Trump under pressekonferanse 20. november i Det hvite hus. Foto: Susan Walsh/AP/Scanpix

Tre Reuters-journalister dro til Texas for å ta tempen på Republikanske velgere. De skriver sjokkert tilbake at velgerne står skulder ved skulder med Trump og tror på det han sier. Reuters-journalistene kaller alt prat om valgfusk for konspirasjonsteorier. De er mildt sagt ikke på bølgelengde med velgerne de møter.

I stedet for et portrett av velgerne er det et portrett av medier som ikke er i stand til å tenke utenfor boksen. Artikkelen er et selvportrett, og mangelen på selverkjennelse er nesten ikke til å tro. Mediene har holdt på i fire år med Trump. De er fremdeles sjokkert over det de finner, og de mangler begrep til å forstå det. Hvorfor er de da i journalistikken?

Mediene er blitt drivere i den politiske krigen.

Konklusjonen er nedslående for Reuters:

In Reuters interviews with 50 Trump voters, all said they believed the election was rigged or in some way illegitimate. Of those, 20 said they would consider accepting Biden as their president, but only in light of proof that the election was conducted fairly. Most repeated debunked conspiracy theories espoused by Trump, Republican officials and conservative media claiming that millions of votes were dishonestly switched to Biden in key states by biased poll workers and hacked voting machines.

I Reuters-intervjuer med 50 Trump-velgere sa alle at de mente valget var manipulert eller på en eller annen måte illegitimt. Av disse sa 20 at de ville vurdere å akseptere Biden som sin president, men bare i lys av bevis for at valget ble gjennomført på en fair måte. De fleste gjentok avkreftede konspirasjonsteorier som Trump, republikanske tjenestemenn og konservative medier har fremsatt, om at millioner av stemmer på uærlig vis ble skiftet over til Biden i nøkkelstater av partiske avstemningsmedarbeidere og hackede stemmemaskiner.

Arrogansen har gått journalistene i blodet. De kaller påstandene om valgfusk for «avkreftede konspirasjonsteorier». De har ikke engang villet undersøke publiserte, edsvorne vitneforklaringer fra folk som deltok i valgprosessen, og de later som om stemmemaskinene til Dominion Voting Systems og Smartmatic ikke eksisterer.

NTB har konsekvent kjørt en desinformasjonslinje. En vanlig nyhetsmelding avsluttes med:

Det er ikke påvist noen tilfeller av systematisk valgfusk ved årets valg i USA. Tvert imot sier valgfunksjonærer fra begge partier at valget gikk riktig for seg.

Dermed skyver journalistene folk fra seg som har sett, hørt og lest om drøssevis av eksempler på valgfusk. Journalistene glemmer enkle kontrollspørsmål: Hvis historiene om valgfusk er tull, hvorfor kan ikke Demokratene si ja til alle ønsker om innsyn og kontroll? I stedet har de truet og sjikanert folk som har stått frem. Denne sjikanen og hatmeldingene tier de samme journalistene om.

Mediene er problemet

Reuters konstaterer at folk henter sin informasjon fra nye medier som Newsmax og One America News Network. Da blir de problemet. Det er de som setter griller i hodet på folk. Hvilket leder til tanken om at sensur er en god ting.

Many voters interviewed by Reuters said they formed their opinions by watching emergent right-wing media outlets such as Newsmax and One American News Network that have amplified Trump’s fraud claims. Some have boycotted Fox News out of anger that the network called Biden the election winner and that some of its news anchors – in contrast to its opinion show stars – have been skeptical of Trump’s fraud allegations.

Mange velgere som ble intervjuet av Reuters sa at de dannet seg sine meninger ved å se på fremadstormende høyreorienterte medier som Newsmax og One American News Network, som har forsterket Trumps svindelpåstander. Noen har boikottet Fox News i sinne over at kanalen utropte Biden som valgvinner, og at noen av nyhetsankerne – i motsetning til talkshowstjernene (Tucker, Hannity, Laura) – har vært skeptiske til Trumps svindelanklager.

Det er disse medienes skyld at Trump-velgerne tror på eventyr om valgfusk. Når man ser hvilket scenario de tre Reuters-journalistene maler opp, rettferdiggjør det nesten hva det skal være av mottiltak.

The widespread rejection of the election result among Republicans reflects a new and dangerous dynamic in American politics: the normalization of false and increasingly extreme conspiracy theories among tens of millions of mainstream voters, according to government scholars, analysts and some lawmakers on both sides of the political divide. The trend has deeply troubling long-term implications for American political and civic institutions, said Paul Light, a veteran political scientist at New York University (NYU).

“This is dystopian,” Light said. “America could fracture.”

