Hillary Clinton og FBI betalte den britiske eks-agenten Christopher Steele for å lage en mappe på Trump. Hovedkilden var en russer, Igor Danchenko. FBI intervjuet ham i januar 2017 og fikk vite at Steele-mappen var basert på rykter og sladder.

Men det forhindret ikke FBI fra å ansette Danchenko som en såkalt human source, en menneskelig kilde, og ansettelsen varte i tre år, helt frem til oktober 2020.

Danchenko må møte for retten neste uke for å ha løyet for FBI.

FBI oppdaget under en kontraetterretningsundersøkelse at Danchenko hadde forbindelser til russisk etterretning. Likevel opprettholdt de forbindelsen.

Dette er byrået som hevdet at russerne drev påvirkning av det amerikanske valget og mente Trump sto i ledtog med Putin.

«In March 2017, the FBI signed the defendant up as a paid confidential human source of the FBI,» Durham’s unsealed court filing disclosed for the first time. «The FBI terminated its source relationship with the defendant in October 2020. As alleged in further detail below, the defendant lied to FBI agents during several of these interviews.»

«I mars 2017 registrerte FBI den tiltalte som en betalt konfidensiell menneskelig kilde til FBI,» avslørte Durhams uforseglede rettsdokument for første gang. «FBI avsluttet sitt kildeforhold til tiltalte i oktober 2020. Som påstått mer detaljert nedenfor, løy tiltalte til FBI-agenter under flere av disse intervjuene.»

FBI viste samme oppførsel overfor Steele: De oppdaget at han snakket med pressen og sa opp forholdet. Men etter en stund ble det gjenopptatt på uformelt basis via visejustisminister Bruce Ohr.

Samme med Danchenko. FBI fikk i januar 2017 etablert at han fortalte skrøner i Steele-rapporten, men det forhindret ikke at de ansatte ham som kilde i mars.

The revelation means that the FBI first fired former MI6 agent Christopher Steele, the author of the Hillary Clinton-funded dossier, as a human source in November 2016 for having unauthorized contacts with the news media. And it then turned around a few months later and hired Steele’s primary informer to work with the bureau even after determining some of Danchenko’s statements in the Steele dossier were uncorroborated or exaggerated.

Avsløringen betyr at FBI først sparket den tidligere MI6-agenten Christopher Steele, forfatteren av den Hillary Clinton-finansierte saken, som en menneskelig kilde i november 2016 for å ha hatt uautoriserte kontakter med nyhetsmediene. Og den snudde så noen måneder senere og leide inn Steeles primære informant til å jobbe med byrået selv etter å ha fastslått at noen av Danchenkos uttalelser i Steele-saken var ubekreftede eller overdrevne.

Men det mest alvorlige er Danchenkos kontakter med russisk etterretning og forsøket på å kjøpe klassifisert informasjon.

Even more stunning, Durham confirmed that the FBI had concerns about Danchenko’s ties to Russian intelligence a decade earlier, opening up a counterintelligence probe on him after learning he was trying to buy classified information from the Obama administration.

“As has been publicly reported, the defendant was the subject of an FBI counterintelligence investigation from 2009 to 2011. In late 2008, while the defendant was employed by a prominent think tank in Washington, D.C., the defendant engaged two fellow employees about whether one of the employees might be willing or able in the future to provide classified information in exchange for money,” Durham revealed.

“According to one employee («Employee-1»), the defendant believed that he (Employee-1) might be in a position to enter the incoming Obama administration and have access to classified information. During this exchange, the defendant informed Employee-1 that he had access to people who would be willing to pay money in exchange for classified information. Employee-1 passed this information to a U.S. government contact, and the information was subsequently passed to the FBI,” the filing added.

“Based on this information, the FBI initiated a «preliminary investigation» into the defendant. The FBI converted its investigation into a «full investigation» after learning that the defendant (1) had been identified as an associate of two FBI counterintelligence subjects and (2) had previous contact with the Russian Embassy and known Russian intelligence officers,” the filing disclosed.

Enda mer forbløffende bekreftet Durham at FBI hadde bekymringer om Danchenkos bånd til russisk etterretning et tiår tidligere, og åpnet en kontraetterretningsundersøkelse på ham etter å ha fått vite at han prøvde å kjøpe klassifisert informasjon fra Obama-administrasjonen.

