Document brøt god presseskikk da avisen identifiserte en siktet mann med alder, fornavn og første bokstav i etternavn. PFU la vekt på at saken var i en tidlig fase og at identifisering ikke var berettiget. Document skulle også ha fjernet rammende leserkommentarer som brøt med god presseskikk.

Document publiserte i mars 2023 en artikkel om en hendelse der fire unge menn ble siktet for å ha stukket en 16-åring med kniv. Disse ble beskrevet med alder, fornavn og første bokstav i etternavn. Det ble også gjengitt detaljer fra en tidligere dom for en av de siktede.

Klager:

Én av de omtalte anførte via advokat at det var brudd på god presseskikk å identifisere på et så tidlig tidspunkt, i en sak som også gjaldt unge personer. Klager pekte også på at detaljer fra en tidligere dom ytterligere bidro til identifisering, og forhåndsdømming. Forholdet omtalt i den påklagede publiseringen var i en tidlig fase av etterforskningen. Klager anførte også at avisen skulle redigert bort stigmatiserende, rammende kommentarer under nettartikkelen. Klager pekte også på hensynet til familien.

Mediet:

Document begrunnet sin delvise identifisering med at det forelå et berettiget informasjonsbehov. Document anførte at de bevisst brukte fornavn for å indikere ikke-vestlig bakgrunn, og anførte at det etter deres syn var i tråd med pressens samfunnsoppdrag å opplyse om dette. Redaksjonen pekte på at ingen av de omtalte var mindreårige. Det var også relevant å vise til en tidligere dom, anførte Document. Avisen viste til statistikk om økt bruk av vold i det offentlige rom. Med hensyn til kommentarfeltet, anførte avisen at den ikke fant at kommentarene i kommentarfeltet brøt med norsk lov.

PFUs vurdering:

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at pressen må kunne omtale alvorlig kriminalitet som bruk av våpen på offentlig sted. Det er imidlertid avgjørende at det gjøres i tråd med Vær Varsom-plakaten (VVP).

PFU har i tidligere saker lagt vekt på at identifisering ikke skal være en tilleggsstraff. Kravet til varsomhet med bruk av navn og bilder på personer som anklages for straffbare forhold er begrunnet i at mediene ikke skal opptre som gapestokk i straffesaker.

Tidlig stadium av etterforskning

PFU minner om at VVP 4.7 presiserer at det skal vises særlig varsomhet ved omtale av saker som er i et tidlig stadium. Likeledes skal mediene utvise varsomhet i saker som gjelder unge lovovertredere. Bruk av fornavn og alder bidrar etter utvalgets syn til å identifisere de siktede for en videre krets, og finner at det i denne konkrete saken ikke var berettiget.

Lot rammende karakteristikker stå

Utvalget vil videre minne om at det er forskjell på presseetikk og juss, og at etikken ofte er strengere enn jussen.

Selv om ytringene i kommentarfeltet kan være innenfor norsk lov, er det ikke dermed gitt at det er presseetisk forsvarlig å la dem forbli publisert. Redaksjonene har etter VVP 4.17 et selvstendig ansvar for å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk, så snart som mulig.

Vær Varsom-plakatens punkt 4.3 pålegger mediene å unngå bruk av stigmatiserende begreper. I det påklagede kommentarfeltet finnes det etter utvalgets syn flere eksempler på slikt innhold. PFU finner derfor at avisen burde fjernet disse stigmatiserende og rammende karakteristikkene.

Document har brutt god presseskikk på punktene 4.7 og 4.17 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo 21.06.2023.

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Stein Bjøntegård,
Øyvind Kvalnes, Ingrid Rosendorf Joys, Nina Fjeldheim

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.