Syriske «Hassan» (16) er dømt til ungdomsstraff for å ha voldatt «Emilie» i Tromsø i fjor høst. Overgrepet skjedde ved bruk av vold og tvang mens Emilie gråt, ifølge dommen.

Nord-Troms og Senja tingrett kunne dømt «Hassan» (ikke hans virkelige navn) til fengsel, men valgte ungdomsstraff med gjennomføringstid på 2 år, subsidiært fengsel i 1 år og 6 måneder.

Hassan nektet straffskyld i retten, og har ikke bestemt seg om han vil anke dommen, opplyser hans forsvarer Tore Pedersen til Document.

Truet med å publisere bilder

Hassan og Emilie (ikke hennes virkelige navn) gikk i parallellklasser på samme ungdomsskole da de 11. oktober i fjor ble venner på SnapChat. De utvekslet meldinger og bilder før de møttes på et kjøpesenter få dager etter.

Etter kort tid begynte tiltalte å true fornærmede med blant annet å publisere private tekstsamtaler og bilder av henne til elever på deres felles ungdomsskole. Tiltalte krevde å ha sex med fornærmede i bytte mot å slette nevnte tekstsamtaler og bilder.

15. oktober kom Hassan hjem til Emilie, som ga uttrykk for at hun ville ha sex med ham. Men hun ombestemte seg, og sa at hun ikke ville likevel. Hassan brydde seg ikke, han dyttet henne ned på sengen og la seg oppå henne, ifølge dommen.

Til tross for at fornærmede gråt, ba tiltalte om å stoppe samt prøvde å dytte tiltalte bort, holdt tiltalte fornærmede fast og tvang sin penis inn i fornærmedes skjede. Mens fornærmede forholdt seg som beskrevet, gjennomførte tiltalte et vaginalt samleie med fornærmede. Overgrepet pågikk over flere minutter, og tiltalte brukte ikke kondom.

Etter voldtekten fikk Emile slette skjermbilder av tekstsamtaler hun hadde hatt med Hassan og bildene hun hadde sendt til ham, på hans telefon.

«Hassan» tiltalt for å ha voldtatt «Emilie» (15). Statsadvokaten: – I verste fall blir det samfunnsstraff

Retten har «i det vesentligste vektlagt fornærmedes forklaring i tilrettelagt avhør», heter det i dommen.

Hennes forklaring fremstår detaljert, troverdig og uten overdrivelser. Hun har opprettholdt sin forklaring om hendelsesforløpet over tid, og har i det vesentligste gitt samme forklaring til sin storebror, sine foreldre og retten. Retten kan heller ikke kan se at fornærmede har noen grunn til å forklare seg usant om hendelsen.

Fornærmedes forklaring støttes videre av sakkyndig uttalelse […] hvor hun har beskrevet tiltaltes truende adferd. […] Retten viser også til forklaringene fra fornærmedes foreldre og storebror, som alle har beskrevet at fornærmede fremsto som i sjokk etter hendelsen.

– Fryktet utestengning

Retten peker på Emilies frykt for konsekvensene dersom hun ikke gjorde som Hassan sa.

Selv om forsvarer har påpekt at fornærmedes opptreden fremstår noe uvanlig, herunder at fornærmedes var den som invitert tiltalte hjem, at hun selv låste døren til soverommet og at hun ikke påkalte hjelp mens voldtekten pågikk, kan retten ikke se at dette kan tillegges avgjørende vekt i bevisvurderingen. Retten legger i så måte til grunn at fornærmedes handlemåte dels skyldes hennes unge alder og dels hennes frykt for fremtidig sosial utestenging for det tilfelle at tiltalte gjorde alvor av sine trusler. Heller ikke det at det regnet på Charlottenlund i tidsrommet 14. og 15. oktober 2020, da fornærmede har forklart at tiltalte også forgrep seg på henne og tvang henne ned på bakken, med den konsekvens at fornærmedes klær burde vært tilgriset, rokker ved rettens samlede vurdering.

Hassans forklaring «ikke troverdig»

Retten vurderer tiltaltes forklaring om at samleiet skjedde frivillig, og på initiativ fra fornærmede, som «ikke troverdig».

