Oslo kom­mune offent­lig­gjorde for en tid siden sta­ti­stikk for 2011 over antall levende­fødte i hoved­sta­den, for­delt etter bydel og mors land­bak­grunn. Denne viser at litt over 38 pro­sent av alle de nyfødte i Oslo hadde mødre med uten­landsk land­bak­grunn, samt at ande­len er svært for­skjel­lig fra bydel til bydel.

Hos Oslo kom­munes Utvik­lings- og Kom­pe­tanse­etat ope­re­rer man med tre kate­go­rier av land i demo­gra­fisk sta­ti­stikk: Norge, EU og andre euro­pe­iske land, samt res­ten av ver­den – hvil­ket i prak­sis er nær ens­be­ty­dende med Asia og Afrika, gitt at antall men­nesker i hoved­sta­den med bak­grunn fra Ame­rika eller Ocea­nia er svært lavt.

I hele kom­mu­nen hadde ca. 62 pro­sent av de litt over ti tusen barna født i 2011 en mor med norsk land­bak­grunn, ca. 10 pro­sent euro­pe­isk og ca. 28 pro­sent afrikansk/asiatisk. Høy­est andel fra res­ten av ver­den – 70 pro­sent – fin­ner man i bydel Stov­ner i Gro­rud­da­len. Også i Søndre Nord­strand, Alna og Gro­rud var ande­len nyfødte med mødre fra Afrika/Asia/etc. over 50 pro­sent.

ANNONSE

Sam­let sett avteg­ner det seg et bilde av en by med en befolk­ning som er etnisk delt alle­rede fra fød­se­len av, slik situa­sjo­nen er i de fleste større urbane sen­tra i USA (se f.eks. de demo­gra­fiske kar­tene her). Ande­len norske mødre er vist med blå farge, euro­pe­iske mødre med rød, og mødre fra res­ten av ver­den med grønn:

Dette bil­det har vært nokså sta­bilt de siste årene, noe enhver kan over­be­vise seg om ved å beskue til­sva­rende figu­rer over tal­lene for 2007, 2008, 2009 og 2010. Det betyr at tenden­sen til sepa­ra­sjon innad i byen har holdt seg over flere år, hvil­ket inne­bæ­rer en full­sten­dig irre­ver­si­bel utvik­ling i den ret­ning i takt med inn­vand­rin­gen. Å snakke om inte­gre­ring i bydel Stov­ner er som å tro på jule­nis­sen.

En smule over­ras­kende er det like­vel at ande­len nyfødte med mødre med uten­landsk land­bak­grunn ikke øker ras­kere enn den gjør. Fra 2008 til 2011 er ande­len fra Europa økt fra 6,9 pro­sent til 10 pro­sent, og fra 27,3 pro­sent til 28,4 pro­sent for Afrika/Asia/etc. på samme tid. Tatt i betrakt­ning den enda høy­ere ande­len skole­ele­ver med mino­ri­tets­bak­grunn i Oslo (mer enn 40 pro­sent), skulle man tro at øknin­gen gikk ras­kere. Det tar tross alt noen år å nå skole­al­der, og inn­vand­rin­gen ved­va­rer jo.

Tro­lig er for­kla­rin­gen at Oslo kom­mune kun leg­ger 1. gene­ra­sjons inn­vand­rere til grunn for sin sta­ti­stikk. Der­med for­blir ande­len for­holds­vis kon­stant, sam­ti­dig som de sta­dig større delene av 2. gene­ra­sjon som når alders­in­ter­val­let hvor man nor­malt føder, ikke synes på sta­ti­stik­ken.

Litt pus­sig er det også at antall mødre med norsk bak­grunn gjør et fem­ten pro­sents byks fra 5.614 i 2007 til 6.483 i 2008, for siden å ligge noen­lunde sta­bilt på sist­nevnte nivå. Sam­ti­dig syn­ker Euro­pas andel fra 11,2 til 6,9 pro­sent, og res­ten av ver­dens fra 29,3 til 27,3 pro­sent. Kan­skje defi­ni­sjo­nen av “norsk” ble end­ret i dette tids­rom­met.

