers posi­sjon i debat­ten etter 22/7 får man en anelse.

Bawers anke­punkt er at det offi­si­elle Norge gikk i spinn etter 22/7. Man kas­tet seg inn i en jakt på synde­buk­ker og fant den på en høyre­side man har igno­rert og ikke øns­ket å vite noe om. Bawer var en av disse ten­kerne. Hans bøker er knapt refe­rert i norske medier. Nå ble Bawer utro­pet til “ideo­log” for et kon­traji­had­miljø i en rekke aviser. Det røper used­van­lig dår­lig kunn­skap om “mil­jøet”. Bruce Bawer tok nem­lig parti for Char­les John­son i Little Green Foot­balls, da han tok et opp­gjør med kon­traji­had­mil­jøet.

ANNONSE

Giæver sky­ver Bjørn Stærk foran seg, men det går utmer­ket an å lese og ta til seg begge to. De ute­luk­ker ikke hver­andre. Men slik vil Giæver gjerne ha det. Han kom­mer med et fer­dig­la­get manus: Bawer skal ut. 

Fak­tum er at norsk offent­lig­het defi­ne­res og kon­trol­le­res av en kon­sen­sus som hånd­he­ves strengt og som ikke tåler den kri­tik­ken som Bawer repre­sen­te­rer. Denne kri­tik­ken kan eksemp­li­fi­se­res av David Mamet og hans bril­jante tit­tel: Why I Am No Lon­ger a ‘Brain-Dead Libe­ral’. Det kan virke som om Giæver insis­te­rer på fort­satt å være en hjerne­død libe­ra­ler. Han er mye i USA. Fan­ger han ikke opp noen av de intel­lek­tu­elle strøm­nin­gene? Dette opp­gjø­ret med hjerne­død libe­ra­lisme har fore­gått i mange år. 

Hvis Giæver ville seg selv og VG vel ville han for­stått at det er denne selv­kri­tik­ken som det offent­lige Norge tren­ger.

Når en løgn gjen­tas litt for mange gan­ger fal­ler den til mar­ken som en over­mo­den frukt.

Bawer skrev nylig et stykke i Frontpagemag.com om utvis­nin­gen av en homo­fil ira­ker til­bake til Irak etter flere års sam­liv med en venn i Norge. UNE skri­ver i avsla­get at han må til­pas­seg seg de sosio­kul­tu­relle nor­mene i hjem­lan­det, dvs. skjule sin leg­ning. Det var altså ikke snakk om tvil om han vir­ke­lig var homo­fil. Hvor­dan stem­mer dette med Nor­ges image som et humant land? Vet UNE hvor­dan homo­file behand­les i Irak? Isla­mis­ter jak­ter på dem, og utgir seg for homo­file på jakt etter en date. Når de får en homo­fil på kro­ken, mis­hand­les han til døde. En tek­nikk har vært å smøre igjen anus med hur­tig­tør­kende lim. Det ender med at offe­ret dør under for­fer­de­lige smer­ter.

Bawer sam­men­stil­ler dette med behand­lin­gen som mul­lah Kre­kar får: han sit­ter trygt på sta­tens reg­ning og kan true norske poli­ti­kere på livet. Nylig sa han til finsk TV at USA for­tjente et nytt 9/11. Det hadde ikke lært noen ting.

Noe er galt i et land hvor ter­ro­ris­ter er på stats­fi­nan­siert trygd, og for­fulgte mino­ri­te­ter utvi­ses.

Dette hand­ler om fri­het. Det hand­ler om en offent­lig­het som tar slike sann­he­ter til seg, og de får en egen bit­ter­het, med tanke på hva de kos­ter.

VG har en leder i dag der man kon­sta­te­rer at PST for annen gang har tapt i saken mot soma­lie­ren som var til­talt for å ha smug­let 200.000 kro­ner til al Sha­baab. VG føyer til at PST tapte også i saken mot Arfan Bhatti og sky­tin­gen mot syna­go­gen i Oslo, som ble ned­ska­lert til grovt skade­verk. Men VG glem­mer å nevne eller å sette spørs­måls­tegn ved tapene. Kan det være fordi det er noe galt med straffe­retts­pleien, at det er dom­sto­ler som nek­ter å se de poli­tiske sidene? Akku­rat som mul­lah Kre­kar sit­ter trygt og kan slynge sine trus­ler mot navn­gitte poli­ti­kere?

Noe er galt i konge­ri­ket, og VG og Giæver burde se med større åpen­het på kri­tikk. Vi tren­ger det.

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • hakke­bakke

  All som ikke kan inklu­de­res i «det nye vi» skal ekslu­de­res til «de nye de». Bruce Bawer er i så måte i godt sel­skap.

 • The­rion

  Mel­der meg øue­blik­ke­lig på som nor­ges-uvenn i giæversk for­stand.

 • Guest

  Hans Rustad for­tje­ner hon­nør for lojalt å støtte Bawer.
  Bawer kan abso­lutt skrive glim­rende, og vek­tig, slik som med den saken om den homo­file ira­ke­ren.
  Der­imot opp­le­ver jeg at Bawer har glidd ut, og blitt kra­kilsk og til­dels irra­sjo­nell; der­som eksem­pel­vis han har liret av seg noe slikt som “talløse norske ung­dom­mer er blitt drept av mus­li­mer”, ja da har han over­trådt en grense for ansten­dig­het som er fullt beret­ti­get å klandre ham for.

  • mjoe4

   Hva med ansten­dig­he­ten til myn­dig­he­ter hvis poli­tikk fører til at  ten­årings­jen­ter ikke kan gå trygt i gatene len­ger? Og tit­te­len på boken hans blir i denne sam­men­hen­gen neppe blant det mest usma­ke­lige.

   • Guest

    Vir­ke­lig­hets­for­vreng­ning er ikke for­ræ­deri, selvom kon­se­kven­sene er minst like ille.

    Deri lig­ger for­skjel­len.

  • Bal­t­ha­mel

   Ja, denne utta­lel­sen om at talløse norske ten­årin­ger blir drept av mus­li­mer stem­mer dår­lig med min vir­ke­lig­hets­opp­fat­ning også. Bawer har mange gan­ger løf­tet frem pro­ble­ma­tisk sider ved inn­vand­rings­po­li­tik­ken på en god måte, men her bom­mer han totalt. 

 • Bal­t­ha­mel

  Man kan si my rart om Bawer, men tit­te­len på boken er ialle­fall usma­ke­lig.

  • Jeg er helt uenig. Jeg synes det er en glim­rende tit­tel. Som Phi­lip Houm en gang sa: Det er visse ting her i livet som må sies rått og bru­talt uten for­søk på pyn­te­lige omsvøp!

   • Nil_­Ad­mi­rari

    Rart hvor­dan enkelte hyler ut hvor fort de blir stemp­let rasist, muslim­ha­ter osv, men sam­ti­dig syn­tes det er helt greit med en bok­tit­tel som stemp­ler meste­par­ten av den norske befolk­ning som quis­lin­ger fordi de ikke deler de samme syns­punkt som dem selv.
    Kla­rer ikke å la meg pro­vo­sere av en så drøy tit­tel, men det blir vel­dig vans­ke­lig å ta per­sonen seriøst. Hvor­dan kan Bawer vente at boka han skri­ver skal bli tatt som et sak­lig inn­spill i en sam­funns­de­batt når tit­te­len vit­ner om usak­lig­he­ter som bærer preg av en per­son som har latt argu­men­ta­sjo­nen gå over i sinne og utskjel­ling mer en fak­tisk frem­ming av argu­men­ter.

    • jonei­rik

     Hvor får du det fra at Bawer “stemp­ler meste­par­ten av den norske befolk­ning”? SV for­svin­ner hvert øye­blikk under sperre­gren­sen, for eksem­pel. Og selv om offent­lig­he­ten er et eneste stort ekko­kam­mer av rød ideo­logi er det jo ikke så mange per­soner det er tale om. Fak­tisk er det vel mest nær­lig­gende å anta at han sik­ter til de opport­u­nis­tene som har tredd en løgn ned over hodet på folk om at Bawer i 2006 utøvet magisk inn­fly­telse over Brei­vik i peri­oden 1998–2002.

     • Nil_­Ad­mi­rari

      Tit­te­len hen­vi­ser kun til venstre­si­den. Nå er det venstre­si­den som har sit­tet med regje­rings­makt de siste peri­odene. Dvs at de fleste av de som enga­sje­rer seg nok til å stemme i Norge har stemt disse par­ti­ene. Er kan­skje å sette det på spis­sen fra min side, men liten tvil om at Bawer stemp­ler vel­dig mange med tit­te­len på en sær­de­les usa­ke­lig måte. Som sagt så skjøn­ner jeg ikke hvor­dan han kan vente at noen skal ta han sake­lig i debatt, når han skri­ver en bok med den tit­te­len

     • jonei­rik

      Jeg ser ingen ste­der at du kri­ti­se­rer at Bawer blir beskyldt for å ha inspi­rert Brei­vik til 22/7. Hva skyl­des det? 

      Synes du den beskyld­nin­gen har noe på seg, i og med at ABB dia­gnos­ti­se­res som gal fra 1998, påbe­gynte for­be­re­del­sene i 2002, og Bawers bok utkom i 2006?

