Nytt

Flere politikere reagerer sterkt på NRK Brennpunkts dokumentar Himmelgrå om Utlendingsdirektoratets (UDI) samarbeid med den tidligere dømte, konkurstruede Dag Olsens selskap Senjehesten, og ber UDI slutte å bruke useriøse asyloperatører.

NRK-dokumentaren Himmelgrå handler om asylmottaket i den lille bygda Skrolsvik med 80 innbyggere. Til tross for at kommunestyret nei til å motta fler enn 40 asylsøkere, inngikk UDI en avtale med Senjehesten – som er teknisk konkurs – om å opprette et asylmottak med 100 plasser.

I dokumentaren kommer det blant annet frem at Olsens selskap betaler 500.000 av leie for Senjehesten til moderselskapet Peol (som eies av Olsens kone, mor og bror), men mottar 1,5 millioner kroner for leie av UDI. Det kom også frem at Olsen mottar penger fra UDI for å opprette et aktivitetstilbud for asylsøkerne på det avsidesliggende mottaket, men sparket den ansatte aktivitetslederen etter 1,5 måneder. Siden har det ikke blitt ansatt noen ny, og ingen aktiviteter er satt i gang:

– Utlendingsdirektoratet (UDI) inngår kontrakter med stadig flere useriøse aktører for å spare penger. Dette fører til dårlige asylmottak, og øker den lokale motstanden mot å etablere mottak.

Det sier Jon Ole Martinsen, som er rådgiver i SEIF (Selvhjelp for innvandrere og flyktninger). Etter å ha sett NRK Brennpunkts dokumentar «Himmelgrå», er han svært kritisk til Utlendingsdirektoratets bruk av useriøse aktører.

UDI må se helhet

Innvandringspolitisk talsmann i SV, Rolf Reikvam, kritiserer også UDI.

— UDI kan ikke bare gå etter det billigste alternativet. De må se bak tallene når de får tilbud fra en operatør, og se på helheten i tilbudet. Her har ikke UDI giddet å sjekke, bare tatt imot et godt tilbud, sier Reikvam til Brennpunkt nett.
Uholdbare forhold

Martinsen i SEIF mener forholdene på mottaket er så dårlige at Senjehesten bør legges ned. Han får støtte av Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann Per-Willy Amundsen:

— Mottaket bør stenges. Dette er uholdbart både for asylsøkerne og lokalsamfunnet, sier Amundsen til Brennpunkt nett. Amundsen mener det nå må bli fortgang i behandlingen av søknadene, slik at de som får avslag kan sendes hjem, og de som skal få bli, kan bli integrert.

Lokalbefolkningen advarte regionsdirektør i UDI Nord, Bjørn Fridfeldt, mot å inngå en avtale om asylmottak med Dag Olsen, men Fridfeldt sier han ikke kjenner til noen slike advarsler. Imidlertid foreligger revisors merknader i regnskapet som UDI mottok før avtalen ble inngått, og Fridfeldt hevder at UDI gjennomgikk dem:

Da har de [UDI] også hatt mulighet til å lese revisors merknader som er lagt ved regnskapet.

Der kan man lese en advarsel mot å gjøre forretninger med Senjehesten. Ved å lese de tre års siste regnskap og revisors anmerkninger, kan man se at den økonomiske situasjonen i flere år har vært svært alvorlig for selskapet, men at den høsten 2008 blir enda verre.

Før UDI`s Bjørn Fridfeldt ga kontrakten om drift av asylmottak til Dag Olsen, påpekte revisoren også at selskapet bryter viktige lover og forskrifter: Selskapet har ikke levert den informasjonen de er pålagt etter loven og som er nødvendig for å avgjøre om det er mulig å drive Senjehesten videre. Fridfeldt avviser kritikken, og fastholder at Olsen er kredittverdig:

Revisoren er heller ikke fornøyd med informasjonen han har fått om risikoen ved å drive selskapet videre. Revisoren etterlyser dokumentasjon på at kreditorer ikke kommer til tape penger ved å gjøre forretninger med Senjehesten, dersom Senjehesten må innstille eller går konkurs.

