Document publiserte hele uttalelsen fra PFU, som imidlertid ønsker at vi bare publiserer konklusjonen. Her er den.

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en kommentarartikkel på Document.no som handlet om to voldtektssaker. Document navnga tre menn som er dømt for voldtektene.

Klager er en av mennene. Han mener det var galt å identifisere ham. Han skriver at dommen er anket, men at navnet hans nå er ødelagt. Slik klager ser det, fokuserer artikkelen på hat mot innvandrere. Artikkelen er stigmatiserende, ifølge klager. Klager mener også at Document forhåndsdømmer ham.

Document kan ikke se at god presseskikk er brutt. Avisen viser til at dommene er offentlig tilgjengelig og mener at redaksjonen dermed måtte kunne navngi de dømte. Avisen påpeker at voldtekt er en svært alvorlig handling. Document mener også at identifiseringen kan forsvares med at gruppevoldtekt «var nesten ikke-eksisterende inntil innvandringen fra Midt-Østen og Nord-Afrika tok fart».

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at mediene må kunne omtale alvorlige forbrytelser som voldtekt. Det er imidlertid avgjørende at omtalen gjøres i tråd med Vær Varsom-plakaten.

PFU merker seg at den omtalte saken gjelder en alvorlig voldtekt, og at klager ble identifisert som domfelt gjerningsperson. Plakatens punkt 4.7 sier at pressen skal være «varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige og straffbare forhold». Utvalget påpeker at presseetikken gjennomgående er strengere enn norsk lov. At opplysninger er offentlig tilgjengelig, betyr ikke nødvendigvis at det er presseetisk akseptabelt å publisere dem.

I dekningen av straffesaker må identifisering begrunnes i et berettiget informasjonsbehov, jf. VVP punkt 4.7. Dette gjelder selv om navn forekommer i offentlige rettsdokumenter. I det påklagede tilfellet mener PFU det var et slik informasjonsbehov. Utvalget mener at sakens alvorlighetsgrad og offentlighetens behov for å kjenne til dommen, berettiget å navngi mannen. Den identifiserte er også tidligere domfelt for vold. Ifølge VVP kan det være «berettiget å identifisere ved (…) gjentatte kriminelle handlinger».

PFU noterer seg at Document ikke opplyste at dommen ble anket. VVP punkt 4.5 ber mediene gjøre det klart at skyldspørsmålet først er avgjort ved rettskraftig dom. PFU har imidlertid ikke pleid å felle medier for en slik unnlatelse alene, og utvalget finner heller ikke grunnlag for å gjøre det i denne saken. Utvalget legger til grunn at Document følger opp når rettskraftig dom foreligger, i tråd med punkt 4.5.

I kommentarartikkelen opplyser Document at de domfelte mennene har innvandrerbakgrunn. PFU understreker at det ikke foreligger et presseetisk forbud mot å opplyse om bakgrunn og etnisitet i omtale av straffesaker. Slik informasjon kan være relevante opplysninger.

I dette tilfellet mener likevel utvalget at Documents omtale av gjerningsmennenes etniske tilhørighet var kritikkverdig. PFU viser til VVP punkt 4.3, om å vise «respekt for menneskers (…) etnisitet, nasjonalitet og livssyn». Slik PFU ser det, gjorde avisen et poeng av deres etnisitet på en måte som var stigmatiserende for mennesker med bakgrunn fra muslimske land. Blant annet skrev avisen at det er umulig ikke å legge merke til at de tre mennene har varianter av samme muslimske navn, og PFU leser dette som en udokumentert insinuasjon om at deres etniske tilhørighet kan forklare voldtektene.

Document har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.3 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 27. november 2018

Alf Bjarne Johnsen,

Liv Ekeberg, Erik Schjenken, Nina Fjeldheim,

Anne Weider Aasen, Øyvind Kvalnes, Stein Bjøntegård