      Rent kro­no­lo­gisk er det altså umu­lig å danne en slik årsaks­kjede, like­vel blir den frem­ført. Sub­stan­sen i ankla­gen er ikke vel­dig for­skjel­lig fra pro­ses­ser vi for­bin­der med Inkvi­si­sjo­nen. Og du bestyr­tet over Bawers svar på dette, men ikke over det over­gre­pet han utset­tes for av et sam­let “preste­skap”?

     • Nil_­Ad­mi­rari

      Jeg ser ingen ste­der at du kri­ti­se­rer at Bawer blir beskyldt for å ha inspi­rert Brei­vik til 22/7. Hva skyl­des det? ”
      Hvor­for skulle jeg det? Om han har inspi­rert Brei­vik eller ikke har svært lite å gjøre med det jeg dis­ku­te­rer her og de argu­men­tene jeg har lagt fram. Jeg poeng­te­rer at Bawer har en svært klø­nete tit­tel uav­hen­gig av hva han prøver å få fram og at han ikke kan vente å bli tatt seriøst i en sam­funns­de­batt med et sånn utspill som lig­ger i tit­te­len.

      ” Og du bestyr­tet over Bawers svar på dette, men ikke over det over­gre­pet han utset­tes for av et sam­let “preste­skap”? ” Som jeg har nevnt tid­li­gere er jeg ikke vel­dig bestyrt eller pro­vo­sert av tit­te­len, jeg bare mener den er vel­dig usa­ke­lig og gjør at jeg sli­ter med å ta Bawer seriøst. Jeg mener også at han med en sånn tit­tel vil slite med å bli tatt seriøst i en debatt, også blant flere av de som tra­di­sjo­nelt ville støt­tet hans syns­punk­ter (selv­føl­ge­lig vil han fort­satt ha sine støtte­spil­lere uan­sett, som vil syn­tes denne tit­te­len er helt på sin plass).

     • jonei­rik

      Grun­nen til at du “sli­ter med å ta ham seriøst” er fordi du blok­ke­rer ut halv­par­ten av his­to­rien; eller den delen som hand­ler om de rødgrønne, altså norsk ideo­lo­gisk vir­ke­lig­het. Når du inn­drar dette ele­men­tet så ser du at et sam­let Kon­sen­sus utde­ler veri­table “blanko­full­mak­ter” til anti­de­mo­kra­tiske kref­ter på venstre­si­den. For eksem­pel nylig illust­rert ved Dag­bla­det & Træ­dals opp­slag om “Søp­pel­men­nesker”, som kort etter ble fulgt av en draps­trus­sel mot en av de uthengte. Å hevde at Bawer nær­mest har vært Brei­viks mentor er sånn sett å utpeke Bawer som sam­funns­fiende. Leg­ger man til Sira Myh­res inter­na­sjo­nale rop om “hevn” – et rop som gjal­ler ned gjen­nom den røde ideo­lo­gi­ens his­to­rie helt frem til Engels og Karl Marx – så skal man være sær­de­les fan­tasi­løs for ikke å kunne for­stå Bawers utgangs­punkt.

      Skjønt, kan­skje er det ikke fore­stil­lings­ev­nen det er noe galt med, men hel­ler inn­le­vel­ses­ev­nen, altså empa­tien. Kan­skje er det slik at den røde kul­tur-mate­ria­lis­mens slutt­pro­duk­tet er avstum­pe­thet.

     • Nil_­Ad­mi­rari

      Grun­nen til at jeg sli­ter med å ta tit­te­len seriøst er fordi den bærer preg av usa­ke­lig agre­sjon mot menings­mot­stan­dere frem­for seriøs argu­men­ta­sjon. Dette er en tit­tel i stil med “Hvor­for alle som leser document.no er nazis­ter” eller “Hvor­for alle mus­li­mer er ter­ro­ris­ter”. Den har jo bare tatt tak i menings­mot­stan­de­ren og stemp­let dem med det ver­ste begre­pet han kom­mer på. Tit­te­len alene er nok til at jeg sli­ter med å ta Bawer seriøst.

      ”Søp­pel­men­nesker”, som kort etter ble fulgt av en draps­trus­sel mot en av de uthengte”. På meg vir­ker det som du mener at for­fat­ter her må ta sin del av ansva­ret for draps­trus­lene, sam­ti­dig som du mener at Bawer ikke skal ha noe ansvar for hand­lin­gene til Brei­vik. Sier ikke noe om hva jeg mener er rett eller galt her, bare poeng­te­rer noe jeg anser som dob­belt­mo­ral i argu­men­ta­sjo­nen din.

     • jonei­rik

      Dette ble da unø­dig vans­ke­lig, Nil? La ditt neste inn­legg vise at du har lest hva jeg skri­ver og at du for­hol­der deg til kro­no­lo­gien. En bok fra 2006 kan ikke påvirke en mann i 1998. Man kan ikke slutte kau­salt bak­lengs i tid. Dette vet jeg at du aner­kjen­ner som sant for dette er fun­da­men­talt for det vi kal­ler vir­ke­lig­het. Så det er litt mer­ke­lig å skulle dis­ku­tere dette med deg. Det vir­ker litt uhe­der­lig, om jeg får skyte inn en meta­kom­men­tar.

     • Nil_­Ad­mi­rari

      Det blir litt unød­ven­dig vans­ke­lig fordi jeg aldri har argu­men­tert
      om Bawer har inspi­rert Brei­vik eller ikke. Dette er noe du har dratt inn uten
      at jeg ser en god grunn til at du skulle gjøre det i denne sam­men­hen­gen. Der­for
      har jeg hel­ler ikke hengt meg opp i kro­no­lo­gien du leg­ger fram. Du dis­ku­te­rer
      som om jeg har lagt inn argu­men­ter for at Bawer har inspi­rert Brei­vik (det har
      jeg ikke) og du dis­ku­te­rer som at jeg mot­stri­der en tids­linje du har satt opp
      (det har jeg hel­ler ikke). Jeg mener tit­te­len er totalt usa­ke­lig og frem­står
      som lite seriøs uav­hen­gig om han har inspi­rert Brei­vik eller ikke. Hvor­for du har
      job­bet for å gjøre dette til en dis­ku­sjon om Bawer har inspi­rert Brei­vik eller
      ikke sli­ter jeg fort­satt med å for­stå.

      Om jeg like­vel skal være med å dis­ku­tere Bawer og tids­linja
      du har laget, siden du tyd­lig­vis har lyst til å dis­ku­tere den, så er det
      abso­lutt ikke sånn at en bok i fra 2006 ikke kan ha vært med å inspi­rere
      Brei­vik. Hvor lenge Brei­vik fak­tisk har job­bet med ter­ror­ak­sjo­nen er vans­ke­lig
      å vite og man har kun hans egne ord å for­holde seg til der (de har jo vist seg
      mang en gang å stemme dår­lig med vir­ke­lig­he­ten).  Og om han hadde begynt på tan­ken om en
      ter­ror­ak­sjon før 2006 så kan abso­lutt denne boken være en del av tanke­god­set
      som har gjort at dette blir vir­ke­lig­het. Brei­vik har jo selv nevnt Bawer, så
      det er jo ikke noen tvil om at man­nen har vært en inspi­ra­sjons­kilde for
      Brei­viks tanke­gods. Det er vik­tig å poeng­tere at jeg ikke her argu­men­te­rer for
      eller i mot om boka til Bawer fak­tisk har hatt en virk­ning på det Brei­vik har
      gjort, men lager et poeng ut av at tids­linja du bru­ker ikke er et argu­ment i
      seg selv. Det end­rer hel­ler ikke mitt poeng i mitt for­rige inn­legg om at det er
      en stor dose dob­belt­mo­ral i å mene at for­fat­te­ren bak «søp­pel­men­nesker» skal ta
      sin del av skylda for at noen han nev­ner får draps­trus­ler (som han ikke har
      bedt noen om å gjøre eller opp­ford­ret til), men at Bawer er totalt skyld­fri i
      for­hold til Brei­vik. Poeng­te­rer nok en gang at jeg ikke har argu­men­tert for
      eller i mot om Bawer har noen skyld. Det er bare en stor dose dob­belt­mo­ral i
      det du skri­ver.

 • Vi tren­ger kri­tik­ken Bawer kunne ha kom­met med, og har kom­met med flere gan­ger – men jeg tror det pri­mært er hans dår­lige sider som nå gjør ham upo­pu­lær. Slur­vet og den mang­lende for­stå­el­sen av det norske sam­fun­net. Han eier rett og slett ikke evnen til å for­midle de frust­ra­sjo­nene han med god grunn føler på en måte nord­menn kla­rer å ta seriøst. Det er beha­ge­lig å legge all skyl­den på leserne, og selv­sagt ville også en mer sak­lig og nøy­ak­tig Bawer gått i mot­bakke, men hode­ris­tin­gen over Bawer er ikke for­be­holdt moral­venstre. At han enga­sje­rer seg for en homo­fil ira­kisk inn­vand­rer er ikke kon­tro­ver­si­elt, tvert imot gir det ham sann­syn­lig­vis alli­erte langt inn på venstre­si­den. Men all den respek­ten han byg­ger opp ved å være en ube­ha­ge­lig sam­vit­tig­hets­stemme i vik­tige saker som dette, (legg merke til at også Giæver gir ham skryt), blir gjort om til lat­ter når han der­et­ter skal over­be­vise oss om at Norge er et isla­mis­tisk tyranni styrt av quis­lin­ger. Det er ufat­te­lig trist. Men det er ikke den norske offent­lig­he­tens feil.

