Dan­mark er slett ikke noe luk­ket land. 70.000 men­nesker fikk opp­holds­til­la­telse i 2008, men bare 6.000 var asyl- eller fami­lie­gjen­for­ente. Det store fler­tall var stu­den­ter og arbei­dere.

Det er den drei­ning man tro­lig vil se en Høyre-Frp-regje­ring foreta, hvis par­ti­ene vin­ner neste valg. 

Av pro­pa­gan­daen i norske og svenske medier skulle man ikke tro at Dan­mark føl­ger den åpne dørs poli­tikk. Men det gjør Dan­mark, det er bare en annen type men­nesker som kom­mer enn ufag­lærte fra tredje ver­den.

I 2008 nåede antal­let af udlæn­dinge, der fik opholds­til­ladelse i Dan­mark, op på næs­ten 70.000 men­nesker. Langt de fleste kom her­til gennem fors­kel­lige stu­die- og erhvervs­ord­nin­ger, eller fordi de er bor­gere i et EU-land. Kun ca. 6.000 fik asyl eller fami­lie­sam­men­fø­ring. I år teg­ner tal­let for udlæn­dinge til at blive noget mindre og ende på knap 60.000 opholds­til­ladel­ser.

DF er til­freds med udvik­lin­gen
Hvis man skal tro Dansk Folke­par­tis udlæn­dinge­ord­fø­rer, Peter Skaarup, har hans parti ingen pro­ble­mer med, at udlæn­din­gene er strøm­met til Dan­mark under den bor­ger­lige rege­ring.

ANNONSE

»Det er en mis­for­stå­else at tro, at DF hader udlæn­dinge og ind­vand­rere, selv om nogen gerne vil tegne det bil­lede i offent­lig­he­den. Vi har gjort en ind­sats for at begrænse antal­let af asy­lan­sø­gere og fami­lie­sam­men­førte fra blandt andet Mel­le­møs­ten, fordi de er svære at inte­grere. Langt de fleste udlæn­dinge, der kom­mer nu, er her kun i en peri­ode, hvor­ef­ter de rej­ser ud igen. De kom­mer for at stu­dere og arbejde og lig­ger ikke sam­fun­det til last«.

Dansk Flygt­ninge­hjælp jam­rer og vil ha flere flykt­nin­ger. Men det vil tro­lig ikke skje. Lan­dene øns­ker å føre en poli­tikk som er en vinn-vinn for begge par­ter, ikke bare den ene. 

Ind­vand­rin­gen er for­dob­let under V og K

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • thor­r2010

  Mer farse­ak­tig argu­men­ta­sjon og inkvi­sa­sjon på Verdi­de­batt fra Lars Gule.

  En per­son star­ter med å spørre når man er rasist, dvs en defi­ni­sjon av temaet. En av Gules defi­ni­sjo­ner rives i fil­ler av Anfind­sen i kom­men­tar #67.

  http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat18/thread115144/?next=60

  Gule insis­te­rer dog fort­satt på at tan­kene til flere debat­tan­ter er “rasis­tiske”. Her er noen gull­korn:

  Drange «er helt enig med Anfind­sen om at det over­ho­det ikke er rasis­tisk å dis­kri­mi­nere folk fra å komme inn i Norge, basert på etni­si­tet eller kul­tur.» Jo, det er det. Vi har beve­gel­ses­fri­het i hen­hold til men­neske­ret­tig­he­tene, vi har rett til asyl når det trengs osv. Der­som noen vil inn­skrenke disse ret­tig­he­tene på grunn­lag av påståtte egen­ska­per ved den som øns­ker eller søker å komme til Norge, så er det uak­sep­ta­bel dis­kri­mi­ne­ring.”

  Jeg over­la­ter til leserne å se for seg hva som skjer med Norge og de opp­rin­ne­lige nord­menn hvis denne tanke­gan­gen føl­ges til­strek­ke­lig lenge. Det er 40–50 mil­lio­ner på flukt i ver­den idag. 

  Nær­het i kul­tu­rell iden­ti­fi­ka­sjon er én av mange ele­men­ter i en inte­gra­sjons­pro­sess. Inte­gra­sjon, i mot­set­ning til assi­mi­la­sjon, er også en toveis pro­sess. Inte­gra­sjon kre­ver noe av oss alle – fak­tisk. Dette er en moralsk kon­se­kvens av at vi lever som sosiale vese­ner i en ver­den som blir sta­dig mindre.”

  I lik­het med isla­mis­ter øns­ker Gule en “toveis” inte­gra­sjon. Vi er visst plut­se­lig blitt moralsk for­plik­tet til å sosia­li­sere og inte­grere oss med folk av enhver opp­rin­nelse og kul­tur.

