Hvor­dan kan Aften­pos­ten gi første­pris i kro­nikkon­kur­ran­sen i Mang­foldåret til Moham­mad Usman Rana? Kjen­ner de ikke hans meritt­liste? Hege Stor­haug gjør det og ram­ser opp i Aften­pos­ten. En mør­ban­ket Knut Olav Åmås stil­ler til debatt mot Hege i “Her & Nå” og mis­ter både munn og mæle.

Hva skal han si? Det vir­ket ikke som om Åmås og Aften­pos­ten har tenkt gjen­nom kri­tik­ken de kom til å møte ved å pre­miere Ranas angrep på det åpne sam­funn, som rela­ti­vis­tisk og deka­dent. Det tyder på et svært over­fla­tisk for­hold til saken. Det kan virke som om Åmås behand­ler debat­ter som en lek. At han ikke for­står at isla­misme er død­sens alvor. Hege spør også om han er klar over hva han leker med:

At debatt­re­dak­tø­ren, som er åpen homo­fil, pro­mo­te­rer en per­son som nær sagt vil ta livet av ham, gjør situa­sjo­nen full­sten­dig absurd og maka­ber.

Det er ube­ha­ge­lig å dra inn folks sek­su­elle leg­ning i en debatt, men grun­nen er at Rana og hans like­sin­nede har et syn som omfat­ter hele til­væ­rel­sen, og den har ikke plass til homo­file. De eksis­te­rer ikke. Det fikk vi nylig demon­strert da de ikke kunne for­dømme døds­straff mot homo­file.

ANNONSE

Rana og der­med Aften­pos­ten stil­ler seg lage­lig til for hugg:

For hvem er Rana?

I debat­ten i fjor om døds­straff for homo­file klarte ikke Rana å ta avstand fra at homo­file dre­pes i Iran, i tråd med sha­ria. Rana er tid­li­gere leder av Mus­limsk stu­dent­sam­funn (MSS), og Pakis­tansk Stu­den­ter­sam­funn (PSS). I 2006 pro­mo­terte både MSS og PSS den indiske isla­mis­ten Zakir Naik ved en film­frem­vis­ning. Naik sier ja til fler­ko­neri. Mus­limske kvin­ner kan kun gifte seg med mus­li­mer.

Et sha­ri­a­styrt sam­funn.
Fra­falne skal straffes med døden, homo­file likeså, med mer. I 2006 arran­gerte MSS også fore­drag med Zul­qa­r­nain Madni, titu­lert av MSS som “bror”. Madni sto frem i NRK Brenn­punkt med visjo­nen om et sha­ri­a­styrt sam­funn, sam­fun­net Muham­med skapte for bedui­nene på den ara­biske halvøy på 600-tal­let.

I 2004 invi­terte MSS en av Pakis­tans frem­ste isla­mis­ter, Qazi Hus­sain Ahmed, til fore­drag. Ahmed leder Pakis­tans største isla­mis­tiske parti, Jamaat-e-Islami. Han sym­pa­ti­se­rer med Tali­ban.

Islam er islam, hvor­dan kan du være seku­lær og mus­lim?” Dette sa Rana til dagbladet.no 16. februar 2006. I samme avis talte Rana varmt for at Norge inn­fø­rer sha­ria i fami­lie­an­lig­gen­der, der han spe­si­fikt nevnte skils­misse (21. juni 2006). Det betyr at mus­limske kvin­ner fra­røves ret­ten til å tre ut av ekte­ska­pet på linje med man­nen.

Det later ikke til at Åmås og de to andre redak­tø­rene for­sto hvem de ga pri­sen til. Åmås bab­let noe om at han tar opp hvor­dan det er å være reli­giøs i et moderne sam­funn, men Stor­haug kut­tet ham kon­tant av: ikke dra inn kristne, sa hun. Dette hand­ler om noe helt annet. Det hand­ler om de som vil regu­lere hele sam­fun­net, først ved å tvinge gjen­nom vil­jen for seg selv, og i neste omgang på alle andre.

Pro­gram­le­der Kari Sørby var opp­lagt og gjorde det vans­ke­lig for Åmås ved å gå inn på sam­men­lig­nin­gen mel­lom isla­misme og nazisme. Bare det at hun gjorde det er kryss i taket. Det tyder på at noen har for­stått at dette ikke er et van­lig bede­hus­miljø. Når Åmås der­for fikk spørs­mål om han ville tryk­ket en nazis­tisk kro­nikk, greide han ikke svare. 

Åmås for­søkte seg med at han kun var pub­li­sist, ikke debattør som Stor­haug. At det var to ulike rol­ler. Men Stor­haug kunne bare inn­kas­sere poen­gene: Åmås og Stang­helle har pre­mi­ert isla­mis­tiske syns­punkt på sam­fun­net. Har de tenkt over hvil­ket sig­nal de sen­der? Sva­ret var åpen­bart nei, det har de ikke.

Hvil­ket maka­bert svik!

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Dag

  Jeg hørte det også, og synes Åmås mobi­li­serte et svakt for­svar. Ulike rol­ler. Det er tri­vi­elt.

  Det var et spørs­mål som han ikke fikk: synes redak­tø­rene i Aften­pos­ten at denne kro­nik­ken var godt skre­vet? Det ville vel ikke selv en Aften­pos­ten-redak­tør klart å svare ja på!

  Det er også debatt i 17.30-programmet på p4 i etter­mid­dag, mel­lom Stor­haug og Rana.

 • Ole Peder­sen

  NRK1 Her og Nå lar Moham­mad Usman Rana kom­men­tere Stor­haugs reak­sjon på hans essay, mens debat­ten i stu­dio blir mel­lom Stor­haug og Aften­pos­ten kro­nikk­re­dak­tør Knut Olav Åmås. For­ven­tet sende­tid er mel­lom kl 15:30 – 16:00.

  Siste del ca 20 min ut i pro­gram­met.

  http://www12.nrk.no/podcast/aps/226/nrk_her_og_naa_2008-0226-0305_19229.mp3

 • gus­tav

  Nok et eksem­pel på demo­kra­ti­ets svak­het, la de som prøver å til­in­tet­gjøre det åpne sys­te­met slippe til igjen. Hvor­for i all ver­den kan ikke denne ung­sauen ties i hjel som mange andre. Den venstre­vridde pres­sen for­nek­ter seg ikke.

 • Bob
 • Åmås ble spak der ja og prøvde hele tiden å ro seg bort med at Stor­haug lik­som ville nekte Rana å bli tryk­ket i hele tatt. Men som enhver skjøn­ner, det er forksjell på å la noe komme på trykk og å pre­miere det med 10 000 spenn. Litt over­ras­kende at han i til­legg ble helt satt ut av spørs­må­let om Qara­dawi. Stor­haug er jo en ord-mitral­jøse, så dette var jo nær­mest over­kill.

  For­øv­rig var det jo tyde­lig at Pon­dus-Rana i introen bare kom med skitt­kas­ting mot Stor­haug – slik han gjorde mot Azmeh Ras­mus­sen, Tjønn og Wikan i kro­nik­ken.

  Det jeg lurer på er: hvem var de andre som sendte inn kro­nik­ker? Kunne vært inter­es­sant å vite hvem som ble veid og fun­net for lett.

 • Ole Peder­sen

  Knut Olav Åmås hos­ter og har­ker seg gjen­nom debat­ten med Hege Stor­haug, og etter­la­ter inn­trykk av at pris­ut­de­lin­gen er en avlat­hand­ling den prag­ma­tiske Aften­post fore­tar for å kjøpe seg fred fra de pyro­mane ung-jiha­dis­ter.

  De glatte tun­ger i Aften­pos­ten sig­na­li­se­rer til pyro­ma­nene at de øde­leg­ger sitt eget pro­pa­ganda­or­gan om de rea­ge­rer som den Danske under­av­de­ling.

  http://www.uriasposten.net/?p=5511

  Fra over­våk­nings­ka­mera kan vi se at det ikke var bleik­an­sik­ter som svidde av sol­stu­dioer i Dan­mark hel­ler.
  Det kunne selv­sagt være miss­for­nøyde ariske ny-nazis­ter som hadde blitt for brune av feil­jus­terte sola­rier.

  http://jp.dk/indland/kbh/article1278908.ece

  Vi kan kan­skje spørre Gun­nar Han­sen om han har en god for­kla­ring ?

 • Wil­liam E

  Og hva er så Human-Etisk For­bund, ved Jens Brun-Peder­sen, sin reak­sjon? Jo, å først erklære at “Moham­mad Usman Rana skri­ver mye for­nuf­tig i sin pris­be­lønte kro­nikk”, for så å bruke res­ten av sitt inn­legg på å legge ut om hvor under­tryk­kende kris­ten­dom­men er i Norge. Det eneste kri­tikk­ver­dige i Usmans inn­legg var tyde­lig­vis at Norge ikke er seku­lært.

  Som med­lem av Human-Etisk For­bund, og kjen­ner mange andre med­lem­mer som er enige, så er det utro­lig frust­re­rende å se hvilke men­nesker som sit­ter ved roret der i går­den. Jens Brun-Peder­sen burde ta med seg res­ten av “hoff-ade­len” og stifte Anti-Kris­te­lig For­bund og over­le­vere reli­gions­kri­tikk, altså ikke bare kri­tikk av Kris­ten­dom­men, til mer seriøse huma­nis­ter.

  Jeg blir psy­kisk dår­lig av all den hvite skyld­fø­le­sen som tryk­kes i artikk­lene jeg får i med­lems­bla­det, hvor KRL-faget synes å være en større fare for men­neske­ret­tig­he­tene enn Osama Bin Laden. Siste stunt var å gi en huma­nis­te­nes kul­tur­pris til en den for­skrudde Arn­finn Slette­mark som sam­men­lig­net Hiz­bol­lah med Kom­pani Linge. 

  Jeg og min mor­mor har all­tid vært uenige om mye, da hun er huma­nist med bak­grunn i SV og jeg huma­nist med bak­grunn i høyre­si­den. Jeg har dog all­tid skrytt til henne av venstre­si­dens reli­gions­kri­tikk. Uhel­dig­vis for både meg og henne, har de siste 10-årene vist oss at venstre­si­den aldri har vært reli­gions­kri­tiske, de har vært kri­tiske til Kris­ten­dom­men.

  http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article2278900.ece

 • Wil­liam: Nå vet jeg ikke hva du mener med “venstre­si­den”, men det er en kjnn­gjer­ning at store deler av SV er befes­tet med kristne i leder­po­si­sjo­ner. Erik Sol­heim og Kris­tin Hal­vor­sen. feks. 

 • tfk

  ”Aften­pos­ten utlyste en ny kro­nikkon­kur­ranse for å få frem nye, unge stem­mer. Tema skulle være Det nye Norge.” ( doc.no artik­kel i går).

  Det står under omta­len av vin­nerne i gårs­da­gens Aften­pos­ten at de tre vin­ner­kro­nik­kene skilte seg klart ut (hvil­ket vel på en måte er tem­me­lig sik­kert hva gjel­der vin­ne­ren..). Jury­ens valg kan åpen­bart dis­ku­te­res, men kan det også være at nivået på de inn­sendte bidra­gene ikke helt svarte til redak­sjo­nens for­vent­nin­ger og lå på det hel­ler jevne i inn­hold og ori­gi­na­li­tet, og at kan­skje også Aften­pos­ten i så fall burde spørre seg selv hva det kan komme av?

 • Soli­tude

  Ja, SV har vir­ke­lig greid å for­ene det ver­ste fra to ver­de­ner. Sosia­lisme med et snev av pie­tis­tisk kris­ten­dom. Resul­ta­tet ser man, en syke­lig trang til å kon­trol­lere andres hand­lin­ger, og menin­ger. Ingen bør bli det fnugg for­und­ret over at disse men­nes­kene har mildt sagt vans­ke­lig for å ta et opp­gjør med isla­mis­men som feno­men.

 • ØS

  Wil­liam skri­ver at han er med­lem av HEF, og er frust­rert over ledel­sen.

