Stor­tings­kan­di­dat for SV, Mor­ten Drægni, har hatt som­mer­jobb hos Poli­ti­ets Utlen­dings­en­het, PU, og deler erfa­rin­gene med Aften­pos­tens lesere. At en SV-poli­ti­ker vel­ger over­skrif­ten: Asyl for lett å utnytte, gjør inn­trykk.

For noen er det tegn på at Drægni har falt for instink­tene og ikke vist nok “mot­stand”. Dette er fak­tisk en vel­kjent dyd på venstre­si­den: i møte med fris­tel­ser skal man vise seg sterk. Paral­lel­len til kris­ten-pie­tis­men er slå­ende. Fris­tel­sene er i dette til­felle vir­ke­lig­he­ten, skjønt den lar seg også opp­heve hvis troen, dvs. idea­lene er sterke nok. Det går an å lage en ideo­logi som gjør dette til en dyd. Det sier seg selv at da fjer­ner man seg ikke bare fra vir­ke­lig­he­ten, men også van­lige men­nesker. Neste skritt er å herse med dem.

Skal man leve i den mate­ri­elle ver­den må man være prag­ma­tisk. Prag­ma­tisme vil si til­pas­ning, evne til å lære av sine erfa­rin­ger. Drægni har den evnen: Han tar det han ser inn over seg:

ANNONSE

I løpet av to måne­der har jeg opp­levd flere per­soner som kom­mer med slipte fingre for å unngå fin­ger­av­trykk­s­ma­ski­nen, avslørt asyl­sø­kere som har prøvd å lyve på seg poli­tiske akti­vi­tet med doku­men­ter som er pro­du­sert på en inter­nett­kafé kvel­den i for­veien, og “mindre­årige” menn som kom­mer med juk­se­lap­per i lom­men for å huske et fik­tivt fød­selsår 16 år til­bake.

Drægni har også opp­levd møte med men­nesker som vir­ke­lig har lidd, og flyk­tet fra under­tryk­kelse.

Dette til­sva­rer det bil­det folk flest har dan­net seg av asyl­sø­kere: hum­mer og kanari, vir­ke­lig tren­gende, og folk som kom­mer for å skape seg et godt liv, enten som kri­mi­nelle eller lov­ly­dige bor­gere.

Men så pre­sen­te­rer Drægni to momen­ter som sty­res­mak­tene må ta stil­ling til og svare for: 

Det ene er til­strøm­min­gen. Vil Norge noen­sinne kunne ta imot alle som vil komme hit? Hvis sva­ret er nei, hvor­dan siler man og på hvilke kri­te­rier?

Det andre er; Hvis silin­gen ikke fun­ge­rer, hvis kra­vene blir sabo­tert, da er silin­gen en illu­sjon, og Norge vil bli over­svøm­met av “asy­lan­ter”.

Hvil­ken vei går utvik­lin­gen? Utvik­lin­gen går helt klart i ret­ning av mindre kon­troll, sva­kere kon­troll og størst mulig åpen­het. Det skjer reelt, dvs. at man ser bort fra at kon­troll ikke fun­ge­rer, og for­melt: dvs. man mot­ar­bei­der all til­stram­ming, og går tvert imot inn for til­tak som vil øke til­strøm­min­gen, jfr. for­sla­get om adgang til å ta seg arbeid uten­for mot­ta­kene fra dag én.

Drægni har sett tra­fik­ken på nært hold, og kan kon­sta­tere hva en hver oppe­gå­ende sam­funns­bor­ger kan se:

Det kre­ver res­sur­ser å reise over halve klo­den til det lille lan­det Norge langt i nord. Asyl­in­sti­tut­tet er i dag blitt mil­li­ard­in­du­stri. Kyniske bak­menn tje­ner seg søkk­rike på å love men­nesker gull og grønne sko­ger bare de blir med på fer­den til Europa. Igjen sit­ter mil­lio­ner av for­tvilte men­nesker i flykt­ninge­lei­rer uten pen­ger og kon­tak­ter til å ta seg til Europa. For ikke å snakke om de som har brukt 10.000–20.000 dol­lar for å komme seg hit og som står igjen med skjeg­get i post­kas­sen. Det er naivt å tro at den store for­skjel­len utgjø­res ved hvor mange Norge tar imot som asyl­sø­kere.