  Det er ingen ting som tyder på at såkalt etniske nord­menn skal bli mino­ri­tet i «eget» land. Der­som tids­per­spek­ti­vet blir langt nok, vil selv­føl­ge­lig dagens inn­vand­re­res etter­kom­mere være – nett­opp – etniske nord­menn. Fore­stil­lin­gen om etni­si­tet som noe ufor­an­der­lig, er rett og slett gal. Det har aldri vært slik og vil hel­ler ikke bli slik i fram­ti­den.”

  Meget over­be­vi­sende og betryg­gende, må jeg si. 

  Bare de siste 30 år har vår kul­tur end­ret seg dra­ma­tisk som følge av PC-en og mobil­te­le­fo­nen. Det er i grun­nen pri­mi­tivt, kunn­skaps­løst og ure­flek­tert å overse dette og bare vekt­legge at det har kom­met noen hundre­tu­sen med mør­kere hud­farge og annen kles­drakt til vårt land, når man snak­ker om kul­tu­relle end­rin­ger.”

  Åja, det er kan­skje pga nye PCer og mobil­te­le­fo­ner at etniske nord­menn (de der som snak­ker feil­fritt norsk og stort sett er ganske hvite, vettu), flyk­ter fra Gro­rud­da­len.

  DET ER DA INGEN GRUNN TIL Å TRO AT DET IKKE SKULLE VÆRE MULIG Å SIKRE NY INTEGRASJON AV NYE SOSIAL GRUPPER.”

  Nei, slett ikke. Vi vet jo om alle de vel­lyk­kede fler­kul­tu­relle lan­dene og spe­si­elt de, der islam og ikke-islam lever i fred og har­moni.

  Takk til Gule, du fjer­net nett­opp min siste rest av respekt for såkalt “anti­ra­sisme”. Det er åpen­bart syn­onymt med selv­ut­slet­telse.

 • thor­r2010

  Far­sen fort­set­ter.

  Per­son­lig mener jeg at vi tren­ger omfat­tende forsk­ning på de fleste aspek­ter av inn­vand­ring og sam­funns­end­ring. Men forsk­nin­gen skal også styres av etiske nor­mer. Der­for står det ikke Anfind­sen fritt å tor­tu­rere for­søks­per­soner – og han må også finne seg i å få sin forsk­ning vur­dert ut fra nett­opp forsk­nings­etiske kri­te­rier. Som blant annet omfat­ter pro­blem­stil­lin­ger om indi­vi­der eller grup­pers men­neske­verd og ret­tig­he­ter krenkes av forsk­nin­gen.”

  tor­tu­rere forsk­nings­per­soner?” Det må jeg si… Her spa­res det ikke på ver­bale virke­mid­ler.

  Ellers er jo aka­de­mi­ke­ren Gule vir­ke­lig i det viten­ska­pe­lige hjør­net idag. Det er greit å forske, så lenge ingens “men­neske­verd og ret­tig­he­ter krenkes” av forsk­nin­gen? Kan­skje det er “kren­kende” for noen hvis Robert Put­nam fin­ner ut at fler­kul­tur fører til et dys­funk­sjo­nelt sam­funn. Ial­fall kan det krenke penge­kassa til “antirasist”-organisasjoner og folk som får betalt for å spre fler­kul­tu­rell pro­pa­ganda.

  Men innen­for ansten­dig­he­tens ram­mer skal det være rom for også kon­tro­ver­si­ell forsk­ning.”

  Ja, vi må jo bruke dere smaks­dom­mere til noe også, f.eks å vur­dere hva som er “ansten­dige” sann­he­ter og hva det er lov å si og mene. Hvor­dan ellers skulle dere hatt råd til smør på brø­det?

  Jeg bekla­ger den utvik­lin­gen Anfind­sen har gått i. At han har vært genuint usikker/utrygg på hva fram­ti­den vil bringe, er for­ståe­lig og også et legi­timt utgangs­punkt for forsk­ning. Men når kon­klu­sjo­nen, for Anfind­sen har kon­klu­dert, blir at vi må stenge gren­sene og/eller begrense men­nes­kers grunn­leg­gende ret­tig­he­ter, har er kon­klu­sjo­nen for­kas­te­lig. Moralsk. For da inn­bil­ler Anfind­sen seg at de fram­tids­sce­na­rioer han har kom­met fram til, er ufor­an­der­lige, de eneste mulige. Men der­med har Anfind­sen også demon­strert at han ikke er sam­funns­fors­ker, at han ikke for­står sam­funns­ut­vik­lin­gens åpen­het. Der­med har han hel­ler ikke for­stått at fram­ti­den også, men ikke bare, er form­bar. At den påvir­kes av poli­tiske beslut­nin­ger – og de moralske stand­punk­ter vi tar.”

