Som vanlig heter det simpelthen «menn» når norske medier omtaler innvandret vold. NTB, 16. januar: «To menn dømt for voldtekt av 14-åring i Bergen. En 19-åring og en 21-åring er dømt for en grov voldtekt begått i fellesskap mot en 14 år gammel jente i Fyllingsdalen i Bergen i august 2016.»

14-åringen ble voldtatt av disse to mennene etter tur til hun blødde fra underlivet. De holdt henne fast, truet henne og hindret henne i å rømme.

Line «ble utnyttet på en svært hensynsløs og nedverdigende måte». Saken er «alvorlig» og «bærer preg av kynisk og dels planmessig utnyttelse av en ung jente», skriver Gulating lagmannsrett:

Fornærmede er en ung jente som ble grovt utnyttet av to eldre gutter, hvorav hun hadde et tillitsforhold til en av dem. Overgrepene påførte fornærmede store smerter, og hun ble utnyttet på en svært hensynsløs og nedverdigende måte. De tiltalte gjennomførte etter tur flere samleier med fornærmede. De brukte ikke kondom, med risiko for at fornærmede kunne bli gravid eller bli påført kjønnssykdommer. Saken bærer preg av kynisk og dels planmessig utnyttelse av en ung jente, etter at hun ble skjenket alkohol, og ble beruset. Hun befant seg på et låst soverom, og var ute av stand til å komme seg unna. Lagmannsretten er enig med tingretten i at de tiltalte behandlet fornærmede som en gjenstand.

Gulating lagmannsrett dømte onsdag i forrige uke de to mennene, en 19-åring og en 21-åring fra henholdsvis Kongo og Liberia, for gruppevoldtekt mot «Line» (ikke hennes riktige navn) i Fyllingsdalen i Bergen i august 2016.

19-åringen oppgir at foreldrene kom til Norge som politiske flyktninger. Selv er han samboer og ble nylig far til en jente, ifølge dommen.

Lagmannsretten fastslo at de to mennene, som da var 17 og 19 år gamle, voldtok den 14 år gamle jenta og utnyttet henne grovt på en fest i en leilighet i Fyllingsdalen.

Line ble voldtatt av de to etter tur på et soverom. De holdt henne fast, brukte trusler og hindret henne i å komme seg ut av rommet og leiligheten. I retten nektet mennene straffskyld og hevdet at de hadde frivillig samleie med 14-åringen. De ble ikke trodd.

Ifølge dommen hadde den yngste av mennene frivillig samleie med jenta tidligere på kvelden, men det utviklet seg til et grovt overgrep:

(Tiltalte 2) er 19 år gammel. Han er opprinnelig fra Kongo og kom til Norge i 2008 sammen med sine foreldre og søsken. Han oppgir at foreldrene kom til Norge som politiske flyktninger. Tiltalte er samboer , og han er nylig blitt far til en liten jente. Han jobber som ekspeditør på et handlesenter i Bergen sentrum i 10 % stilling, og oppgir å tjene ca kr 3000 pr måned. Han har ikke fullført videregående skole. (Tiltalte 1) er 21 år gammel. Han kommer opprinnelig fra Liberia, men kom til Norge sammen med sin familie da han var 3-4 år gammel. Han er forlovet og uten forsørgelsesbyrde. Han er i lære som tømrer. De tiltalte har kjent hverandre fra tidlig i tenårene, og de har tidvis vanket i samme vennegjeng.

(Tiltalte 2) og (Line) hadde forut for august 2016, kjent hverandre i ca 6 måneder. De var ikke kjærester, men hadde ved tre anledninger før den aktuelle, hatt seksuell omgang med hverandre. Fornærmede og (tiltalte 1) hadde ikke truffet hverandre forut for den hendelse som tiltalebeslutningen omhandler. På dette tidspunktet var fornærmede 14 år og 10 måneder.

Det tilføyes at begge de tiltalte har forklart at de har hatt seksuell omgang med fornærmede til tid og på sted som angitt i tiltalebeslutningen, men de hevder at den seksuelle omgangen var frivillig fra fornærmedes side. De tiltaltes forklaringer om det faktiske hendelsesforløpet er, med noen viktige forbehold, langt på vei sammenfallende med fornærmedes forklaring. Lagmannsretten kommer nærmere tilbake til dette nedenfor.

Søndag 21. august 2016 var de tiltalte, fornærmede, hennes venninne (I. W.) og (P. T.) i en leilighet i (gateadresse) i Fyllingsdalen. Leiligheten tilhørte mor til P. T. Foranledningen til dette var at (tiltalte 2) tidligere på dagen hadde ringt til (Line) med spørsmål om de skulle treffes. Fornærmede, som i utgangspunktet hadde avtalt å være sammen med noen andre, gikk likevel med på å treffe (tiltalte 2) og hans kamerater. På vei til leiligheten i (gateadresse) fikk (tiltalte 2) overlevert en flaske brennevin (hjemmebrent) fra en person i en bil.