Et land på 4,7 mil­lio­ner inn­byg­gere som lig­ger på top­pen av all vel­stands­po­li­tikk vil være en hon­ning­krukke i en glo­ba­li­sert ver­den. Det er et enkelt inn­ly­sende fak­tum. Drægni har sett det i virk­so­met på nært hold. Men noen insis­te­rer på den huma­ni­tære drøm­men og trygg havn og asyl lenge etter at til­strøm­min­gen har end­ret karak­ter og blitt en del av et gene­relt migra­sjons­møns­ter: fra de kor­rupte (ikke all­tid fat­tige, dvs. folk er fat­tige, ikke eli­ten) til de rike, utjev­nede, vel­fun­ge­rende sam­funn.

Spørs­må­let er: hvor­for er lan­dene rike? God­hets­re­gi­met vil ha oss til å tro at det er fordi vi bærer på “the white man’s bur­den”, en his­to­risk skyld som ikke lar seg sone, som er inn­gra­vert i våre ansik­ter, i vår hud­farge. Denne god­hets­ra­sis­men klin­ger sta­dig mer skin­ger og hul.

La oss bruke fan­ta­sien og inn­sik­ten og se tin­gene for hva de er: Vi er rike fordi vi lever i retts­sam­funn, i for­nufts­ba­serte sam­funn, med ytrings­fri­het og sann­hets­sø­king. Det er det pri­mære. I lan­dene asy­lan­tene lever i fin­nes en elite som gir blaf­fen i om fol­kene deres dør. Også asyl­strøm­men er for dem en kilde til beri­kelse, både trans­por­ten, og kon­tak­tene inn i den rike ver­den.

Det Kjell Drag­nes site­rer fra EUs avtrop­pende ambas­sa­dør i Moskva, Marc Franco, tar dette på kor­net. Det er ikke bare mus­limske land som er kor­rupte!!

– Jeg er ikke sik­ker på at man tren­ger et fullt utvik­let demo­krati for å eks­por­tere olje, gass og nik­kel, men man tren­ger det for å bygge opp en kunn­skaps­ba­sert øko­nomi i det 21. århundre. Det er umu­lig uten at loven over­hol­des, sa Franco.

Når utvik­lin­gen har pas­sert visse punk­ter er den vans­ke­lig å snu. Det er det som kal­les tip­ping points i klima­ana­ly­sene: De kor­rupte lan­dene styres av eli­ter som nek­ter å gi fra seg gull­eg­gene. Det samme gjel­der i Midt­østen, Nord-Afrika og land som Pakis­tan: eli­ten er del av pro­ble­met, ikke løs­nin­gen. Hvor skal løs­nin­gen komme fra?

Den Store Bekym­rin­gen

Glo­ba­li­se­rin­gen ser ut til å ha født en offi­si­ell ideo­logi i Norge som er en svuls­tig idea­lisme. Den lar oss slippe de vans­ke­lige val­gene, den hol­der vir­ke­lig­he­ten ute, enten det er falske asyl­sø­kere, inves­te­rin­ger i Russ­land eller bistands­pen­ger til Sudan, Tan­za­nia og Afgha­ni­stan i mil­li­ard­klas­sen. Vi vil ikke høre, men klyn­ger oss til et selv­bilde, og det er blitt vik­ti­gere å for­svare det enn kor­ri­gere kur­sen.

