Å få oversikt over hvor mange rein som befinner seg på viddene i Finnmark, er ingen enkel oppgave.

Tallene som kommer frem gjennom reintelling brukes til kontroll av opplysninger om antall rein gitt i melding om reindrift. I utgangspunktet legges tallene i reindriftsmeldingene til grunn for behandlingen av tilskuddssøknader. 

Tilskudd over reindriftsavtalen er betinget av at man holder seg innenfor fastsatt øvre reintall, eller i det minste ikke bidrar til å øke reintallet ut over fastsatt nivå.

Kontroll av reintallet er også viktig i forbindelse med behandling av søknader om rovvilterstatning. Dersom reintallet er over det fastsatte, kan det medføre avkorting av rovvilterstatninger.

Det ble i vinter gjort forsøk på å få i stand offentlig telling i reinbeitedistrikt 13 Lágesduottar, men så mange av reineierne ville ikke delta, at det ble gjennomført tvangstelling.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark skriver ifølge NRK, at det var vanskelig å finne folk med reindriftsfaglig kompetanse: 

– Svært mange vegret seg for jobben på grunn av at dette var en tvangstelling med høyt konfliktnivå. Vi måtte betale ekstra honorar for arbeid med rein og kompensasjon for bruk av egen scooter.

Deltagere i tellingen skal ha blitt hetset i krasse ordelag på sosiale medier: 

– Hvorfor jobber du for staten som motarbeider reindriften? 

At noen ønsket å sabotere tellingen kan ha sammenheng med erstatningsutbetalninger for angivelig rovdyrtap grunnet jerv, gaupe, bjørn, ulv, kongeørn etc. 

Det er også blitt reist tvil om de høye tapstallene virkelig skyldes rovdyr. Ifølge forskningsmagasinet Apollon er Finnmarksvidda allerede en ørken:

– Nedbeitingen av Finnmarksvidda har ført til en økologisk katastrofe. De hardest rammede områdene er allerede ørken. Bare nedlegging av reindriften i femti til hundre år kan redde landets største villmark.

Tvangstellingen kom frem til  at det er 15 071 rein i reinbeitedistrikt 13. Det kostet 18.257.291 kroner, det gir en utgift på 1211,42 kroner pr. talte rein. Å telle tusen rein koster med andre ord godt over en million kroner.

Tabell Erstatning for rein, totale tall, kilde: Rovbase.
 

 Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.