  Jeg er ikke med­lem, men har vært nær ved å melde meg inn flere gan­ger. Det er rik­tig nok lenge siden sist.
  Etter avskje­di­gel­sen av det islam­kri­tiske med­lem­met for en stund til­bake har jeg vel inn­sett at HEF ikke er en orga­ni­sa­sjon for meg.

  Noen som vet om alter­na­ti­ver til HEF. For oss som har tenkt å melde oss ut av stats­kir­ken, men som ikke ser på HEF som ett godt alter­na­tiv, fordi vi er like islam­kri­tiske som kris­ten­doms­kri­tiske?

  Kan­skje Gule kan svare?

 • Wil­liam E

  Einar Næss Jen­sen: Mulig jeg var litt gene­ra­li­se­rende, men som du helt sik­kert vet så er det venstre­si­den som i størst grad har stått for kam­pen mot kris­ten­fun­da­men­ta­lisme i Norge, og all hon­nør til de for dette. 

  Men nå har det seg slik at i dag er det også en kjenns­gjer­ning at de samme som skri­ker ut som vam­py­rer i måne­skinn hvis en tul­ling av en prest skulle få seg til å si at homo­fili er synd, er stille som østers hvis men­nesker som Rana skulle få seg til å si at han øns­ker disse stei­net. For­øv­rig repre­sen­te­rer Lars Gule, en mann som skri­ver både mye jeg er enig og mye jeg er uenig med, et vel­dig godt unn­tak, all ære til han for det. 

  Jeg har aldri helt skjønt hvor­for men­nesker som kan komme med svært rasjo­nell kri­tikk av Kris­ten­dom­men, kan opp­føre seg helt ura­sjo­nelle hver gang Islam kri­ti­se­res. Av og til lurer jeg på om det skyl­des det fak­tum at å kri­ti­sere Islam vil slå beina under den for­slitte for­kla­rings­mo­del­len om at USA og Isra­els impe­ria­lisme er skyld i 100% av dje­vel­ska­pen som fin­ner sted i Midt­østen.

  Men for å svare på spørs­må­let ditt Jen­sen, så er jeg ikke av den tro at folk som for­fek­ter miss­fos­te­ret man får av å parre Karl Marx og snek­ke­ren fra Nasa­ret, repre­sen­te­rer noe bedre alter­na­tiv enn de over­nevnte. De mener vell stort sett mye av det samme. Minus og minus gir visst ikke all­tid pluss. 

 • Wil­liam E

  ØS: Jeg synes du skal melde deg inn. Jeg vir­ket kan­skje vel­dig pes­si­mis­tisk, men fak­tum er at det er vel­dig stor tak­høyde i HEF. Hvis du leser debat­tene på fritanke.no så ser du at det er stor debatt innen­for mil­jøet.

  Det som irri­te­rer meg er at svært ofte når det kom­mer en offent­lig utta­lelse så er det slike som den jeg lin­ket til i mitt første inn­legg. Så iste­den for å klage, burde vi egent­lig bare for­søke å vinne frem gjen­nom debatt innen HEF.

 • Lars Gule

  ØS kunne jo enga­sjere seg i et lokal­lag av Human-Etisk For­bund. Kan­skje kunne ØS påvirke HEF i den ret­ning han øns­ker ved selv å bli aktiv? Det er hel­ler ikke rik­tig at HEF har avskje­di­get noe islam­kri­tisk med­lem. Noe slikt ville også være uten­ke­lig på grunn­lag av islam­kritkk. (Men kan­skje ten­ker ØS på kon­tro­ver­sen omkring Arne Tumyr – han trakk seg fra sitt verv i orga­ni­sa­sjo­nen og sak­søkte så HEF for ære­kren­kel­ser og for at han ikke fikk for­nyet kon­trak­ten som kurs­le­der til det som da var Bor­ger­lig kon­fir­ma­sjon. Bak­grun­nen for hele saken var Tumyrs enga­sje­ment som frem­med­fiendt­lig lokal­po­li­ti­ker, i skarp strid med HEFs flere gan­ger lands­møte­ved­tatte klart avvi­sende hold­ning til frem­med­fiendt­lig­het og rasisme).

  Ellers er det ikke så mange hel­het­lige livs­syns­or­ga­ni­sa­sjo­ner i Norge uten­for Human-Etisk For­bund. Det fin­nes en gruppe som kal­ler seg Sosial­hu­ma­nis­tene (http://www.sosialhumanistene.no/index.php ). Det er ikke akku­rat noen høy­pro­fi­lert gruppe. De defi­ne­rer seg også som et tros­sam­funn. På den måten «lurte» de myn­dig­he­tene og skaf­fet seg vig­sels­rett (før Human-Etisk For­bund). De har vel hoved­ak­ti­vi­te­tene sine i stu­dent­mil­jøer, så vidt jeg for­står.

  Kan­skje kan Hed­nings­am­fun­net være noe? http://www.hedning.no/ I alle fall reli­gions­kri­tiske nok. Mer kan jeg nok ikke hjelpe ØS på jakt etter et huma­nis­tisk alter­na­tiv til Den norske kirke. 

 • Sara Azmeh Ras­mus­sen

  Svært gode reflek­sjo­ner om HEF fra Wil­liam E. Men det er for opti­mis­tisk å tro at det er “vel­dig stor tak­høyde” i orga­ni­sa­sjo­nen.

  Det ensi­dige foku­set på stats­kir­ken og kris­ten­doms­kri­tikk, og man­gel på offent­lig kri­tikk av islam, enda verre, isla­misme, tyder på at det ikke gis rom for menings­for­skjel­lig­het. For det er det jo. 

  Det fin­nes dess­verre ingen alter­na­ti­ver for huma­nis­ter og reli­gions­kri­tiske per­soner i Norge. Men ut fra replik­ken til Brun-Peder­sen i dag, vir­ker beho­vet pres­se­rende. HEF kan miste tro­ver­dig­het som en seku­lær orga­ni­sa­sjon hvis våre ledere fort­set­ter å lefle med isla­mis­ter og mus­limske fun­da­men­ta­lis­ter.

  Det er fak­tisk utro­lig at man­gel på nøy­trale seremonilokaler,og at grav­lund heter kirke­gård, opp­rø­rer mer enn til­slø­ring av barn, stig­ma­ti­se­ring av homo­file og åpen for­akt for demo­krati blant mus­li­mer.

  Hvis HEF ikke jus­te­rer sin vir­ke­lig­hets­for­stå­else, bør orga­ni­sa­sjo­nen skifte navn og prinsipprogram…for rede­lig­he­tens skyld.

 • Sara Azmeh Ras­mus­sen

  Svært gode reflek­sjo­ner om HEF fra Wil­liam E. Men det er for opti­mis­tisk å tro at det er “vel­dig stor tak­høyde” i orga­ni­sa­sjo­nen.

  Det ensi­dige foku­set på stats­kir­ken og kris­ten­doms­kri­tikk, og man­gel på offent­lig kri­tikk av islam, enda verre, isla­misme, tyder på at det ikke gis rom for menings­for­skjel­lig­het. For det er det jo. 

  Det fin­nes dess­verre ingen alter­na­ti­ver for huma­nis­ter og reli­gions­kri­tiske per­soner i Norge. Men ut fra replik­ken til Brun-Peder­sen i dag, vir­ker beho­vet pres­se­rende. HEF kan miste tro­ver­dig­het som en seku­lær orga­ni­sa­sjon hvis våre ledere fort­set­ter å lefle med isla­mis­ter og mus­limske fun­da­men­ta­lis­ter.

  Det er fak­tisk utro­lig at man­gel på nøy­trale seremonilokaler,og at grav­lund heter kirke­gård, opp­rø­rer mer enn til­slø­ring av barn, stig­ma­ti­se­ring av homo­file og åpen for­akt for demo­krati blant mus­li­mer.

  Hvis HEF ikke jus­te­rer sin vir­ke­lig­hets­for­stå­else, bør orga­ni­sa­sjo­nen skifte navn og prinsipprogram…for rede­lig­he­tens skyld.

 • Sara Azmeh Ras­mus­sen

  Svært gode reflek­sjo­ner om HEF fra Wil­liam E. Men det er for opti­mis­tisk å tro at det er “vel­dig stor tak­høyde” i orga­ni­sa­sjo­nen.

  Det ensi­dige foku­set på stats­kir­ken og kris­ten­doms­kri­tikk, og man­gel på offent­lig kri­tikk av islam, enda verre, isla­misme, tyder på at det ikke gis rom for menings­for­skjel­lig­het. For det er det jo. 

  Det fin­nes dess­verre ingen alter­na­ti­ver for huma­nis­ter og reli­gions­kri­tiske per­soner i Norge. Men ut fra replik­ken til Brun-Peder­sen i dag, vir­ker beho­vet pres­se­rende. HEF kan miste tro­ver­dig­het som en seku­lær orga­ni­sa­sjon hvis våre ledere fort­set­ter å lefle med isla­mis­ter og mus­limske fun­da­men­ta­lis­ter.

  Det er fak­tisk utro­lig at man­gel på nøy­trale seremonilokaler,og at grav­lund heter kirke­gård, opp­rø­rer mer enn til­slø­ring av barn, stig­ma­ti­se­ring av homo­file og åpen for­akt for demo­krati blant mus­li­mer.

  Hvis HEF ikke jus­te­rer sin vir­ke­lig­hets­for­stå­else, bør orga­ni­sa­sjo­nen skifte navn og prinsipprogram…for rede­lig­he­tens skyld.

 • A.

  Ras­mus­sen:

  For meg blir det opp­rø­rende der­som norske dag­lig­ord som “kirke­gård” må bort fra voka­bu­la­ret. Skal vi ikke få ha noe i fred? 

  I byen min har det unev­ne­lige ste­det gjen­nom alle tider hatt egen­nav­net “Vår Frel­sers Grav­lund”. God­kjent?

  For øvrig vil jeg minne debat­tan­tene om orga­ni­sa­sjons­fri­he­ten. Det er ikke en tra­ge­die, hver­ken per­son­lig eller for sam­fun­net for­øv­rig, om man ikke fin­ner en orga­ni­sa­sjon som man kan melde seg inn i. Alter­na­tivt kan man gå i bre­sjen for å lage en ny. Orga­nis­sjons­ska­pere har jo den for­de­len at de står helt fritt til å bestemme både ved­tek­ter og for­mål!

 • ØS

  Takk til gule for tip­set om sosial­hu­ma­nis­tene. Skal sjekke opp den nær­mere. Nett­si­den deres ga ikke vel­dig mye infor­ma­sjon, så jeg skal se om jeg fin­ner mere.

  Hed­nings­am­fun­net syns jeg var kult, da jeg var 16 år. Men føler at de lett sklir over i det use­riøse og barns­lige.

  A. har selv­føl­ge­lig helt rett i at vi har orga­ni­sa­sjons­fri­het, og at jeg bare kan starte min egen orga­ni­sa­sjon.
  Men det har jeg rett og slett ikke tid eller ork til. Har såpass liten orga­ni­sa­sjons­er­fa­ring også, så det er ganske uak­tu­elt for min del.

  Pro­ble­met, slik jeg ser det nå, er at jeg enten må velge mel­lom stats­kir­ken eller HEF, der begge kni­ver om å være mest tole­rant oven­for islam.

  Og da er det ingen av dem som er noe alter­na­tiv for meg.

 • Lars Gule

  Wil­liam E skri­ver blant annet at Jens Brun-Peder­sen ikke fant annet galt i Moham­mad Usman Ranas kro­nikk enn at Norge ikke er seku­lært. Men det var vel et hoved­punkt i Ranas kro­nikk som det var verdt å imøtegå? Og sam­ti­dig var det dette han hadde plass til å påpeke på de til­målte 2500 teg­nene en replikk er på. 