  • Guest

   Jeg opp­le­ver at Bawer har utvik­let en for­tvi­lelse og et raseri over tin­ge­nes til­stand som gjør at rådo­ku­men­tene hans ren­ner over av usak­lig­he­ter, og ja, smak­løs­he­ter som Giæver kal­ler det.

   Dess­verre ser det ikke ut som han har en for­leg­ger som gir ham harde til­bake­mel­din­ger.

 • Mar­tin Knut­sen

  Det er en säre­gen debatt-tek­nikk aa kalle alle de man er uenige med for Quis­lin­ger. Om man fak­tisk mener at det norske poli­tiske sys­tem, fra Erna Sol­berg og videre, fak­tisk er lands­for­rä­dere og svi­kere saa har man stempla ca. 85% av lan­dets befolk­ning. Vid­kun Quis­ling var sjef for et parti som depor­terte jöder, som tor­tu­rerte og drepte nord­menn, som admi­ni­strerte krigs­fan­ger i til­när­mede döds­leire. Det blir ganske enkelt for dumt aa trekke ham inn i noen som helst debatt, og Bawer burde väre smart nok til aa for­staa at han naa har skre­vet seg ut av enhver dan­net debatt. Han kan sitte med sine ven­ner paa Paja­mas Media og Front­page­mag og skrive lögn­ak­tige rap­por­ter fra Oslo, der utal­lige norske ung­dom­mer slak­tes av mus­li­mer. Den norske offent­lig­he­ten tren­ger ham ikke, vi har nok skro­tin­ger av alle poli­tiske valö­rer fra för. Synd, for han var en gang rasjo­nell.

  • Hen­rik­Hen­rik­sen

   Mar­tin Knut­sen skri­ver:

   Han kan sitte med sine ven­ner paa Paja­mas Media og Front­page­mag og
   skrive lögn­ak­tige rap­por­ter fra Oslo, der utal­lige norske ung­dom­mer
   slak­tes av mus­li­mer.”

   Jeg kjen­ner ikke Bruce Bawers skri­ve­rier, men jeg stop­pet opp ved denne for­mu­le­rin­gen. Den vir­ker ufin. Det er noe ved den som stik­ker meg i hjer­tet. Prøver man å tri­via­li­sere hver­da­gen til utal­lige norske gut­ter og jen­ter ved å si at så lenge de ikke blir “slak­tet” så er det greit, det som skjer idag?

   Utal­lige” norske ung­dom­mer lever idag i et hel­vete. I et ung­dom­me­lig “dan­tes inferno”, der hver­da­gen er en kamp for selv­opp­hol­del­ses­drift. Hold hodet lavt, ikke se våre nye lands­menn i øynene, ikke spør om deres for­hold til reli­gion eller fami­lie, ikke ta med ser­ve­lat på mat­pakka, ikke snakk om jesus, ikke snakk om holo­caust, ikke snakk om å være norsk eller hva det inne­bæ­rer. Vær klar for bråk, gå utenom belas­tede områ­der hjem fra sko­len. Sitt stille på buss eller t-bane. Ikke kle deg “pro­vo­se­rende” (Les: norsk flagg eller annet på klær). 

   Potet, hvi­t­ing, nors­king, fiske­bolle, hore, rasist. Hold kjef­ten din. Jeg hen­ter bro­ren min. Vi skal fikse deg. Ikke se på meg. Gi meg penga dine. Gi meg iPo­den din. Gi meg mobi­len din. Gi meg jakka di. Gi meg skoa dine. I ver­ste fall. Bank. 

   Lærere er stille. Det fin­nes møter. Dia­log. Det snakkes om ære og respekt. Om tole­ranse. Om å glemme og gå videre. Ikke lage pro­ble­mer. Det er mange tårer, mange his­to­rier. Lærere slut­ter. Ele­ver byt­ter skole. Sta­ti­stikk end­res. Vi SKAL få det til. Det har myn­dig­he­tene slått fast. Det er ikke plass for å feile, for sys­te­met er per­fekt. Vi må bare til­passe oss. 

   Dette er hver­da­gen til “utal­lige” norske gut­ter og jen­ter. Jeg vet, for jeg har opp­levd dette selv, og har selv blitt for­talt lig­nende fra ven­ner som har vokst opp på for­skjel­lige ste­der i Oslo. Og lest slike his­to­rier, når de en sjel­den gang kom­mer ut. 

   Så, kan­skje ikke “slak­tes”, men kues, mobbes, lat­ter­lig­gjø­res og trues utal­lige norske ung­dom­mer daglig….hva skjer i hodet på disse ung­dom­mene? Raseri? Sorg? Håp­løs­het? I ver­ste fall….selvmord, nar­ko­tika, alko­ho­lisme, vold, et liv i feng­sel.  I beste fall….et noen­lunde fun­ge­rende liv, bærende på arr og min­ner som våre ung­dom­mer ikke for­tje­ner. Det går ikke en uke uten at jeg ten­ker på noen opp­le­vel­ser fra min barne og ung­doms­tid – hoved­sak­lig neg­a­tive. Jeg ble ikke slak­tet, men det var ikke langt unna et par gan­ger.

   • Polin­korr

    Det er et pro­blem at til­stan­den er ved­tatt å være per­fekt og at alle som ikke skjøn­ner det og applau­de­rer, kan eller må være rasis­ter- minst.

   • Guest

    Men det poen­get øde­leg­ger han gjen­nom sin full­sten­dig urik­tige påstand “talløse ung­dom­mer blir drept av mus­li­mer”.

    At situa­sjo­nen er gra­ve­rende er så vik­tig å få frem at kra­kilsk for­vreng­ning av den, slik Bawer gjør, er direkte kon­tra­pro­duk­tivt, og der­med for­kas­te­lig.

   • Her­man Robak

    Går det an å bli mer ned­stemt?  Joda!  Prøv å fore­stille dere et pole­misk mot­inn­legg, skre­vet av Marte Michelet.

    PS! Men et inn­legg fra Mar­tin Knut­sen er hel­ler ikke å for­akte.

   • Mar­tin Knut­sen

    Unn­skyld meg, men den vir­ke­lig­he­ten du beskri­ver gjel­der alle mobbe­of­fere. Jeg har kjent gut­ter paa beste vest­kant som ble mob­bet inn i selv­mord av kritt­hvite pap­pa­gut­ter, jeg har selv faatt juling av kristne gjen­nom deler av 80 tal­let, jeg har sett kvin­ner mobbe menn og menn banke kvin­ner. Mener du at mob­bing er verre naar det blir utfört av frem­med­kul­tu­relle? Mener du at det er mindre mob­bing paa etnisk “norske” sko­ler? Har du tall paa det?

    Jeg sier forövrig ikke at du ikke har et poeng: En av utford­rin­gene i Oslo (som jeg reg­ner med du sik­ter til) er hvor­dan vi skal for­holde oss til gjeng-pro­ble­ma­tik­ken. Men det blir folk av de fleste av dem ogsaa, just som det blir folk av de fleste hvi­t­in­ger som er utpaa i tenaara. 

    • Guest

     Han sier da ikke det, Mar­tin??
     Hva han peker på er en mob­bings­trend, ikke at mob­bing er spe­si­elt ille hvis den er etnisk.

    • ise­lilja

     Jeg vil inn­sten­dig be deg om å la være å bruke beteg­nel­sen hvi­t­ing i frem­ti­den. Det samme gjel­der nors­king hvis du er av dem som benyt­ter dette Hyl­land-Erik­sen opp­dik­tede ordet.

     Disse ordene er like kren­kende for meg som svar­ting og neger er for men­nesker med afri­kansk bak­grunn. Og like uak­sep­ta­belt som å kalle men­nesker med øst-asia­tisk bak­grunn som gulin­ger.

     Jeg øns­ker hel­ler ikke å bli omtalt ved den rase­mes­sige beteg­nel­sen “hvit”, men rett og slett som norsk/nordmann som er min etniske iden­ti­tet og den iden­ti­te­ten jeg opp­fat­ter som rele­vant. Sett beteg­nel­sen etnisk foran nord­mann hvis du føler det er nød­ven­dig å få fram at du bru­ker norsk/nordmann i etnisk og ikke stats­bor­ger­lig for­stand.

     • Her­man Robak

      Hvis «hvi­t­ing» er stø­tende, er «blek­an­sikt» OK? Det siste er mitt fore­trukne uttrykk for å omtale min egen kon­ti­nen­tal­gruppe (gud forby at jeg skulle kalle det «rase», but I digress …) i litt iro­niske ven­din­ger.  Ikke av ydmyk­het, men sna­rere i et pas­sivt-aggres­sivt for­søk på å strø salt i hår­såret til de ærede mot­par­ter.

      For­øv­rig, når ble neger klas­si­fi­sert som skjells­ord her på ber­get?  Jeg tror det skjedde i min leve­tid, etter 1970, men det må ha skjedd i det stille.  Hvem bestemte det, på hvil­ket grunn­lag og når?  Noen som vet?

     • Helt enig, ise­lilja ! Jeg har også tatt til orde for at disse ned­set­tende ordene “nors­king” og ” hvi­t­ing” ikke skal aksep­te­res. De er rasis­tiske.