Da blir vi selv inn­ve­vet i de kor­rupte struk­tu­rene som ska­per umen­nes­ke­lige sam­funn. Merk: Noen for­kyn­ner Euro­pas (Nor­ges) under­gang. Tja. Under­gang i for­hold til hva? 
Det vi har trodd Norge var, er alle­rede i ferd med å for­svinne. Men sam­fun­net går ikke under, det for­and­res fra et fun­ge­rende lov og rett­sam­funn til et mer kor­rupt, uover­sikt­lig, dog-eat-dog sam­funn. Ikke akku­rat my cup of tea. Det har selv­sagt ingen­ting med fel­les­skap å gjøre, slik vi for­står ordet. Det grup­pe­nes til­hø­rig­het, kol­lek­ti­ve­nes. Det er det fel­les­ska­pet vi får. Til­bake til stam­me­fel­les­ska­pet. Mange land i ver­den fun­ge­rer slik. Men det vil være et annet land. Det min­ner mer om en jun­gel enn et sosial­de­mo­krati. Det er rov­dyr­sam­funn, den ster­keste (best con­nected, mest vol­de­lige, smar­teste) vin­ner.

Det er det debat­ten om asyl­strøm­men og inves­te­rin­gene i Russ­land hand­ler om.

Infor­ma­sjo­nene er fritt til­gjen­ge­lig, men det går an å koble hodet slik at inn­sikt blok­ke­res:

Det heter at asy­lan­tene som smug­les til Norge har trau­mer og har lidd mye. De har blant annet lidd av den pro­ses­sen som smulger­nett­ver­ket repre­sen­te­rer: tyning, utnyt­ting, umen­nes­ke­lig behand­ling, og lok­king om å komme til Europa. Den samme ruta som pro­du­se­rer asy­lan­ter bru­kes i neste omgang i Norge som bevis for at til til­strøm­mende må få asyl! Jo, flere som kan melde til­bake at man i Norge får bli og blir tatt hånd om, jo fler vil satse alt.

95 % av de som kom­mer har ikke doku­men­ter. Der er kas­tet før møtet med norske myn­dig­he­ter. Dette er de instru­ert til. Myn­dig­he­tene stram­met fra januar inn kra­vene til arbeids­til­la­telse. Asyl­sø­kere må doku­men­tere hvem de er for å få arbeide. Men det for­hind­rer ikke SV, Venstre og NOAS å kreve at asyl­sø­kere må få arbeide fra dag én, og nå sier man at kra­vet om doku­men­ter “vil ramme asyl­sø­kere”.

–Det vil hindre inte­gre­rin­gen, sier gene­ral­sek­re­tær i NOAS, Mor­ten Tjessem. Det samme mener Abid Q. Raja.

Tid­li­gere i som­mer krevde blant annet bis­kop Riks­aasen Dahl at også avviste asy­lan­ter måtte få en sjanse til jobb og et ansten­dig liv.

Sys­te­met lek­ker i begge ender: Alle må få slippe inn, hel­ler ikke de avviste skal sen­des ut. Man reg­ner med at det er 30.000 der ute som man ikke aner hvem er. Tal­let er tro­lig langt høy­ere, dvs. de lever under ny iden­ti­tet.

Dette er ikke poli­tikk i god tro, det er en vil­let poli­tikk. Når strøm­men øker, øns­ker man å fjerne alle hind­rin­ger.

Med de pro­ble­mene som fin­nes ute i ver­den er det det samme som å gå inn for en kolo­ni­se­ring av Norge. 

Håpet er at bla. unge men­nesker som Drægni skal våkne og si: Stopp! Dette vil vi ikke ha. Det er vi som må betale reg­nin­gen. Mot­stan­derne er mange og sterke: Det er nok å kaste blik­ket over på mot­stå­ende side av Drægnis artik­kel der Aften­pos­tens leder nik­ker for­nøyd til for­sla­get om å la asy­lan­ter arbeide. “Vi tror det er en kon­struk­tiv vei til en bedre inte­gre­rings­po­li­tikk.” Man for­sva­rer ikke asyl­in­sti­tut­tet, men et kolo­nialt pro­sjekt. God­hets­ra­sis­men logiske ende­punkt. Det eneste som kan opp­heve “skyl­den”.