  At Wil­liam E mener Brun-Peder­sen burde ha skre­vet om noe annet, er greit, men kan­skje ikke en helt rele­vant kri­tikk. Det hadde ellers vært fint å få høre hva Brun-Peder­sen burde ha skre­vet, som sam­ti­dig hadde vært en sak­lig inn­ven­ding mot noe som Rana skrev i kro­nik­ken? For i avis­de­bat­ter må man fak­tisk holde seg noen lunde til saken, ikke skrive om noe helt annet enn – for eksem­pel – det en tråd på document.no begyn­ner med.

  Så kom­mer det videre: «Som med­lem av Human-Etisk For­bund, og kjen­ner mange andre med­lem­mer som er enige, så er det utro­lig frust­re­rende å se hvilke men­nesker som sit­ter ved roret der i går­den.» Hva har så Wil­liam E og alle de andre han kjen­ner gjort med det? Et eneste inn­legg til Fri tanke? Akti­vi­se­ring i et lokal­lag? Nei, neppe. Bare sut­ring over at de som gjen­nom­fø­rer det demo­kra­tisk beslut­tede arbeids­pro­gram­met i en demo­kra­tisk orga­ni­sa­sjon, fak­tisk gjør den job­ben de er satt til å gjøre. 

  Sak­lig­he­ten når så nye høy­der: «Jens Brun-Peder­sen burde ta med seg res­ten av “hoff-ade­len” og stifte Anti-Kris­te­lig For­bund og over­le­vere reli­gions­kri­tikk, altså ikke bare kri­tikk av Kris­ten­dom­men, til mer seriøse huma­nis­ter.» Hvem da? Wil­liam E, som vi ikke har hørt fra før og som ikke våger å stå fram under fullt navn med kri­tikk av Human-Etisk For­bund en gang? 

  Det er ellers inter­es­sant at Wil­liam E pre­sen­te­rer sin egen psy­kiatriske til­stand for all­menn­he­ten (jo da, det er jo ano­nymt): «Jeg blir psy­kisk dår­lig av all den hvite skyld­fø­le­sen som tryk­kes i artikk­lene jeg får i med­lems­bla­det, hvor KRL-faget synes å være en større fare for men­neske­ret­tig­he­tene enn Osama Bin Laden.» Men dette sier kan­skje noe mer om Wil­liam Es pro­ble­mer enn om Human-Etisk For­bunds reli­gions­kri­tikk.

  «Siste stunt var å gi en huma­nis­te­nes kul­tur­pris til en den for­skrudde Arn­finn Slette­mark som sam­men­lig­net Hiz­bol­lah med Kom­pani Linge.» Ja, og dette ble det straks intens debatt om, også innad i sen­trale deler av orga­ni­sa­sjo­nen. Pri­sen deles for øvrig ut av en opp­nevnt jury, ikke ansatte eller sen­trale til­lits­valgte i for­bun­det (kan­skje også greit å huske når man kri­ti­se­rer HEFs virk­som­het).

  «Uhel­dig­vis … har de siste 10-årene vist oss at venstre­si­den aldri har vært reli­gions­kri­tiske, de har vært kri­tiske til Kris­ten­dom­men», skri­ver så Wil­liam E. Men hvor er beleg­get for dette? Hvil­ken venstre­side er det han snak­ker om? Hele venstre­si­den, over alt, glo­balt? Eller akku­rat spe­si­elle deler av den kris­ten­so­sia­lis­tiske og lett kul­tur­re­la­ti­vis­tiske delen i deler av Norge? Og ikke minst, hvem har vært mer reli­gions­kri­tiske? Hvem har kri­ti­sert islam mer enn HEF i en gene­rell reli­gions­kri­tisk og huma­nis­tisk kon­tekst? (Jeg reg­ner ikke med frem­med­fiendt­lig isla­mo­fobi). Det er fak­tisk ikke dumt å for­søke å være litt mer pre­sis.

  Det gjel­der selv­sagt også Azmeh Ras­mus­sen som vir­ke­lig har pro­ble­mer med sine rol­ler og ele­men­tær orga­ni­sa­sjons­prak­sis. Azmeh Ras­mus­sen bør nå lære at det er noe som heter loja­li­tet, en dyd som ikke skal over­dri­ves og som har sine klare gren­ser, men som inne­bæ­rer at når man har stilt seg til dis­po­si­sjon for en orga­ni­sa­sjon og er valgt på et arbeids­pro­gram, da er det mildt sagt upas­sende å for­sette å bekle et sen­tralt til­lits­verv og sam­ti­dig under­grave orga­ni­sa­sjo­nen utad gjen­nom insi­nu­ant kri­tikk og ekla­tant avvis­ning av det pro­gram­met hun aksep­terte å gjen­nom­føre da hun ble valgt. Der­som Azmeh Ras­mus­sen er så uenig i den prak­sis og pro­fil for­bun­det har, bør hun fak­tisk trekke seg fra sine verv.

  Det er ellers åpen­bart Azmeh Ras­mus­sen som har en for­dreid vir­ke­lig­hets­opp­fat­ning. Hun får seg til å skrive, igjen insi­nu­ant, at «det er for opti­mis­tisk å tro at det er “vel­dig stor tak­høyde” i orga­ni­sa­sjo­nen.» Dette er en orga­ni­sa­sjon som har gitt Azmeh Ras­mus­sen en platt­form for hen­nes menin­ger i lange baner, både ved å velge henne inn i sen­trale verv, gi henne spalte­plass i for­skjel­lige sam­men­hen­ger og ved å invi­tere henne som innleder/debattant på møter med temaer som gir Azmeh Ras­mus­sen anled­ning til å pre­sen­tere sine syns­punk­ter (også kri­tikk av for­bun­det) for åpen mik­ro­fon. Det er også en orga­ni­sa­sjon med med­lem­mer fra hele det poli­tiske spek­te­ret, ja også Frp (unn­ta­ket er, ikke over­ras­kende, KrF), og med mange for­skjel­lige syn i de fleste saker. Å snakke om lavt under taket er rett og slett for dumt. 

  «Det ensi­dige foku­set på stats­kir­ken og kris­ten­doms­kri­tikk, og man­gel på offent­lig kri­tikk av islam, enda verre, isla­misme, tyder på at det ikke gis rom for menings­for­skjel­lig­het. For det er det jo.» Dette er direkte urik­tig og vir­ke­lig en for­dreid vir­ke­lig­hets­for­stå­else. Fak­tisk også his­to­rie­løst, noe hele Azmeh Ras­mus­sens hold­ning til KRL-faget og for­bun­dets prio­ri­te­ring av denne saken viser. Kam­pen mot KRL-faget strek­ker seg mer enn ti år bak­over i tid. Det er en sak som har vært behand­let grun­dig på en rekke lands­mø­ter. Og for­bun­dets linje har hele tiden hatt god for­ank­ring i hele orga­ni­sa­sjo­nen, selv om det også har vært uenig­he­ter. Igjen, Azmeh Ras­mus­sen kim­ser av en demo­kra­tisk orga­ni­sa­sjons ved­tak og akti­vi­tet bare fordi hun gjerne skulle sett en annen linje. 

  Og bort­sett fra kri­tik­ken av KRL-faget, hvor er den omtalte kris­ten­doms­kri­tik­ken som angi­ve­lig hele tiden strøm­mer ut fra HEF, til for­treng­sel for islam­kri­tik­ken? Kunne vi fått et eneste eksem­pel? Det er greit å mene at for­bun­det bør trappe opp sin reli­gions­kri­tikk. Det er også greit å mene at islam­kri­tik­ken bør få en bre­dere plass i for­bun­dets akti­vi­te­ter, men det blir menings­løst å levere en urik­tig beskri­velse av både his­to­rien og dagens situa­sjon som argu­ment for andre prio­ri­te­rin­ger. Dess­uten er det noe som heter å fremme for­sla­gene internt før man bom­bas­tisk fast­slår at både pro­fi­len er gal og tak­høy­den lav. Det er også ele­men­tært at det kan ta tid å endre inn­ret­nin­gen på store og demo­kra­tiske orga­ni­sa­sjo­ner. En viss grad av tål­mo­dig­het er en demo­kra­tisk helt nød­ven­dig dyd. (Men det reg­ner jeg ikke med at noen på document.no for­står).

  Azmeh Ras­mus­sen fort­set­ter også å ser­vere urik­tige påstan­der om at HEF «lef­ler» med«islamister og mus­limske fun­da­men­ta­lis­ter.» Dette er til­bake­vis før og blir ikke rik­ti­gere av å bli gjen­tatt i det uen­de­lige.

  «Hvis HEF ikke jus­te­rer sin vir­ke­lig­hets­for­stå­else, bør orga­ni­sa­sjo­nen skifte navn og prinsipprogram…for rede­lig­he­tens skyld.» Med en slik hold­ning til «sin» orga­ni­sa­sjon, er det kan­skje Azmeh Ras­mus­sen som bør vur­dere hvor hun hører hjemme. For de fleste vil en så kri­tisk hold­ning til egen orga­ni­sa­sjon betydd utmel­delse.

  Og om ØS fin­ner noen reli­gions­kri­tikk gene­relt og islam­kri­tikk spe­si­elt hos Sosial­hu­ma­nis­tene, er det fint om han mel­der fra. Det vil ganske sik­kert inter­es­sere flere.

 • Ole Peder­sen

  Min respekt for Sara Azmeh Ras­mus­sen øker sta­dig.
  Den man­gel på respekt for de selv­ut­nevnte auto­ri­te­ter og den vilje til å la almenn­he­ten få inn­syn i den demo­kra­tiske pro­ses­ser i menig­hets­rå­det i HEF vit­ner om ekte demo­kra­tisk sinne­lag.

  Om ypperste­prest Gule føl­ger opp sine trus­ler og eks­klu­de­rer Sara Azmeh Ras­mus­sen vil vi få bekref­tel­sen på at HEF er en under­av­de­ling Tjen Folket.

  http://www.abcnyheter.no/node/56082

  Den demo­kra­tiske tål­mo­dig­het Gule for­lan­ger av Sara gjel­der selv­sagt ikke ham selv som skal full­føre sitt kors­tog mot halv­ra­sis­tiske isla­mo­fo­ber.

 • Kro­nik­ken til Brun-Peder­sen er ikke så ille når man ser på at det han ville skrive var hvor­dan Norge ikke er et ekte seku­lært sam­funn. Det er en grei avgren­sing, da islam per i dag ikke sier noe til eller fra der. 

  Det som var ille var at han star­tet med at Rana sa mye for­nuf­tig, noe han vir­ke­lig ikke gjorde. Han er bare enda en som vrir seg når han får spørs­mål om hvor­vidt homo­file bør dre­pes og som pare­rer kri­tikk med ankla­ger om eks­tre­misme m.m.

  Ad HEF og påvirk­ning må jeg i alle fall skryte av at de sendte ut en spørre­un­der­sø­kelse der de spurte hva man ville at HEF skal være. Har ikke vært så lenge med­lem at jeg vet om dette er van­lig, men det er bra at HEF lod­der stem­nin­gen for hvilke(t) vei­valg som bør tas.
  Hadde gjerne sett en offent­lig­gjø­ring av resul­ta­tene.

 • Wil­liam E

  Jeg vet ikke om Gule har en svært dår­lig dag eller hva det skyl­des. Jeg hadde fak­tisk for­ven­tet mer fra en første­ama­nu­ens og tid­li­gere gene­ral­sek­re­tær i HEF. Å stykke opp mitt inn­legg og angripe påstan­der, og der­et­ter late som om jeg ikke har argu­men­tert for de, er ure­de­lig. Jeg skrev tid­li­gere at jeg har sett på Gule som en posi­tiv fak­tor i HEF, og jeg hadde vir­ke­lig ikke ven­tet å få et til­svar som synes å være skre­vet i raseri. Jeg debat­te­rer gjerne med Gule, men da får han slutte å la de tomme kruttønn­nene rulle.

