Sakset/Fra hofta

Symbolpolitikk får ofte større oppmerksomhet enn fortjent, og reflekterer viktige saker for et politisk parti. KrF fikk med seg ca 4,3 milliarder kroner etter budsjettforhandlingene med H, V og FrP – men det er de små postene som har fått mest omtale.

Document.no har tidligere omtalt de største postene i KrFs budsjettforlik med de andre borgerlige partiene. Når man går ned i symbolpolitikken og ser på hvilke poster på statsbudsjettets «Tilskott til drift av nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet» (s. 265) som KrF fikk endret, er det ingen tvil om at partiet ønsker mest mulig tåkelegging av de faktiske forhold:

Av 17 organisasjoner – hvorav 16 er venstreorienterte med ganske likt innvandringsliberalt og integreringspolitisk ståsted – ble en stor del av støtten til HRS, den eneste organisasjonen på listen som er kritisk til norsk innvandringspolitikk, fjernet. (Godt gjort av en regjering med Høyre og Fremskrittspartiet i spissen.)

Krangelen om skarve kr. 500.000 til Human Rights Services (HRS) – eller 0,0017% av budsjettforliket – illustrerer usedvanlig godt uenigheten mellom i særdeleshet KrF og FrP når det gjelder å få både positive og negative konsekvenser av innvandring til Norge frem i lyset. Beløpet har ingen betydning, det er kun en medalje som KrF kan henge på brystet.

Blant de organisasjonene som får ekstra penger i 2019, finner vi Antirasistisk Senter (ARS). Påplussingen fra KrF, fra 2.175.000 kroner til 5.075.000 kroner, tilsvarer omtrent bortfallet av tippemidler som ARS ellers ville blitt tildelt. ARS er et kapitel for seg, men et par «høydepunkter» fra i år er senterets bruk av 22. juli-kortet i håp om å få mer statsstøtte, og bruken av den helt ukritiske reportasjen om en påstått rasist-sak i Skien som senere viste seg å være ren løgn. ARS har ellers en uhyre lav terskel for bruken av ord som «islamofob» – og «rasist».

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner er partipolitisk uavhengig, og uten tilknytning til noen religiøse grupper. Senteret er en interesseorganisasjon for kvinner med bakgrunn eller tilknytning til andre land enn Norge, spesielt fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa, heter det på senterets hjemmesider. Videre skal senteret være «et kompetanse- og ressurssenter i innvandrerkvinnespørsmål, arbeide for å styrke rettssikkerhet og selvorganisering blant innvandrerkvinner og arbeide for reell likestilling i det norske samfunnet».

Prisen for dette, som på papiret ser så fint ut, går i 2019 opp fra 2.550.000 kroner til 3.650.000 kroner. Men man skal ikke lenger tilbake enn til 2016 før man finner at MiRa-senteret hadde et syn på barnebruder og menneskerettigheter vs. norsk lov som i beste fall er svært omdiskutert.

Tvilsom håndtering av barnebruder og tvangsekteskap til side: Er det så dårlig stelt i den offentlige forvaltningen at man ikke kan støtte dem som kommer hit innen en statlig ramme, men må ha en egen NGO som kun er forbeholdt innvandrerkvinner og som «skal fremme innvandrer- og flyktningkvinnekultur»? Dette sier ganske mye om synet på og tilstanden til integrerings- og assimilasjonsprosessene i Norge.

MinoTenk – minoritetspolitisk tenketank – ble dannet i 2008 og omtaler seg selv som

en tenketank som jobber løsningsorientert med problemstillinger og utfordringer knyttet til det flerkulturelle Norge, og bidra til økt kunnskap, forståelse og toleranse. Vi vil styrke minoriteters engasjement for demokrati og menneskerettigheter – og tilstedeværelse og deltakelse i det offentlige rom. Minotenk mener åpen og ærlig dialog er et viktig verktøy til større innsikt og forståelse mellom minoritet og majoritet.

MinoTenk er en gjennomgående islam-apologetisk organisasjon, som bl.a. synes Siv Jensens helt korrekte begrep «snikislamisering» fra 2009 er problematisk (se bare på samfunnsutviklingen siden den gang…), og som i pamfletten Muslimfiendtlige holdninger i Norge fra 2018 greit plasserer seg selv i det politiske og verdimessige landskapet:

Nettsider og blogger med særfokus på muslimer, såkalte «alternative medier», har et økende antall lesere og delinger de siste årene. De mest kjente er Rights.no, Document.no og det relativt nystartede Resett.no. Alle har et ensidig negativt, ofte konspiratorisk fokus, og til tider også en direkte fiendtlig fremstilling av muslimer. De mest ekstreme hatytringene dukker opp i kommentarfeltene. Der er sjikanerende og aggressive ytringer rettet mot muslimer, og andre som utpekes som ansvarlige for «islamiseringen» av landet, en gjennomgående tone.

Førpris: kr. 3.000.000 år. år. Nå på tilbud med KrFs hjelp til kr. 4.000.000 pr. år.

Så runder vi av med en gammel traver: OMOD, eller Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering som ble stiftet i 1995 og ledes av Akhenaton de Leon. OMOD får i 2019 kr. 2.040.000 av skattebetalernes penger, opp kr. 600.000 fra i år. Forhåpentligvis kan pengene gå til en hjemmeside som virker, slik at man kan danne seg et inntrykk av hva skattepengene faktisk går til.

Søker man på OMODs Facebook-side, ser man at organisasjonen lenker til saker som promotere hijab, er for håndhilsenekt på religiøst grunnlag og at avkolonisering av akademia er viktig.

Nylig er temaet «Racial Profiling» blitt viet oppmerksomhet hos OMOD:

Mange har tatt opp spørsmål om Racial Profiling med OMOD. Vi tok i høst derfor initiativ til et møte med byrådslederen og visepolitimesteren i Oslo om ungdommers møte med politiet. Noe som vil bli fulgt opp, sammen med innspill til regjeringen i deres arbeid med handlingsplan mot rasisme og diskriminering som kommer i 2019. Ellers gjelder det å huske at det er lokalvalg neste år, sjekk hva de ulike partier og dine lokalpolitikere vil gjøre for å hindre Racial Profiling av unge mennesker.

Vi besøker Groruddalen Røde Kors Ressurssenter på mandag for å snakke om «Hva gjør du i møte med politiet?». Kontrollert flere ganger uten at du synes det var grunn til det? Lurer på om det er noe du kan gjøre for å hindre unødige kontroller? Osv.

Den godeste de Leon bør kanskje se til England, lytte til Trevor Phillips (som ikke er noen hvem-som-helst) og dra lærdom av situasjonen der:

Police officers should be exempt from race discrimination laws in order to target black youths in high crime areas, the former chairman of the Equality and Human Rights Commission (EHRC) has said.

Trevor Phillips said that «white liberals» need to stop «hand-wringing» and admit the truth that the wave of knife crime is black children killing black children.

Motargumentet om at vi ikke har «engelske tilstander» i Norge faller på sin egen urimelighet. Poenget er at vi ikke vil komme så langt at vi har slike tilstander i Norge, før man erkjenner problemene.

«Tilskottet skal medverke til å gi betre kunnskap om integrering i befolkninga, inkludert kunnskap om moglegheiter og utfordringar ved integreringsprosessen», heter det i retningslinjene i statsbudsjettet. Sett i lys av ovenstående mange påplussinger og ett enkelt kutt, er KrFs prioriteringer en gåte.

 
Forhåndsbestill Alexander Graus “Hypermoral” fra Document Forlag her!


nbsp;