     • Mar­tin Knut­sen

      Vel, jeg bru­ker ikke begre­pet “hvi­t­ing”, men snak­ker om “kritt­hvite pap­pa­gut­ter”. Synest forövrig det er mor­somt at höyre­sida har adop­tert PK med hud og haar. Men ok, neste gang skal jeg bruke beteg­nel­sen “fleske-rosa” som farge­be­skri­velse 🙂

     • Guest

      Når har høyre­sida dre­vet og snak­ket om “svar­tin­ger”??
      Det er bare folk som deg og venstre­si­den som er pato­lo­gisk opp­tatt av hud­farge og kon­ti­nu­er­lig brin­ger det opp; du må gå til­bake til 1960-tal­let og Anders Lange for å finne noe til­sva­rende.

     • Mar­tin Knut­sen

      Ok, hey, jeg gir meg. Stryk farge­be­skri­vel­sen, poen­get var at mob­bing fin­nes over alt, og i alle miljöer.
      Der­imot er det ikke uve­sent­lig aa paapeke at dis­kri­mi­ne­ring av folk fore­gaar paa basis av utse­ende. Senest i gaar ble to for­skjel­lige “svarte” angre­pet ute­luk­kende pga. hud­farge.  http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7911933 og http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.7911538

     • Guest

      Var det poli­ti­kere som sto for de volds­epi­so­dene??

      Videre fins det nok av eksemp­ler på rasis­tisk vold med hvite som ofre, eller mel­lom fargete.

      Ingen­ting av det legi­ti­me­rer å trekke frem hud­farge­kor­tet i en poli­tisk debatt for å mis­ten­ke­lig­gjøre sine mot­stan­dere, slik venstre­si­den har bedre­vet i 30 år, og frem­de­les dri­ver på med.

      Kan­skje du kan gå foran med et godt eksem­pel blant “dine egne” ved å for­dømme hud­farge­hen­tyd­nin­ger når dine like­sinnete snak­ker om folk på høyre­si­den?

     • Her­man Robak

      Ekkel epi­sode, det der.

      Men også litt bisarr: Det var etter offe­rets beskri­velse en kvinne som pus­set kava­le­ren sin på offe­ret.  Gad vite hva som lå bak …

     • Her­man Robak

      Noen prøver å spille det samme PK-spil­let (en slags vic­tim­hood poker) i et for­søk på tit for tat.  Dem om dét. 

      Selv vil jeg hel­ler gni dette inn: Hvor­for er det ide­li­gen fra venstre vi får høre mest om hud­farge som en sosial eller poli­tisk fak­tor? 

      Når «vi fra høyre» (ærede mot­parts klas­si­fi­se­ring) set­ter fin­ge­ren på dette hyk­le­riet, så tas det som et tegn på at vi er blitt vel­dig opp­tatt av akku­rat den bio­lo­giske mar­kø­ren. 

      (Kunst­pause, mens vi him­ler med øynene …)

      Prøv noe annet!

 • thor­r2010

  Nor­ge­su­venn” når man vil bevare et sivi­li­sert sam­funn ved å advare om hvor den fler­kul­tu­relle poli­tik­ken fører oss? Mani­pu­la­sjo­nen til folk som støt­ter det fler­kul­tu­relle er grense­løs.

  • Guest

   Den advar­se­len kunne han utmer­ket kom­met med, og med langt større tyngde, der­som han ikke hadde stemp­let andre som quis­lin­ger.
   Bawer har gått full­sten­dig skeis.

   • Skeis eller ei: Når Giæver tyr til «Nor­ge­su­venn», so sva­rar han med same kali­ber som Bawer.

    • Guest

     Nei.
     Det er ikke kri­mi­nelt å være uvenn med noen.

     • Er det verre med «quis­ling» enn med «Hit­ling», mei­ner du? Det må i so fall vera for di Quis­ling var norsk og ikkje for di han var meir kri­mi­nell en Hit­ler.

     • Guest

      Nei, men så hit­ler da ikke Anders Giæver Bawer, hel­ler??

     • Bawer har vel ikkje hitla Giæver, per­son­leg? Og  der­som han hadde hitla Giæver per­son­leg, koss hadde det vore rele­vant i høve til om Bawer var nokon Nor­gesuvenn?

      Giæver skriv stort sett god­kjent. Men Hans skreiv godt om koss det er moge­leg å tolka Giæver si over­skrift for ein per­son som er i Bawer sin situa­sjon. Etter­som eg har hatt eit par utan­landske mener som vart bitre på Noreg … so vonar eg at Bawer ikkje tol­kar det slik. Men hel­ler skriv eit saf­tigt lesar­inn­leg i VG!

     • Espen D. H. Olsen

      Ok, kan du vise til ett eksem­pel der en skri­bent eller for­fat­ter har brukt “hit­let” i tit­te­len til en artik­kel eller bok? Bawers tit­tel er lat­ter­lig og kun egnet til hans eget inn­vor­tes bruk og ikke noe annet. 

  • Tiril­top­pen

   Anders Giæver har bak­grunn som musikk­jour­na­list. Innen­for dette fag­fel­tet var det van­lig å ha et skjevt øye til  nor­ges­ven­ner al’a Smo­kie og Bon­nie Tyler. 

   I et slikt lys kan nor­ge­su­venn tol­kes som et ord­spill – en hil­sen til gamle dager. 

   Kan­skje dumt å legge for mye i begre­pet?

 • Stei­n­ad­ler

  Såvidt jeg vet har ikke Bawer noen pla­ner om å for­late Norge, hvor han bor sam­men med sin kjæ­reste.

  For to dager siden kunne man ihvert­fall lese føl­gende hos Snaphanen.dk:

  Lad os minde om, at Bruce Bawer ikke vil vende til­bage til Norge fra USA på grund af presse­kam­pag­nen efter 22.7.

  Slik sett kan Giæver i og for seg ha rett i at denne boken er et slags farvel. Men er det også vir­ke­lig slik så kan bokens tit­tel bli mer for­ståe­lig. Bawers opp­le­velse er vel at han igrunn fak­tisk har blitt dre­vet fra lan­det av men­nesker som i stor grad mang­ler respekt for visse av demo­kra­ti­ets grunn­leg­gende prin­sip­per, og som har hen­falt til en ganske avskye­lig jakt på synde­buk­ker. I begge hen­se­ende kan det jo, om man nå skal trekke frem norske his­to­riske eksemp­ler, være nær­lig­gende å tenke på Quis­ling og nazis­men. Jeg for min del syns nok at Bawer bom­mer noe her og at det igrunn er mer nær­lig­gende å tenke på de “gode nord­menn” som drev selv­tekt mot barn og kvin­ner etter kri­gen. Den form for tanke­løs selv­god­het lever åpen­bart videre i beste vel­gå­ende.

 • Fer­di­nand­Lint­hoeN­a­es­ha­gen

  Nor­ge­su­ven­nene eller, mer nøy­ak­tig, nord­mann­s­u­ven­nene, fin­ner man vel helst blant Nor­ges poli­tiske, kul­tu­relle og reli­giøse ledere. Hatet til folket, for­ak­ten og øns­ket om  å tyne det fin­ner man anta­ge­lig i alle land slik  John Carey, pro­fes­sor i engelsk lit­te­ra­tur i Oxford, har vist for Eng­land i The Intel­lec­tuals and the Masses. (I forbi­far­ten nevnt kan det sies at Hit­ler med sitt pro­gram for avli­ving av men­talt til­bake­stå­ende bare var en sen etter­føl­ger av roman­for­fat­te­ren  D. H. Lawrence som alt i 1908 øns­ket en stor og vak­ker byg­ning der man til dem­pet musikk kunne avlive folk med men­tale eller fysiske ska­van­ker.) Noe lig­nende fin­ner man i U.S.A: Tho­mas Sow­ell skri­ver i sin Bar­ba­ri­ans Wit­hin the Gates at ”many Ame­ri­cans who love their coun­try – – – sim­ply have no con­cep­tion of the scope and depth of the hatred of this coun­try and its values by large num­bers of aca­de­mics”.
  Noen tror at folk blir truk­ket til poli­tik­ken av tan­ken på mate­ri­elle for­de­ler, slik det for eksem­pel frem­går av en hviske­vits (Flüs­ter­witz) som ble for­talt i Hit­ler-Tysk­land: Den lille gut­ten kom­mer hjem og spør “Pappa, hva er en plu­to­krat?” “Jo”, sier faren “en plu­to­krat er en som har pen­ger, og fordi han har pen­ger, får han makt.” “Å pappa, da er vår Kreis­lei­ter (nazis­tisk fyl­kes­mann) en krato­p­lut.”
  Men i vir­ke­lig­he­ten, hvis man går til bio­logi og psy­ko­logi, er “krato­p­lu­tiet”, kam­pen for de mate­ri­elle for­de­lene, knapt så vik­tig i poli­tik­ken som det å ha makt over andre, å kunne dres­sere folket: “Sitt!”, “Gi labb!” “Dekk!” “Rull rundt!” Det er vel helst øns­ket om makt som trek­ker folk til poli­tik­ken, selv om også andre psy­ko­lo­giske trekk tel­ler, for eksem­pel øns­ket om beund­ring. I alle fall er det klart at poli­tik­ken i bunn og grunn er kamp mel­lom indi­vi­ders og grup­pers egen­in­ter­es­ser, ikke kamp om ideer.
  En liten kom­men­tar til Bruce Bawer: Det var ikke U.S.A. som erklærte krig mot Tysk­land, det var Tysk­land som erklærte krig mot U.S.A., en krigs­er­klæ­ring som krigs­his­to­ri­ke­ren McGre­gor Knox beskrev som “totally eccent­ric”.
  F.L.N.