Etter­hvert som tids­punk­tet da inn­vand­rer­be­folk­nin­gen kom­mer i fler­tall i Oslo nær­mer seg, kan man altså kon­sta­tere at mer enn tre fem­te­de­ler av de nyfødte barna like­vel reg­nes for å ha mødre med norsk land­bak­grunn. Det betyr altså at det sta­tis­tiske begre­pet “norsk” fjer­ner seg sta­dig mer fra det som har vært ordets sub­stan­si­elle inn­hold.

Slike avvik mel­lom offi­si­ell og opp­levd vir­ke­lig­het er med tiden blitt så van­lige at man kan­skje ikke ten­ker så mye over det. Man ven­ner seg til alt, ikke minst fei­in­gen under tep­pet og det sosiale hyk­leri.

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • wiwaro

  Denne måten å tenke sta­tis­tis­tiske kate­go­rier på, sam­sva­rer fullt med utbredt tenk­ning i det poli­tiske mil­jøet. Man ten­ker at nord­mann er den som har stats­bor­ger­skap, og er født her i lan­det, fer­dig med det. Men hvor lang tid tar det før en inn­vand­rer har opp­fat­tet hva som lig­ger i norsk men­ta­li­tet, og når får inn­vand­rer­grup­per som omgås mest seg imel­lom noe som likne en norsk men­ta­li­tet, om noen­sinne? En pakis­tansk mann i diplo­mat­bil jeg var utsatt for i vin­ter, snak­ket bra norsk, men for­sto lite av omsten­dig­he­tene, da han fra bilen skjelte meg ut for å være en dritt, fordi jeg gikk midt i gata. En nord­mann ville ikke gjort det, når brøyte­kan­tene var så høye„ og alle benyt­tet en brøytet gate hel­ler enn et umå­ket for­tau. Vet vi nord­menn egent­lig selv hva som er norsk men­ta­li­tet, eller har vi blitt så ame­ri­ka­ni­sert at vi ikke len­ger greier å avgrense det? Richard Mil­let er sterkt inne på dette siste både for fransk­menn og skan­di­na­ver. Det som tross alt er bra med måten vi nå kom­mer til å bli mer og mer utford­ret på, også med vans­ke­li­gere øko­no­miske tider (bare vent!), er den uav­ven­de­lige bevisst­gjø­rin­gen om våre egent­lige ver­dier, og hva vi kom­mer til å tape, om vi ikke greier å slå ring rundt det vik­tigste. Norge er en liten øy i et uro­lig og uen­de­lig hav, og vil bli raskt over­svømt av dette osea­net rundt oss, om vi ikke har vett til å styrke flyte­kraf­ten! 

 • Ptap


  Å snakke om inte­gre­ring i bydel Stov­ner er som å tro på jule­nis­sen.” 

  Da er man i utakt med Regje­rin­gens egen defi­ni­sjon. Stor­tings­mel­ding nr. 17 (2000–2001):
  “I omgre­pet ligg det at det må vere ei gjen­si­dig til­pas­sing mel­lom grup­pene i sam­fun­net”

  Ghet­toi­se­ring av Stov­ner, Søndre Nord­strand er helt i tråd med inte­gre­rings­po­li­tik­ken. Vi (majo­ri­te­ten) til­pas­ser oss mino­ri­te­ten (“grup­per”) ved å oppgi land og for­sørge dem. 

