Nytt

Politiinspektør Hanne Kristin Rohde får massiv støtte til sitt ønske om å sperre dømte utlendinger inne på lukkede mottak i påvente av utvisning. Både leder av Stortingets kommunalkomitè, Heikki Holmås (SV), Statssekretær Pål Lønseth i Justisdepartementet og NOAS (Norsk Organisasjon for Asylsøkere) er positive til en ordning der ferdigsonede asylsøkere og andre utenlandske statsborgere holdes inne i lukkede mottak i påvente av uttransportering.

– Også asylsøkere reagerer mot at noen få misbruker asylinstituttet til å begå kriminalitet i Norge. Det skader ofrene, alle andre asylsøkere og undergraver asylinstituttet. Hvis det er utsikter til en relativ snarlig retur kan de holdes inne i lukkede mottak, sier Sylo Taraku, konstituert generalsekretær i NOAS.

Lovendring må til

– Politiets hodepine er de ureturnerbare; kriminelle utlendinger og tidligere asylsøkere som ikke kan sendes ut – og som det ikke er utsikter til snarlig retur for. De kan ikke sperres inne på livstid, men det er viktig å forhandle fram returavtaler med de aktuelle landene, sier Taraku.

Statssekretær Pål Lønseth i Justisdepartementet går inn for at kriminelle som er besluttet utvist interneres mens de venter på uttransportering.

– For å frihetsberøve utlendinger som har sonet dommen ferdig og er i en utsendelsesprosess, trengs ytterligere hjemler i Utlendingsloven. Regjeringen vil jobbe for at denne lovendringen skjer raskt. Jeg er ganske utålmodig for å få dette til, sier Lønseth.

Lønseth mener likevel at den beste løsningen er at straffen sones i hjemlandet umiddelbart etter domfellelse. I følge folkeretten har alle land plikt til å motta sine egne statsborgere, men en eventuell retur er bla avhengig av at vedkommendes identitet er klarlagt.

Regjeringen har i år bevilget 30 millioner kroner til å få fortgang i identitetsarbeidet. Men enkelte land, som Iran, aksepterer ikke å ta imot egne borgere som tvinges til å reise hjem, selv om identiteten er avklart. I andre land er soningsforholdene så dårlige at Norge neppe kan forsvare å overføre kriminelle til soning der.

Også Heikki Holmås (SV), som leder kommunalkomiteen på Stortinget, mener det er et problem hvis de som er dømt for narkotikasalg eller voldtekt dukker opp igjen på gata etter endt soning.

– Utlendinger som har begått grove kriminelle handlinger og skal utvises, må umiddelbart gripes fatt i det øyeblikket de løslates og kjøres rett til lukkede mottak som Trandum. Så får de sitte der til identiteten er avklart og reisedokumentene er på plass, sier han.

Leder for Venstre, Trine Schei Grande, kaller imidlertid lukkede mottak «internering», og mener at vanskelighetene i forbindelse med identitetsarbeidet skyldes sommel i politiet:

– Problemet er sommel i systemet og at identitetsarbeidet, selve nøkkelen til effektiv asylpolitikk, er nedprioritert i politiet. Identiteten burde kunne avklares raskt selv med pass i do og bortslipte fingertupper, sier Schei Grande.

I fjor kom det 17.200 asylsøkere til Norge, hvorav ni av ti oppga at de ikke hadde identitetspapirer.

Dagsavisen: NOAS støtter Rohde