Russ­land vis­ner

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


»
 • Odd-Egil

  Dess­verre tror jeg fler­tal­let i Norge, på en måte “ven­ner” seg til utvik­lin­gen. Dette er nor­malt, de har jo ret­tig­he­ter. ID eller ikke, de øns­ker seg jo bare et bedre liv.
  Man vel­ger å kalle det Libe­ra­lisme. Fri flyt av men­nesker og arbeids­kraft.
  Hvis man bare blan­der hele jor­dens befolk­ning sam­men, så blir jo alt bra. Da for­svin­ner rasis­men, naboen er jo mus­lim, så hvor­for skal jeg ha noe imot mus­li­mer?
  Men det gjør jo ikke det. Olje og vann blir aldri en fel­les veske, uan­sett hvor mye man ris­ter eller rører.
  Soma­liere i Norge, er Soma­liere og ihvert­fall ikke trøndere(som er kjent for å være trau­rige og rolige). 
  De for­and­rer seg i lite, og viser i stor grad vol­de­lig opp­før­sel.
  Man kan gi så mye støtte man bare vil, men alli­ke­vel skjer ting som dette på Nor­way Cup. Voksne(bløffer om alde­ren) menn spil­ler mot barn, og har ingen respekt for poli­tiet. Lag­le­de­ren som selv­føl­ge­lig benek­ter alt, er berøm­met og betalt av Trond­heim kom­mune, for å hindre at disse “ung­dom­mene” lager bråk. Men er det ikke nett­opp det dette laget gjør. År etter år. Buss sel­ska­pene øns­ker ikke å ha de som kun­der, selv med Trond­heims Kom­munes repre­sen­tant til stede.
  Hvor­for rin­ger ingen bjel­ler?
  Er det rart at de strøm­mer til? 
  Opp­før deg akku­rat som du vil, om du går mot Poli­tiet med en løf­tet “kjepp”, så er det Poli­ti­ets ansvar å ikke pro­vo­sere deg. 
  Det er den Norske stat som har plikt til å huse, fø og sørge for alle medi­sinske for­plik­tel­ser.

  Man må jo være mindre bega­vet, for å ikke bli fris­tet.

 • admort

  Ja, enten ven­ner de seg til utvik­lin­gen, eller så gjør de opp­rør. Nord­menn er et sin­dig folke­ferd, som er vant til å la seg styre av sine fore­satte. De tror godt om alle og enhver, og er mer til­bøye­lige enn andre til å legge skyl­den på seg selv når noe går galt – selv om all empiri indi­ke­rer at det er sys­te­met det er noe i veien med, ikke indi­vi­dene som er sys­te­mets under­såt­ter. Men når gal­ska­pen får utvikle seg langt nok, så smel­ler det, selv for nord­menn. Får vi håpe. I mel­lom­ti­den er det bare å stemme FrP i håp om at det hele kan få en poli­tisk og ikke vol­de­lig løs­ning.

 • admort

  OddE­gil sa:
  «ID eller ikke, de øns­ker seg jo bare et bedre liv.»

  Ja, hvem gjør ikke det? Hvem ville ikke rømme fra enkle kår når det bare noen timers reise unna lig­ger et for­jet­tet land, hvor befolk­nin­gen som hel­het nyter him­melsk over­flod og vel­stand? Hvem ville ikke utnytte på det gro­veste dette lan­dets gav­mild­het, hvem ville ikke spille på lag med og gjøre hva han kan for å for­sterke give­rens dår­lige sam­vit­tig­het og skyld, når gevinst­po­ten­sia­let er så enormt? Og hvem ville vel respek­tert et land og dets inn­byg­gere når det gang på gang insis­te­rer på å gjøre kol­lek­tivt bot ved å kaste pen­ger etter enhver som tar seg bryet med å for­nedre den stolt­het, patrio­tisme og de ver­dier, som lan­det selv for­lengst har kas­tet vrak på?