  Jeg er enig i at påstan­den til Rana om det seku­lære norske sam­fun­net kunne imø­te­gås, men at det var verdt det er jeg uenig i. Når 2500 ord først skulle bru­kes, så kom­mer fak­tisk det fak­tum at Rana omtalte det norske sam­fun­net som seku­lært, langt ned på lis­ten spør du meg. Som Rustad og Stor­haug peker på så har det isla­mis­tiske trekk, og jeg får ikke akku­rat inn­trykk av at Brun-Peder­sen har skjønt dette når han skri­ver “Moham­mad Usman Rana skri­ver mye for­nuf­tig i sin pris­be­lønte kro­nikk”. Akku­rat hva for­nuf­tig, ut i fra et huma­nis­tisk per­spek­tiv, er det Rana har skre­vet?

  Og hvis det er rik­tig, som Gule sier, at plass­man­gel er årsa­ken til at Brun-Peder­sen ikke angri­per de andre aspek­tene ved Ranas inn­legg, hvor­for er alt han nev­ner om res­ten av inn­leg­get at “Moham­mad Usman Rana skri­ver mye for­nuf­tig i sin pris­be­lønte kro­nikk”, og ikke “Moham­mad Rana har skre­vet en eks­tre­mis­tisk tekst, og det er en skam at Aften­pos­ten kunne pre­miere denne”. Bekla­ger Gule, men dette argu­men­tet hol­der rett og slett ikke mål. 

  Tror Gule vir­ke­lig at hvis en tid­li­gere leder for et kris­tent stu­dent­sam­funn hadde skre­vet et lig­nende makk­verk, at Brun-Peder­sen ville ment for­fat­te­ren skrev mye for­nuf­tig og brukt sine 2500 ord på å legge ut om at det norske sam­fun­net ikke er seku­lært? Selv­sagt ikke, han ville tord­net. Dette tror jeg også Gule innerst inne vet. 

  Når Gule etter­ly­ser hva Brun-Peder­sen kunne skre­vet, så trodde jeg dette var åpen­bart fra start­inn­leg­get. Både Rustad og Stor­haug har pekt på hva som kunne vært sagt, jeg så det der­for som over­flø­dig å komme med denne kri­tik­ken. At Gule påpe­ker at man jo tross alt må holde seg til saken er helt greit, skjønt jeg har pro­ble­mer med å skjønne hvor­for det skal være pro­ble­ma­tisk å for­ene dette med kri­tikk av Rana.

  Når Gule videre i sitt inn­legg hev­der at jeg neppe har skre­vet ett eneste inn­legg, annet enn ano­nym sut­ring på document.no, så viser dette ikke bare hvil­ken ure­de­lig deb­ba­tant Gule er, han gjør meg fak­tisk for­ban­net. Det er sik­kert lett­vint å debat­tere mot strå­man­nen til Gule, og egent­lig burde jeg bare overse dette barns­lige utrbrud­det ditt, du vet nem­lig ingen­ting om meg. Men jeg kan med­dele at jeg begynte å skrive avis­inn­legg som 18-åring, mot alt fra RV’ere til KRF’ere, og gjør det frem­de­les, skjønt det blir litt ned­prio­ri­tert nå som jeg stu­de­rer. Jeg er bare litt mer for­sik­tig på inter­nett. Jeg har ingen pro­blem med å stå for det jeg har skre­vet. Jeg kan godt gi mitt fulle navn til Gule på mail, med for­be­hold om at han kut­ter ut strå­manns­ar­gu­men­ta­sjo­nen og ikke ser på meg som en rasist han skal røke ut fascist­hu­len min. 

  Når jeg sa at Brun-Peder­sen burde gi sta­fett­pin­nen videre til en som er mer seriøs, nei, så var det ikke meg selv jeg tenkte på Gule. På fritanke.no ser man at det flo­rer av inn­legg fra folk som man ut fra et par set­nin­ger ser kunne gjort en bedre jobb en over­nevnte.

  Når jeg snak­ket om venstre­si­den, så var det en gene­ra­li­se­ring, av og til er slikt nød­ven­dig. For det første er det ikke bare den kris­ten­so­sia­lis­tiske delen av nor­ges befolk­ning som er kul­tur­re­la­ti­vis­tisk. For det andre så vet jeg ikke hvor jeg skal begynne når jeg skal for­klare poen­get mitt. Se på hen­del­sen med Muham­med-teg­nin­gene. Slik kri­tikk er dag­lig­dags mot Kris­ten­dom­men, og hadde man fått lig­nende respons fra det kristne mil­jøet så ville vell ingen gått i dia­log eller unn­skyldt seg, men stått på ytrings­fri­he­ten. At det måtte en kris­ten avis til for å pub­li­sere teg­nin­gene i Norge, under­stre­ker ikke bare også poen­get mitt, det er direkte flaut for den kri­tiske presse. 

  Hvis Gule for øvrig gid­der så kan gjøre et enkelt eks­pe­ri­ment som jeg vet fun­ge­rer. Gå inn i en stor for­sam­ling med sosia­lis­ter og begynn å legge ut om hvor jæv­lig Kris­ten­dom­men er og jeg kan love han at han ville møte lat­ter og nik­kende god­kjen­nin­ger. Så kan Gule gjøre akku­rat det samme med Islam og han vil bli over­ras­ket over, ikke bare hvor skep­tisk for­sam­lin­gen vil bli, men også hvor mange som vil gå aktivt inn å for­svare Islam med utsagn som “alle reli­gio­ner er like ille”, “vi i ves­ten har jo hatt kors­to­gene”, ”les det gamle tes­ta­men­tet du din rasist”.

  Når Gule videre gjør et poeng av at HEF er de som har vært mest Islam­kri­tiske sett i en huma­nis­tisk kon­tekst, så vet jeg ikke hva jeg skal svare. Selv­føl­ge­lig har de det! Det er jo det eneste seriøse og store huma­nis­tiske alter­na­ti­vet man har. Hva er det egent­lig Gule vil? Skal jeg slutte å kri­ti­sere HEF når jeg mener de gjør en feil fordi de tross alt er det beste alter­na­ti­vet som er? Er det dette Gule mener med “stor tak­høyde”?

  Videre så vet jeg at den nevnte kul­tur­pri­sen skapte mye kon­tro­vers, det sto jo i samme med­lems­blad som jeg refe­rerte til, dette var hel­ler ikke poen­get mitt. Poen­get er at noen til­knyt­tet HEF i det hele tatt kunne få seg til å gi pri­sen til en slik skrul­ling. Tror du vir­ke­lig han hadde fått samme pri­sen hvis han hadde snak­ket varmt om en kris­ten selv­mords­kult fra USA?

  Nå har jeg brukt 1 time som jeg egent­lig burde brukt å lese om svarte­dauen til å svare deg Gule, jeg håper du kan være litt mer tri­ve­lig i ditt neste svar. Du opp­ford­rer ikke akku­rat folk til å sig­nere med sitt opp­rin­ne­lige navn ved å på for­hånd plas­sere de i sko­es­ken mer­ket med sut­rende skrul­ling fra høyre­si­den. Jeg bekla­ger også på for­hånd alle skrive­fei­lene som sann­syn­lig­vis befin­ner seg i teks­ten, jeg har en pirat­ver­sjon av Word og må på sko­len hvis jeg skal få ret­tet den for slurve­feil.

 • Tom Gra­ne­rud, Bærum

  Til: Wil­liam E
  Du skri­ver godt mot Gule, men må regne med å bli opp­fat­tet
  som tull og tøv. En inter­es­sant side ved saken er de
  meget skarpe menin­ger mot islam som Jacob Jer­vell
  hadde i VG en tid til­bake. Han hadde for­stått at der­som
  en mus­lim valgte med­lem­skap i HEF så kunne han havne
  i samme ulykke som Sal­man Rush­die. Et godt stykke unna
  de reak­sjo­ner HEF har erfa­ring med fra Den norske Kirke.

  Ellers kan vi lure på etik­ken hos lege­stan­den i Norge
  der­som en mus­limsk lege, som mener abort skal straffes
  med døden pas­ser på et lege­kon­tor her i lan­det?

  Mvh Tom Gra­ne­rud, Bærum

 • Sara Azmeh Ras­mus­sen

  Loja­li­tet er ikke et ens­ar­tet feno­men. Det er mange måter å demon­strere loja­li­tet på.

  Men jeg for­ven­ter ikke at Gule har evne til å sette seg inn i dette. Gule må kjenne sine gren­ser og kan ikke bare fort­sette med over­tramp og for­nær­mel­ser.

  Det er utro­lig frekt å “beordre” et aktivt styre­med­lem som bru­ker tid og energi på å styrke seku­lære ver­dier og mot­virke en glid­ning bort fra huma­nis­tiske idea­ler i orga­ni­sa­sjo­nen, om å trekke seg!! 

  Jeg har kom­met frem til at enhver debatt med Gule er menings­løs. Han har stiv­net i et fast­låst tanke­møns­ter. Han er direkt ekkel mot per­soner som ikke deler hans vir­ke­lig­hets­for­stå­else. Det er ska­de­lig for debat­ten.

 • Eirik2

  Sara skri­ver: “Han er direkt ekkel mot per­soner som ikke deler hans vir­ke­lig­hets­for­stå­else. Det er ska­de­lig for debat­ten.”

  Å skade debat­ten er vel, etter alt å dømme, nett­opp hen­sik­ten med den opp­før­se­len. Feno­me­net er vel­kjent i inter­nett­fora; det kal­les flame­bai­ting. Jfr.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Flamebait

  “Flame­bait is a mes­sage […] with the intent of pro­vo­king an angry response”

  “Moti­ves: … flame­bait may be used to reduce a forum’s use by ange­ring forum users.” 

  Det er også en vel­kjent avlednings/avsporingsmanøver som ure­de­lige debat­tan­ter bru­ker når de er tom for argu­men­ter for sin posi­sjon.

 • b.c.

  Nah –sånt lærer man seg fort å gjen­nom­skue. Det er bare å svare til­bake med samme mynt:)

  –Husk at alle har noe for­nuf­tig å si. OG alle har sine svin på sko­gen og gamle skje­let­ter i ska­pet. Det er den eks­plo­sive kom­boen som gjør det mor­somt å debat­tere:)

 • Lars Gule

  Wil­liam E har opp­fat­tet mitt inn­legg som uri­me­lig krast og uvenn­lig. Kan­skje det, men da er det nok også gode grun­ner til å sjekke egne inn­legg. Kan­skje de inne­hol­der noe som fram­pro­vo­se­rer krasse svar? Ellers har Wil­liam E helt rett i at jeg ikke vet noe som helst om ham. Og det er vel en situa­sjon som var inten­dert ved å opp­tre ano­nymt. Da kan jeg også kon­sta­tere, helt uimot­si­ge­lig, at Wil­liam E ikke har pres­tert noen kjent islam­kri­tikk (eller noe annet for den del). Hva Wil­liam E gjør som ikke-ano­nym, er fak­tisk en ganske annen sak. (Dette har intet med strå­manns­ar­gu­men­ta­sjon å gjøre).

  Wil­liam E mener at Brun-Peder­sen skulle ha skre­vet et annet inn­legg, et inn­legg i tråd med Rustads og Stor­haugs kom­men­ta­rer. Men det er altså ikke Brun-Peder­sens linje og anlig­gende. Det er vel nett­opp her det er en vik­tig for­skjell mel­lom de som kre­ver krass islam- og isla­misme­kri­tikk i alle sam­men­hen­ger og de av oss som mener at andre mulig­he­ter også fin­nes. Brun-Peder­sen får even­tu­elt svare for seg selv, men jeg har ved en rekke anled­nin­ger påpekt at en slik kri­tikk kan bli noe over­dre­vet i lys av andre utford­rin­ger vårt sam­funn står over­for.