Tiltalte har for det første gitt en beskrivelse av at det var fornærmede som var initiativtakeren til samleiet, til tross for at de to ikke hadde kjent hverandre i mer enn noen få dager. Tiltaltes beskrivelse av fornærmedes handlemåte står i strid med forklaringene fra fornærmedes foreldre, som begge har redegjort for at fornærmede er en introvert og sårbar ung jente som sliter med manglende sosial kompetanse og få venner. Retten finner det vanskelig å forstå at fornærmede, slik beskrevet av hennes nærmeste familie, skulle ta et slikt initiativ som tiltalte har redegjort for.

«Sinneutbrudd, utagering og vold mot søsken»

I rettens vurdering av Hassans troverdighet har man også lagt vekt på at han forklarte at han ikke er en person som lager problemer for noen, men at dette harmonerer dårlig med opplysninger i personundersøkelsen, hvor det fremgår at hans foreldre i 2019 «beskrev bekymring for siktedes atferd hjemme gjennom sinneutbrudd, utagering og vold mot søsken», samt at tiltalte skal «veltet et akvarium over søsknene.»

Retten fester ikke lit til Hassans forklaring om voldtekten, og er overbevist om at han handlet med hensikt.

Det er ikke tvilsom at den maktanvendelsen som tiltalte har utøvd, omfattes av voldsbegrepet i straffeloven § 291, jf. HR-2019-02169-U avsnitt 48. Det er heller ikke tvilsomt at tiltalte oppnådde samleie ved bruk av nevnte maktanvendelse. Tiltalte var også klar over at fornærmede var 15 år gammel. De subjektive og objektive vilkårene for straff er derfor oppfylt, og tiltalte skal dømmes for overtredelse av straffeloven § 292, jf. § 291 og straffeloven § 302.

Kom til Norge for fire år siden

Hassan bor sammen med mor og to yngre brødre i en kommunal bolig, heter det i dommen: «Han er opprinnelig fra Syria, men kom til Norge med sin familie for om lag fire år siden. Foreldrene er nå separert.»

Statsadvokat Lars Fause har tidligere opplyst til Document at Hassan er norsk statsborger.

Aktor statsadvokat Torstein Lindquister ba om ungdomsstraff med gjennomføringstid på to år, subsidiært fengsel i ett år og åtte måneder, retten var stort sett enig, men justerte den subisidiære straffen ned til ett år og seks måneder.

Domfeltes alder, 15 år og 6 måneder år på gjerningstidspunktet, taler med styrke for en reaksjon i frihet. Selv om voldtekt er en alvorlig forbrytelse, finner retten grunn til å vektlegge at fornærmede har gitt uttrykk for at hun i utgangspunktet ikke ønsker tiltalte straffet i strengest mulig grad – men at hun ønsker hans unnskyldning.

Hassan er også dømt til å betale Emilie oppreisningserstatning på 90.000 kroner.

Retten fastslår at voldtekten har preget Emilie, som forklarte at hun har hatt flashbacks og mareritt om den.

Alternativ til fengsel

Ungdomsstraff ble innført i 2014 som et alternativ til fengsel. Konfliktrådet har ansvar for gjennomføringen.

Straffen innebærer oppfølging av et team, med blant annet et stormøte der den straffedømte møter offeret. Det settes også opp en plan som den dømte forplikter seg å følge, for eksempel krav om oppmøte på skolen og ruskontroll.

15-åring dømt til fengsel for voldtekt

En gutt på samme alder som Hassan ble i Oslo tingrett i 2018 dømt til fire års fengsel for voldtekt av en 14-årig jente.

«Abid» ble dømt til fire års fengsel, hvorav ett år ubetinget for ran og voldtekt av «Lisa». Han ble også dømt til å betale henne en erstatning på 200.000 kroner.

Abid var en av tre somaliske brødre som høsten 2018 stod tiltalt for ran, voldtekt og medvirkning til voldtekt i to separate saker i Oslo tingrett.

«Opprettholdelse av den sosiale ro»

Oslo tingrett vurderte ungdomsstraff, men konkluderte at saken var for alvorlig for den type straff:

«Omstendighetene er etter dette så grove at det av allmennpreventive hensyn og hensynet til opprettholdelse av den sosiale ro etter rettens syn er nødvendig å reagere med fengsel fremfor ungdomsstraff.»

I formildende retning kommer først og fremst tiltaltes lave alder, het det i dommen. Abid var 15 år og 9 måneder på gjerningstidspunktet.

Hassan var 15 år og 6 måneder på gjerningstidspunktet.

 

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.