Illustrasjonsbilde.

Først for ordens skyld: Vi har i Eirik Jensen-saken ikke vært til stede i rettssalen verken ved hovedforhandling i Oslo tingrett eller ankebehandlingen i Borgarting lagmannsrett. Vi har ingen forutsetninger for å ha oppfatninger om skyldspørsmålet – ganske enkelt fordi vi ikke har fulgt bevisførselen og derfor ikke kan vurdere bevisene.

Vi har derimot klare synspunkter på lagmannsrettens underkjennelse av juryens kjennelse. Den er intet mindre enn en krenkelse av det norske folkestyret. Embetsdommere hever seg over de folkevalgtes votum og føyer seg inn i en rekke andre forhold som dokumenterer at demokratiet er i retur som styringsform i Norge.

Folkestyret vokste gradvis frem. Det kongelige eneveldet måtte vike plass for folkets frigjøring. Lovgivningen sikret menneskerettigheter og til slutt ble det innført alminnelig stemmerett – for alle.

Mens dommerne i straffesaker tidligere utgikk fra samfunnseliter med juridisk embetseksamen, ble det i 1887 innført en juryordning. Tiltalte i alvorlige straffesaker skulle dømmes av likemenn – og kvinner. Skyldspørsmålet ble avgjort av borgere som var valgt av kommunestyrene i lagmannsrettens geografiske ansvarsområde. Ved fellende kjennelser ble dommen utmålt i fellesskap av jury og embetsdommere.

Tilsvarende var – og er det – i første rettsinstans. Når tingretten feller dom i straffesaker, skjer det av en embetsdommer og to meddommere. De to siste velges blant dem som kommunestyrene i rettskretsen har oppnevnt. Folkets oppfatninger er en rettskilde og derfor har folkets representanter hatt en sikker plass i rettspleien.

Rettens hovedoppgave er å vurdere bevisene. Denne spaltist har selv vært meddommer i tingretten og vil protestere iherdig på at embetsdommere er bedre skikket til å vurdere bevis enn legfolk. Vårt inntrykk er derimot at fagdommere er mer lydhøre for påtalemyndighetene enn demokratisk oppnevnte meddommere. Det er ikke så rart. Både embetsdommere og påtalejurister tilhører det samme lauget.

Ett eksempel: En mann var tiltalt for å ha slått en annen mann i fjeset ved en offentlig tilstelning. Begge var kjent som gamle uvenner. I domskonferansen etter at retten var hevet, sa dommeren at her var det bare å ta aktors påstand til følge. Denne spaltist hadde en annen bevisvurdering. Det var ingen vitner til slagsmålet. Det var heller ikke tekniske bevis i saken. Vi hadde bare fornærmedes påstand å holde oss til. Jeg fremholdt at tiltalte måtte frikjennes – ganske enkelt i mangel på bevis. Den andre meddommeren var enig. Mannen ble frifunnet – til fagdommerens rasende reaksjon.

Offentlig styre og stell er i et demokrati avhengig av folkets tillit. Juryordningen har vært med på å gi domstolene folkelig legitimitet. Den valgte embetsdommerne i Borgarting å sette til side. Den folkevalgte lagretten frifant Eirik Jensen for ett av tiltalepunktene. 10 lagrettemedlemmer hadde sittet i fem måneder og hørt partenes fremstillinger og bevisførsel. Deres vurderinger og votum ble opphevet av tre embetsdommere. En selvbevisst embetsstand hever seg over folkevettet.

Stortinget har bestemt at juryen skal vekk. Nå blir det mer spillerom for elitene. Tilsvarende skjer på en rekke samfunnsområder. Maktspredning viker for uopplyst enevelde. Elitene gnager på folkets suverenitet. Makta skal rå, ikke folket.

Mandagen ble en trist dag for folk som ønsker å verne om folkestyret.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.