  Ellers synes også jeg det står et og annet for­nuf­tig i Ranas kro­nikk. Den uri­me­lige stemp­lin­gen av Rana som isla­mist (= isla­mo­fa­scist = fascist = nazist), dvs. en man ikke bør snakke med og helst ikke gi spalte­plass, er jeg også uenig i. Disse påstan­dene er feil­ak­tige på flere måter. For det første har altså ikke Rana noen sam­men­heng med flere av de isla­mis­tene som Stor­haug påstår. Man­nen er ung og var ikke en gang stu­dent da en del av de akti­vi­te­tene Stor­haug kri­ti­se­rer, ble gjen­nom­ført. For det andre er det ganske tåpe­lig med en kon­stant guilt by associa­tion argu­men­ta­sjon. Det er en form for hit­ling som vi vel var enige om ikke var sær­lig sak­lig. Til og med isla­mis­men, om Rana er isla­mist, er en svært mang­fol­dig beve­gelse, og slett ikke alle deler er vol­de­lige eller fascis­tiske. Kort sagt: Det kan være gode grun­ner til både å lese, lytte og føre dia­log med Rana og en del av hans tros­fel­ler.

  «Når jeg sa at Brun-Peder­sen burde gi sta­fett­pin­nen videre til en som er mer seriøs, nei, så var det ikke meg selv jeg tenkte på Gule. På fritanke.no ser man at det flo­rer av inn­legg fra folk som man ut fra et par set­nin­ger ser kunne gjort en bedre jobb en over­nevnte», skri­ver Wil­liam E. Men hvem er «oven­nevnte»? Og vil vir­ke­lig Wil­liam E ansette folk eller velge til fram­skutte til­lits­verv per­soner på grunn­lag av et inn­legg eller to på fritanke.no? Og om det er det han øns­ker, hvor­for ikke levere for­slag til valg­ko­mi­teen? Det er åpent for alle å fore­slå. Så kan man også argu­men­tere for sine kan­di­da­ter i lokal- og fyl­kes­lag. Kan­skje blir man dele­gat til lands­mø­tet også. Da kan man stemme inn ved­kom­mende.

  Jeg er enig i at det er nød­ven­dig å gene­ra­li­sere og noen gene­ra­li­se­rin­ger tref­fer bedre enn andre. Gene­ra­li­se­rin­gen om venstre­si­dens reli­gions­kri­tikk var kan­skje ikke så god som den burde. Men jeg er fak­tisk enig i at det har sneket seg inn for mye kul­tur­re­la­ti­visme på alt for store deler av venstre­si­den. Der­for har jeg da også tatt opp dette i en del sam­men­hen­ger, mest kjent kri­tik­ken av venstre­si­dens støtte til Hiz­bal­lah under kri­gen i Liba­non i 2006.

  Nei, Wil­liam E behø­ver ikke slutte å kri­ti­sere HEF for å prio­ri­tere galt. Det er helt legi­timt. Men kri­tik­kens form er hel­ler ikke irre­le­vant. Og en kri­tikk som kom­mer ut av løse lufta, uten at man har prøvd å endre for­bun­dets prio­ri­te­rin­ger og lin­jer gjen­nom intern debatt og/eller egne akti­vi­te­ter utad, er fak­tisk usak­lig. Rett og slett. Den er også use­riøs fordi det aldri har vært noen mulig­het til å gjøre noe med en kri­tikk som plut­se­lig ser­ve­res i eks­terne sam­men­hen­ger.

  «Tror du vir­ke­lig han [Slette­mark] hadde fått samme pri­sen hvis han hadde snak­ket varmt om en kris­ten selv­mords­kult fra USA?» Det vet jeg fak­tisk ikke. Det er vel avhen­gig av jury­ens vur­de­ring av hel­he­ten i hans kunst­ne­riske virke. Og en pris til Slette­mark skulle vel vise en bety­de­lig tak­høyde, eller hva?

  «Loja­li­tet er ikke et ens­ar­tet feno­men», skri­ver Azmeh Ras­mus­sen. Sant nok, men min defi­ni­sjon av loja­li­tet til en orga­ni­sa­sjon man er valgt inn i til å gjen­nom­føre et ved­tatt arbeids­pro­gram, står nok fast. Det er intet opp­sikts­vek­kende i min påstand om at med­lem­mer, til­lits­valgte og ansatte i en stor orga­ni­sa­sjon må kunne for­vente den typen loja­li­tet av et hoved­styre­med­lem. Det er nok Azmeh Ras­mus­sen som her har en lærings­pro­sess i orga­ni­sa­sjons­ar­beid og –kul­tur å gjen­nomgå.

  Azmeh Ras­mus­sen, som har gjort reto­rikk og pole­mikk (ofte fak­tisk ganske god og tref­fende sådan) til et vare­merke for sin skri­ving, påstår at jeg må kjenne mine gren­ser og kan «ikke bare fort­sette med over­tramp og for­nær­mel­ser.» Det var noe med å kaste stein i glass­hus. Eller mener Azmeh Ras­mus­sen at det bare er meg som bru­ker krasse for­mu­le­rin­ger og (sik­kert) for­nær­me­lig reto­rikk? At hun selv er fri for dette? At ingen andre på document.no er grove og vul­gære? Eller «direkte ekle» mot andre i debat­ten?

  Om hun vir­ke­lig mener det, ja da må jeg vir­ke­lig spørre om hva slags vir­ke­lig­hets­opp­fat­ning som er ute og går.

  Jeg har ikke «beord­ret» «et aktivt styre­med­lem som bru­ker tid og energi» på orga­ni­sa­sjo­nen til noe som helst, aller minst til å trekke seg. Men et styre­med­lem som er så suve­ren i å tolke hva det vil si «å styrke seku­lære ver­dier og mot­virke en glid­ning bort fra huma­nis­tiske idea­ler i orga­ni­sa­sjo­nen», selv om hen­nes tolk­nin­ger går i mot­satt ret­ning av lands­mø­tet, res­ten av hoved­sty­ret, fyl­kes­sty­rer og sen­trale ansatte, bør kan­skje vur­dere 1) hvem som har rett, 2) hvor­dan en demo­kra­tisk orga­ni­sa­sjon gjen­nom­fø­rer sine pro­gram­mer, og 3) hvor hun hører hjemme når hun kom­mer på kol­li­sjons­kurs med så mange andre.

  Det er lov å mene at andre er fast­låste i sine opp­fat­nin­ger. Jeg tåler å høre at Azmeh Ras­mus­sen mener det om mine menin­ger. Men det nær­mer seg det mega­lo­mane å ikke kunne se noen spor av slikt hos seg selv. Men det var sik­kert ekkelt sagt.

 • Tom Gra­ne­rud, Bærum

  Lars Gule bru­ker uttryk­ket “krass” islam­kri­tikk, men?

  Kan det kal­les for “krass” å for­midle bud­ska­pet i Kora­nen?

  Tar tro­ende mus­li­mer skade av sånn kri­tikk, eller hand­ler
  det om Lars Gule og en del andre sine udek­kede behov for
  å bekjempe rasisme og frem­med­frykt.

  Det pla­ger ingen mus­li­mer at de kan straffes med døden
  for å melde seg inn i HEF.

  Det pla­ger ingen mus­li­mer at blas­femi kan straffes strengt.

  Jeg gid­der ikke ram­mse opp flere fak­tiske for­hold som
  er fullt ut aksep­tert av alle mus­li­mer.

  Det som er ska­de­lig er Gule og hans like­sin­nede som helst
  ser at sann­he­ter for­ties og helst for­ster­kes med even­tyr
  ver­sjo­nen som pas­ser best i Aften­pos­ten.

  Det lig­ger i sakens natur at bud­ska­pet i islam ikke kan
  hol­des hem­me­lig for folket i Norge i lengre tid nå.
  Hvor­for ikke for­holde oss til dagens vir­ke­lig­het?

  Mvh Tom Gra­ne­rud

 • Lars Gule

  Gra­ne­ruds for­stå­else av islam (og andre deler av vir­ke­lig­he­ten) er såpass fan­tasi­full at det er best å forbigå den i still­het.

 • Er Gule Stand-up komi­ker eller lyst­løg­ner?

  Tror du vir­ke­lig han [Slette­mark] hadde fått samme pri­sen hvis han hadde snak­ket varmt om en kris­ten selv­mords­kult fra USA?» Det vet jeg fak­tisk ikke.

  Hva viten­ska­pen vet og menig­mann tro har fått ny mening.

  http://www.document.no/2008/02/teddybjorner_og_rondellhunder.html#comment-259738

  For annen gang er en huma­nis­tisk kul­tur­pris delt ut. Denne gang til kunst­ne­ren Kjar­tan Slette­mark. Det er et dår­lig valg.

  I juni i år kom Slette­mark med en kunst­ne­risk hyl­lest av Hiz­bol­lah-lede­ren Has­san Nas­ral­lah og sam­men­lig­net Hiz­bol­lah med Mil­org. Altså sam­men­lig­net han den norske mot­stands­be­ve­gel­sen under Annen ver­dens­krig med en fascistoid, anti­se­mit­tisk orga­ni­sa­sjon med en tota­li­tær, isla­mis­tisk stat som mål­set­ning. Det burde være mer enn nok til at Slette­mark er dis­kva­li­fi­sert fra en huma­nis­tisk kul­tur­pris.

  Alle ville for­stått at det var et galt valg hvis Slette­mark hadde hyl­let et seku­lært, fascis­tisk dik­ta­tur. De fleste ville for­hå­pent­lig­vis også for­stått det hvis han hadde støt­tet tota­li­tære kref­ter på ytre venstre fløy. Juryen later til å ha vært blinde for at hans støtte til en tota­li­tær reli­giøs orga­ni­sa­sjon skulle være et pro­blem. Det burde dis­kva­li­fi­sere den neste gang en slik pris skal deles ut.

  Men også om vi ser bort fra Slette­marks tåpe­lige støtte til isla­mis­tene i Hiz­bol­lah, er det grunn til å spørre seg om han er en god kan­di­dat for en huma­nis­tisk kul­tur­pris.

  ”Slette­mark er kan­skje mest kjent for å pro­vo­sere,” skri­ver juryen i sin begrun­nelse. Og: ”Pris­vin­ne­ren har beholdt sitt rabu­list-stem­pel fra 1960-årene helt fram til 2000-tal­let hvor han er blitt hed­ret med blant annet Norsk kul­tur­råds æres­pris. Human-Etisk For­bunds jury tak­ker for alle opp­rørske år og er glad for å kunne hylle 75-års­ju­bi­lan­ten Kjar­tan Slette­mark med Huma­nis­tisk kul­tur­pris 2007.”

  Slette­mark er en sam­funns­stor­mer og sam­funns­ref­ser, en tals­mann for out­si­derne, en pro­vo­ka­tør og en leken raba­gast. Han er tid­vis inter­es­sant, tid­vis – ikke minst som pud­del – rik­tig mor­som, men han er også et eksem­pel på en kunst­ner som ikke later til å ha lagt 70-tal­let bak seg. Slette­marks metode er pro­vo­ka­sjo­nen og en oppo­si­sjon basert på instink­ter hel­ler enn kon­struk­tiv ana­lyse. Ikke noe galt med det som sådan, men en huma­nis­tisk kul­tur­pris kva­li­fi­se­rer det ikke til.

  Slette­mark er, som det frem­kom­mer i inter­vjuet med ham i dette num­mer av Fri tanke, en mann som base­rer sitt kunst­ne­riske virke på instink­ter. Det er en til­nær­ming til kuns­ten – og livet, for den saks skyld – som har stor fall­høyde. Hans famøse Hiz­bol­lah-utta­lelse er et godt eksem­pel på hvor galt det kan gå hvis man hand­ler før man ten­ker. Som det frem­kom­mer i inter­vjuet, byg­get han ikke på annet enn sin egen mave­fø­lelse. Den viste seg å være en dår­lig råd­gi­ver.

  Huma­nis­men må, hvis den over­ho­det skal være menings­full å omtale som et livs­syn, være noe mer enn pro­vo­ka­sjo­ner og instink­tiv oppo­si­sjon. I en ver­den som står oven­for større utford­rin­ger enn kan­skje noen sinne, tren­ger vi alvor, ana­lyse, reflek­sjon og dybde. Vi tren­ger humor og lat­ter også, men først og fremst tren­ger vi et posi­tivt uttrykk for men­nes­kets kon­struk­tive sider. Vi tren­ger kul­tu­relle uttrykk som bidrar til å holde den skjøre tin­gen som er sivi­li­sa­sjo­nen oppe.