 • jonei­rik

  En “Isra­elvenn” er vel strengt tatt også en “Nor­ge­su­venn”, hvis jeg ikke for­står voka­bu­la­ret helt feil? Og det er jo litt rart da, kan man si. 

  Lik­som det var rart å se Siv Jen­sen omrin­get av rasende men­nesker en gang hun stod opp for Israel, mens res­ten av det poli­tiske spek­te­ret holdt (og sta­dig hol­der) med Hamas. Som jo har en viss ideo­lo­gisk over­lap­ping med … ehm. 

  Men for all del, tit­te­len ER pro­vo­se­rende, ingen tvil om det. 

  • Espen D. H. Olsen

   Giæver har kalt Bawer for Nor­ge­su­venn. Ingen andre.

   • jonei­rik

    Nå er det vel Bawers tan­ker Giæver leg­ger til grunn, og man kan jo ikke vite med sik­ker­het at de tan­kene ikke deles av noen andre i hele ver­den. Eller kan­skje er det en sær­lig syns­vin­kel det er snakk om. Bawer kri­ti­se­rer de rødgrønne. Noe slikt vil Anders Giæver aldri kunne finne på. Det er nok der den lig­ger. “Det Nye Vi” er et oss-og-dem-pro­sjekt.

    Jeg tenkte elles på selve ordets inn­hold, “Nor­ge­su­venn”; dette med å dele ver­den opp i ven­ner og fien­der. Hvis man er venn kan man godt støtte ter­ror og folk som hei­ler. Hvis man er fiende er det fritt frem for eks­tra­ju­di­siale meto­der, så som døds­trus­ler “som hevn”. Fra bor­ger­lig syns­vin­kel er dette arran­ge­men­tet anti­de­mo­kra­tisk.

    Opp­de­lin­gen i “venn” og “fiende” utryk­ker klan­men­ta­li­tet og into­le­ranse. Enten er du med oss eller så er du mot oss, altså. For Giæver kan jo ikke kri­ti­sere løge­nen om at Bawer i 2006 påvir­ket Brei­vik i 1998 uten at kri­tik­ken ram­mer hans eget mono­mane kjør mot docu­ment.

 • glen­nik

  Pro­ble­met er vel at Bawer tref­fer til­dels dår­lig i sin beskri­velse av det norske sam­fun­net. Når man som nord­mann, leser hans beskri­velse av his­to­riske for­hold i Norge, og sær­lig knyt­tet til kri­gen, så demon­stre­rer han dår­lig inn­sikt i de fak­tiske for­hold, og trek­ker feil kon­klu­sjo­ner og over­dri­ver frem­stil­lin­gen sterkt. Når han da bru­ker sin feil­tolk­ning og set­ter det inn i denne kon­teks­ten, så er det rime­lig at folk rea­ge­rer. 

  Der­for kan jeg være til­dels enig med beskri­vel­sen av Bawer som nor­ge­su­venn på grunn sin svært neg­a­tive og uny­an­serte frem­stil­ling av Norge og nord­menn.

 • Nina Hjerp­set-Øst­lie

  For Anders Giæver: 

  Kjære Hans Rustad,

  Inter­es­sant at du ikke en gang
  pro­ble­ma­ti­se­rer Bawers bruk av Quis­ling­be­gre­pet. Får av og til inn­trykk
  av at Document.no gjør krav på å være en ver­net bedrift innen
  ytrings­fri­he­ten, hvor det er få gren­ser for hvor­dan man kan omtale sine
  menings­mot­stan­dere, men hvor en hver kri­tikk som retur­ne­res møtes med
  for­fer­delse og hår­sår­het.

  Nåvel. Du lurte på hvor­vidt jeg har fått med meg de intel­lek­tu­elle strøm­nin­gene i USA.

  Jeg fikk selv­føl­ge­lig med meg skif­tet som skjedde blant mange
  intel­lek­tu­elle libe­rale i USA og Europa etter 11.9.01. Det har pre­get
  mye av det jeg selv tror på og står for.
  Har du fått med deg utvik­lin­gen videre? 

  Bawer sto engang på omtrent samme sted som And­rew Sull­ivan og
  Chris­to­pher Hitch­ens. Senere har de gått i hver sin ret­ning. Sull­ivan
  tok et opp­gjør med Bawer etter 22. juli og må der­for også tåle å bli
  stemp­let som Quis­ling av Bawer.
  Hitch­ens hadde en anmel­delse av Mamets bok i New York Times i vår, som opp­sum­me­rer det meste for meg alle­rede i ingres­sen:

  ” This is an extra­or­di­na­rily irri­ta­ting book, writ­ten by one of those
  people who smugly believe that, having lost their faith, they must ipso
  facto have found their rea­son”.

  Amen to that.

  Anders Giæver

  Len­ker:
  And­rew Sull­ivan: Bawer Vs Bawer. (The Dish, 25. Juli)
  http://andrewsullivan.thedailybeast.com/2011/07/bawer-vs-bawer.html

  Chris­t­oper Hitch­ens: David Mamets Right Wing Con­ver­sion (NYT 17. Juni)
  http://www.nytimes.com/2011/06/19/books/review/book-review-the-secret-knowledge-by-david-mamet.html?_r=1

  • jonei­rik

   Det er inter­es­sant at Giæver slår på ytrings­fri­he­ten når nett­opp VG har bidratt til å inn­skrenke den ved sin ser­vile under­kas­telse i for­bin­delse med Kari­ka­tur­kri­sen. At VG også har fjer­net ABBs utal­lige blogg­pos­ter fra sine sider vek­ker også ster­kest asso­sia­sjo­ner til Hukom­mel­ses­hul­let i “1984”.  Giæver ser ut til å befinne seg inne i det samme reser­va­tet uten­for ver­den hvor Jonas Gahr Støre opp­hol­der seg. Det må være der­for Giæver ikke kla­rer å se den ideo­lo­giske for­bin­del­sen mel­lom Quis­ling og de rødgrøn­nes part­nere i Midt­østen uten­for Israel. Giæver kla­rer visst hel­ler ikke å sette seg inn i den instru­men­telle utnyt­tel­sen av 22/7, hvor det gjel­der å klistre ens mot­stan­dere på ter­ro­ris­ten. Dette siste kan jo skyl­des at Giæver selv har dyr­ket den spor­ten så intenst. 

 • Stei­n­ad­ler

  Det kan se ut til at Bawer kom­mer med enkelte feil­opp­lys­nin­ger. Og jeg liker svært dår­lig at han har gått øs på de nord­menn som engang var. Der ser det ut til at han har mis­tet hodet. Men når det gjel­der akku­rat tit­te­len på boken er jeg slett ikke så sik­ker len­ger på at den er så gal. 

  Etter 22. juli er det “reto­riske rom­met” kraf­tig
  inn­skren­ket her i lan­det. I hvil­ken grad er kan­skje vans­ke­lig å fatte for en som ikke er norsk og som ikke len­ger hel­ler har tenkt å opp­holde seg her i lan­det. Men sam­ti­dig så gjel­der det jo andre veien for oss. I hvil­ken grad er folk egent­lig istand til å fatte hvor kraf­tig inn­skren­ket ytrings­frih­ten har blitt ? Og nett­opp i den for­stand at det i prak­sis er så godt som ned­lagt for­bud mot en viss form for  inten­siv reto­rikk. Ta
  bare et uttrykk som “Det er kri­mi­nellt !” Det er mange år siden jeg hørte
  det brukt om helt andre for­hold enn det bok­sta­ve­lig kri­mi­nelle. Og selv
  syns jeg jo at det pas­ser helt used­van­lig godt om en skal prøve å gi en
  rea­lis­tisk beskri­velse av utvik­lin­gen i Oslo – også hva de ansvar­lige poli­ti­kere angår. Det folk her har blittt påført er nær­mest kri­mi­nelt. Sam­men­hen­gen er åpen­bar – alle over­falls­vold­tek­ten og de flere tusen ran utover det vi ville ha hatt uten at gren­sene var blitt åpnet, for­fal­let i sko­lene. Det er egent­lig nok til at jeg syns både ordet ‘kri­mi­nelt’ og ‘quis­lin­ger’ kunne passe. 

  Men… som nord­mann vet jeg jo svært godt at dette er en poli­tikk som fler­tal­let av de som stem­mer ved val­gene fak­tisk har bifalt – vold­tek­ter, grove ran og øde­lagt lærings­miljø inklu­dert. Så pas­ser kan­skje like­vel ikke ordet ‘quis­ling’ sær­lig godt. Han hadde tross alt aldri støtte fra fler­tal­let av ved noe valg, langt der­ifra. Men man kan hypo­te­tisk prøve å fore­stille seg at den tids nord­menn hadde visst at det her leg­ges til rette for et utall eks­tra vold­tek­ter og ran, og dess­uten øde­leg­gelse av lærings­mil­jøet for tusen­vis av barn ? Ja, og så kan man jo lure på hva de ville ha tenkt.

