Tavle

PFU-SAK NR. 165/18
KLAGER:                               NN
PUBLIKASJON: Document
PUBLISERINGSDATO: 27.06.2018
STOFFOMRÅDE: Justis
SJANGER: Nyhetsartikkel
SØKERSTIKKORD: Identifisering, saklighet og omtanke, forhåndsdom, stigmatiserende omtale
REGISTRERT: 11.07.2018
BEHANDLET I PFU: 27.11.2018
BEHANDLINGSTID: 156 dager
KLAGEGRUPPE: Privatperson
PFU-KONKLUSJON: Kritikk
HENVISNING VVPL.: 4.3 (4.7, 4.5)
OMTALE/ANONYM.: Anonymisert
MERKNADER:

SAMMENDRAG: 

Document publiserte onsdag 27. juni 2018 en kommentarartikkel med tittelen «Voldtekt i det nye Tønsberg».

Artikkelen handlet om to voldtektssaker i Tønsberg, der det var falt dom. Document beskrev den ene som en gruppevoldtekt begått av to personer, og at dommen var fengsel «av fem års varighet». 

Avisen fortalte hvem de to mennene er, med fullt navn og alder:

«De to er den 33 år gamle [ZZ], som er født i Irak og mottar arbeidsavklaringspenger fra NAV, og den 32 år gamle [NN], som er oppvokst i Norge, er tidligere straffedømt en rekke ganger for vold, grovt ran, vinningsforbrytelser og narkotika, og nå mottar uføretrygd fra NAV.

Sakens fakta skriver seg fra sommeren for to år siden, og til tross for at de er usedvanlig stygge, har de dømte ikke sittet mer enn tre dager i varetekt, for dermed å ha vært på frifot i de nesten to årene som er gått innen dommen falt.»

De seksuelle overgrepene som mennene er dømt for, ble detaljert beskrevet i artikkelen.

Document avsluttet artikkelen slik:

«I det nye Tønsberg er altså en fri livsutfoldelse ved brygga ikke helt risikofri for unge kvinner. Og det er umulig ikke å merke seg at de tre dømte heter Mohamad, Mohammad og Mohammed.»

KLAGEN: 

Klager er den en av de omtalte mennene (NN). Han mener Document har brutt følgende punkter i Vær Varsom-plakaten:

  • Punkt 4.1, om saklighet og omtanke
  • Punkt 4.3, om stigmatiserende omtale
    Punkt 4.5, om forhåndsdom
  • Punkt 4.7, om identifisering

Klager skriver:

«Denne siden er høyre ekstremister og har lagt ut denne artikkelen om meg med utgitt navn og informasjon om meg. Saken er anmeldt til politiet, og politiet oppfordret oss til å kontakte dere for å få fjerne artikkelen. Da de skriver i artikkelen visse saker som har ingenting med selve dommen å gjøre, denne saken er fortsatt aktiv og er anket. Ingen er dømt ferdig her , og jeg vil gjerne få denne artikkelen fjernet fra nettet da nå folk har begynt å spre artikkelen fra den siden. Denne siden fokuserer mer på hat mot innvandrere en saken.»


FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Document opplyser at det ikke har vært aktuelt å ta kontakt med klager for å komme til en minnelig ordning.

TILSVARSRUNDEN:

Document kan ikke se at god presseskikk er brutt. Avisen viser til det ikke var noen rettslige begrensninger fra offentliggjøring av dommens innhold, og skriver videre:

«Etter en redaksjonell vurdering ble det i denne aktuelle saken vurdert riktig å navngi gjerningsmannen. Han er domfelt for en gruoppvekkende forbrytelse – deltaker i gruppevoldtekt av en kvinne som ikke var i stand til å motsette seg handlingen og i tillegg filme og ta bilder av det. Den straff som tingretten idømte på 5 år og 6 måneder viser alvoret i forbrytelsen.»

Document opplyser at et viktig element i den redaksjonelle vurderingen, er at saken «dessverre ikke er enestående». Document skriver:

«Gruppevoldtekt som forbrytelse var nesten ikke-eksisterende inntil innvandringen fra Midt-Østen og Nord-Afrika tok fart. Det mener Document.no det norske folk har krav på å få vite. Det fremgår videre av tingrettens dom at klageren tidligere er straffedømt flere ganger for narkotikaforbrytelser, vinningsforbrytelser, vold og grovt ran.»

Klager fastholder klagen. Han skriver:

«De holder seg absolutt ikke saklig i artikkelen. Ja, det er en dom som har blitt satt,men saken er anket og er da ikke ferdig behandlet men fortsatt under behandling. Advokaten min har sagt at neste rettsak vil bli rundt Nov/des tiden. Hvis han da blir frikjent så har document.no allerede uttalt seg om en sak og ødelagt navnet mitt, mitt navn vil fortsatt være i medier. Jeg anser meg selv som ikke skyldig i denne saken.»