 • buchanite.myopenid.com

  Olje og vann blir aldri en fel­les veske, uan­sett hvor mye man ris­ter eller rører.”

  Min­ner meg om denne teg­nin­gen.

  http://2.bp.blogspot.com/_QsIoYNzcyxg/SaTbh01MN3I/AAAAAAAAASM/8nDKS0fuQBI/s1600/Integration.png

 • likeverd.myopenid.com

  Buse­mann Huse: Tusen hjer­te­lig takk Hans for en frem­ra­gende artik­kel. Jeg hus­ker vel­dig godt dob­belt­dra­pene i Moss på Chezz som er mer å karak­te­ri­sere som ren lik­vi­de­ring. De fem utlen­din­gene som holdt dør­vak­tene nede og førte kni­ven opp i lys­ken og skar over hoved­plusåren først på den ene så på den andre ble frem­stilt av Asker&Bærum Bud­stikke som “Bærums­menn”. Jeg vet ikke hvor mye den poli­tiske redak­tø­ren i Bud­stikka, Erik Vigan­der, del­tok i ned­dys­sin­gen, men det er helt klart at Bud­stikka er ideo­lo­gisk for­ank­ret i sitt kvasi huma­nis­tiske syn – vi er bedre enn andre.

  VG skrev på leder­plass “Buse­mann Huse” da Arne Huse sa i fra at inn­vand­rin­gen begynte å få en vel høy pris, hvil­ket er hans jobb.

  Faren til en av døvak­tene Morisse, dukke opp på TV og for­talte at dra­pet på hans eneste sønn ikke ville få han til å endre kurs fra sitt “anti­ra­sis­tiske” arbeide og hel­ler ikke klandre inn­vand­rings­po­li­tik­ken for dra­pet på søn­nen.

  Dette er den pie­tiske arven fra kris­ten­dom­men – Gud ville teste hvor sterk Abra­ham var i sin tro og ville at Abra­ham skulle ta livet av sin sønn. Dette er i bibe­len kun et meta­for da det nye test­men­tet ikke leg­ger slike fana­tiske krav til en tro­ende. Men Akk nei, her har dette duk­ket opp i muli­kul­tu­ris­men som den ypper­ste test på hvor god man er.

  Rik­dom­men i Norge er et resul­tat av flere fak­to­rer, hom­ge­ni­tet og evnen til å hand­let sam­let er en del av vår sosiale kapi­tal. I til­egg er det som Ottar Brox og Erik S. Rei­nert beskri­ver hvilke type indu­stri og utvik­ling man har valgt som gir grunn­lag for vel­stand.

  Denne lin­jen vil ikke kunne over­leve i en glo­ba­li­sert fri-flyt ver­den.

  Dess­verre kan jeg bare med­dele at den libe­ra­lis­tiske øko­nomi har ingen teori eller erfa­ring den byg­ger på, men er kun et sett av reto­riske grep slik også asyl/innvandringspolitikken bug­ger på.

 • Flora

  @Odd-Egil
  Håper du mener at trøn­derne er trauste og ikke trau­rige.

 • Odd-Egil

  Til Flora,
  du har rett. Jeg skrev feil og selv om trøn­derne av og til kan virke litt trege,
  så er det et flott dis­trikt.

 • Jan Johan­sen

  Takk for den rap­por­ten. I mange år har jeg spurt meg selv; hvor lenge kan multi-kul­tu­ris­tene repa­rere løg­nene sine og avvise fakta. Jeg har fulgt tek­nik­kene til venstre­si­den, og norske ”nyhets orga­ni­sa­sjo­ner,” og kjen­ner hvert minste triks. Jeg har også obser­vert dem hos BBC, CNN og mange andre. Og jeg vet at de vir­ke­lig befes­tet seg i takt med at min egen gene­ra­sjon (f:1946) ble redak­tø­rer.
  Det at en SVer har sett lyset er jo en inter­es­sant nyhet, men de sen­der ham sik­kert på omsko­le­rings­leir. En gang sa Sol­heim noe posi­tivt om utvik­lin­gen til Syd Korea, i for­hold til Nord Korea, og fikk repri­mande av sine egne. Nylig sa han at noe av det største som har skjedd var fal­let av Ber­lin­mu­ren, mens sann­he­ten er at de har dre­vet 20år med for­nek­telse og sor­gar­beid.