 • ad1648

  Nå er vel hoved­po­en­get mot Bawers­skri­ve­rie­rat han frem­stller et grovt for­enk­let og for­vidd bilde av Norge i flere av sine skrem­merir, slik som påstan­der om at Norge nær­mest koker over av antismit­tisme. Den kro­nik­ken det vises til her er der­imot glim­rende.

  • Guest

   UNE ser ut til å ha utfor­met en policy at homo­file ikke skal få opp­hold.
   I denne saken fra Utrop 8.desember er det et iransk les­bisk par som får ende­lig avslag, med begrun­nel­sen at de ikke vil bli for­fulgt hvis de ikke lever ut leg­nin­gen sin der nede:
   http://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/21721

   • Her­man Robak

    Jeg antar at UNE vil eli­mi­nere flest mulig enkle måter å påbe­rope seg rett til asyl.  Det er enkelt å erklære seg homo­fil i våre dagers Norge.  Like­le­des er det ikke sær­lig belas­tende å kalle seg kris­ten når man først har kom­met seg hit.  Begge deler er rela­tivt vans­ke­lige å teste eller bevise; leg­ning og livs­syn befin­ner seg inne i hodet på folk. 

    Asyl­in­sti­tut­tet og norsk inn­vand­rings­po­li­tikk er fullt av slike moralske hasar­der: Det løn­ner seg å lyve, hvis man bare vet hva man skal lyve om.  UNEs policy er såle­des bare en fin­ger i diket, og hjer­terå på kjø­pet.

    Det er verdt å merke seg at UNE ikke opp­gir det jeg tror er grun­nen, skis­sert oven­for, men at søkerne bare kan velge å la være å leve ut leg­nin­gen sin.  De sier ikke «vi kan ikke vite om dere snak­ker sant», men har guts til å for­ut­sette noe man ikke len­ger har lov til å kreve her­til­lands.

    I og for seg er dette kon­sis­tent med det multi­kul­tu­relle ver­dens­sy­net: Hvis det du flyk­ter fra er den kul­tu­ren du er født inn i, så bør du sen­des hjem igjen!  For hvem er vi til å kri­ti­sere andre lands kul­tu­rer?  Hvis de flyk­ter fra krig, så er det greit.  De kan visst sogar flykte fra en krig de selv del­tar i, og vende til­bake for å slåss når det pas­ser.  Asyl til aktive opp­rø­rere er fett nok, mens fra­falne og skei­vin­ger er visst mindre ver­dig tren­gende når de kom­mer lang­veis­fra. 

    • Guest

     1. Ja, du har abso­lutt rett i at det er høyst pro­ble­ma­tisk der­som man aksep­te­rer vans­ke­lig bevis­bare årsa­ker for asyl. (For eksem­pel påstå at man ble utsatt av en gruppe­vold­tekt av regje­rings­sol­da­ter for 5 år siden).
     Her må man til­bake til hva som var gjengs pro­se­dyre inn­til midten av 1980-tal­let, nem­lig at det må fore­ligge en klar og kjent his­to­rikk til for­føl­gel­sen for over­ho­det å ta asyl­søk­na­den seriøst.

     2. men, som du sier, det som er kri­tikk­ver­dig i denne saken er UNEs begrun­nelse for avsla­get, ikke nød­ven­dig­vis avsla­get som sådan.

     • Max_­Mi­nus

      Jeg synes ikke begrun­nel­sen er det minste kri­tikk­ver­dig. Her jeg bor har det vært til­fel­ler av per­soner som har del­tatt i ‘demon­stra­sjo­ner’ mot regi­met i hjem­lan­det, vel og merke kun etter at de kom hit ube­mer­ket og i god behold. Disse opp­to­gene er blitt fil­met av arran­gø­rene og lagt ut på inter­nett med en passe agi­ta­to­risk tekst i den hen­sikt å til­tvinge seg asyl. Plut­se­lig ble det jo vel­dig far­lig å retur­nere pga. ‘poli­tisk akti­vi­tet’ ser du. Myn­dig­he­te­nes reak­sjon var at de som har reist den lange veien uten papi­rer og opp­holds­grunn utmer­ket godt kan ta seg til­bake igjen på samme måte.
      Jeg mener at asyl skal være et mid­ler­ti­dig opp­hold for for­fulgte – det har Norge råd og plass til – men langt de fleste skal hjem igjen såsnart det er trygt for å gjøre plass til andre for­fulgte. Vi kan ikke bare fylle på og fylle på uten omsyn til oss selv. Asyl skal hel­ler ikke gi rett til stats­bor­ger­skap eller fami­lie­gjen­for­ening synes jeg. Da er uthu­lin­gen der med en gang. Men la oss ta i mot de få reelle asyl­tren­gende på en skik­ke­lig måte og gjøre det mid­ler­ti­dige opp­hol­det lære­rikt og tri­ve­lig for alle par­ter. In my dreams, right.

     • Her­man Robak

      Dine for­ut­set­nin­ger om at asy­let kun er mid­ler­ti­dig pas­ser for den gamle ste­reo­ty­pen for asyl­sø­kere: Kunst­nere og poli­tiske dis­si­den­ter, helst kos­mo­po­lit­tiske sådanne.  Folk som pas­ser inn på redak­tø­re­nes hage­sel­ska­per eller på kul­tur­fes­ti­va­lene. Og ikke minst: Folk som ikke blir for hus­varme i det nabo­la­get de slår seg ned i, får seg fast jobb, kjæ­reste og sosiale bånd til lokal­be­folk­nin­gen.  Det siste er greit nok for arbeids­inn­vand­rere, men mer ugreit for asy­lan­ter.

     • Max_­Mi­nus

      Ja – jeg er klar over det der.  Asyl var opp­rin­ne­lig til­tenkt de som ble aktivt for­fulgt av sine egne myn­dig­he­ter pga tro eller poli­tisk over­be­vis­ning, men der­imot f.eks. ikke ‘fri­hets­kjem­pere’ som tyr til våpen. Senere har det sklidd enda mer ut synes jeg. Der­som du selv set­ter deg ut over ditt sam­funns sosiale nor­mer, f.eks. ved å gå over stre­ken ved å åpen­lyst vise frem din leg­ning der dette ikke er aksep­tert, må du nok regne med endel ‘stig­ma­ti­se­ring’ ja. Men det betyr ikke der­med at du er for­fulgt og har krav på beskyt­telse hos oss. Det var sik­kert ikke enkelt å være h*mo på den norske lands­bygda for 50 år siden hel­ler, men du var da ikke for­fulgt selv om de sosiale sank­sjo­nene sik­kert var tem­me­lig ube­ha­ge­lige der­som du var for åpen om saken.

      Vi som har bodd i flere land vet at det all­de­les ikke er vans­ke­lig å flytte selv om ‘barna har fått ven­ner’. Slikt går seg til, og skal ikke bru­kes som påskudd til å utvanne asyl­in­sti­tut­tet.

 • ise­lilja

  Jeg støt­ter fullt og helt Giæver her. Jeg er vel­dig glad i og stolt av Norge, og det er få men­nesker jeg føler meg så kjø­lig over­for som de som dri­ver demo­ni­se­ring eller ned­rak­king av Norge inter­na­sjo­nalt. Og Bawers ord­bruk og his­to­rie­ut­leg­ging er i sær­klasse ille.

  Nor­ge­su­venn vir­ker som et helt rele­vant ord i denne sam­men­heng. Og det er jo mildt sam­men­lig­net med Quis­ling-beteg­nel­sen Bawer hen­fal­ler til.

  Jeg er også helt kom­for­ta­bel med at norske myn­dig­he­ter har sendt til­bake 42 asyl­sø­kere som har opp­gitt homo­fili som asyl­grunn­lag. Mange av disse er bogus-homo­file, men selv der det skulle være ekte til­fel­ler av homo­fili sto­ler jeg på at UDI har vur­dert saken kor­rekt når de vel­ger å sende dem til­bake. Jeg fant en dom som muli­gens er den Bawer refe­rer til, eller så er den ihvert­fall vel­dig lik:

  http://www.udiregelverk.no/default.aspx?path={37642A98-D4BB-43A5-B072-0A742AF7A17A}

  • Homo­fili som asyl­grunn. I 2009 ble en egyp­tisk asyl­sø­ker dømt til 15 års for for­va­ring. Han hadde fått opp­hold i Norge pga. sin homo­file leg­ning. Det hindret ham ikke fra å voldta mins 8 kvin­ner i Oslo, på sær­de­les bru­tal måte. Det ene av disse ofrene begikk selv­mord.
   Sam­ti­dig klarte denne “homo­file” man­nen å skaffe seg 3 barn med 2 for­skjel­lige norske kvin­ner.
   Så langt hva homo­fili angår. Kan­skje UNE er blitt klok av skade ?

   • Bal­t­ha­mel

    Det er en uhyre trist sak, og du rører ved noe som er kjer­nen i inn­vand­rings­kri­tik­ken. Det er ikke uten grunn at mange uttryk­ker bekym­ring og frus­te­ra­sjon etter epi­de­mien av over­falls­vol­dek­ter i hoved­sta­den, også etter 22.7. Document.no har lenge vært et kor­rek­tiv til dem som mener inn­vand­rin­gen ikke med­fø­rer alvor­lige utford­rin­ger, men har kan­skje selv kom­met opp i en situa­sjon hvor kri­tik­ken blir for ensi­dig. Det er også pro­ble­met med mye av debat­ten, det er gjerne to par­ter som krang­ler fra hver sin leir uten at noen vil inngå kom­pro­mis­ser, vedgå erkjen­nel­ser og komme med inn­røm­mel­ser.

