Nytt

Ikke-bosatte, som kanskje utgjør 0,5 prosent av befolkningen, utgjorde hele 13 prosent av samtlige siktede menn i Norge årene 2015-17. Overrepresentasjonen er astronomisk. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Gruppen «ikke-bosatte» begår 60 prosent av alle grove tyverier fra person i Norge. De er ekstremt overrepresentert også når det gjelder andre grove tyverier, butikktyverier, smugling og brudd på innreiseforbud.

Ikke-bosatte omfatter blant annet tilreiste tiggere fra Øst-Europa og asylsøkere som venter på vedtak, eller har fått avslag.

Jon Helgheim er sjokkert over hvor kriminelle de ikke-bosatte er:

– Utslagene er så kraftige at jeg først ikke trodde at tallene kunne stemme. Jeg trodde det var en feil, sier Frps innvandringspolitiske talsmann.

Document kunne torsdag publisere tall fra SSB som viser at innvandrere er mer kriminelle enn nordmenn i 123 av 128 typer lovbrudd. Tallene er historiske i den forstand at det aldri før har vært publisert så detaljert statsistikk på dette feltet i Norge. Tallmaterialet er utarbeidet av SSB på oppdrag fra Fremskrittspartiet.

Statistikken viser at innvandrere fra ikke-vestlige land, inkludert ikke-bosatte, er overrepresentert i 123 av 128 kriminalitetskategorier. 7,1 prosent av Norges befolkning var i 2017 innvandrere fra et ikke-vestlig land.

Tallene Document publiserer i dag viser at én gruppe stikker seg spesielt ut: de «ikke-bosatte».

Denne gruppen inkluderer alle asylsøkere som venter på vedtak, eller har fått avslag, EØS-borgere på kortere opphold og andre på 90-dagers visum, eller personer fra land som ikke trenger visum til Norge.

Denne gruppen går i en viss forstand under radaren hos SSB og hos andre norske myndigheter. De vises ikke i SSBs innvandrerstatistikk eller befolkningsstatistikk.

Likevel står de for hele 13 prosent av alle siktede menn i den undersøkte perioden, 2015-17.

Det ligger i sakens natur at det er umulig å tallfeste hvor stor gruppen ikke-bosatte er, men dersom man tar godt i og anslår at de er 25.000, utgjør de en halv prosent av befolkningen. Det er trolig for høyt, men gir en ide om hvor ekstremt overrepresentert denne gruppen er i norske rettssaler.

Statistisk sentralbyrå anslo for et par år siden at det oppholder seg rundt 18.000 mennesker i Norge som ikke har papirer på lovlig opphold. I tillegg kommer altså EØS-borgerne og andre grupper som er her på kortere opphold.

Saken viser hvor viktig det er med åpenhet rundt innvandring og kriminalitet, sier Jon Helgheim:

– At en så liten gruppe står for så mye kriminalitet har aldri tidligere vært kjent i Norge. Dette ville aldri blitt fanget opp hvis ikke vi hadde bestilt disse tallene fra SSB. Og uten fakta er det umulig å komme med målrettede tiltak, understreker Helgheim.

Lovbrudd hvor gruppen «ikke-bosatte» stod for melllom 20 og 99 prosent av alle lovbruddene. Tall fra SSB.

De utgjorde nesten én av fem av alle siktede menn i aldergruppen 25-39 år. Gruppen «ikke bosatte» er ekstremt overrepresentert i flere kategorier lovbrudd. De utgjør over halvparten av de siktede i Norge i syv typer lovbrudd, blant annet smugling (54 prosent), grovt tyveri fra person (60 prosent), brudd på innreiseforbud (90 prosent).

Generelt begår gruppen svært hyppig brudd på utlendingslovgivning, innreiseforbud og smugling, men også mange typer tyverier: Grovt tyveri fra person (60 prosent), grovt tyveri fra butikk eller annet salgssted (34 prosent), annet eller uspesifisert grovt tyveri (32 prosent), grovt tyveri (28 prosent), tyveri fra butikk eller annet salgssted (26 prosent), grovt tyveri fra annen næring eller offentlig virksomhet (25 prosent), og flere andre tyveri-kategorier.

Fremskrittspartiet mener man må vurdere utvidet grensekontroll og tiggeforbud:

– Politiet må prioritere å håndheve EØS-regelverket som hindrer folk som ikke kan forsørge seg selv å være her.

– Vi har nå på høring et forslag om økt strafferamme for ulovlig opphold. Dette er et målrettet tiltak for å sørge for at personer som begår kriminalitet i Norge når de er her ulovlig og når vi ikke kan tvangsreturnere dem, skal sitte i fengsel. Dette viser at regjeringen med FrP i spissen tar dette på alvor, mener Helgheim.

Han vil også gjøre det lettere å utvise kriminelle.

– Vi må også se på muligheten for å senke terskelen for å utvise utlendinger. Politikernes viktigste jobb er å beskytte innbyggerne mot kriminalitet og trusler. Det må komme foran EUs ønske om fri flyt, og også foran de kriminelles rettigheter.

 

«Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!

Les også