  Anfin­den får gjen­nomgå for sin “umo­ralske” bekym­ring. Ikke no’ “føre var” når det er snakk om Euro­pas frem­tid gitt! Men la oss bare si og mene det “ansten­dige”, så ord­ner såklart alt seg. Utvik­lin­gen er jo “åpen” og “form­bar”, må vite.

  Anfind­sens pre­dik­sjo­ner vil i ver­ste fall bli selv­opp­fyl­lende sam­ti­dig som hans moralj­us­te­rin­ger blir til det verre – et kal­dere og mer rasis­tisk sam­funn. Nei takk.”

  Nei, huff, tenk at noen øde­leg­ger det fler­kul­tu­relle kala­set med sine opp­rik­tige bekym­rin­ger? Det er tyde­lig­vis nå også “rasis­tisk” å ikke aktivt bejuble fler­kul­tur og masse­inn­vand­ring.

 • thor­r2010

  Gule gir seg ikke med å hamre på Anfind­sen.

  http://www.verdidebatt.no/debatt/cat36/subcat38/thread116277/#post_116283

  Der­som de for­slag han fram­set­ter, skulle bli poli­tikk i Norge, ville dette være en rasis­tisk poli­tikk. Uak­tet hvor­dan Anfind­sen BEGRUNNER denne poli­tik­ken. (At det også kan argu­men­te­res godt for at enkelte sider av norsk poli­tikk alle­rede har slike rasis­tiske kon­se­kven­ser, gjør ikke Anfind­sens stand­punk­ter mindre rasis­tiske i hen­hold til denne defi­ni­sjo­nen). Når så Anfind­sens begrun­nelse for de dis­kri­mi­ne­rende til­ta­kene refe­re­rer helt eks­pli­sitt til det han mener er RASE-for­skjel­ler, da er det opp­lagt at vi står over­for rasisme. Dette gjel­der uav­hen­gig av hvor hyg­ge­lig, sym­pa­tisk, kris­ten, sak­lig eller hva, Anfind­sen ellers måtte være.

  Det er da hel­ler ikke uten grunn at Anfind­sen angri­per min (og der­med også indi­rekte FNs) rasismede­fi­ni­sjon, slik han gjør i Selv­mords­pa­ra­dig­met. Han liker ikke å høre at han har en rasis­tisk posi­sjon, men det er ikke mulig å argu­men­tere seg ut av dette. Ikke en gang med Anfind­sens argu­men­ter.

  Det hele blir bare mer trist av at mange på Verdi­de­batt deler Anfind­sens syns­punk­ter og applau­de­rer ham. Men det viser at kam­pen mot rasisme må føres i mange sam­men­hen­ger. At Rime­haug vel­ger å overse/bortforklare Anfind­sens rasisme, er trist. Det hjel­per ikke den nød­ven­dige avvis­nin­gen av alle for­mer for rasisme som det er nød­ven­dig å stå sam­men om, på tvers av livs­syns­skil­ler.”

  Ikke et sted strei­fer det Lars Gule at kan­skje er det han selv som er en peri­fer anti­so­sial eks­tre­mist. Som skri­ker om “rasisme” ved enhver anled­ning noen ikke gir sin til­slut­ning til det ver­dens­bil­det han despe­rat prøver å opp­rett­holde. Man kan håpe at Gule snart for­står at det i 2011 trengs fakta og doku­men­ta­sjon for å vinne debat­ter, ikke bare skjells­ord og psy­ko­lo­giske dia­gno­ser. Hvis han har noen fakta å komme med, da.

  • Chris­tian Skaug

   Jeg lurer litt på hvil­ken rele­vans sir­kus Verdi­de­batt har for temaet, og jeg for­står vir­ke­lig ikke hen­sik­ten med å kryss­poste alt dette hit. Den som måtte være inter­es­sert i dette søp­pe­let, kla­rer helt sik­kert å finne veien dit hvor det i øye­blik­ket er resir­ku­lert, også tatt i betrakt­ning at det mest leste temaet der på huset for tiden er skan­dale­stoff her­fra. Kan vi ikke bli enige om at vi outsourcer kjen­dis­stof­fet og dema­go­gien til Verdi­de­batt, og så tar vi tenk­nin­gen her inne?

  • Norge har mange heders­pri­ser, men vi mang­ler en vik­tig , nem­lig : Årets kve­ru­lant. Lars Gule er en sole­klar vin­ner i denne kate­go­rien.