 • Stei­n­ad­ler

  At inn­vand­rings­po­li­tik­ken sky­ves under teppet,understøttes av den inter­na­sjo­nale kapi­ta­lis­mens inter­esse av å avskaffe nasjo­nene, mener Mil­let. – “Men dette er det ingen som sier. I Frank­rike får jeg ikke lov å si det jeg sier til deg nå. Euro­pe­eren av idag er et ame­ri­kansk under­men­neske. Jeg har aldri  vært i Norge, men da jeg var i Sve­rige, ble jeg sjok­kert over hvor ame­ri­ka­ni­sert alle var. Det samme er til­felle i Frank­rike. Inn­vand­rerne har ikke len­ger lyst til å være franske, de drøm­mer om å være ame­ri­kanske. Om vi fort­satt hadde hatt en fun­ge­rende lit­te­ra­tur, kunne den vært et nasjo­nalt bånd.” Klasse­kam­pen lør­dag 1. sep­tem­ber 2012, For­fat­terne har spilt fal­litt, mener Richard Mil­let. Det tror han gjør at Brei­vik-typer vokser frem.

   Selv er jeg slett ikke så sik­ker på at man vil få noen videre frem­vekst av “Brei­vik-typer”.  Man kan like gjerne se Brei­vik som et slags “sort svane­sang”. Jeg tror sna­rere man vil få se frem­vekst av et langt stram­mere over­våk­nings­re­gime  – nett­opp for å bekjempe ethvert til­løp til mot­stand oven­for demon­te­rin­gen av de euro­pe­iske nasjo­nene både kul­tu­relt og øko­no­misk. Nett­opp pga dette Mil­let påpe­ker – at fler­tal­let i bunn og grunn har gjen­nom­gått en form for “ame­ri­ka­ni­se­ring” der nasjo­nale kul­tu­rer i stor grad er opp­gitt til for­del for kom­mer­sia­li­sert under­hold­ning vil mot­stan­den neppe hel­ler bli stor oven­for “kapi­ta­lis­mens inter­esse a å avskaffe nasjo­nene”. Fore­gå­ende 50 år  tyder ihvert­fall ikke på det. Slik sett kan man kan­skje ha grunn til å tro at folk flest vil venne seg til også det som kom­mer slik det slik de lenge har vent seg til en grad­vis utvis­king av de euro­pe­iske kul­tu­rene.

 • The­rion

  Som nevnt tid­li­gere – det er tre typer løgn – grov løgn, kva­li­fi­sert løgn – og sta­ti­stikk.

  Man nev­ner ofte en per­son som visst­nok var født i en stall – men han ble ikke en hest av den grunn.…. 

 • Juli­us_Em­bret­sen

  Notis: Stov­ner har et kritt­hvit område som heter Høy­brå­ten. Den delen av Stov­ner som fak­tisk heter Stov­ner er nes­ten helt uten van­lige mid­del­klas­sen­ord­menn. 

 • Brei­dab­likk

  Litt til siden: for­uro­li­gende utvik­ling i Ita­lia. Nå et spe­si­elt num­mer for (etniske) ita­lie­nere å ringe hvis behov for mili­tant (!) hjelp/støtte i for­bin­delse med immi­gran­ter. Ser vi en utvik­ling til det værre, til greske til­stan­der (Chrysi Avgi)?

  Atti­vato un tele­fono cel­lu­lare per den­un­ciare
  “discri­mi­nazioni, vio­lenze, ingi­us­ti­zie subite dal popolo ita­li­ano” e
  per otte­nere “un sos­tegno mili­tante”. Il tutto in un silen­zio ass­ordante”

  http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/09/04/ravenna-forza-nuova-choc-attiva-numero-nero-contro-immigrati/342173/

   

 • Hoppe Tauet

  Er denne sta­ti­stik­ken kor­rekt, dvs. er barn av andre- og tredjegenerasjonssomaliere/pakistanere frem­de­les reg­net som “med uten­landsk lands­bak­grunn”?

 • han­s­lund

  Etter at SSB  end­ret defi­ni­sjo­nen av “norsk” har vi jo helt mis­tet over­sik­ten over det reelle antall ikke-vest­lige inn­vand­rere – de som bekjen­ner seg til det jeg kal­ler en annen sivi­li­sa­jon enn vår vest­lige.  De som beslut­tet å endre defi­ni­sjo­nen har gjort seg sky­lig i et stort feil­grep.