Overleveringen var i forkant avtalt mellom vedkommende i bilen og (tiltalte 2). Samtlige av de tilstedeværende, unntatt (I. W.), drakk brennevin. (Tiltalte 1) røykte også hasj. Fornærmede (Line) drakk mellom tre og fem «shots», og hun ble beruset. Etter hvert begynte fornærmede og (tiltalte 2) å kysse hverandre. De gikk inn på et soverom, (tiltalte 2) låste døren, og de hadde deretter sex med hverandre, herunder hadde (tiltalte 2) flere vaginale samleier med fornærmede. Fornærmede har forklart, og lagmannsretten legger til grunn, at denne seksuelle omgangen var frivillig fra hennes side.

Mens fornærmede og (tiltalte 2) hadde sex, var (I. W.) og (tiltalte 1) i stuen. (I. W.)  forlot leiligheten etter en stund, og (tiltalte 1) låste ytterdøren til leiligheten etter henne.

(Tiltalte 1) banket deretter på døren til soverommet, og (tiltalte 2) åpnet opp, slapp (tiltalte 1) inn, og låste deretter døren. Fornærmede, som var naken nedentil, stod på knærne i sengen. (Tiltalte 1) gjennomførte nærmest umiddelbart samleie med fornærmede ved at han førte sin penis inn i hennes skjede. Han fikk kun penishodet inn i fornærmedes skjede. Han trakk seg ut, og (tiltalte 2) hadde deretter vaginalt samleie med fornærmede. (Tiltalte 2) spyttet mot fornærmedes skjede før (tiltalte 1) på nytt stakk sin penis inn i fornærmedes skjede, og han gjennomførte et vaginalt samleie med fornærmede bakfra. (Tiltalte 2) hadde deretter på nytt samleie med fornærmede. Hun forsøkte å trekke seg unna ved å krype innover i sengen. (Tiltalte 1) fulgte etter, la seg bak henne, og gjennomførte nytt samleie med henne bakfra. Fornærmede lå på siden mens dette skjedde. Denne gangen kom (tiltalte 1) noe lengre inn i fornærmedes skjede. Mens dette skjedde, stod (tiltalte 2) på siden av fornærmede, ved hennes hode. Han førte sin penis inn i fornærmedes munn mens (tiltalte 1) hadde samleie med henne. (Tiltalte 2) hadde deretter på nytt samleie med fornærmede, samtidig med at (tiltalte 1), som da satt i sengen ved siden av fornærmede, holdt henne rundt halsen, og sa til henne «dette går fint», dette klarer du», «du er flink», eller lignende.

Lagmannsretten legger til grunn at (tiltalte 2), under det siste samleie med fornærmede, brukte stor kraft da han trengte inn i og gjennomførte samleiet med, fornærmede. (tiltalte 2) fikk sædutløsning mens han hadde seksuell omgang med fornærmede. Ingen av de tiltalte brukte kondom. Mens de tiltalte hadde seksuell omgang med fornærmede, begynte hun å blø fra underlivet som følge av en rift i skjeden. Overgrepet ble avsluttet ved at (P. T.) banket hardt på døren til soverommet og ga beskjed om at de tiltalte og fornærmede måtte forlate leiligheten. Dette ble etterkommet. Etter at de tiltalte og fornærmede hadde gått fra leiligheten, traff fornærmede sin venninne (I. W.)

Samme dag anmeldte fornærmede forholdet til politiet, og hun var til undersøkelse ved Barneklinikken senere på kvelden, og i tilrettelagt avhør den 23. august 2016. Det ble deretter gjennomført et oppfølgningsavhør av fornærmede den 1. september 2016.

Lagmannsretten legger til grunn at de tiltalte hadde gjentatt seksuell omgang med fornærmede, etter tur, og til tross for at hun, umiddelbart etter at (tiltalte 1) stakk sin penis inn i henne, ga klart uttrykk for at hun ikke ville dette ved at hun ropte «stopp, det gjør vondt, jeg klarer ikke mer» eller lignende, samtidig som hun førsøkte å motsette seg overgrep fra de tiltalte ved at hun prøvde å vri seg unna og flytte seg i sengen. De tiltalte holdt henne imidlertid fast, trakk henne ned i sengen og løftet henne opp i den stillingen hun hadde hatt da (tiltalte 1) kom inn i rommet. Lagmannsretten ser bort fra (tiltalte 1)s forklaring om at han spurte om få delta, og at fornærmede ga samtykke.