  Noe av ideen med opp­ret­tel­sen av en huma­nis­tisk kul­tur­pris, var å vise bred­den i den kul­tur­tra­di­sjon Human-Etisk For­bund er del av. Nå er det selv­sagt ikke en jurys opp­gave å tenke stra­te­gisk, men ved å gi pri­sen til Slette­mark kom­mu­ni­se­rer de at Human-Etisk For­bund sit­ter grun­dig fast i 70-tal­lets poli­tiske og kul­tu­relle land­skap, at huma­nis­men pri­mært er en mot­kul­tur, i oppo­si­sjon til det bestå­ende, hel­ler enn en kul­tur­tra­di­sjon i seg selv, med lange his­to­riske røt­ter og et vik­tig – for ikke å si avgjø­rende – bidrag til moderne vest­lig kul­tur.

  Juryen bidrar ved å gi pri­sen til Slette­mark i ste­det til ytter­li­gere å befeste alle­rede vel befestede for­dom­mer om huma­nis­men og for­bun­det. Det er synd. Der­for er Slette­mark et dår­lig valg, også uav­hen­gig av at han har plas­sert seg selv i den tvil­somme tra­di­sjo­nen av norske kunst­nere som hyl­ler tota­li­tære ledere.

  http://dentvilsommehumanist.blogspot.com/2007/12/kulturpris-kommentert.html

 • Yng­var

  Et kvasi-aka­de­misk fjols: Ellers har Wil­liam E helt rett i at jeg ikke vet noe som helst om ham. Og det er vel en situa­sjon som var inten­dert ved å opp­tre ano­nymt.

  Ellers kunne du googla han? Din frekke faen. Argu­men­ter betyr jack shit i din ver­den, bare ‘navn’ tel­ler.

  Et kvasi-aka­de­misk fjols: Den uri­me­lige stemp­lin­gen av Rana […] dvs. en man ikke bør snakke med og helst ikke gi spalte­plass, er jeg også uenig i.

  Som en mot­set­ning til hva du øns­ker for noen av kom­men­ta­to­rene her på Document.no, som du prøver å demo­ni­sere og utstøte.
  Du har blitt frelst for ytring­fri­he­ten. Gra­tu­le­rer din hyk­ler.

  Et kvasi-aka­de­misk fjols: Til og med isla­mis­men, om Rana er isla­mist, er en svært mang­fol­dig beve­gelse.

  Akku­rat. Man må dif­fe­re­ni­sere. Tole­rere. Tolke utsagn i den beste mening.
  Fascis­tene i Roma­nia og Ita­lia var ikke så ille, kan­skje. De bare feila her og der i men­neske­sy­net og utøvelse av poli­tikk? Hadde noen syke idéer, de? Men var for­skjel­lig fra all annen fascisme?
  Etter fjol­sets tanke så er Islam det samme – en svært mang­fol­dig beve­gelse, som ikke har noen kjerne­ver­dier.
  Dette er nær kri­mi­nelt naivt.

  Et kvasi-aka­de­misk fjols: Jeg er fak­tisk enig i at det har sneket seg inn for mye kul­tur­re­la­ti­visme på alt for store deler av venstre­si­den.

  …fak­tisk… Det kvasi-aka­de­misk fjol­set måtte sette inn en ‘qua­li­fier’.
  Som om han føler at han må over­be­vise oss om at han ‘er på bal­len’ om venstre­si­dens søvn over­for “den stak­kars under­trykte mino­ri­te­ten av 1.5 mil­li­ar­der mus­li­mer”. Pate­tisk.

  Man ser aldri det kvasi-aka­de­miske fjol­set så agi­tert som når Rustad leg­ger ut en islam­kri­tisk post. Fjol­set har åpen­bart noe å for­svare. Sin egen tro?

  Jeg er på Lars Gules ‘shit-list’, så jeg for­ven­ter ikke noe rasjo­nelt, hjerne­brukt svar. Men takk og lov. Så er jeg på den rette siden i kul­tur­kri­gen.

 • Tom Gra­ne­rud, Bærum

  Lars Gule skrev om Tom Gra­ne­rud:

  Gra­ne­ruds for­stå­else av islam (og andre deler av vir­ke­lig­he­ten) er såpass fan­tasi­full at det er best å forbigå den i still­het.”

  Best for hvem? Min for­stå­else av islam bun­ner i en ærlig
  inter­esse og nys­gjer­rig­het for tema, som jeg har gått til
  med et åpent sinn. Hos Lars Gule vir­ker det opp­lagt at hans
  verk var å søke kil­der for å under­bygge hans viten­skap
  om men­neske­ret­tig­he­ter og et utvi­det demo­krati innen
  Islam. Vi ser en videre­fø­ring av stri­den mot kris­ten­dom­men.

  Tid­li­gere har Gule påstått at jeg sier så mye rart og
  uet­ter­ret­te­lig at det er uover­kom­me­lig å gi meg svar.

  Egen­lig burde vi alle kunne for­lange svar fra ham.
  Fordi han besit­ter en posi­sjon i sam­fun­net som løn­net
  av oss for å under­vise oss.

  Han har en dok­tor­grad om tema fra Uni­ver­si­tet i Ber­gen.
  Han under­vi­ser stu­den­ter i faget ved Høy­sko­len i Oslo.

  Hos Uni­ver­si­tet i Ber­gen fant jeg denne kom­men­tar til
  hans nye dok­tor­grad i 2003:

  Avhand­lin­gen pre­sen­te­rer utvik­lings­be­gre­pets his­to­rie i vest­lig og ara­bisk-islamsk tra­di­sjon, med vekt på Ibn Khal­dun og Karl Marx. Videre ana­ly­se­rer han mulig­he­ten for å bruke økt respekt for men­neske­ret­tig­he­tene og utvi­det demo­krati som måle­stokk for utvik­lin­gen i et sam­funn. En slik måle­stokk vil være mer huma­nis­tisk og ikke-tekno­kra­tisk enn for eksem­pel den antatt verdi­nøy­trale, men tekno­kra­tiske måle­stok­ken øko­no­misk vekst.

  Gjen­nom en his­to­risk over­sikt over men­neske­ret­tig­he­ter og demo­kra­ti­ets utvik­ling, inklu­sive dagens dis­ku­sjon om men­neske­ret­tig­he­ter og demo­krati i islamsk sam­men­heng, for­sø­kes godt­gjort at avgjø­rende his­to­riske og sam­funns­mes­sige end­rin­ger må for­stås som resul­tat av et his­to­risk nød­ven­dig krav om økt respekt for men­neske­ret­tig­he­ter og utvi­det demo­krati.”

  Når du har blitt påkos­tet så meget av oss, burde du være
  vok­sen nok til å bidra med noe i denne debat­ten. Spe­si­elt
  burde du ha over­skudd til å rett de vill­fa­rende sje­ler,
  som du mener jeg er en repre­sen­tant for.

  Debat­ten frem­over kom­mer til å bli inter­es­sant.

  Mvh Tom Gra­ne­rud, Bærum

 • Wil­liam E

  Gule skri­ver:
  “Da kan jeg også kon­sta­tere, helt uimot­si­ge­lig, at Wil­liam E ikke har pres­tert noen kjent islam­kri­tikk (eller noe annet for den del). Hva Wil­liam E gjør som ikke-ano­nym, er fak­tisk en ganske annen sak. (Dette har intet med strå­manns­ar­gu­men­ta­sjon å gjøre).”

  Svar: Denne barne­hage­ar­gu­men­te­ring kan du slutte med. Når du først skrå­sik­kert til­leg­ger meg som pri­vat­per­son en hel del med menin­ger, at jeg ikke har skre­vet noe av sub­stans, ikke enga­sje­rer meg i mitt lokallag(noe jeg gjør), ikke skri­ver avis­inn­legg, at jeg er sut­rete osv, så må du tåle at jeg sva­rer på til­tale. På et ano­nymt forum kan du holde deg for god til å begynne med slik syn­sing, og til og med et lite barn kan bruke en slik mor-lille logikk du pres­te­rer her på slut­ten, hvis Gule er så syke­lig opp­tatt av min per­son kan jeg godt sende han en pri­vat mail. 

  Gule skri­ver:
  “Det er vel nett­opp her det er en vik­tig for­skjell mel­lom de som kre­ver krass islam- og isla­misme­kri­tikk i alle sam­men­hen­ger og de av oss som mener at andre mulig­he­ter også fin­nes. Brun-Peder­sen får even­tu­elt svare for seg selv, men jeg har ved en rekke anled­nin­ger påpekt at en slik kri­tikk kan bli noe over­dre­vet i lys av andre utford­rin­ger vårt sam­funn står over­for.”

  Svar: Veien er lang mel­lom å kreve krass islam- og isla­misme­kri­tikk i alle sam­men­hen­ger, og å for­vente at HEF skal kunne kri­ti­sere det åpen­bart kri­tikk­ver­dige i “vin­ner­inn­leg­get” i Aften­pos­ten, og frem­for å henge seg opp i en baga­tell som Brun-Peder­sen gjør. Det at inn­leg­get ble vin­ne­ren av det som skulle repre­sen­tere “det nye Norge” er for øvrig en dob­belt for­nær­melse. Veien mel­lom krass islam- og isla­misme­kri­tikk og å pres­tere å erklære at “Moham­mad Usman Rana skri­ver mye for­nuf­tig i sin pris­be­lønte kro­nikk”, er for­øv­rig enda len­ger.

  Gule skri­ver:
  ” Den uri­me­lige stemp­lin­gen av Rana som isla­mist (= isla­mo­fa­scist = fascist = nazist), dvs. en man ikke bør snakke med og helst ikke gi spalte­plass, er jeg også uenig i. Disse påstan­dene er feil­ak­tige på flere måter.”

  Svar: Jeg har aldri hev­det at han ikke skal gis spalte­plass i det hele tatt, igjen er det en lang vei mel­lom dette og å utnevne han som vin­ner av en kro­nikk-kon­kur­ranse med temaet ”det nye Norge”. Igjen kan Gule gjøre det lurt i å la være å sette opp strå­men­nene sine. For øvrig mener jeg gjerne at man­nen kan snakkes med, da selv­sagt med for­be­hold om at han ikke kre­ver at vi ate­is­ter skal ha noe som helst form for respekt for troen hans i debat­ten.

  Gule skri­ver:
  ” Jeg er enig i at det er nød­ven­dig å gene­ra­li­sere og noen gene­ra­li­se­rin­ger tref­fer bedre enn andre. Gene­ra­li­se­rin­gen om venstre­si­dens reli­gions­kri­tikk var kan­skje ikke så god som den burde. Men jeg er fak­tisk enig i at det har sneket seg inn for mye kul­tur­re­la­ti­visme på alt for store deler av venstre­si­den. Der­for har jeg da også tatt opp dette i en del sam­men­hen­ger, mest kjent kri­tik­ken av venstre­si­dens støtte til Hiz­bal­lah under kri­gen i Liba­non i 2006.”

  Svar: Bra vi er enige om noe da ivert­fall, jeg som på for­hånd trodde vi lå vel­dig nært hver­andre i reli­giøse spørs­mål. Det er bra at du tok det opp i sam­men­hen­gen med Hiz­bal­lah, skjønt jeg som huma­nist tar det egent­lig som en selv­følge at du skulle gjøre dette. 

  Gule skri­ver:
  ”Og en kri­tikk som kom­mer ut av løse lufta, uten at man har prøvd å endre for­bun­dets prio­ri­te­rin­ger og lin­jer gjen­nom intern debatt og/eller egne akti­vi­te­ter utad, er fak­tisk usak­lig. Rett og slett. Den er også use­riøs fordi det aldri har vært noen mulig­het til å gjøre noe med en kri­tikk som plut­se­lig ser­ve­res i eks­terne sam­men­hen­ger.”

