Som vi har sett av de ferske tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB), er den generelle overrepresentasjonen av innvandrere blant siktede forbrytere ca. femti prosent for 1. generasjon og ca. hundre og femti prosent for 2. generasjon.

Dette er ikke bare et gjennomsnitt for innvandrerbefolkningen uten hensyn til bakgrunn, som varierer mellom underrepresentasjon for noen grupper (Vest-Europa, det fjerne Østen etc.) og overrepresentasjon for andre (Afrika, Asia etc.). Det er også et gjennomsnitt over alle typer lovbrudd. Det betyr at alt er slått sammen: Hva enten det handler om mord eller sykkeltyveri, teller alt som ett lovbrudd.

Men i sin rapport har SSB også sett nærmere på gjerningspersonenes hyppighet blant innvandrerbefolkning og «øvrig befolkning» etter disse lovbruddsgruppene:

  • Eiendomstyveri: 5,2 pr. 1000 hos «øvrig befolkning» vs. 10,0 pr. 1000 hos innvandrerbefolkning
  • Annet vinningslovbrudd: 4,2 vs. 8,4
  • Eiendomsskade: 1,7 vs. 1,5
  • Vold og mishandling: 6,3 vs. 11,2
  • Seksuallovbrudd: 0,8 vs. 1,0
  • Rusmiddellovbrudd: 14,4 vs. 16,2
  • Ordens- og integritetskrenkelse: 11,3 vs. 14,7
  • Trafikkovertredelse 20,3 vs. 29,1
  • Annet lovbrudd 1,5 vs. 0,8

Med unntak av skadeverk og «andre» lovbrudd er altså innvandrerbefolkningen overrepresentert i samtlige kategorier. Overrepresentasjonen er størst for vold og tyveri/vinningsforbrytelser.

SSB har også analysert noen av disse lovbruddsgruppene etter landbakgrunn. Her glimrer en nærmere undersøkelse av seksuallovbruddene med sitt fravær. Slike lovbrudd er jo så sjeldne, som det heter i rapporten, skjønt de forekommer mye hyppigere enn for noen tiår siden. Kanskje det helst er noen verdensregioner som skal skånes?

Men for voldslovbrudd er analysen gjort, og oversikten over antall gjerningspersoner pr. 1000 innbyggere etter landbakgrunn ser slik ut (rapportens tabell 3.5, side 32):

Nord-Amerika: 2.2
Vest-Europa: 3.8
Norden: 4.6
Norge: 6.3
Øst-Europa: 10.1
Latin-Amerika: 12.7
Asia: 14.1
Afrika: 23.4

Voldskriminaliteten er altså ca. 271 % mer utbredt, dvs. nesten fire ganger høyere blant afrikanere enn blant nordmenn – og mer enn ti ganger høyere enn blant nordamerikanere. Forekomsten av voldskriminelle blant asiater er noe over dobbelt så stor som hos nordmenn.

Her ville det naturligvis også ha vært av interesse å se på hvert enkelt land, og ikke bare hver region. Når tallene for Asia er så mye penere enn for Afrika, henger det trolig sammen med at de fredeligere kulturene i det fjerne Østen i noen grad veier opp for de mindre fredelige i det nære Østen.

Om man ser nærmere på de tilsvarende tallene for eiendomstyveri, viser bildet kvalitative likhetstrekk:

SSB og flere medier har i dag valgt å fremheve at den individuelle tilbøyeligheten til kriminalitet blant innvandrere har gått noe ned siden årtusenskiftet. Det er ikke så godt å si om det skyldes kreativ bokføring eller andre omstendigheter som får den målte kriminaliteten til å synke i forhold til den rent faktisk begåtte.

Men selv om det skulle være sant at kriminalitetshyppigheten er gått litt ned pr. innvandrer, er det mager trøst så lenge veksten i den delen av innvandrerbefolkningen som har høyest andel kriminelle, har økt så voldsomt i samme tidsrom. Antallet innvandrere til Norge fra Asia og Afrika og deres barn har tredoblet seg på disse seksten årene.

Det makroskopiske resultatet blir dermed en kraftig økning i den importerte kriminaliteten. Det vil globalister gjøre alt de kan for å ta oppmerksomheten bort fra. Ikke la dem dø i synden.

 

Kjøp Sir Roger Scrutons bok fra Document Forlag her!