Den utbredte avvisningen av valgresultatet blant republikanerne gjenspeiler en ny og farlig dynamikk i amerikansk politikk: normalisering av falske og stadig mer ekstreme konspirasjonsteorier blant titalls millioner vanlige velgere, ifølge regjeringsforskere, analytikere og noen lovgivere på begge sider av det politiske skillet. Trenden gir dypt bekymringsverdige langsiktige implikasjoner for både politiske og sivile institusjoner i USA, sa Paul Light, en statsviter-veteran ved New York University (NYU).

«Dette er dystopisk», sa Light. «Amerika kan sprekke opp.»

Dystopien finnes inne i hodet til journalistene. Det er deres rapportering som øker polariseringen. Det har økt de siste fem årene. Mediene har gått over fra å rapportere til å bli aktivister som arbeider hånd i hanske med Demokratene.

Løgn er blitt en vane

Løgn er blitt en vane for anti-Trump-journalistene. Reuters siterer David Gergen uten å nevne at han er fast kommentator på CNN.

David Gergen – an adviser to four previous U.S. presidents, two Democrats and two Republicans – said Trump is trying to “kneecap” the Biden administration before it takes power, noting this is the first time a sitting American president has tried to overthrow an election result.

David Gergen – rådgiver for fire tidligere amerikanske presidenter: to demokrater og to republikanere – sa at Trump prøver å «kne-skade» Biden-administrasjonen før den tar makten, og bemerker at dette er første gang en sittende amerikansk president prøver å omgjøre et valgresultat.

Kneecapping er å ødelegge noens evne til å gå. Dét er nettopp hva Obama gjorde mot Trump, både mens han selv ennå satt i Det hvite hus og etterpå. Obama er den første president som ikke har forlatt Washington, men har fortsatt som politisk operatør; motstander av presidenten. Det er Obama som har forsøkt å omgjøre et valgresultat.

Ideer for fremtiden

Reuters-jornalistene er redd Republikanerne kan ha lært at det lønner seg å så tvil om et valgresultat. De vil ha strengere valgregler i 2024. Men tyder det på at de vil spille på mistenksomhet?

It may not be the last time. Many Republicans see attacks on election integrity as a winning issue for future campaigns – including the next presidential race, according to one Republican operative close to the Trump campaign. The party, the person said, is setting up a push for “far more stringent oversight on voting procedures in 2024,” when the party’s nominee will likely be Trump or his anointed successor.

Det er kanskje ikke siste gang. Mange republikanere ser angrep på valgintegritet som en vinner-strategi ved fremtidige kampanjer, inkludert neste presidentkampanje, ifølge en republikansk operatør nær Trump-kampanjen. Partiet, sa han, bygger opp et press for «langt strengere tilsyn med stemmeprosedyrene i 2024», når partiets nominerte sannsynligvis vil være Trump eller hans utpekte etterfølger.

 

Uforståelig

Journalistene er ærlige nok til å skildre vanlige mennesker i Sundown, Texas, som ikke stemte på Trump i 2016, men som gjorde det nå.

Brett Fryar is a middle-class Republican. A 50-year-old chiropractor in this west Texas town, he owns a small business. He has two undergraduate degrees and a master’s degree, in organic chemistry. He attends Southcrest Baptist Church in nearby Lubbock.

Brett Fryar er en middelklasse-republikaner, en 50 år gammel kiropraktor som eier en liten bedrift i denne vestlige Texas-byen. Han har to lavere grader og en mastergrad i organisk kjemi. Han går i Southcrest Baptist Church i nærliggende Lubbock.

Dette er en samfunnsstøtte. For Reuters er det derfor uforståelig at han stemmer Trump.

Fryar didn’t much like Donald Trump at first, during the U.S. president’s 2016 campaign. He voted for Texas Senator Ted Cruz in the Republican primaries.

Now, Fryar says he would go to war for Trump. He has joined the newly formed South Plains Patriots, a group of a few hundred members that includes a “reactionary” force of about three dozen – including Fryar and his son, Caleb – who conduct firearms training.

Nothing will convince Fryar and many others here in Sundown – including the town’s mayor, another Patriots member – that Democrat Joe Biden won the Nov. 3 presidential election fairly. They believe Trump’s stream of election-fraud allegations and say they’re preparing for the possibility of a “civil war” with the American political left.

“If President Trump comes out and says: ‘Guys, I have irrefutable proof of fraud, the courts won’t listen, and I’m now calling on Americans to take up arms,’ we would go,” said Fryar, wearing a button-down shirt, pressed slacks and a paisley tie during a recent interview at his office.

Fryar likte ikke Donald Trump til å begynne med, under den amerikanske presidentens 2016-kampanje. Han stemte på Texas-senator Ted Cruz i de republikanske primærvalgene.