 • ibe­lis1

  Spil­ler det egent­lig noen rolle hvor­vidt lan­det blir rent ned av mus­li­mer eller ikke-mus­li­mer? Om noen lurer på hvor­for Oslo ser ut som det gjør, så inn­vil­get UDI 110 000 besøks­vi­sum fra land uten­for EØS-områ­det bare i fjor. Bl.a 20 000 visum til kine­sere, men kun ett til japanske stats­bor­gere. Hvem skulle alle disse kine­serne besøke, og hva slags garanti har man for at disse og de 40 000 rus­serne som kom fjor reiser hjem? I til­legg kom­mer inn­vand­rin­gen fra EU-land.

  http://www.udi.no/Oversiktsider/Statistikk-og-analyse/Statistikk-/Visum/Besoksvisumvedtak/Besoksvisumvedtak-fordelt-pa-statsborgerskap-2010/

  Med mindre man fore­tar en til­nær­met stopp i all type inn­vand­ring fra land uten­for Nor­den har Norge ingen frem­tid, uav­hen­gig av antall mus­li­mer som inn­vil­ges opp­hold. Så kan man selv­sagt jatte om ytrings­fri­het og kris­ten mobi­li­se­ring inn­til man blir mino­ri­tet i eget land, for all del. Men det er et side­spor.

  • Hed­vig­Char­lotta

   At det kun ble utstedt ett besøks­vi­sum til japanske stats­bor­gere skyl­des nok at Norge har en avtale om visum­fri­het med Japan, som vi også har med Korea og en hel rekke Latin-Ame­ri­kanske land. 

   http://www.udi.no/Sentrale-tema/Visum/Hvem-trenger-visum-/

   At vi skal stenge gren­sene for besøk fra alle ikke-Euro­pe­ere tror jeg hver­ken er rea­lis­tisk eller øns­ke­lig. Når det gjel­der kine­sere og rus­sere er anta­ge­lig mange av disse rike per­soner som ikke har mer lyst til å slå seg ned i Norge enn vi som nord­menn har pla­ner om å slå oss ned i Kina eller Russ­land om vi er på en eller annen type reise der. 

   Pro­ble­mene våre vil snaut lig­ger der. Der­imot har vi en del avviste asyl­sø­kere som er i ferd med å etab­lere seg her ulov­lig på perm­a­nent basis, mange av dem afri­ka­nere og pale­sti­nere. Den utvik­lin­gen er meget bekym­rings­full.

   Gren­sene i Europa tror jeg det er helt urea­lis­tisk å stenge igjen, og i hoved­sak fun­ge­rer åpne gren­ser her posi­tivt, men pro­blem­fritt er det ikke.

   • ibe­lis1

    Du har rett angå­ende Japan. Men det er uan­sett et fak­tum at Norge deler ut 40 000 flere besøks­vi­sum i året enn Dan­mark, nes­ten dob­belt så mange. At besøks­vi­sum kan mis­bru­kes som enveis­bil­lett til opp­hold er vel­kjent for myn­dig­he­tene, det er bl.a der­for såpass mange pakis­ta­nere får avslag. 

    Å dis­ku­tere inte­gre­ring egent­lig helt menings­løst med mindre man først har stop­pet det meste av inn­vand­rin­gen fra land uten­for Nor­den. Pus­sig at man ikke øns­ker å ta inn over seg helt enkle sam­men­hen­ger. Hva har f.eks nord­menn i Gro­rud­da­len å stille opp med i dag, som mino­ri­tet i de fleste byde­ler? De kan ikke påvirke utvik­lin­gen på noen som helst måte. Kjøtt­vekta bestem­mer.

 • Lazze

  I 1503 fandt Ame­rigo Ves­pucci fra Firenze den nye ver­dens­del Ame­rika.

  Colum­bus havde tid­li­gere været der og tro­ede det var Vest-Indien han havde fun­det (Indi­ans).

  India­nerne” blev rasende over den pro­vo­ke­rende ind­træn­gen fra de euro­pæiske even­ty­rere og kæm­pede vold­somt imod deres ind­vand­ring til lan­det.

  Spørgs­mål:
  Var india­nerne Racis­tiske?, Dis­kri­mi­ne­rende?, Natio­na­lis­tiske?, Uetiske?, Amo­ralske?, Men­neske­f­jendske? eller ville de blot beskytte de med­men­nesker, deres famile, den kul­tur og det land­om­råde de var født og opvokset i?

  Jeg er dansk og har lyst til at råbe:
  ” Hej, Kej­ser af ver­den. Lad Nor­den bli som den er. Vi er nu engang som vi er.Umulige, natio­na­lis­tiske og fædre­landskær­lige. Vi hej­ser vores flag, vi els­ker vores land og vi er stolte, stolte men­nesker”