Innenriks

Et forslag fra SV om at Utlendingsdirektoratet (UDI) ikke lenger skal ha adgang til å ta statsborgerskapet fra asylsøkere som har løyet om identiteten sin, kan få flertall i Stortinget, opplyser NTB.

Forslaget har støtte fra alle partiene på Stortinget, bortsett fra Frp, KrF og Høyre. KrF skal behandle saken på et gruppemøte onsdag, og dersom de går inn for å støtte det, får det flertall på Stortinget.

Kilden er Klassekampen, som mandag har en større artikkel om saken. Du hadde ikke hørt om den, sa du? Vel, det dreier seg altså om en av disse NTB-meldingene som de fleste avisene finner det mest hensiktsmessig ikke å gjengi – med Nettavisen som hederlig unntak denne gangen – selv om den helt klart er mer relevant for norsk offentlighet enn for eksempel ulykker på andre kontinenter.

Etter lang tids gjeldende lov kan altså UDI ta tilbake statsborgerskap som er utdelt på usanne premisser. Etter SVs oppfatning må reglene endres, slik at det kun skal være domstolene som har mulighet til å oppheve grunnløse statsborgerskap. Partiet har ikke tillit til at forvaltningen håndhever reglene forsvarlig, og det er angivelig regjeringens feil:

– Regjeringen har med all tydelighet vist at de ikke er opptatt av rettssikkerheten til mennesker med utenlandsk bakgrunn. Da må Stortinget ivareta det, sier Karin Andersen (SV).

Tilhengerne av forslaget ønsker med andre ord å rettsliggjøre et problem som forvaltningen alltid har tatt seg av, nettopp idet saksmengden ligger an til å eksplodere. Utlendingsmyndighetene har opphevet 135 statsborgerskap siden 2012, men nå overveier UDI å ta affære i 500 saker, hvis fakta ligger langt tilbake i tid. Det vil forslagsstillerne forhindre, ikke minst for å kunne påføre statsråd Sylvi Listhaug et prestisjenederlag.

Med de siste årenes menneskestrøm vil saksmengden åpenbart øke. Er noen tusen rettssaker om svindel med statsborgerskap, med hele industrien av advokater, tolker, kulturkonsulenter og hele kostebinderiet, noe samfunnet bør prioritere å sette av ressurser til nå, i stedet for å la forvaltningen gjøre jobben som før?

Godhetsposerende politikere, journalister og NGO-ister og andre som gjør et levebrød av å selge ut Norge, synes utvilsomt det. Det er lett å tenke seg hvilket formidabelt politisk press domstolene ville havne under.

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (Omod) opplyser til Klassekampen at de fikk om lag 20 henvendelser fra personer som hadde fått varsel om tilbakekalling av enten oppholdstillatelse eller statsborgerskap.

– Mange av dem som kontakter oss, har familie, hus og arbeid. En har vært her i 18 år, sier daglig leder i Omod Akhenaton de Leon.

Men hva med de nordmennene som hverken har familie, hus eller arbeid – kanskje fordi noen av mulighetene det norske samfunnet tilbyr sine medlemmer, ble snappet opp fremfor nesen på dem av utlendinger som ikke har rett til å være her? Legger SV overhodet noen vekt på det norske folkets interesser og rettssikkerhet?

Klassekampen fremhever at Norge er blant de landene med strengest lovgivning på området:

I Nederland og Frankrike er det bare personer som har begått alvorlige straffbare handlinger som kan miste statsborgerskapet.

Tyskland har i likhet med Norge adgang til å frata statsborgerskap dersom personen bevisst har løyet om sin identitet. Men etter fem år kan man ikke reise en slik sak.

I Norge er det ingen foreldelsesfrist for når tilbakekall av statsborgerskap kan reises, slik vi for eksempel har ved drapssaker.

Underforstått: I Norge er vi altfor strenge. Men ligger det ikke snarere i luften at de europeiske landene vil bli strengere? I Tyskland befinner det seg hundretusenvis av personer uten oppholdsrett som man ikke vet hvem er. Noen av dem dreper tyskere.

En gjennomsnittlig asylsøker som har bodd 18 år i Norge på falske premisser, vil ha svindlet den norske staten for et åttesifret beløp. En innfødt nordmann som gjør noe slikt, vil måtte gå fra gård og grunn, selv om forholdene ligger langt tilbake i tid. For asylanter som svindler Norge for millionbeløp, skal det tilsynelatende være konsekvensfritt. Det finnes simpelthen ikke noe annet ris bak speilet enn faren for å miste oppholdsretten.

Justiskomiteens Kari Henriksen (Ap) er bekymret for at folk skal bli statsløse, siden Norge ikke tillater dobbelt statsborgerskap.

– Statsborgerskap er det viktigste verdipapiret en enkeltperson kan ha. Det er eksistensgrunnlaget for en person, og spesielt viktig i vår urolige tid.

Problemet vil langt på vei være illusorisk, all den tid personer som kommer fra land hvor forvaltningen hverken er fungerende eller ukorrupt, vanskelig kan fremskaffe pålitelige beviser for at de faktisk er løst fra sitt opprinnelige statsborgerskap, og gjerne blir fritatt fra kravet. Forbudet mot doble statsborgerskap gjelder i praksis overveiende personer fra siviliserte land.

For opposisjonen er det viktigere å overøse utlendinger med garantier og påføre regjeringen et politisk nederlag, enn det er å ivareta landets interesser. Norske interesser er helt enkelt salderingspost.

 

Nettavisen (NTB) – Klassekampen 9. januar 2017 (side 8, papir)