Nå sier Fryar at han vil gå i krigen for Trump. Han har sluttet seg til de nyopprettede South Plains Patriots, en gruppe på noen få hundre medlemmer som inkluderer en «reaktiv» styrke på rundt tre dusin, inkludert Fryar og sønnen hans, Caleb, som forestår våpenopplæring.

Ingenting vil overbevise Fryar og mange andre her i Sundown – inkludert byens ordfører, et annet Patriots-medlem – om at demokraten Joe Biden vant presidentvalget 3. november rettferdig. De tror på Trumps strøm av påstander om valgsvindel og sier at de forbereder seg på muligheten for en «borgerkrig» med den amerikanske politiske venstresiden.

Hvis president Trump kommer ut og sier: «Gutter, jeg har ugjendrivelige bevis på svindel, domstolene vil ikke lytte, og jeg ber nå amerikanere om å ta til våpen, så ville vi dra», sa Fryar, iført en knappeskjorte, pressede bukser og et paisley-slips under et nylig intervju på kontoret hans.

Forstår ikke kilden

Reuters-journalistene forstår ikke den amerikanske patriotismen. Den reddet Europa to ganger fra katastrofen og en tredje gang fra en kald krig. Nå fører mediene krig mot patriotene.

Men Trump har gitt dem håp.

The unshakable trust in Trump in this town of about 1,400 residents reflects a national phenomenon among many Republicans, despite the absence of evidence in a barrage of post-election lawsuits by the president and his allies. About half of Republicans polled by Reuters/Ipsos said Trump “rightfully won” the election but had it stolen from him in systemic fraud favoring Biden, according to a survey conducted between Nov. 13 and 17. Just 29% of Republicans said Biden rightfully won. Other polls since the election have reported that an even higher proportion – up to 80% – of Republicans trust Trump’s baseless fraud narrative.

Den urokkelige tilliten til Trump i denne byen med rundt 1400 innbyggere gjenspeiler et nasjonalt fenomen blant mange republikanere, til tross for fravær av bevis i en sperreild av søksmål etter valget fra presidenten og hans allierte. Omtrent halvparten av republikanerne som ble spurt av Reuters/Ipsos i en undersøkelse utført mellom 13. og 17. november sa at Trump «med rette vant» valget, men at han ble frastjålet det ved systematisk bedrageri som favoriserte Biden. Bare 29 % av republikanerne sa at Biden vant på en fair måte. Andre meningsmålinger siden valget har rapportert at en enda høyere andel, opptil 80 %, av republikanerne stoler på Trumps grunnløse svindelpåstander.

«Grunnløse påstander»: Det er ikke så lite arrogant av journalister å mene at de vet bedre enn lokalbefolkningen.

Folk vet hva de vet, men Reuters-journalistene er ikke interessert i noen samtale. Igjen og igjen får de høre at det er umulig at Biden kan ha vunnet. Men de tar det ikke inn over seg.

In Sundown, Texas, Mayor Jonathan Strickland said there’s “no way in hell” Biden won fairly. The only way he’ll believe it, he said, is if Trump himself says so.

“Trump is the only one we’ve been able to trust for the last four years,” said Strickland, an oilfield production engineer. “As far as the civil war goes, I don’t think it’s off the table.”

If it comes to a fight, Caleb Fryar is ready. But the 26-year-old son of Brett Fryar, the chiropractor, said he hoped Trump’s fraud allegations would instead spark a massive mobilization of Republican voters in future elections.

I Sundown, Texas, sa borgermester Jonathan Strickland at det er «ikke en sjanse i helvete» for at Biden vant rettferdig. Det eneste som kan få ham til å tro dét, sa han, er at Trump selv sier det.

«Trump er den eneste vi har kunnet stole på de siste fire årene», sa Strickland, en oljeproduksjons-tekniker. «Hva borgerkrigen angår, tror jeg ikke den er blitt uaktuell.»

Hvis det kommer til kamp, er Caleb Fryar klar. Men den 26 år gamle sønnen til kiropraktor Brett Fryar sa at han håpet Trumps svindelanklager i stedet ville utløse en massiv mobilisering av republikanske velgere i fremtidige valg.

Men hva hvis Trump bløffer dere? spør journalistene. Texaneren gir et glimrende svar: «Da er han den største bløffmakeren i amerikansk historie.» Underforstått: Ingen er god til å bløffe. «Han er den største patrioten som noengang har levd», sier Caleb Fryar. Større kompliment får ingen.

Asked whether Trump might be duping his followers, he said it’s hard to fathom.

“If I’m being manipulated by Trump … then he is the greatest con man that ever lived in America,” Caleb Fryar said. “I think he’s the greatest patriot that ever lived.”

 

Why Republican voters say there’s ‘no way in hell’ Trump lost
By Brad Brooks, Nathan Layne, Tim Reid

 

Norge forandrer seg raskt i takt med innvandringen. Kjøp Halvor Foslis bok her!

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.