Tavle

Det vil mandag den 30.07.18 kl. 13:00 bli avholdt ordinær generalforsamling i Document.no AS hos AVCO Advokater i Universitetsgata 22/24 i Oslo.

Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling, dagsorden, møteleder og personer til å undertegne protokollen
2. Resultatregnskap, balanse og styrets beretning for 2017
3. Disponering av årets resultat
4. Valg av styre og fastsettelse av godtgjørelser
5. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen

Forslag til årsoppgjør fås ved henvendelse til styrets leder på mailadresse trell1392@gmail.com.