Da Miljøvernforbundet klaget Halden kommunes kontrakt om anskaffelse av pipesensorer fra et lokalt selskap inn til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), la kommunen ut et meget spesielt røykteppe for å hindre innsyn i tråd med offentlighetsloven. Kommunen viste til Straffelovens § 211, også kalt «presteparagrafen».

Sist i november i år klaget Miljøvernforbundet Halden kommune inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Klagen gikk på pipesensorene som Document omtalte i denne saken:

Nå skal vedfyrere overvåkes med pipesensorer, Halden først ut

 

Klager anfører at innklagede har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse av pipesensorer ved å utelate enkelte CPV-koder og oppgi feilaktig verdiestimat i intensjonskunngjøringen. (KOFA)

Vi har lenket til selve klagen nederst i saken. Det mest interessante her er faktisk tåke-, nei, røykleggingen kommuneadvokat Anne-Beate Olaussen umiddelbart satte i gang for å unndra offentlighetens søkelys på saksgangen i kommunen. Offentlighetens innsyn er hjemlet i Offentlighetsloven, og kravene til unntak er ganske strenge. Selv om pipesensorer er en indirekte form for overvåking av kommunens innbyggere, i alle fall av de av dem som har piper, ville det jo være relativt søkt å påberope seg rikets interesser som grunn for å nekte innsyn.

Miljøvernforbundet ønsket innsyn i alle sakens dokumenter, men oppdaget til sin store forskrekkelse at et dokument var unntatt offentlighet, ikke med henvisning til Offentlighetsloven, men med henvisning til en relativt obskur paragraf i Straffeloven!

NMF registrerer at Halden kommune har journalført dokumentnummer 2022/1650-6 som unntatt offentlighet med hjemmel i straffeloven § 211. NMF viser til offentleglova § 31, 2. ledd, og ber med dette om at Halden kommune uten ugrunnet opphold opplyser om hvorfor kommunen mener at Straffeloven § 211 er en egnet bestemmelse for å unndra disse dokumentene fra offentlighet? Dersom Halden kommer til at det er benyttet en ugyldig unntaksbestemmelse, så bør kommunen enten benytte en lovlig unntaksbestemmelse, alternativt offentliggjøre dokumentet. Ulovlig hemmelighold i offentlig forvaltning er meget uheldig, og slikt ulovlig hemmelighold er også en trussel mot demokratiet.

Paragraf 211 omtales noe uærbødig i juristkretser for ‘presteparagrafen’. Lovteksten forklarer hvorfor:

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes prester i Den norske kirke, prester eller forstandere i registrerte trossamfunn, advokater, forsvarere i straffesaker, meklingsmenn i ekteskapssaker, og disses hjelpere, som uberettiget røper eller unnlater å hindre at andre får adgang eller kjennskap til hemmeligheter som er betrodd dem eller deres foresatte i anledning av stillingen eller oppdraget.

Document ble tipset om saken på torsdag og fredag sendte vi derfor innsynsbegjæring til kommunen. Dokumentet ble prompte frigjort og sendt oss, av kommuneadvokaten selv. Innholdet var i seg selv ikke så sensasjonelt:

Klagenemnda for offentlige anskaffelser ved saksbehandler Jannike Fredin

Det vises til samtale ny nylig, om klagesak av 30.11.2022. På bakgrunn av at Halden kommune i dag ba meg om å bistå i sakens anledning, vil jeg i løpet av dagen svare opp i et eget brev i forhold til om kontrakt er inngått, med hvem, for
hvilken tidsperiode og datoen for kontraktsinngåelsen, jf. brevet fra Klagenemndssekretariatet av 30.11.2022.
Kopi av eposten til klager, kommunedirektør Roar Vevelstad og leder av innkjøpsavdelingen Trond Sydskogen.

Med vennlig hilsen
Anne-Beate Olaussen
Kommuneadvokat
Halden kommune

Miljøvernforbundet ba kommuneadvokaten om en forklaring på denne mildt sagt, merkelige paragrafbruken, og fikk til svar at hun rutinemessig brukte denne for å vise til advokaters taushetsplikt.