Klager opplyser at han er blitt uthengt i sosiale medier i etterkant av publiseringen: 

«I artikkelen dokument.no skriver så blander de min sak med en annen sak i samme artikkel og folk tror nå jeg er en pedofil, og folk oppfordrer til å gjøre gatevold mot meg på åpen gate.»

Klager opplyser også at familien hans har fått slengt kommentarer etter seg på gaten, og at familien nå må være forsiktig når de går ute.

Document avviser at de to omtalte voldtektssakene er blandet sammen på en måte som bryter med god presseskikk. 

De to sakene er klart adskilt i artikkelen, mener avisen.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en kommentarartikkel på Document.no som handlet om to voldtektssaker. Document navnga tre menn som er dømt for voldtektene.

Klager er en av mennene. Han mener det var galt å identifisere ham. Han skriver at dommen er anket, men at navnet hans nå er ødelagt. Slik klager ser det, fokuserer artikkelen på hat mot innvandrere. Artikkelen er stigmatiserende, ifølge klager. Klager mener også at Document forhåndsdømmer ham.

Document kan ikke se at god presseskikk er brutt. Avisen viser til at dommene er offentlig tilgjengelig og mener at redaksjonen dermed måtte kunne navngi de dømte. Avisen påpeker at voldtekt er en svært alvorlig handling. Document mener også at identifiseringen kan forsvares med at gruppevoldtekt «var nesten ikke-eksisterende inntil innvandringen fra Midt-Østen og Nord-Afrika tok fart».

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at mediene må kunne omtale alvorlige forbrytelser som voldtekt. Det er imidlertid avgjørende at omtalen gjøres i tråd med Vær Varsom-plakaten. 

PFU merker seg at den omtalte saken gjelder en alvorlig voldtekt, og at klager ble identifisert som domfelt gjerningsperson. Plakatens punkt 4.7 sier at pressen skal være «varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige og straffbare forhold». Utvalget påpeker at presseetikken gjennomgående er strengere enn norsk lov. At opplysninger er offentlig tilgjengelig, betyr ikke nødvendigvis at det er presseetisk akseptabelt å publisere dem. 

I dekningen av straffesaker må identifisering begrunnes i et berettiget informasjonsbehov, jf. VVP punkt 4.7. Dette gjelder selv om navn forekommer i offentlige rettsdokumenter. I det påklagede tilfellet mener PFU det var et slik informasjonsbehov. Utvalget mener at sakens alvorlighetsgrad og offentlighetens behov for å kjenne til dommen, berettiget å navngi mannen. Den identifiserte er også tidligere domfelt for vold. Ifølge VVP kan det være «berettiget å identifisere ved (…) gjentatte kriminelle handlinger».

PFU noterer seg at Document ikke opplyste at dommen ble anket. VVP punkt 4.5 ber mediene gjøre det klart at skyldspørsmålet først er avgjort ved rettskraftig dom. PFU har imidlertid ikke pleid å felle medier for en slik unnlatelse alene, og utvalget finner heller ikke grunnlag for å gjøre det i denne saken. Utvalget legger til grunn at Document følger opp når rettskraftig dom foreligger, i tråd med punkt 4.5.

I kommentarartikkelen opplyser Document at de domfelte mennene har innvandrerbakgrunn. PFU understreker at det ikke foreligger et presseetisk forbud mot å opplyse om bakgrunn og etnisitet i omtale av straffesaker. Slik informasjon kan være relevante opplysninger. 

I dette tilfellet mener likevel utvalget at Documents omtale av gjerningsmennenes etniske tilhørighet var kritikkverdig. PFU viser til VVP punkt 4.3, om å vise «respekt for menneskers (…) etnisitet, nasjonalitet og livssyn». Slik PFU ser det, gjorde avisen et poeng av deres etnisitet på en måte som var stigmatiserende for mennesker med bakgrunn fra muslimske land. Blant annet skrev avisen at det er umulig ikke å legge merke til at de tre mennene har varianter av samme muslimske navn, og PFU leser dette som en udokumentert insinuasjon om at deres etniske tilhørighet kan forklare voldtektene. 

Document har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.3 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 27. november 2018

Alf Bjarne Johnsen,

Liv Ekeberg, Erik Schjenken, Nina Fjeldheim,

Anne Weider Aasen, Øyvind Kvalnes, Stein Bjøntegård

 

 

 

pfu digitalt_presselapp_fellelse