Statistisk sentralbyrås (SSB) omfattende oversikt over kriminalitet blant innvandrere viser at ikke-vestlige grupper er betydelig overrepresentert på kriminalstatistikken. Overrepresentasjonen gjelder særlig vinnings-, volds- og narkotikaforbrytelser.

Det er spesielt innvandrere fra afrikanske land, Kosovo, Irak og Iran som kommer dårlig ut både som siktede, straffedømte og fengslede. SSBs rapport viser blant annet at hver femte innvandrer fra Irak og Somalia er tatt for lovbrudd.

Også andregenerasjons innvandrere – norskfødte med to innvandrerforeldre – er overrepresentert på kriminalstatistikken, og SSB-forskerne slår fast at det i liten grad kan forklares med alder, kjønn, bosted og sysselsetting.

23,6 prosent av Norges rundt 19 000 irakiske innvandrere ble i perioden siktet for minst ett lovbrudd. For innvandrere fra Somalia – rundt 17 000 personer – var tallet 21,8 prosent, mens 19,4 prosent av iranske innvandrere og 18,1 prosent fra Marokko framsto som lovbrytere.

Tallet er 6,1 prosent for befolkningen forøvrig.

Somaliske innvandrere har 3,78 ganger høyere andel som gjerningspersoner i forhold til befolkningsstørrelsen, og dermed 2,61 ganger høyere enn den øvrige befolkningen selv når man korrigerer for alder og kjønn.

Men for eksempel er marokkanske innvandrere mest overrrepresentert i vinningskriminalitet, mens somaliske innvandrere kommer dårligst ut både på voldsstatistikken og i narkotikasaker.

– Det er altså betydelig variasjon innvandregruppen imellom. Det er også en viktig del av bildet at noen land er underrepresentert, sier Skardhamar til Dagbladet.

Rapporten, som er utarbeidet på oppdrag for Justis- og Politidepartementet og Utlendingsdirektoratet, ble offentliggjort fredag ettermiddag.

I Danmark har statistikk i mange år vist at innvandrere og etterkommere fra Midtøsten og afrikanske land er betydelig overrepresentert hva gjelder kriminalitet. Overrepresentasjonen gjelder primært voldskriminalitet, til tross for at det de siste årene er registrert en liten nedgang i befolkningen som helhet:

Men selv om udviklingen går fremad, står efterkommere og indvandrere stadig for en bekymrende overrepræsentation i kriminalstatistikkerne. Det er typisk unge efterkommere med mellemøstlig baggrund, der er mere kriminelle end etniske danskere – og de dominerer især inden for voldskriminalitet, viser tallene.

Dagbladet: Hver femte innvandrer fra Irak og Somalia tatt for lovbrudd