Det hvite hus grep inn og opphevet Trumps rett til å avgradere og beholde dokumenter fra sin presidenttid, såkalt executive privilege. Det åpnet for at FBI kunne anklage Trump for å være i besittelse av statshemmeligheter, noe som er straffbart.

Hvis Trump mistet retten forgjengerne hadde til å avgradere offentlige dokumenter var han per definisjon en forbryter. Det gjaldt bare å finne det mest graverende eksemplet. Derfor begynte lekkasjene om at han hadde atomhemmeligheter, at han kastet papirer i do osv.

Hvis Trumps executive privilege var opphevet ville han være en lovbryter som satt på materialet fra sin presidenttid.

New York Times kan fortelle at FBI fant 300 graderte dokumenter på Mar-a-Lago, men utelater at Biden fratok Trump retten til å avgradere dokumenter. Trump fremstår som en tyv.

Det er justthenews.com som avslører korrespondansen mellom Det hvite hus, Riksarkivet og justisdepartementet. Ut fra korrespondansen i april og mai må Trumps advokater ha forstått hva hans motstandere la opp til: Raidet 8. august kommer som kulminasjonen på en prosess der FBI, Riksarkivet og justisdepartementet brukte Trumps besittelse av dokumenter som et pressmiddel. De fikk utlevert 15 esker med dokumenter på nyåret, men var på besøk for å besiktige det Trump hadde igjen. De kunne fått dem frivillig, men valgte ransaking og raid. Det kan ha vært fordi de da hadde frihet til å gjennomlete hele komplekset etter andre inkriminerende bevis. 30 FBI-agenter holdt på i ni timer.

Den kjente jusprofessoren Alan Dershowitz sier Biden-regimet setter et faretruende nytt eksempel ved å oppheve forgjengerens rett til eksekutiv-privilegium. Han sier det er et spørsmål kun høyesterett kan avgjøre.

Long before it professed no prior knowledge of the raid on Donald Trump’s estate, the Biden White House worked directly with the Justice Department and National Archives to instigate the criminal probe into alleged mishandling of documents, allowing the FBI to review evidence retrieved from Mar-a-Lago this spring and eliminating the 45th president’s claims to executive privilege, according to contemporaneous government documents reviewed by Just the News.

The memos show then-White House Deputy Counsel Jonathan Su was engaged in conversations with the FBI, DOJ and National Archives as early as April, shortly after 15 boxes of classified and other materials were voluntarily returned to the federal historical agency from Trump’s Florida home.

Lenge før det påsto ikke å ha noen forkunnskaper om raidet på Donald Trumps eiendom, jobbet Biden White House direkte med justisdepartementet og National Archives for å sette i gang den kriminelle etterforskningen av påstått feilhåndtering av dokumenter, slik at FBI kunne gjennomgå bevis hentet fra Mar-a -Lago denne våren og eliminere den 45. presidentens krav om utøvende privilegium, ifølge samtidige regjeringsdokumenter gjennomgått av Just the News.

Memoene viser daværende nestleder i Det hvite hus Jonathan Su var engasjert i samtaler med FBI, DOJ og National Archives så tidlig som i april, kort tid etter at 15 esker med klassifisert og annet materiale frivillig ble returnert til det føderale historiske byrået fra Trumps hjem i Florida.

Alan Dershowitz, the famed Harvard law professor emeritus and lifelong Democrat, reviewed some of the correspondence at Just the News’ request. He said the Biden White House’s eagerness to waive Trump’s claims of privilege could have future implications for generations of presidents to come.

“I was very surprised,” Dershowitz said after reading the text of Wall’s letter. “The current president should not be able to waive the executive privilege of a predecessor, without the consent of the former president. Otherwise, [privilege] means nothing. What president will ever discuss anything in private if he knows the man who beat him can and will disclose it.”

While some courts have upheld the notion of a successor president waiving privilege for a predecessor, Dershowitz said the matter remains to be decided definitively by the U.S. Supreme Court.

“The best thinking is that an incumbent president cannot waive the right of the previous president,” he said in a phone interview with Just the News. “It would make a mockery of the whole notion of privilege.”

Alan Dershowitz, den berømte Harvard jusprofessoren emeritus og livslang demokrat, gjennomgikk noe av korrespondansen på forespørsel fra Just the News. Han sa at Biden White Houses iver etter å frafalle Trumps påstander om privilegier kan ha fremtidige implikasjoner for kommende generasjoner av presidenter.

“Jeg ble veldig overrasket,” sa Dershowitz etter å ha lest teksten til Walls brev. “Den nåværende presidenten bør ikke være i stand til å gi fra seg det utøvende privilegiet til en forgjenger, uten samtykke fra den tidligere presidenten. Ellers betyr [privilegiet] ingenting. Hvilken president vil noensinne diskutere noe privat hvis han vet at mannen som slo ham kan og vil avsløre det.”

Mens noen domstoler har opprettholdt forestillingen om en etterfølgerpresident som gir avkall på privilegium for en forgjenger, sa Dershowitz at saken gjenstår å bli endelig avgjort av USAs høyesterett.

“Den beste tanken er at en sittende president ikke kan frasi seg retten til den forrige presidenten,” sa han i et telefonintervju med Just the News. “Det ville gjøre en hån av hele begrepet privilegium.”

https://justthenews.com/politics-policy/all-things-trump/biden-white-house-facilitated-dojs-criminal-probe-against-trump

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.