UDIs Fridfeld sier en gammel dom for økonomiske forbrytelser, ikke gjør Dag Olsen uegnet til å drive asylmottak. Fridfeld opplyser at UDI ikke er gjort kjent med at Senjehesten har for dårlig økonomi til å drive et asylmottak. – Vi har sjekket om Senjehesten er kredittverdig, og det er Senjehesten, opplyser Fridfeld.

Revisors merknader er offentlige, nettopp for at alle som vurderer å handle med slike selskaper, skal bli informert om at de kan bli påført tap.

Høyres stortingsrepresentant og innvandringspolitiske talsmann Bent Høie sier at han er rystet over forholdene ved Senjehesten, og har stor sympati med asylsøkerne og lokalbefolkningen. Han mener UDI har sviktet både i forkant og etterkant:

— Her er det åpenbart at UDI har sviktet både i forkant av etableringen og i kontrollen etterpå. Det er åpenbart at hverken kommunen eller lokalbefolkningen var
tilstrekkelig involvert i forkant av etableringen, slik som er Stortingets intensjon, sier Høie.

Dårlig regelverk

Martinsen i SEIF krever et bedre regelverk fra UDI for å kunne stenge dårlige mottak. – De ekstreme forholdene på Senjehesten og andre useriøse mottak er en konsekvens av at myndighetene har et slapt og lite detaljert regelverk, sier Martinsen.

— Når asylsøkerne blir isolerte og i tillegg ikke blir veiledet av mottaket, så kan det ødelegge integreringen av asylsøkerne, sier Martinsen.

— Å bruke slike billige og dårlige mottak øker den lokale motstanden mot asylmottak. Det gjør det vanskeligere å etablere nye mottak, sier Martinsen, som likevel er imot Fremskrittspartiets forslag om at kommunene må kunne si nei til etablering av mottak i sin kommune.

Heller ikke SV mener kommunene bør ha vetorett: — Kommunene kan ikke ha vetorett. Da får vi ikke fulgt opp de internasjonale konvensjonene Norge er en del av og må forholde seg til, sier Reikvam.

Inkluderingsdepartementet krever nå en redegjørelse fra UDI. Og det er all grunn til å stille spørsmål ved Bjørn Fridfeldts og UDIs dømmekraft i denne saken:

Kommunestyret i Skrolsvik sa som nevnt nei til et asylmottak på denne størrelsen i bygda, og etter det som kommer frem i NRK`s dokumentar om Senjehesten asylmottak tyder absolutt alt på at kommunestyret hadde usedvanlig gode grunner til å avslå et så stort mottak. Den vesle kommunen mangler praktisk talt ethvert fritidstilbud, de fleste offentlige tjenestene/tilbudene – som f.eks. helsetjenester – er mangelfulle og i tillegg er bygda svært avsidesliggende. Bjørn Fridfeldt og UDI valgte imidlertid å ikke ta hensyn til noe av dette, men overstyrte i stedet kommunestyrets innstilling og inngikk – mot lokalbefolkningens og revisors advarsler – kontrakt med Dag Olsen, som tidligere er dømt for økonomisk kriminalitet og vold.

Men til tross for at norske stortingspolitikere tilsynelatende reagerer negativt på situasjonen i Skrolsvik, er UDIs og regiondirektør Bjørn Fridfeldts ansvarsløse saksbehandling bare et uttrykk for de samme rikspolitikernes holdning til lokaldemokratiet i Norge: De har gitt private aktører i samarbeid med UDI makten til å fullstendig overkjøre demokratisk valgte politikere i landets kommunestyrer og den lokale befolkningen, og har således selv valgt å sette «internasjonale konvensjoner» og privatpersoners/foretaks økonomiske interesser over folkeviljen og alle lokaldemokratiske prosesser.

Forøvrig la Fremskrittspartiet frem forslag om vetorett mot opprettelse av asylmottak for landets kommuner i november 2008 men både Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre stemte i mot.

NRK: – Senjehesten må stenges

Les gjerne Dagbladets solskinnshistorie «- Se her Siv» om asylmottaket i Skrolsvik fra 25. februar 2009.