    Men det er et stort men her. Etter 22.7 er ingen­ting det samme len­ger. Det lig­ger et bety­de­lig ansvar i å for­midle slik infor­ma­sjon, det siste man øns­ker er å gi næring til poli­tiske fascis­ter som fisker etter svake sje­ler fra sine luft­slott på den poli­tiske avgrun­nen. Det er der­for debat­ten om ord og for­mu­le­rin­ger er vik­ti­gere enn noen gang før. Det er her Bawer bom­mer. Han for­står ikke helt faren som lig­ger latent i den harde reto­rik­ken, han slår fra seg med sterke ord og uttrykk som om de ikke har påvirk­nings­kraft. Da har han meldt seg ut av den sak­lige debat­ten, og den kri­tik­ken han høs­ter er etter mitt skjønn på sin plass.

    Jeg tror mange fant document.no som en reak­sjon på ter­ror­frykt. Den islamske fun­da­men­ta­lis­men er noe man abso­lutt burde holde under over­våk­ning, men på samme tid kan man ikke len­ger under­slå at det kan være vol­de­lige ele­men­ter også på høyre­si­den, per­soner som bru­ker inn­vand­rings­po­li­tik­ken som et del av et fascis­tisk ver­dens­bilde hvor ikke bare det multi­kul­tu­relle sam­fun­net er pro­ble­ma­tisk, men også det multi­et­niske. Jeg tror det er få som vil være bekjent et slikt syn på sam­fun­net.

    22.7 var for meg og sik­kert mange andre en åpning inn i kon­spi­ra­sjons­teori­enes ver­den. Jeg trodde det ikke først. Jeg vil i det lengste tro at det ikke fanes noen poli­tisk under­grunn på høyre­si­den, men jo mer jeg hørte fra mediene jo kla­rere ble dom­men: Det fin­nes eks­tre­mis­ter også på høyre­si­den som kan være vel så far­lige som isla­mis­ter. Det er en mot­re­ak­sjon som har bygd seg opp over tid, som få har sett og for­stått før nå. Det er en fan­tasi­ver­den med få berø­rings­punk­ter til den vir­ke­lige ver­den vi andre lever i, en vir­ke­lig­hets­opp­fat­ning hvor vold og ter­ror skal erstatte demo­kra­tiske prin­sip­per. Det er skrem­mende. Det er på alle måter like radi­kalt og tru­ende som ter­ror­vil­lige isla­mis­ter.

    Egent­lig må jeg rose Øyvind Strøm­men som lenge har doku­men­tert det høyre­eks­treme mil­jøet i lang tid, også før den fatale juli­da­gen. Tid­li­gere har jeg anty­det at Strøm­men for­søkte å tjene pen­ger på situa­sjo­nen som har opp­stått, de ordene er nå gjort grun­dig til skamme. Jeg anbe­fa­ler flere å besøke blog­gen hans. Han doku­men­te­rer på ypper­lig vis at det fin­nes eks­tre­misme. Det er hans blogg som i stor grad har kor­ri­gert mye av mitt syn på begi­ven­he­tene, den ana­ly­sen han gjør er i mange til­fel­ler glim­rende. Til hans ære må det nev­nes at han angri­per alle for­mer for eks­tre­misme.

    • jonei­rik

     Det må vel også nev­nes at han ikke har noe pro­blem med med støt­ten til eks­tre­misme så lenge blod­badet fin­ner sted uten­for lan­dets gren­ser. Og det er jo mil­dest talt litt spe­si­elt. For­øv­rig bør man ansten­dig­vis droppe den vage beteg­nel­sen “høyre­si­den” hvis man mener nasjo­nal-sosia­lis­ter (altså anti-demo­kra­tiske grup­per). Eller så høres det ut som at man er i gang med å demo­ni­sere de bor­ger­lige, hvorpå man plas­se­rer seg på samme sted som dem man mener å kri­ti­sere.  

    • ise­lilja

     Du skri­ver mye for­nuf­tig. Men jeg synes det blir feil å antyde at det er uan­svar­lig av Marit å dra fram denne saken.

     Utgangs­punk­tet er at Bawer har uttrykt eks­tremt sterk kri­tikk over at Norge sen­der asyl­sø­kere som påstår å være homo­file til­bake til mus­limske land. Og Rustad syn­tes i inn­leg­get over her å stille seg bak denne kri­tik­ken.

     Da er det sak­lig og rele­vant å dra fram kon­krete saker som viser at homo­fili som asyl­grunn­lag har vært mis­brukt og at dette anta­ge­lig er grun­nen til at UDI ikke ukri­tisk gir opp­hold til disse lenge.

     Det er også rele­vant å få fram at det å gi opp­hold til falske asyl­sø­kere fak­tisk kan sette norske kvin­ners liv, helse og beve­gel­ses­fri­het i fare. 

   • ise­lilja

    Ja, den saken du nev­ner er jo gru­som og opp­rø­rende.

    UDI hadde på et visst tids­punkt en poli­tikk om at alle homo­file og les­biske fra utsatte land skulle få opp­hold.

    I prak­sis var alt som skulle til for å få opp­hold i Norge da å hevde at man var homo­fil. Dette ble så grun­dig mis­brukt at til og med saks­be­hand­lere i UDI slo alarm, og noe av dette kom med i Gra­ver-rap­por­ten (som egent­lig hand­let om ulov­lig opp­holds­til­la­telse til såkalte MUF-ere fra Irak). Etter dette ble prak­sis stram­met inn.

    http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=118669

    I lag­manns­retts­dom­men fra 2011 der en angi­ve­lig homo­fil ira­kere ble stad­fes­tet utvist (og som muli­gens er samme mann som Bawer refe­rer til) blir man­nen omtalt som lite til­lits­vek­kende fordi han har gitt en rekke mot­stri­dende opp­lys­nin­ger til norske utlen­dings­myn­dig­he­ter.

    Len­ken til denne dom­men i mitt opp­rin­ne­lige inn­legg vir­ket ikke, så jeg prøver på nytt: http://bit.ly/uGWzbP

  • jonei­rik

   Du sprin­ger visst over at “Norge” beskyl­der Bawer for å være inspi­ra­to­ren til det største masse­mor­det på norsk jord siden Kri­gen. Jeg tror du må ta med det ele­men­tet for å plas­sere boken hans rik­tig sted i årsaks­kje­den. Med det mener jeg ikke at han “hev­ner” seg ved å kalle de som truer ham (ankla­gen “med­an­svar” for 22/7 er så grov at den må kal­les en trus­sel) noe stygt i retur. Vi må se nær­mere på årsa­ken til at at trus­se­len frem­set­tes i utgangs­punk­tet. Og den årsa­ken vi kom­mer til er det røde tabuet mot å dis­ku­tere poli­tikk. (Der­for den ustan­se­lige debat­ten om debat­ten i ste­det). Dette tabuet, med sin inne­holdte demo­ni­se­ring av alt bor­ger­lig (“høyre” som syn­onym med “nazist”), har ideo­lo­gisk sett for­til­fel­ler i nett­opp den ideo­lo­gien Quis­ling arbei­det for (lik­som i de andre gre­nene av sosia­lis­men).

   Kort sagt: Vi er nødt til å spørre hvor­for Bawer bru­ker ordet “Quis­ling”. Når vi gjør det ser vi at han eks­pli­sitt viser til instru­men­ta­li­se­rin­gen av 22/7 og denne kam­pan­jens trus­ler mot Bawers per­son. Altså er det myten om at en bok fra 2006 gjorde ABB gal i 1998 vi først og fremst skal for­holde oss til. De som frem­set­ter den skyl­der Bawer en unn­skyld­ning. Vil de ikke unn­skylde så tvin­ger de oss til å holde den mulig­he­ten åpen at Bawers beskri­velse av dem kan ha noe for seg.

 • Ja, enig. Jeg kjen­ner lite til Bawer og hva han har skre­vet – jeg har f.eks. aldri lest noen av bøkene hans. Det er som kjent kun 24 timer i døg­net, og man må prio­ri­tere. Hans nyeste bok, “The New Quis­lings”, kom­mer jeg hel­ler neppe til å lese, og jeg mer­ker at det er kre­vende å la være å dømme boken etter omsla­get. Jeg mener, den vul­gære tit­te­len alene vit­ner om en nær­mest fra­væ­rende døm­me­kraft, og det er føl­ge­lig vans­ke­lig ikke å tro Giæver, som har lest boken, når han skri­ver at Bawer har spilt seg selv langt ut over side­lin­jen.

  Det er godt mulig at boken inne­hol­der flere vik­tige poen­ger i til­legg til platt Quis­ling-reto­rikk. Det er f.eks. like rik­tig som det er gam­melt nytt at venstre­si­den aldri har øns­ket en åpen og ærlig debatt rundt mus­limsk inn­vand­ring og islams sta­dig økende makt og inn­fly­telse i et Europa. Og av den grunn har vi hel­ler aldri fått en debatt som med rette kan beskri­ves med disse to oven­nevnte adjek­ti­vene, selv om temaet altså flere gan­ger har blitt dis­ku­tert offent­lig. 22. juli vil etter min mening i enda større grad vans­ke­lig­gjøre reell debatt, etter­som enhver tanke, idé og for­mu­le­ring som på et eller aller annet vis, tol­ket i ver­ste mening, kan minne om Behring Bre­vik, nå auto­ma­tisk blir dis­kredi­tert.