  Dette er for meg blitt sær­lig tyde­lig etter offent­lig­gjø­rin­gen av den store tyske under­sø­kel­sen vi leste her på document.no nylig, som viste en kraf­tig økende til­trek­ning mot islam, og nedv urde­ring av det tyske blant ung­dom­mer med tyr­kisk bak­grunn, født i Tysk­land.

  I en kom­men­tar på TV i dag i for­bin­delse med Sigrid-saken, glapp det ut av Oslos ord­fø­rer, den all­tid poli­tisk kor­rekte Fabian Stang at de (for­bry­terne som gjør Oslo utrygg) “ikke skal få overta byen vår”. La oss håpe han har makt til å iverk­sette til­tak som v il trygge byens befolk­ning bedre enn det myn­dig­he­tene kla­rer i dag.

  Men det han defi­ni­tivt ikke len­ger har makt til er å demme opp for Oslos befolk­nings­end­ring. Og det han videre defi­ni­tivt hel­ler ikke våger å uttale seg om er kon­se­kven­sene av ghet­to­fi­se­rin­gen som vi har sett komme. men som Fabian Stang og like­sin­nede har avfeiet som “høyre­eks­trem”  argu­men­ta­sjon.

  For det sier seg selv at med den kolos­sale øknin­gen av ikke-vest­lig inn­vand­ring – som har sin opp­rin­nelse i en annen sivi­li­sa­sjon – vil kra­vet om poli­tisk inn­fly­telse, og inn­fly­telse på alle vik­tige områ­der i det norske sam­fun­net  øke pro­por­sjo­nalt. Fremst kan­skje i skole, men også i kul­tur­liv, aka­de­mia og i media.

  Og kon­se­kven­sene? Ja, det kan bli at der ikke len­ger blir plass for sånne som Fabian Stang som ord­fø­rer i frem­ti­dens Oslo. Ali eller Muham­med, men ikke Fatima, tar hans plass. På Mari­en­lyst vil sterke grup­per for­lange end­rin­ge­rer. Insti­tu­sjo­nens opp­drag vil kre­ves end­ret, og mer ret­tet inn mot det “nye norske vi”. Dette har lenge vært Arbei­der­par­ti­ets ( for ikke å snakke om SVs, KrFs og Venstres) linje. Nå spørs det om Høyre og Fabian Stang over­hode har noen mening i dette spørs­må­let. Jeg tvi­ler. 

  • Arbeids­rud

    Fabian vil nok etter­hvert bli byt­tet ut ja, og i det hele tatt vil “Det Nye Vi” ha sine sterke menin­ger om hvor­dan hele sam­fun­net skal inn­ret­tes, også hvor­dan VI skal leve.  (For vi må jo ta hen­syn til at.…)  Når vil vi se det samme som i Dan­mark, at inn­vand­rer­gjen­ger begyn­ner å angripe barer og ser­ve­rings­ste­der hvor det sjenkes alko­hol?

  • hel­ga123

    Å joda, Fatima kan godt tenkes å ta hans plass! Med hijab, vel og merke. Geni­alt, ikke sant? Kvin­nene er så vel­lyk­kede i islam, så, de blir både lege, inge­niør og ord­fø­rer.  Men de kan godt være arran­gert gift, for det. 

   Nå får vi Prableen Kaur muli­gens inn på Stor­tin­get neste år, og hun insis­te­rer å gå med det kul­tu­relle sikh-hode­plag­get sitt. Hun baner nok vei for en kvinne med hijab på Stor­tin­gets taler­stol snart, skal vi se. 

   Islamist­uni­for­men på Stor­tin­gets taler­stol. Jeg grå­ter.

 • Naa­ti­den

  Bare man tip­per fra Syd på Gref­sen­kol­len og til Øst på samme “kolle” noen hundre meter, tip­per demo­gra­fien helt over. Kjelsås (ok) Gref­sen (ok) Årvol (“lost”), len­ger øst ingen grunn til å nevne engang. Nor­strand, en liten oase i gal­ska­pen. Søndre Nor­strand, ikke la deg lure av nav­net…