  Svar: Kri­tik­ken kom ikke helt ut av den løse lufta. Jeg har dis­ku­tert dette med flere med­lem­mer jeg kjen­ner. Selv­sagt er det best å kri­ti­sere innad i orga­ni­sa­sjo­nen, men at pro­ble­mer med HEF ikke kan dis­ku­te­res uten­for HEF er bare tull­ball. I dag ble det document.no, i mor­gen blir det gjerne et annet sted. 

  Gule skri­ver:
  ” «Tror du vir­ke­lig han [Slette­mark] hadde fått samme pri­sen hvis han hadde snak­ket varmt om en kris­ten selv­mords­kult fra USA?» Det vet jeg fak­tisk ikke. 

  Svar: Jo, det vet du.

 • Lars Gule

  Til Gra­ne­ruds infor­ma­sjon: Jeg har debat­tert på document.no i ca. to år. Hele denne akti­vi­te­ten har hatt til hen­sikt «å rett[lede] de vill­fa­rende sje­ler». Jeg liker også å argu­men­tere og dis­ku­tere. Der­for hol­der jeg på fort­satt. Men det begyn­ner å minne om en menings­løs virk­som­het. Det blir fabel­ak­tig mye gjen­ta­kelse, nett­opp fordi det duk­ker opp nye debat­tan­ter med de samme feil­ak­tige opp­fat­nin­gene om islam, isla­misme, mus­limsk kul­tur og andre deler av vir­ke­lig­he­ten.

  Jo da, det er rik­tig at sam­fun­net har påkos­tet meg en hel del, og jeg er glad for den utdan­nin­gen (og de mulig­he­tene) jeg har fått. Det er blant annet der­for jeg også tar for­plik­tel­sen om del­ta­kelse i offent­lig debatt (aviser, radio, TV) på alvor. Og jeg aksep­te­rer å bli imøte­gått og utford­ret. Men jeg for­ven­ter også at seriøse debat­tan­ter tar seg bryet med å lese noe mer enn de avis­over­skrif­tene de til­fel­dig­vis kom­mer over. Jeg for­ven­ter at man tar seg bryet med å sette seg inn i islam og isla­misme når man har meget sterke menin­ger om disse «feno­me­nene». I den for­bin­delse har jeg vist til min egen bok ved flere anled­nin­ger, men det er nei­men ikke mange av fusen­tas­tene på document.no som kan tenke seg å lese noe annet enn det de alle­rede er enig i. Kan­skje er Gra­ne­rud anner­le­des? I så fall hører jeg gjerne fra ham når han har lest Islam og det moderne (Abs­trakt for­lag 2006).

  Det er flott at Wil­liam E er aktiv i lokal­lag av Human-Etisk For­bund, men hva han har sagt der, hvor­dan han har sagt det etc., kan vi per defi­ni­sjon ikke vite noe om fordi han opp­trer ano­nymt. Det er hans sak, men det blir full­sten­dig umu­lig å påbe­rope seg akti­vi­te­ter uten­for document.no når dette ikke kan etter­prø­ves! Det er der­for det blir irre­le­vant å vise til hva Wil­liam E gjør uten­for document.no. Dette er ikke et per­son­lig angrep, bare en kon­sta­te­ring av et fak­tum.

  Det er hel­ler ikke alle «svar» i mine inn­legg som går direkte på akku­rat hva – for eksem­pel – Wil­liam E har skre­vet. Det er ganske van­lig i offent­lige debat­ter å være litt mer gene­rell enn å svare detal­jert på et enkelt­inn­legg. Mine argu­men­ter er der­for ikke ment å ramme Wil­liam E på noen ufin måte, men å være et svar på hold­nin­ger som han og flere andre på document.no gir uttrykk for. 

  Wil­liam E har en hold­ning til Osman Ranas kro­nikk og Aften­pos­tens tryk­king av denne som er litt mil­dere enn en del andre på document.no. Min hold­ning er en annen: Det er vik­tig og ver­di­fullt å høre stem­mers som Osman Ranas. Jeg er uenig med ham i mye (og vur­de­rer å skrive et til­svar, men det er mye å gjøre og det kre­ves litt mer av et inn­legg i Aften­pos­ten enn på document.no), men han har også noen inter­es­sante syns­punk­ter som for­tel­ler om en utvik­ling av islam­for­stå­el­sen hos en del mus­li­mer.

  Ellers er påstan­den om at jeg vet hva som rører seg i hodene på juryen som deler ut den huma­nis­tiske kul­tur­pri­sen, uri­me­lig. Og den fal­ler på denne uri­me­lig­he­ten.

 • Tom

  Test din teori Gule. I og med at du er så tøff i kjef­ten Gule så dra ned til f.eks. Irak eller Afga­nistan sam­men med Bernt Hagtvet og Tho­mas Hyl­land Erik­sen så kan dere teste tesene dere hele tiden frem­set­ter.
  Dere ville gle­det mange her i Norge…..

 • Ole Peder­sen

  Tom Gra­ne­rud og Wil­liam E
  Legg merke tåke­fyrs­ten Lars Gule som til tross for sin åpen­bare sym­pati for tul­lin­gen Slette­mark, men er for feig til å inn­rømme det.

  Legg også merke til hvor store pro­ble­mer Gule har med hen­syn til å for­stå Lars Vilks som påpekte hyk­le­riet og dob­belt­mo­ra­len hos de som kunn synes det er tryggt å demo­ni­sere pre­si­dent Bush og bidrags­ytere på docu­ment no.
  Den gamle venstre­fa­scist Lars Gule har nok en gang vist at han ikke hans poli­tiske reflek­ser er de samme som når han var i Liba­non 1977 .

  http://www.document.no/2008/02/teddybjorner_og_rondellhunder.html#comment-259738

  Avhand­lin­gen pre­sen­ter utvik­lings­be­gre­pets his­to­rie i vest­lig og ara­bisk-islamsk tra­di­sjon, med vekt på Ibn Khal­dun og Karl Marx. Videre ana­ly­se­rer mulig­he­ten for å bruke økt respekt for men­neske­ret­tig­he­tene og utvi­det demo­krati som måle­stokk for utvik­ling i et sam­funn. En slik måle­stokk vil være mer huma­nis­tisk og ikke-tekno­kra­tisk enn for eksem­pel den antatt verdi­nøy­trale, men tekno­kra­tiske måle­stok­ken øko­no­misk vekst.

  http://www.uib.no/info/dr_grad/2003/gule.htm

  Bryn­jar Lia blir utsatt for samme type demo­ni­se­ring som bidrags­yterne til doc.no av isla­mo­file venstre­fa­scis­ter.
  Teokra­ti­ets moralske nor­mer er langt å fore­trekke frem­for det hem­nings­løse kapi­ta­lis­tiske for­bru­ker­sam­funn.

  http://nb.xiandos.info/Brynjar_Lia

  Demo­kra­ti­ets fien­der og de isla­mo­file brønn­pis­sere fin­ner hver­andre ?

  Venstre­fa­scis­tene ser et stort håp i sam­mar­bei­det mel­lom skap­marx­is­ter og ska­pis­la­mis­ter.

  http://www.dagbladet.no/magasinet/2007/12/12/520992.html

  Den infra­struk­tur og den moralske støtte de aka­de­miske tåke­fyrs­ter kan bidra med er av uvur­der­lig verdi.

  Ibn Khaldūn (født 27. mai 1332 død 19. mars, 1406) 
  I ves­ten er han også kjent som en fore­gangs­mann for fagene som noen hundreår senere kom til å bli kalt sosio­logi og sosial­øko­nomi. Hans mest kjente verk er Muqad­di­mah på gresk kjent som “Pro­lego­mena”.

 • Wil­liam E

  Det var ikke menin­gen å ta opp hva jeg gjør og ikke gjør som pri­vat­per­son, jeg er fullt klar over at ingen på foru­met kan vite om det jeg sier er sant eller ikke. Det var et til­svar på at Gule i sitt første svar­inn­legg påsto at jeg ikke hadde gjort noe som helst uten­for document.no, noe som jeg så på som spe­ku­la­sjon og et angrep på meg som pri­vat­per­son, da et forum­nick vit­ter­lig ikke kan være med­lem av HEF

  Når det kom­mer til Rana så er jeg, som også nevnt tid­li­gere, helt åpen for at han skal kunne få utrykke seg i media, med for­be­hold om at ingen skal måtte respek­tere syns­punk­tene han bare fordi han er reli­giøs. Det jeg rea­ge­rer på er at han blir dratt frem som vin­ner i denne sam­men­hen­gen, og som alle­rede dis­ku­tert, Brun-Peder­sens til­svar.

  Jeg har ikke mer å si om denne saken, jeg mer­ker jeg begyn­ner å gjenta meg selv og da er det et tegn på at jeg bør begynne å holde munn. Gule får ha lykke til med å få pub­li­sert inn­leg­get sitt hvis han fin­ner tid til det, og så snakkes vi kan­skje når han skal til Trond­heim for å dis­ku­tere reli­gion.

 • EInar Næss Jen­sen

  Når skal du, Lars Gule, til Trond­heim for å dis­ku­tere reli­gion?

 • Lars Gule

  Nå er det ikke lenge siden jeg var i Trond­heim og dis­ku­terte nett­opp reli­gion. I høst var jeg i Viten­skaps­teo­re­tisk forum ved NTNU og snak­ket om fun­da­men­ta­lisme (og snak­ket kri­tisk om islam). Så er det bare et par uker siden jeg var til­bake på NordSør Cafe hvor jeg også sa rela­tivt krasse kri­tiske ting om islam til ca. 100 til­hø­rere. Temaet var reli­gio­ne­nes rolle i freds­pro­ses­ser og for­sonings­ar­beid. Jeg mener reli­gio­nene bør holde seg unna slike pro­ses­ser.

  Så der­for skal jeg nok ikke til noe nytt møte i Trond­heim med det aller første. Om ikke Wil­liam E invi­te­rer da. 

 • Bob

  Gule skri­ver–
  For det andre er det ganske tåpe­lig med en kon­stant guilt by associa­tion argu­men­ta­sjon. Det er en form for hit­ling som vi vel var enige om ikke var sær­lig sak­lig.

  det vir­ker som Gule over­ser vel­dig Rana var bare ikke til­fel­gi­vis ikke innom mus­limsk studentsamfunn(MSS)kontor han er/var aktive med­lem og hvis jeg hus­ker rik­tig, han er/var leder i MSS. Og det var MSS som inviterte/viste fil­mer av disse isla­mis­ter.

  http://www.universitas.no/index.php?sak=4803&q=Muslimsk+Studentsamfunn

  http://www.universitas.no/index.php?sak=4713&q=Muslimsk+Studentsamfunn

  http://www.universitas.no/index.php?sak=4684&q=Muslimsk+Studentsamfunn

  lin­kene er fra 2004 sep­tem­ber lit over 3 år gam­mel og da var Rana sirka 20 år muli­gens alle­rede på blind­ren og med MSS.

  og her er en fra novem­ber 2006

  http://www.universitas.no/?sak=48597&q=zakir+naik

  og en god bit til, fra feb 2007

  http://www.universitas.no/?sak=48876&q=muslimer%2Bhomofili

  Gule for­set­ter…

  Til og med isla­mis­men, om Rana er isla­mist, er en svært mang­fol­dig beve­gelse, og slett ikke alle deler er vol­de­lige eller fascis­tiske. Kort sagt: Det kan være gode grun­ner til både å lese, lytte og føre dia­log med Rana og en del av hans tros­fel­ler.

  ja isla­mis­men er er svært mang­fol­dig.. så var fasic­men også. I argen­tina kom fasis­men via fag­for­enin­ger, spansk vari­ant ita­li­ensk vari­ant, tysk vari­ant og ikke min­fedre­lands venne i norge, alle hadde sine “hyg­ge­lige” sider som man kunne dia­lo­gi­sere med 🙂 
  kos og klem til alle
  NB
  Både NKP,AKP og baa­der mein­hof hadde fors­kel­lige måter å fungere/aksjoner på men ders mål var det samme tota­li­tære stat

 • Wil­liam E

  Bekla­ger Gule, jeg hadde fått for meg at du skulle debat­tere på NordSør Cafe denne måne­den, bit­tert å gå glipp av det. 