Miljøvernforbundet tviler på at advokaten til Halden kommune har anledning til å konsekvent benytte straffeloven § 211 som unntakshjemmel for samtlige saker som hun behandler. Daglig leder Ruben Oddekalv sier følgende til Document:

«I offentlig forvaltning gjelder prinsippet om meroffentlighet, jamfør offentleglova § 11. Slik jeg ser det, så bryter advokaten til Halden kommune konsekvent offentleglovas bestemmelser dersom det er korrekt at hun unndrar omtrent samtlige dokumenter som hun kommer bort i med unntakshjemmel straffeloven § 211. Folk vil jo vegre seg for å be om innsyn i saker som er registrert unntatt offentlighet med bakgrunn i straffeloven. I dette tilfellet så har Halden kommune benyttet en unntaksbestemmelse, straffeloven § 211, som ikke er reell. Det er altså benyttet en uriktig unntaksbestemmelse.

I punkt nr 6.1.1. side 73 i Rettleiar til offentleglova står det at det er straffbart for offentlige virksomheter å utlevere kopier av dokumenter som er unndratt offentleglova med hjemmel i straffeloven. Da virker det underlig på meg at Halden kommune unndrar dokumenter fra offentlighet med hjemmel i straffeloven, men at kommunen likevel er villig til å utlevere disse dokumentene. Dette vitner om en meget utryddig praksis med journalføring utført av advokaten som er ansatt i Halden kommune. Her har kommuneadvokaten åpenbart benyttet en uriktig hjemmel for å unndra et dokument fra offentlighet, et dokument som egentlig burde vært offentlig.
Kommunen ønsker muligens ikke at befolkningen og journalister skal bli kjent med at anskaffelsen av pipesensorer muligens er ulovlig?»

Her tror vi Oddekalv og Miljøvernforbundet er ved sakens kjerne. De er nemlig ikke de eneste som har bedt om innsyn i denne saken:

Det har ikke manglet på spørsmål fra haldenserne etter at det ble kjent at kommunen skal installere pipesensorer i de tusen hjem i Halden. Trykket på spørsmål ble etter hvert så stort at kommunen måtte lage en egen «spørsmål og svar»-side.

Men selv om kommunen der la ut en del fakta i saken, er det fortsatt spørsmål som mangler svar.

Halden Arbeiderblad ba om innsyn i alle dokumenter i saken, og ble vist til kommunens nettside. Der ligger det ingen saksdokumenter fra kontakt mellom partene, møtereferater eller lignende.

Arve Sigmundstad, som var gruppeleder i Arbeiderpartiet fra 2015-2019, har også interessert seg for pipesensor-saken. Og han er mildt sagt frustrert over Halden kommune.

Siden 6. oktober har han forsøkt å få svar fra Halden kommune på det samme som Halden Arbeiderblad har etterlyst:

  • Kontakten og dialogen mellom Halden kommune og firmaet airMont.
  • Kontakten og dialogen mellom Halden kommune og brannsjefen vedrørende airMont og innføringen av en ordning med sensorer i pipene i Halden.
  • De juridiske vurderingene som er gjort i og av Halden kommune vedrørende innføringen av en slik ordning.
  • Forskriften, den politiske saken hvor forskriften ble vedtatt – og de juridiske vurderingene som ligger til grunn for at dette nå synes å være forskriftsfestet. (Halden Arbeiderblad)

Miljøvennlig

All denne røykleggingen må ikke hindre leserne i å se nærmere på Miljøvernforbundets klage. Den kan leses i sin helhet nedfor, men vi hitsetter den etter vår ringe mening ypperlige konklusjonen:

Etter NMF sin oppfatning så er vedfyring mer miljøvennlig en både fossile energikilder og vindkraft. Dersom offentlige virksomheter skal pålegge innbyggerne å montere pipesensorer for å måle CO2-avtrykket av vedfyring så kan dette lett resultere i misvisende resultater.

NMF ber om at KOFA fatter et miljøvennlig vedtak, der det besluttes at Halden kommune har begått en ulovlig direkte anskaffelse av pipesensorer.

Documents medarbeider er godt vant med vedfyring og røyklegging, og vil derfor følge opp saken nærmere så snart røyken letter en smule.

Innklaging av Halden kommune for ulovlig direkte anskaffelse av pipesensorer (Norges Miljøvernforbund)

Pipesensor-saken: Dette svarer ikke kommunen på (Halden Arbeiderblad – betalingsmur)

Les også:

Bergen kommune vil også overvåke pipene digitalt

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.