Document brøt Vær Varsom-plakatens 4.3 om å vise respekt for menneskers egenart og etnisitet, og unngå stigmatisering, da redaksjonen publiserte en meningsartikkel som sammenlignet invaderende dyrearter, og hvordan disse skader norsk fauna, med mennesker som innvandrer til Norge.

Document publiserte i juni 2023 en meningsartikkel med tittelen «’Invasjon av fremmede arter’ kan gi assosiasjoner». Med henvisning til en publisering om utenlandske krabbearter, trakk skribenten paralleller til folk, og skrev blant annet: «Liksom dyrearter vandrer, gjør folk det. Hvis man ser på skadevirkninger av fremmede arter, må man kunne gjøre det samme med mennesker.»

Klager:

Antirasistisk Front mente publiseringen innbar «åpen rasisme og nazisme», idet skribenten sammenlignet folk med dyr som kan skade andre arter. Klager anførte at «vårt behov for å holde nye dyrearter nede eller borte ikke kan eller bør brukes på mennesker som kommer fra andre land». Klager mente publiseringen innebar brudd på Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.1, om saklighet og omtanke i innhold og presentasjon, samt VVP 4.3, om å vise respekt for menneskers egenart og identitet, og unngå stigmatisering. Videre reagerte organisasjonen på at Document ikke fjernet leserkommentarer som klager mente var i strid med god presseskikk, jf. VVP 4.17.

Mediet:

Documents redaktør mente saken hadde offentlig interesse, og svarte derfor på klagen i form av en kommentarartikkel i eget medium i stedet for i et tilsvar til PFU. Her anførte redaktøren at Antirasistisk Front trekker slutninger som ikke finnes i den påklagede artikkelen. Ifølge redaktøren måtte det kunne trekkes paralleller «mellom ulike type invasjoner, både av mennesker og dyr», fordi «[p]arallellene er for mange til at disse tankene ikke melder seg». Han avviste samtidig at Document dermed skulle ha sagt at mennesker som sådan er skadedyr. Ifølge redaktøren vil det være «en type shortcut som [Documents] motstandere trekker, vel vitende om at det utløser historiske assosiasjoner».

PFUs vurdering:

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker medienes rett til å skrive om og problematisere ulike typer forhold i samfunnet, herunder også konsekvenser av innvandring. Uavhengig hvilken tematikk som omtales, er samtidig ethvert redaktørstyrt medium som selv har valgt å ta del i den presseetiske selvdømmeordningen, forpliktet til å følge Vær Varsom-plakaten (VVP).

På generelt grunnlag minner utvalget om at hensikten med de etiske normene og pressens selvjustis først og fremst er å beskytte enkeltpersoner og grupper av mennesker mot unødig krenkende og skadelig publisitet.

Takhøyde på meningsplass

I denne aktuelle klagesaken handler det om meningsytringer. På meningsplass skal det være stor takhøyde, med et vidt rom for både spisse formuleringer og sterke meninger. Men selv om takhøyden er stor, gjelder de samme presseetiske reglene som for annet stoff, og det finnes derfor også en presseetisk grense for meningsytringer.

Leserkommentar i grenseland

Når det gjelder medienes kommentarfelt, minner utvalget om at det er redaksjonens selvstendige ansvar å følge med på hva som publiseres av leserne, og fjerne innlegg som bryter med god presseskikk, jf. VVP 4.17. Utvalget ser at det i dette tilfellet er publisert flere ytringer som bruker kraftig retorikk. PFU merker seg særlig den ene kommentaren klager har vist til, som omtaler folk i en navngitt bydel i Oslo som «fremmede arter». Slik utvalget ser det, utfordrer leserkommentaren VVP 4.3, om å unngå stigmatisering. PFU mener kommentarens innhold ligger tett oppunder den presseetiske grensen, men lander under tvil på at den i dette tilfellet kan aksepteres.

Dehumaniserende retorikk

Når det gjelder den påklagede meningsartikkelen, konstaterer utvalget at innvandrere blir sammenlignet med nye dyrearter som skader norsk fauna. Skribenten forteller hvordan dyreartene er blitt «en pest og plage», og har navn som «havnespy», «stillehavsøsters» og «svartmunnet kutling». Hvis man kan se på skadevirkningene fra invaderende dyrearter, må man kunne gjøre det samme med mennesker, uttrykker skribenten.

Dette er en form for dehumaniserende språkbruk som reduserer menneskeverdet til minoriteter i samfunnet, og som bryter grensene presseetikken setter.

Utvalget viser her til VVP 4.3 som sier at mediene skal vise respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn, og være varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende.

Document har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens 4.3.

Oslo, 27. september 2023
Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge, Nina Fjeldheim, Ingrid Rosendorf Joys, Asle Toje

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.