Skatteutvalget vil innføre skatt på fordel ved å bo i egen bolig og gjeninnføre arveavgiften. Utvalget sier det vil utvide skattegrunnlaget og bruke markedsverdi som grunnlag. Det vil gi radikalt høyere skatt. Samtidig foreslår utvalget kosmetiske endringer som fjerning av dokumentavgiften.

Det må innføres skatt på fordelene ved bruk av egen bolig, mener skatteutvalget. Det vil også redusere mulighetene for å omgå gevinstbeskatning ved egen bolig.

Fordelen ved bruk av egen bolig og fritidsbolig har vært skattefri i Norge siden 2004. Samtidig gis det fullt fradrag for private gjeldsrenter, poengterer skatteutvalget, som kom med sin utredning mandag.

– Utvalget anbefaler at det innføres skatt på fordel ved bruk av egen bolig, som fases inn over noe tid, slik at det gis tid til tilpasning. I tillegg foreslår utvalget et system for gevinstbeskatning av egen bolig med mindre omgåelsesmuligheter enn dagens regler, heter det i meldingen om utredningen.

Utvalget foreslår også at skattefritaket for fritidsboliger oppheves. Utvalget mener at en slik omlegging skaper rom for å fjerne eller redusere dokumentavgiften. (NTB)

Redusert formuesskatt, men …

Utvalgets flertall mener at formuesskatten bør reduseres og forbedres ved å utvide formuesgrunnlaget, fjerne verdsettelsesrabatter og verdsette ulike formuesobjekter til markedsverdi, opplyser Finansdepartementet.

Det regjeringsoppnevnte Skatteutvalget la mandag fram sin utredning av fremtidens skattesystem.

Flertallet foreslår lettelser i formuesskatten både ved betydelig økt bunnfradrag og reduserte satser. Til sammen reduseres provenyet fra formuesskatten med 8,4 milliarder kroner. (NTB)

Mer grunnrenteskatt

Grunnrenteskatten på laksenæringen er bare åpningsskuddet. Det må komme mye mer grunnrente, mener utvalget og ramser opp:

Grunnrenteskatter bør brukes mer enn i dag, for eksempel på havbruk, vindkraft og fiskeri, anbefaler Skatteutvalget.

Grunnrente fra stedbundne ressurser kan skattlegges med høye skattesatser uten at det påvirker hvilke investeringer som er lønnsomme, påpeker Skatteutvalget som mandag la fram sin utredning.

– Grunnrenteskatter har derfor gode egenskaper. Utvalget anbefaler blant annet grunnrenteskatter på havbruk, vindkraft og fiskeri, heter det.

De viser til Kraftskatteutvalgets utredning fra 2019 og anbefaler at forslagene herfra følges opp. (NTB)

Gulrot: Redusert skatt på lønn – 1 prosent

Skatteutvalget foreslår å gi lettelser i skatten på lønns-, trygde- og næringsinntekter på om lag 40 milliarder kroner.

Det kom fram på en pressekonferanse mandag.

Utvalget foreslår å redusere skattesatsen med én prosentenhet for alle inntektsnivåer, og innføre et nytt fradrag i arbeidsinntekt. Dette gir lettelser på 40 milliarder kroner, som særlig kommer lavtlønte til gode.

– Med våre forslag blir det skattemessig mer lønnsomt å arbeide. Det vil også stimulere investeringer i privat næringsliv. På denne måten vil skattesystemet bidra til økt verdiskaping i hele økonomien, sier utvalgets leder, Ragnar Torvik.

Utvalget foreslår at arbeidsfradraget i lønns- og næringsinntekt trappes opp med inntekt opptil et maksimalt fradrag på 55.000 kroner, som reduserer skatten på arbeids­inntekter med inntil om lag 12.000 kroner. Fradraget trappes ned med 5 prosent av arbeidsinntekt over 300.000 kroner. (NTB)

Fakta om skattelovutvalgets forslag (NTB):

 • Redusere skatt på arbeid med om lag 40 milliarder kroner, herunder redusert trygdeavgift på arbeids- og næringsinntekt med 1 prosentpoeng.
 • Innføre 25 prosent moms på alle varer og tjenester. Dette skal jevnes ut med høyere barnetrygd og økt bostøtte.
 • Økt skatt på bolig og eiendom, samt skatt på gevinst ved salg av fritidsbolig. Derimot foreslår utvalget å fjerne dokumentavgiften.
 • Redusere skatten på formue, men innføre en skatt på arv.
 • Innføre grunnrenteskatt på havbruk og landbasert vindkraft, samt forbedre grunnrenteskatten på vannkraft. Utrede grunnrenteskatt på fiskeri.
 • CO2-avgift i ikke-kvotepliktig sektor på minimum 2.000 kroner i 2030.
 • Tax-free-ordningen bør fjernes.
 • Stramme inn på oljeskattepakken som ble innført under pandemien.
 • Skatten på middels og høye pensjoner bør økes.
 • Utvalget foreslår mindre tilpasninger i eierskatten, deriblant bør reglene for skattlegging ved utflytting og mulighetene for privat konsum i selskap strammes inn.
 • Ingen store endringer i selskapsskatten.

Høringsfristen er 15. april.

Skattelovutvalgets medlemmer er:

Ragnar Torvik (leder): Professor i samfunnsøkonomi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Elin Sarai (medlem): Førsteamanuensis II ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Claire Winifred Armstrong (medlem): Professor, med Ressursøkonomi og forvaltning, bioøkonomisk modellering, økosystemtjenester og verdier som spesiale, Universitetet i Tromsø

Benn Folkvord (medlem): Professor II ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Bettina Banoun (medlem): Advokat, med doktorgrad i skatterett

Frederik Zimmer (medlem): Professor emeritus ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Karen Helene Ulltveit-Moe (medlem): Samfunnsøkonom, medlem av Hovedstyret i Norges Bank

Linda Nøstbakken (medlem): Økonom, p.t. Forskningssjef ved Statistisk sentralbyrå (SSB)

Peter Birch Sørensen (medlem): Professor i økonomi, Universitetet i København

Ola Kvaløy (medlem): Dekan og professor i samfunnsøkonomi på Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger

Jarle Møen (medlem): Professor og nestleder av skattesenteret ved Norges handelshøyskole

Les også:

Utvalg: 25 prosent moms på mat, kultur og kollektivtrafikk

 

Kjøp julegavene fra Document!


Kjøp e-boken av Kent Andersen her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.