  Poen­get er: Ser de sann­he­ten, eller nek­ter de å se den? I Dags­avi­sen har Stien Ørn­høi sine kom­men­ta­rer, og han dri­ver sne­dig his­to­rie­un­der­vis­ning for å frem­stille sine fiende­bil­der blant demo­kra­tiske og lov­ly­dige men­nesker, som RIMI­Ha­gen. For­må­let? Å unngå og for­holde seg til SF/ SV sin støtte til diktaturer/ des­po­tier, frem til denne dag. I dag står de opp for vår tids jøde­ha­tere, med en hen­sikt; å utrydde dem, og SV/ Ørn­høi kal­ler andre for brun­skjor­ter? Plut­se­lig er de bekym­ret for demo­kra­tiet i EU, mens de hel­hjer­tet tok side med Euro­pe­iske dik­ta­tu­rer, mens Norge holdt folke­av­stem­ning i 1972. Jeg opp­ford­rer unge hoved­fag­stu­den­ter til å forske i SF/ SV sin his­to­rie, men kan­skje vente til alle 68e­rene har pen­sjo­nert seg eller er dopet ned på et norsk eldre­hjem. De vil neppe være gene­røse med karak­te­rene.

  Så i Dags­avi­sen har Ørn­høi fått litt mot­sand, blant annet fra under­teg­nede, og les hva TRULS SKRIVER: “Jeg synes bru­ken av ord og ven­din­ger i flere av inn­leg­gene her lig­ner så mye på hver­andre at jeg tror det er samme per­son som sit­ter og skri­ver flere inn­legg. Og det er vel­dig typisk når Ørn­høi og Strand skriver,har jeg lagt merke til tid­li­gere også. Det er sosia­list­ha­tere, mest sann­syn­lig fra FrP gjen­gen.” Sitat slutt.

  Her en som sva­rer Truls (ikke under­teg­nede): Er det ikke inter­es­sant, SF/SV har all­tid støt­tet regi­mer hvor ytrings­fri­he­ten er opp­he­vet. Og her kom­mer TRULS, og er dypt indig­nert over at Ørn­høi får litt mot­bør. Truls, for­tell hvor­for kri­ti­kerne tar feil, om det er en per­son bak flere av inn­leg­gene hva så, er det for smerte­fullt å høre sann­he­ten? Jeg er ikke en hater av sosia­lis­ter, men har en dyp for­akt for deres falsk­het og under­tryk­kelse av dem som kri­ti­se­rer dem. Hel­dig­vis har vi ennå ytrings­fri­het i Norge, selv om den er inn­skren­ket av sosia­lis­ter, de skulle gjøre det ulov­lig å kri­ti­sere Islam. De skulle ha slengt på sosia­lis­men, det hadde du likt Truls? Hadde SV fått all makt ville de straks ha opp­he­vet frie valg, for­sam­lings­ret­ten, ytrings­fri­he­ten, og TRULS ville blitt sjef for deres STASI. Deres gode venn Cha­vez er i full gang, og deres rolle­mo­dell Castro har vært i mål i 50 år, ingen ret­tig­he­ter for folket. Og Cuba er Ørn­høis og SVs Mekka. Sitat slutt.

  Med Inter­net, og endog det fak­tum at Dags­avi­sen slip­per til ”sosia­list­ha­tere” så har det blitt pro­ble­ma­tiske for 68ere å holde lok­ket på trykko­ke­ren nede. Og flere av dem vil ha net­tet sen­su­rert.