  (Avslut­nings­vis vil jeg benytte anled­nin­gen til å berømme Giæver for kom­men­ta­ren “Udo­cu­men­terte påstan­der”.)

 • Mar­tin Knut­sen

  Naa er det vel mye som tyder paa at Brei­viks plan­leg­gings­ho­ri­sont har värt bety­de­lig kor­tere en 2002. De kon­krete trek­kene for aa rea­li­sere hand­lin­gen ser jo ut til aa ha skjedd etter sam­men­brud­det, der han flyt­tet hjem til sin mor og gikk i hi.
  Videre er det ikke saa mange utenom höyre­si­den som hev­der at noen andre en ABB var skyl­dige. Det vi paa venstre­si­den dis­ku­te­rer er debatt­kli­maet gene­relt og Eura­bia kon­spi­ra­sjo­nen spe­si­fikt, som jo star­ter med Bat Y’ Eor og gaar videre med Robert Spencer/Fjordmann. Bruce Bawer vir­ker jo som om han har gaatt over til “the dark side” med aa la seg trykke i Front­page­Mag, Spen­cer og Gel­lers hjem­me­bane. Dette er folk han tok avstand fra för.

  • jonei­rik

   Det er all­tid betryg­gende å vite at venstre­si­den vet bedre enn psy­kia­trien. I ti år har jo med­lems­skap på venstre­si­den til­svart samme kom­pe­tanse som en psy­kia­ter, slik at tuse­ner av eks­per­ter ha kun­net over­svømme lan­det med en synde­flod av dia­gno­ser på alt som rører seg uten­for det rødgrønne akva­riet.

   Men én ting må selv disse spon­tan-utdan­nede eks­per­tene gi etter for, og det er logik­ken i deres egne set­nin­ger.

   Mar­tin Knut­sen viser til Brei­viks mani­fest for å kunne klistre ham til Knut­sens poli­tiske mot­stan­dere, slik venstre­si­den bru­ker 22/7 i det dag­lige. Men han sier jo selv at han begynte i 2002. Hvis det siste ikke er sant, hvor­for er det første da sant? Jeg mener: På hvil­ket grunn­lag avgjør Knut­sen dette?

   Den almin­ne­lige psy­kia­trien tid­fes­ter begyn­nel­sen på Brei­viks gal­skap til 1998. Den poli­tiske psy­kia­trien mener ikke at dette er rik­tig, til tross for at den siste grup­pen medi­si­nere aldri har møtt Brei­vik og hel­ler ikke har lest fag­fol­ke­nes 230 sider lange rap­port. Igjen må man spørre: Hva byg­ger den poli­tiske psy­kia­trien sine anta­gel­ser på, når det ikke er empiri?

   Sva­ret er at de byg­ger den hel­ler på ideo­logi i ste­det. De påkal­ler seg man­dat til å hevde at slik er vir­ke­lig­he­ten, og rød ideo­logi står over den mani­feste vir­ke­lig­he­ten. Dess­verre har de der­med lett for å bru­kes som andres nyt­tige idio­ter. Og det dystre blame-gamet de nå leker med for­uro­li­gende alvor er alle­rede skis­sert opp i Brei­viks pro­pa­gan­datekst. Man burde stoppe opp et øye­blikk og spørre: Hvem er det i dag som tryk­ker Mani­fes­tet til sitt bryst? De bor­ger­lige gjør det ikke. Hva med venstre­si­den? Har ter­ro­ris­ten fått et lyd­hørt pub­li­kum dér?

  • jonei­rik

   Den eneste jus­te­rin­gen av tids­punk­tet for Brei­viks radi­ka­li­se­ring vi har fått fra psy­kia­terne sier at pro­ses­sen tok fart fra 1998. 

 • jonei­rik

  Nil_­Ad­mi­rari

  Du begynte med å skrive: “Hvor­dan kan Bawer vente at boka han skri­ver skal bli tatt som et sak­lig
  inn­spill i en sam­funns­de­batt når tit­te­len vit­ner om usak­lig­he­ter som
  bærer preg av en per­son som har latt argu­men­ta­sjo­nen gå over i sinne og
  utskjel­ling mer en fak­tisk frem­ming av argu­men­ter.”

  Jeg svarte deg at du jo har glemt hva boken er et svar på: Beskyld­nin­gen om at Bawer i 2006 påvir­ket Brei­vik i 1998. Jeg trodde fak­tisk dette kro­no­lo­giske argu­men­tet ville være en slutt­strek for den ideen, men ser til min over­ras­kelse at du mener det ikke kan ute­luk­kes at en slik tids­lig umu­lig­het har fun­net sted. For en som stu­de­rer ideo­lo­gisk tenk­ning er dette gefun­de­nes fres­sen, nræ­mest et høyde­punkt i for­hold til hvor defor­mert vir­ke­lig­he­ten kan bli hvis man bare er sterk nok i troen. Det gjør natur­lig­vis all rasjo­nell dis­ku­sjon umu­lig hvis du ikke aner­kjen­ner tiden som fremad­skri­dende feno­men. Der må jeg melde pass. 

  Du sier at man “ikke vet” når Brei­vik ble for­met som ter­ro­rist, etter­som man ikke kan stole på hva han sier eller skri­ver. Men påstan­den om at han skal ha vært inspi­rert av Bawer kom­mer også fra samme sted. Og voila – dét var plut­se­lig tro­ver­dig! Magisk rea­lisme gang num­mer to! 

  Til din opp­lys­ning vil jeg si at psy­kia­terne, som i mot­set­ning til deg kan doku­men­tere sine påstan­der, set­ter tids­punk­tet for radi­ka­li­se­rin­gens begyn­nelse til 1998. 

  • Nil_­Ad­mi­rari

   Om du leser gjen­nom det jeg har skre­vet så vil du se at jeg aldri har skre­vet at Brei­vik i 1998 ble påvir­ket av en bok Bawer skre­vet i 2006. Jeg har skjønt tids­linja du har satt opp og aldri bestri­det at tid må skje i kro­no­lo­gisk rekke­følge. Her har du mildt sagt tol­ket vel­dig fritt og dratt den vel­dig langt. Dette er jo fak­tisk en påstand du leg­ger opp her: “…du mener det ikke kan ute­luk­kes at en slik tids­lig umu­lig­het har fun­net sted”. Er usik­ker på om du miss­for­står med vilje eller om du ikke leser godt nok det jeg skri­ver. Det jeg sier er at om vi skal tru på at Brei­vik begynte å radi­ka­li­se­res i 1998 (noe som kan godt hende stem­mer. Jeg har ikke nek­tet dette, men ser det fort­satt ikke som en ved­tatt sann­het siden det fort­satt for­ut­set­ter at vi må stole på Brei­viks egne utta­lel­ser. Vi kan godt ta det for en gitt sann­het i denne omgang for å få dis­ku­sjo­nen videre). Vi vet like­vel ikke når på veien Brei­vik vir­ke­lig bestemte seg for de hand­lin­gene han til slutt utførte. En ting er om han begyn­ner å radi­ka­li­se­res i 1998, men det er fort­satt langt igjen fra å radi­ka­li­se­res til å plan­legge den aksjo­nen som han fak­tisk gjen­nom­førte. Om Bawer skrev en bok i 2006 (altså 5 år før ter­ror­ak­sjo­nen fant sted) så er det ikke noe i veien for at det kan ha vært med å påvirke Bie­ring til å gjøre det han gjorde. Jeg argu­men­te­rer ikke her for at den fak­tisk gjorde det, men det er fullt mulig med den tids­linja du viser til. Jeg syn­tes der­for det er litt tynt at denne tids­linja skal være det gode gullar­gu­men­tet ditt i denne i dis­ku­sjo­nen. Om du leser hva som fak­tisk står her nå så vil du si at jeg ikke bry­ter med tidens logikk i det jeg skri­ver. Uan­sett om Bawer sva­rer på beskyld­nin­ger om å ha inspi­rert Brei­vik i boka si (og da håper jeg for hans del at han har noen bedre argu­men­ter enn tids­linja å vise til) så end­rer ikke det på at tit­te­len fort­satt frem­står som svært usa­ke­lig og use­riøs, og jeg mener fort­satt at en sånn tit­tel alene er nok til at mange (inklu­dert meg selv) sli­ter med å ta per­sonen seriøst.
   “Men påstan­den om at han skal ha vært inspi­rert av Bawer kom­mer også fra samme sted. Og voila – dét var plut­se­lig tro­ver­dig!” At Brei­vik har sett på Bawer som inspi­ra­sjons­kilde mener jeg abso­lutt er tro­ver­dig ja, selv om det også kom­mer fra Brei­viks munn. Fak­tisk har jeg ikke pro­blem med å tru på at han har blitt inspi­rert av alle de kil­dene han selv nev­ner. Dette har noe med at det kom­mer vel­dig klart frem av mani­fes­tet hvilke tan­ker han har og hvem han deler tan­ker og menin­ger med. Selv om Brei­vik ikke hadde nevnt Bawer ville jeg antatt at han kunne vært en inspi­ra­sjons­kilde for Brei­vik for å si det sånn.