«Som det er blitt rapportert offentlig, var tiltalte gjenstand for en FBI-kontraetterretningsetterforskning fra 2009 til 2011. På slutten av 2008, mens tiltalte var ansatt i en fremtredende tenketank i Washington, D.C., engasjerte tiltalte to medarbeidere om hvorvidt en av de ansatte kan være villige eller i stand til i fremtiden å gi gradert informasjon i bytte mot penger,» avslørte Durham.

«Ifølge en ansatt («Ansatt-1»), trodde tiltalte at han (ansatt-1) kunne være i en posisjon til å gå inn i den påkommende Obama-administrasjonen og ha tilgang til gradert informasjon. Under denne utvekslingen informerte tiltalte Ansatt-1 om at han hadde tilgang til personer som ville være villige til å betale penger i bytte mot gradert informasjon. Ansatt-1 ga denne informasjonen til en amerikansk myndighetskontakt, og informasjonen ble deretter sendt til FBI,» ble det lagt til i arkivet.

«Basert på denne informasjonen satte FBI i gang en «foreløpig etterforskning» av tiltalte. FBI konverterte etterforskningen sin til en «full etterforskning» etter å ha fått vite at tiltalte (1) hadde blitt identifisert som en medarbeider av to FBI kontraetterretningspersoner og (2) hadde tidligere kontakt med den russiske ambassaden og kjente russiske etterretningsoffiserer,» avslørt.

Den såkalte Steele-mappen ble offentliggjort av BuzzFeed 10. januar 2017. Det var historien om at Trump hadde vært til senges med to prostituert på Ritz Carlton i Moskva, som fikk oppmerksomhet. Nå har Durham fått tak i daværende leder for hotellet, en tysker, og ber ham vitne.

Durham plans to show the jury evidence that Danchenko made “uncharged false statements to the FBI regarding his purported receipt of information reflecting Donald’s Trump’s alleged salacious sexual activity at the Ritz-Carlton Hotel in Moscow,” the filing said.

Prosecutors will provide evidence that Danchenko never received such information and plans to introduce testimony that members of the Moscow hotel staff never made any such claim about Trump’s behavior as the Steele dossier claimed.

“The Government has interviewed and expects to call at trial the then-general manager of the Ritz-Carlton Moscow, Bemd Kuhlen, a German citizen who does not speak Russian (and whom the Steele Reports describe as «Source E,» a senior (western) member of staff at the hotel.»),” Durham wrote.

“Mr. Kuhlen does not recall ever meeting or speaking with the defendant in June 2016, or at any time. Mr. Kuhlen also has denied (1) having knowledge of the Ritz-Carlton allegations at any time prior to their being reported in the media, (2) discussing such allegations with, or hearing them from, the defendant,” the motion reveals.

Durham planlegger å vise juryen bevis på at Danchenko avga «uladede falske uttalelser til FBI angående hans påståtte mottak av informasjon som gjenspeiler Donalds Trumps påståtte slemme seksuelle aktivitet på Ritz-Carlton Hotel i Moskva», heter det i dokumentasjonen.

Påtalemyndigheten vil fremlegge bevis for at Danchenko aldri mottok slik informasjon og planlegger å innføre vitnesbyrd om at medlemmer av hotellpersonalet i Moskva aldri kom med noen slik påstand om Trumps oppførsel som Steele-saken hevdet.

«Regjeringen har intervjuet og forventer å stille til rettssak den daværende daglige lederen av Ritz-Carlton Moskva, Bemd Kuhlen, en tysk statsborger som ikke snakker russisk (og som Steele-rapportene beskriver som «Kilde E», en senior ( western) ansatt på hotellet.»)», skrev Durham.

«MR. Kuhlen kan ikke huske noen gang å ha møtt eller snakket med tiltalte i juni 2016, eller på noe tidspunkt. Mr. Kuhlen har også benektet (1) å ha kjennskap til Ritz-Carlton-anklagene til enhver tid før de ble rapportert i media, (2) å ha diskutert slike påstander med, eller hørt dem fra, tiltalte,» avslører forslaget.

 

Spørsmålet som reiser seg er om det ikke er FBI som burde sittet på tiltalebenken.

 

https://justthenews.com/accountability/russia-and-ukraine-scandals/new-durham-bombshell-fbi-paid-russian-accused-lying

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.