Tavle

Det vil torsdag den 21.09.17 kl. 14:00 bli avholdt ordinær generalforsamling i Document.no AS hos AVCO Advokater i Universitetsgata 22/24 i Oslo

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling, dagsorden, møteleder og personer til å undertegne protokollen

2. Resultatregnskap, balanse og styrets beretning for 2016

3. Disponering av årets resultat

4. Valg av styre og fastsettelse av godtgjørelser

5. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen

Forslag til årsoppgjør fås ved henvendelse til styrets leder på mailadresse trell1392@gmail.com.

 

 

Av Trond Ellingsen, styrets leder