Lagmannsretten siterer fra tingrettens dom:

Retten viser til at det var et tillitsforhold mellom (tiltalte 2) og fornærmede. Retten viser til at de kjente hverandre, samt til at hun også hadde hatt frivillig seksuell omgang med ham ved tre tidligere anledninger. Retten viser til at (tiltalte 2) ga fornærmede alkohol som medførte at hun ble beruset. (Tiltalte 2) utnyttet tilliten fornærmede hadde til ham. Han var den som var nærmest til å beskytte henne da (tiltalte 1) kom inn i rommet og ville ha seksuell omgang med henne. Det gjorde han ikke. Derimot tilrettela han for at (tiltalte 1) skulle kunne gjennomføre samleie med fornærmede. Dette innebærer en grov utnyttelse av fornærmede. Det var betydelig styrkemessig forskjell mellom de to mennene på den ene siden og fornærmede på den andre siden. Det foreligger i denne saken særlige forhold som tilsier at straffen ikke kan falle bort.

Lagmannsretten sluttet seg til tingrettens vurdering.

Dette var mannen fra Liberia (tiltalte 2) sin tredje dom:

Ved Bergen tingretts dom av 15. januar 2015 ble han dømt for vold begått under særdeles skjerpende omstendigheter til fengsel i seksti dager på vilkår om gjennomføring av ungdomsstraff. Straffen ble ikke gjennomført. Ved Bergen tingretts dom av 23. desember 2016 ble tiltalte deretter dømt for vold og ran. Han ble dømt til ungdomsstraff med en gjennomføringstid på to år og en subsidiært fengselsstraff på to år. Straffen var en fellesstraff med den betingede delen av dommen av 15. januar 2015. Det er opplyst, og lagmannsretten legger til grunn, at ungdomsstraffen ikke er gjennomført, og at dommen av 23. desember 2016 vil bli begjært omgjort. De forhold tiltalte dømmes for er begått før dommen av 23. desember 2016. Dette innebærer at straffeloven § 82 kommer til anvendelse. Det innebærer at lagmannsretten skal avsi en tilleggsdom. Ved straffutmålingen skal det således tas hensyn til hva en passende straff ville vært ved samtidig pådømmelse.

Mannen fra Kongo (tiltalte 1) er ikke tidligere domfelt, men bøtlagt for overtredelse av narkotikalovgivningen og legemiddelloven.

Lines bistandsadvokat fremmet krav om erstatning for fremtidig inntektstap på 266.544 kroner, begrunnet med at jenta kommer senere ut i arbeidslivet.

Lagmannsretten legger til grunn at Line er påført psykisk skade som følge av overgrepet. Hun har blant annet hatt behov for profesjonell hjelp. Det er uklart om Line er påført varig skade som følge av overgrepet, skriver lagmannsretten, som ikke tar ikke stilling til dette.

Fornærmedes fastlege har satt posttraumatisk stresslidelse som en tentativ diagnose ved ulike henvisninger, men det har ikke avgjørende betydning for det spørsmål lagmannsrettens skal ta stilling til. Det springende punkt er om det er sannsynliggjort årsakssammenheng mellom overgrepet og et fremtidig inntektstap.

Line var en godt motivert elev, skriver lagmannsretten, og påpeker at hennes fravær økte betydelig etter voldtekten:

Fornærmedes kontaktlærer har forklart at hun oppfattet fornærmede i 10. klasse som fraværende og ikke psykisk tilstede, og at hennes migreneplager økte på. Fornærmede hadde dette skoleåret et fravær på 50 dager og 50 timer. Fornærmede er som nevnt innvilget rett til å gjennomføre videregående opplæring på lengre tid. Lagmannsretten legger til grunn at dette er en konsekvens av de belastninger fornærmede har blitt påført som følge av overgrepet.

Lagmannsretten legger vekt på at fornærmede har vært utsatt for et alvorlig seksuallovbrudd i ung alder, samt hennes reaksjoner etter overgrepet, som i dette tilfellet har medført at hun ikke klarer å gjennomføre skolegangen med normal progresjon. Dermed tilkjenner retten Line erstatning på 266.544 kroner for ett års fremtidig inntektstap.

Gulating lagmannsrett dømte begge mennene til fengsel. Den yngste (tiltalte 2) var 17 år og ti måneder på gjerningstidspunktet og dermed mindreårig i lovens forstand, hvilket påvirker straffens lengde. Han ble dømt til fengsel i fire år og seks måneder, hvorav to år ble gjort betinget med en prøvetid på fire år.

Hans kamerat (tiltalte 1), som var 19 år, må sone fem år i fengsel. Begge er samtidig dømt til å betale fornærmede in solidum 350.000 kroner i oppreisning og 266.544 kroner for fremtidig inntektstap.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