  Les denne Dag­bla­det.
  http://www.dagbladet.no/2009/08/02/nyheter/rasisme/rettssak/innenriks/kriminalitet/7471835/

  I den grad dom­sto­len har begått feil ved ikke å dømme en en ung nord­mann for vold og rasisme, så håper jeg en høy­ere instans ret­ter det opp. Jeg leg­ger merke til at Dag­bla­det eks­po­ne­rer en sak av få saker hvor vold mot inn­vand­rere fra etniske nord­menn fin­ner sted. Det skjer meget sjel­dent, og det skal vi være stolte av, og ta avstand fra det hver gang det skjer. For en del år siden ble far­get gutt drept, med Stol­ten­berg i spis­sen mob­li­serte de, og fikk en ansatt i NRK/ Dags­revyen til å stå midt på Karl Johan å snakke om hold­nin­ger i FRP. Dette kal­ler de jour­n­lisme, sam­kjørte kam­pan­jer med det politi­tiske appa­ra­tet.

  Juris­ten RAJA hang ut AP og FRP i en sak på Klæbu, hvor poli­tiet nå mener det hele var opp­dik­tet. Vold mot inn­vand­rere er mik­ro­sko­pisk i for­hold til den andre veien. Har du bedt FRP og AP om unn­skyld­ning RAJA?

  Hva med 50 over­falls vold­tek­ter i Oslo, hvor mange norske kvin­ner har fått sine liv øde­lagt, hva med homo­file menn som har blitt ban­ket opp av mus­li­mer, gruppe vold­tek­ter lan­det rundt, og annen vold fra inn­vand­rere. Hva med trus­ler mot frie ytrin­ger. Alt dette kla­rer Dag­bla­det og res­ten av pres­sen å igno­rere. Hva med vol­de­lige “trøn­dere” på Nor­way Cup?

  Kort sagt de dri­ver ikke med nyhe­ter, de dri­ver med selek­tiv fokus for å skape et falsk nyhets­bilde. Og dette var en tek­nikk Klasse­kam­pen var pio­ner for, og den har spredt til alle medier, sær­lig NRK. Og gamle AKPM­Lere har blitt opp­høyet i til pro­fes­so­rere i jour­na­lis­tikk – ”only in Nor­way.” Og de tror vit­ter­lig alle lesere/ seere er idio­ter.

  Hva med unge mus­li­mer og Blize­res Krys­tall­natt i Januar. Hvor mye rap­por­terte de fra det, hadde ikke poli­tiet vært der kunne vi ha sett en mas­sa­kre av jøder og kristne ven­ner av Israel. En 62år gam­mel mann fra Stav­an­ger tok seg helt til Saga Kino, og fikk armen bruk­ket på fire ste­der. For­bry­tel­sen? Han holdt et lite Isra­elsk flagg. Og før det? Det hele star­tet med at SV sin for­mann gav dem ”pep talk.”

  Så his­to­rien som SVeren som har sett lystet var inter­es­sant. Den min­ner meg om Pla­ton sin hule­lig­nelse, å vende seg mot lyset var ikke lett, ikke for noto­riske løg­nere på den norske venstre­si­den. Hvor­dan de har holdt det gående i 40 år er en ”bragd.” Om ikke lenge vil den løgn­ak­tige norske pres­sen stå rib­bet til­bake uten tro­ver­dig­het (de har ingen). Og det vil skje full­kom­ment med at unge opp­vakte nord­menn vil kle dem nakne. Og i takt med at 68e­ren ender opp på eldre­hjem, og blir dopet ned. En eldre­om­sorg i pakt med alt det andre av sub stan­dard kva­li­tet de har skapt. Jeg har kjem­pet mot dem helt fra jeg var stu­dent fra slut­ten av 60tal­let, og jeg har aldri tvilt på at jeg ville få rett.

 • Aesop

  Al Qara­diwi om tysk vs ara­bisk arbeids­mo­ral. Det er smått utro­lig det han sier. Kan det vir­ke­lig stå så dår­lig til?

  http://www.youtube.com/watch?v=k4C2TSUsoD4&feature=channel