  Ja, hadde man slup­pet pres­set fra isra­elske nybyg­gere og deres kristne støtte­spil­lere i USA som råder de til å ikke vike en tomme på den ene siden, og Hamas på den andre, så hadde man hatt en his­to­risk mulig­het til å få fred i midt­østen, nå etter at Ara­fat døde. 

 • Lars Gule

  Det er uri­me­lig, ja tåpe­lig, å slutte fra det fak­tum at noen isla­mis­ter har fascis­tiske ideer og til­bøye­lig­he­ter til at alle har det. Isla­mis­men, som stort sett i de aller fleste utga­ver repre­sen­ter en (poli­ti­sert) reli­giø­si­tet jeg fin­ner for­kas­te­lig, er en mang­fol­dig beve­gelse. Det er ele­men­tært.

  Sosia­lis­men er også en mang­fol­dig beve­gelse. Den omfat­ter – i en eller annen for­stand – alt fra sta­li­nis­ter og mao­is­ter til høyre­so­sial­de­mo­kra­ter. Men det blir selv­sagt idioti å påstå at alle disse sosia­lis­tene er samme ulla. Det er bare uvi­tende ame­ri­ka­nere som påstår slikt.

  Det er også slik at noen sosialistgrupper/-partier har kon­takt (av for­skjel­lige grun­ner) med andre sosialistgrupper/-partier uten at de der­med kan eller skal slås i hart­korn med de ideer, hold­nin­ger og over­grep som disse gruppene/partiene har stått for. Man må gjerne beklage (som jeg) at SV har hatt for nære kon­tak­ter med regi­met i Nord-Korea på et visst tids­punkt, men det blir rene gal­ska­pen å påstå at SV står for det samme som Kim Il Sung og Kim Jong Il. 

  For hvis en slik guilt by associa­tion er gyl­dig, da er det jo bare å slå fast at det knapt fin­nes ett enest parti i Norge som har sin sti ren. På en eller annen måte har jo de fleste hatt kon­takt, gjen­nom inter­na­sjo­nale parti­sam­men­slut­nin­ger eller ved besøk (offi­si­elle eller uof­fi­si­elle), med par­tier, grup­per og regje­rin­ger som vi gjerne skulle holde på mange arm­leng­ders avstand. En del av de anti­kom­mu­nis­tiske sam­men­slut­nin­gene som også bor­ger­lige par­tier i Norge var del­ta­kere i under den kalde kri­gen, omfat­tet også grup­per og støtte­spil­lere for mili­tær­dik­ta­to­rer og jun­taer som begikk omfat­tende over­grep mot poli­tiske mot­stan­dere og egen befolk­ning. Jeg bekla­ger for eksem­pel Høyres lef­ling med slike grup­per og regi­mer, men det gjør ikke Høyre til et fascist­parti.

  Hege Stor­haug, Hans Rustad og flere av de som har enda mindre kunn­ska­per om isla­mis­men, kan med for­del huske dette når lys­ten til å plas­sere mus­li­mer i de minst flat­te­rende poli­tiske sam­men­hen­ger blir for sterk. Jeg har ved flere anled­nin­ger blitt min­net om at hit­ling ikke er pent. Nett­opp, husk det!

  Men dette var i grun­nen mest et svar til Bob.

 • DT

  Gule: “Jeg mener reli­gio­nene bør holde seg unna slike pro­ses­ser.”

  Ja det hadde vært flott. 

  Wil­liam E: “Ja, hadde man slup­pet pres­set fra isra­elske nybyg­gere og deres kristne støtte­spil­lere i USA som råder de til å ikke vike en tomme på den ene siden, og Hamas på den andre, så hadde man hatt en his­to­risk mulig­het til å få fred i midt­østen, nå etter at Ara­fat døde.”

  Kun Hamas på den andre? Kun tre land i den ara­biske liga har aner­kjent Israel. Fatah har ennå ikke aner­kjent Isra­els rett til å eksis­tere – char­te­ret deres sier frem­de­les at Israel skal utslet­tes. En aner­kjen­nelse av Israel ville åpen­bart vært et poli­tisk selv­mord for Fatah. Pro­ble­met til Israel er altså at de ikke har noen å slutte fred med.

  På den annen side er sta­ten Israel mer enn vil­lig til å kom­pro­misse med det reli­giøse grunn­syn som sier at det jødiske folk har et his­to­risk krav på hele det “gamle” Israel.

  Ikke mis­for­stå, som ikke-reli­giøs kan jeg like sen­ti­men­tet dere gir uttrykk for. Pro­ble­met er bare at så lenge vir­ke­lig­he­ten står i veien for en ikke-reli­giøs for­sonings­pro­sess, utgjør slike utta­lel­ser ikke stort mer enn en selv­be­kref­telse av egen for­tref­fe­lig­het.

 • Bob

  Gule blan­der kor­tene, jeg hadde bevist tatt bol­sj­vi­kisk og fascis­tisk tra­di­sjo­nen som eksam­pel. de fleste par­tien har lef­let med disse beve­gel­ser en eller flere gan­ger, helt enig.
  Men Rana er en medlem/leder av orga­ni­sa­jon som inviterer/viser film av isla­mis­ter. og jeg håper han bare lef­ler litt med isla­mis­men. Det jeg mener å si være med­lem av ett par­tiet front orga­ni­sa­jon er noe annet enn lefle litt..

  http://www.youtube.com/watch?v=DbmvYdAfQRM

  Gule skri­ver
  Det er uri­me­lig, ja tåpe­lig, å slutte fra det fak­tum at noen isla­mis­ter har fascis­tiske ideer og til­bøye­lig­he­ter til at alle har det. Isla­mis­men, som stort sett i de aller fleste utga­ver repre­sen­ter en (poli­ti­sert) reli­giø­si­tet jeg fin­ner for­kas­te­lig, er en mang­fol­dig beve­gelse. Det er ele­men­tært.

  Kan du anbe­fale noen lin­ker bøker osv ?

  til slutt vil du si det samme om hindu nasjonalismen/ fun­da­men­ta­lis­men.. som du sier om isla­mis­men

  http://en.wikipedia.org/wiki/Hindutva

 • Wil­liam E

  DT:

  Dette blir en total avspo­ring fra den opp­rin­ne­lige post, så jeg vegrer meg litt for å svare, det var egent­lig ikke min hen­sikt å starte noen ny debatt. Men når jeg først har vært så uklar så skyl­der jeg deg nok en for­kla­ring.

  For all del, det er ikke bare Hamas på den ene siden, akku­rat som det bare ikke er nybyg­gere på den andre. Det jeg refe­rerte til var situa­sjo­nen slik den er i dag. Feks viste Camp David 2000 at Ara­fat ikke var inter­es­sert i å få noe freds­av­tale, og jeg deler ikke roman­ti­se­ring så mange gjorde av han, jeg tror der­imot Abbas var klar for å begynne seriøse for­hand­lin­ger og at Ara­fats død sam­men med endel andre omsten­dig­he­ter, repre­sen­terte en his­to­risk sjanse. 

  Så fant man dess­verre ut at man skulle ha et “demo­kra­tisk valg”. Jeg skri­ver demo­kra­tisk i herme­tegn fordi den slet­tes ikke var dette. Demo­krati er ikke bare å legge stem­me­sed­ler i en boks, det er vert­fall en utro­lig sne­ver ver­sjon. Det fin­nes ikke fri presse, ytrings­fri­het osv i de pale­stinske områ­dene, før dette er det ikke vit­sen med noe demo­kra­tisk valg. Det hadde man sett eksemp­ler på fra feks Alge­rie.

  At Hamas ble valgt ser jeg først og fremst på som en kri­tikk av Fatah som drev omfat­tende kor­rup­sjon og som kjørte rundt i Mer­ce­des mens andre pale­sti­nere sul­tet, mens Hamas fak­tisk gav pen­ger til de fat­tige. Sam­ti­dig har den nye pale­stinske befolk­nin­gen som vokser frem vært utsatt for en hjerne­vas­kelse og roman­ti­se­ring av døds­kul­tur i skole og media, som rett og slett er en skam, og kan sam­men­lig­nes med Hit­ler-Tysk­lands. Så har man for det tredje selv­sagt det fak­tum at de er okku­pert. For­øv­rig tror jeg at det har gått opp for en del pale­sti­nere hva de har fått mel­lom hen­dene nå i de siste måne­dene.

  90% av alle som har stu­dert denne kon­flik­ten, og ikke er eks­tre­mis­ter på den ene eller andre siden, vet hvor­dan en ende­lig rea­lis­tisk avtale vil se ut. Jeg akter ikke ta plass blant 10% som ikke gjør det. Men for å svare deg skik­ke­lig, jeg hen­viste ikke til de ver­ste fak­to­rer på hver side hele de 60 siste årene, jeg hen­viste til ståa slik den er i dag. 

  At Fatah ikke anner­kjen­ner Israel er som du sier fordi dette ville bety poli­tisk selv­mord for de i det kli­maet de befin­ner seg i. Dette betyr ikke at de ikke er umu­lige å for­handle med og å få en ende­lig avtale som sier noe annet. Man har minst 2 ara­biske land som alle­rede er et bevis på dette.

 • Tom Gra­ne­rud, Bærum

  H a l l o !! Lars Gule

  I ditt til­svar insi­nu­erer du at jeg mang­ler kunn­skap
  om islam og isla­misme og kul­tu­ren rundt. Hva fei­ler det
  deg? Alle andre (inklu­dert mus­li­mer) har for­stått at jeg
  kan langt mer i faget enn er nor­malt i Norge.

  Selv­føl­ge­lig skal jeg lese boken din. Men jeg reg­ner
  ikke med å finne noe grense­spren­gende nytt i den.
  Og merk deg jeg har slak­tet dine kil­der her inne tid­li­gere.
  Jeg eier boka med ditt for­ord til boka “der­for er jeg
  ikke mus­lim” av Ibn War­riq. Og lest ditt syn på saken her
  inne. Du er vel­dig klar og lett å for­stå, men du tar feil.

  Jeg kan lese Kora­nen og hadit­her og jeg kjen­ner tolk­nin­gene
  til Sayyed Qutb og Abu Ahl Mau­dudi. Jeg har ingen frykt
  for bøker. Jeg har lest boka til Adolf Hit­ler, og boka
  til Mao og Karl Marx. Hit­ler og Mao ga poti­si­tiv utbytte,
  mens Karl Marx har gått ut på dato. Spe­si­elt var det
  lære­rikt å lese boka til Adolf, nå som vi sit­ter med
  fasi­ten. Da er det vel­dig inter­es­sant å få mulig­he­ten til
  å ta en titt inn i knol­len på “føre­ren” som satte i verk
  hele gal­ska­pen. Hans sta­tus som vitne fra his­to­rien er
  vel­dig vik­tig. Jeg har selv­sagt også lest bøkene til
  Win­ston Churchill. Det er litt artig at han var vel
  ikke edru en dag av kri­gen, men han gjorde job­ben fullt ut.

  Du har din teori om Karl Marx og islams refor­ma­sjon.

  La meg for­telle deg en ting. Du bør legge deg på min­net;
  mus­li­mers syn på jøder. Jøder har ingen høy sta­tus.
  Du bør kan­skje også legge deg på min­net mus­li­mers syn
  på kom­mu­nis­ter. De har ingen høy sta­tus. Din kame­rat
  Karl Marx var både jøde og kom­mu­nist.

  Som sagt vi har foran oss en inter­es­sant debatt.
  Og som mot­sta­ner, Lars Gule, har du min fulle respekt.
  Til for­skjell fra de feige. Vi er begge idea­lis­ter.

  Mvh Tom Gra­ne­rud, Bærum