Nytt

Britiske parlamentsmedlemmer stemte med overveldende flertall mot å følge Den europeiske menneskerettsdomstolens (EMD/ECHR) pålegg om å gi innsatte rett til å stemme ved politiske valg.

Avstemningen om å beholde det 140 år gamle forbudet mot å la innsatte stemme omtales som en seier for Storbritannias suverenitet og lovgivende makt. Konservative politikere sier at tiden er inne for å fortelle ikke-valgte dommere i Strasbourg om at de har overtrådt grensen for sin autoritet:

After six hours of impassioned debate, MPs voted by 234 to 22 – a majority of 212 – to defy a ruling from the ECHR that the ban must be overturned.

Dozens of Conservative backbenchers lined up to insist that after decades of toeing the line, the time has come for Britain to tell unelected Strasbourg judges that they have overstepped their authority.

Experts said the vote left Britain’s relationship with the European court in ‘uncharted territory’. It places the Prime Minister under intense pressure to launch a defining challenge against Strasbourg.

Dagen før avstemningen fristilte statsminister David Cameron, som selv mener at innsatte ikke bør ha rett til å stemme, konservative parlamentsmedlemmer til å stemme etter egen overbevisning, og oppfordret dem til å trosse ECHR:

And Dominic Raab, Tory MP for Esher and Walton, who also initiated last night’s debate, said: ‘It is time to draw a line in the sand. It’s time we send a very clear message: this House will decide whether prisoners get the vote, this House will decide the laws of the land.’

Last night’s majority came on a good turnout for a backbench motion heard on a Thursday afternoon, when many of the House’s 649 MPs are traditionally heading for their constituencies.

Undermining our Parliament: The European ‘Court’ has judges from tiny European states that are able to rule on matters that affect the UK

Also, around 100 Government ministers and frontbenchers from the main parties had been instructed to abstain. Amid signs of confusion on the Labour benches about how to respond, just 69 of its MPs – little over a quarter – bothered to vote.

David Cameron agreed last night that ­convicts should not be allowed to take part in elections.

Speaking on a visit to a Honda factory near Swindon, the Prime Minister said: ‘I just think that if you are sent to prison and you have committed a crime then you give up the right to be able to vote. I don’t see why we should have to change that. But I’m the Prime Minister, we’re in a situation where the courts are telling us we are going to be fined unless we change this. I find it ­thoroughly unsatisfactory.’

I forbindelse med øksemorderen John Hirst saksanlegg mot Storbritannia for brudd på hans menneskerettigheter fordi han ble nektet å avgi stemme, avgjorde ECHR i 2004 at den gamle loven var diskriminerende. Britisk høyesterett nektet imidlertid å implementere pålegget, som de mente var en sak for den lovgivende forsamling i parlamentet og ikke domstolene. Labour-regjeringen gjorde forberedelser til å anke dommen, men trenerte grunnet sakens sensitive natur og i fjor varslet Europarådet om at manglende implementering av ECHRs pålegg kunne føre til krav om økonomisk kompensasjon.

Statsadvokat Dominic Grieve mener at Storbritannia, som har signert Den europeiske menneskerettskonvensjonen, handler «tyrannisk» og lovstridig ved å avvise ECHRs pålegg, men innrømmer at det ikke finnes noen mulighet til å håndheve domstolens vilje.

Tory-politiker David Davis, som sammen med tidligere justisminister for Labour, Jack Straw, formulerte det tverrpolitiske forslaget som fikk flertall, sier at ikke-valgte dommere i Strasbourg har gått utover grensene for sin autoritet ved å forsøke å overstyre britisk lov. Straw sier seg enig i at ECHR har tiltatt seg en rolle som Europas høyesterett med stadig videre fullmakter.

Tory MP Priti Patel said: ‘It’s appalling in this day and age that we’re actually talking about the rights of convicted criminals rather than putting the rights of victims first. We’ve got to start saying no to Europe bullying us and dictating to us on issues of this nature.’

Liberal Democrat deputy leader Simon Hughes was one of a handful of voices speaking in favour of allowing prisoners to vote.

Blair Gibbs, of the Policy Exchange think-tank, said: ‘We are now in uncharted territory. The Government should use prisoner votes to reassert its authority over Strasbourg.’

Den omstridte EU-loven “Human Rights Act” (HRA) ble implementert i britisk lovgiving av Labour-regjeringen i 1998. Etter en rekke kontroversielle domsavsigelser ble både implementeringen og selve menneskerettsloven upopulære i den britiske offentligheten. Siden har tendensen til å sette farlige kriminelles menneskerettigheter foran den øvrige befolkningens sikkerhet vært gjenstand for stadig sterkere kritikk.

Kritikerne av HRA mener den har blitt utnyttet av skruppelløse advokater til å fremme en kompensasjons-kultur og at loven forsvarer de som fremmer egne rettigheter på bekostning av andres. HRA blir også kritisert for å ha hatt negativ effekt på det britiske rettsystemet ved å beskytte betenkelige kompensasjonskrav, krav om privilegier samt direkte misbruk.

I november 2008 innrømmet innenriksminister for Labour, Jacqui Smith, offentlig at HRA hadde gjort det vanskelig å fjerne terrormistenkte fra Storbritannia. I realiteten har HRA gjort at Storbritannia i praksis ikke kan deportere hverken utenlandske kriminelle eller islamister selv om retten erkjenner at vedkommende utgjør en betydelig fare for samfunnet. I følge det britiske lovverket skulle de angjeldende personene normalt vært utvist dersom de har fått straff på ett års fengsel eller mer. Men dyktige advokater bruker to argumenter: 1) utvisning vil krenke deres rett til familie- og privatliv eller 2) de risikerer en ublid behandling av myndighetene i hjemlandet. Mange dommere finner dette å være overbevisende argumenter, selv når det dreier seg om mordere og voldtektsmenn. I august 2010 ble det kjent at Storbritannia daglig gir kriminelle utlendinger med grove forbrytelser på samvittigheten tillatelse til å bli i landet under påberopelse av HRA.

I et intervju i 2008 uuttrykte daværende justismininster Jack Straw full forståelse for befolkningens bekymringer i forhold til HRA og oppfatningen av loven som et rettighetscharter for kriminelle. Samtidig lovet Straw å revidere det kraftig kritiserte lovverket, men ingenting skjedde.

I 2010 gikk derfor De konservative og David Cameron til valg med løfte om å blant annet si opp Den europeiske menneskerettskonvensjonen, fjerne HRA fra britisk lovgiving og i stedet skrive en ny, egen britisk dersom de kom i regjering. I koalisjon med De liberale har de imidlertid endret mening, og EMK/HRA med de følgene dette innebærer for den britiske befolkningen består.

Daily Mail: Day we stood up to Europe: In an unprecedented move, MPs reject European court’s ruling that prisoners must get the vote