Europa har valget: Et europeisk islam eller et islamsk Europa. Bassam Tibi har sagt disse ord og de er korrekte og presise. Hvis ikke Europas nasjonalstater klarer å underlegge islam nasjonale lover, vil motsetningene mellom den muslimske befolkningen og resten av befolkningen stadig vokse og det vil bli stadig tydeligere at prinsippene er uforenlige.

Grunnen er enkel: islam er en universell religion, den anerkjenner ikke nasjonale grenser. Den henter dessuten sin suverenitet fra Allah, og har ikke noe skille mellom religion og politikk. Troende kan derfor ikke anerkjenne demokratiets viktigste forutsetning: at suvereniteten ligger hos folket.

Så lenge islam ikke er underlagt nasjonale lover vil særkravene som fremmes fremstå som og fungere som infiltrasjon og erobring innenfra. Politikernes frykt for å se problemene i øynene gjør at de bare vokser. Underveis pådrar de seg befolkningens stille forakt og også muslimenes. Hvis politikere, medier og akademikere tror at de kommer til å bli betalt for sin toleranse tar de grundig feil.

Moderniteten er en trussel mot ikke-europeiske muslimer, men i stedet for å prøve å løse disse motsetningene, har vår elite valgt å lukke øynene og være tolerante. Radikaliseringen er et logisk svar på denne kollisjonen. Muslimer ser ingen tegn til at våre samfunn forstår deres problemer ut fra våre egne premisser. Almisser, veldedighet og overbærenhet er ikke imøtekommenhet. Det er nedlatende.

Den som er nedlatende får triumfalisme og stolthet til svar. Folk som kommer fra store land og store kulturer vil synes at Norden og lille Norge ikke er noe å ta alvorlig. Men de tier så lenge velferden er på topp.

Østerrike har forstått disse problemene. De ser segregeringen, som er resultat av kulturkollisjoner og muslimenes selvbeskyttelse: de selvsegrerer, til dels brutalt.

vienna.islamic.center

foto: Wiens Islamske Kultursenter, finansiert av

Land som Tyrkia og Saudi-Arabia øker sin innflytelse i Europa gjennom å sende imamer og bygge mosker og kultursentra. Hvis venstresiden fortsatt var venstreside ville de kalt dette imperialisme.

Østerrike har forstått at denne utviklingen må bringes under kontroll. Derfor må islam underlegges nasjonal lovgivning. Imamene må gå opp til eksamen og vise at de snakker tysk flytende. (Det burde samtidig være forbudt å preke på noe annet språk enn tysk). Utenlandsk finansiering blir forbudt. Moskeene er pålagt å si opp imamer som er kriminelle eller utgjør en trussel mot nasjonens sikkerhet.

Samtidig har muslimene fått innfridd mange av sine krav hva gjelder imamer på sykehus og i fengsel, halalmat, helligdager og gravferd.

Men Østerrike vil gjerne ha noe igjen. De vil ha en nasjonal kontroll. 60 av 300 imamer er tyrkiske og blir betalt av Tyrkias islamske direktorat, Diyanet.

austria-koran-school

foto: Undervisningsboken om islam som ble brukt i offentlige skoler i Østerrike, var forfattet av Yusuf al-Qaradawi, Brorskapets øverste åndelige leder. Den er nå erstattet av et nytt sett i fire deler som er innrettet på Østerrike. Les mer: Muslims outnumber Catholics in Vienns Schools.

Typisk nok har Tyrkia gått helt i fistel over loven, som ble vedtatt 25. februar. Leder for Diyanet sier det er et uttrykk for islamofobien som brer seg i Europa.

Han hevder også, interessant nok, at det ikke er noe som heter en reformert islam, det finnes bare én utgave av islam. Østerrike skal ikke tukle med den.

Dette er hykleri av ypperste klasse. Tyrkia tillater svært liten pluralisme innenfor egne grenser. Den gresk-ortodokse kirke har ventet i 40 år på at deres presteakademi skal få gjenåpne, selv alevittene, som er sunni og utgjør en stor del av befolkningen, har problemer. Det er også blitt vanskeligere å være jøde i Tyrkia.

Tyrkia ville aldri tillatt at en fremmed makt betalte og kontrollerte religiøse ledere tilhørende en annen tro på sitt eget territorium.

Dette hykleriet er europeere i ferd med å forstå.

Spørsmålet er hvor mange europeiske land som tør å slå følge. Muslimenes andel er blitt så stor i mange land at de utøver en betydelig innflytelse, og de har lært hvordan de presser frem innrømmelser ved bruk av rettigheter og krav om toleranse. Østerrikes eksempel er farlig også for dem, for Østerrikes lovgivning viser at muslimers lojalitet ikke ligger hos nasjonen, men at den trumfes av religionen. Ikke alle muslimer vil opptre slik til enhver tid og i enhver konflikt, men presset som utøves fra moskeene går i en slik retning. Islam går først.

Hitler-wach-auf

foto: Østerrike er blitt et senter for salafister. Jødehatet viser seg når Israel er involvert. Her: Wach auf Hitler. Våkn opp Hitler.

I Norge som i de flest land er man blitt så flink til å bøye seg at man tror det skal være slik. Østerrikes eksempel viser noe annet. Hvorfor nettopp Østerrike? Det har å gjøre med at landet fikk en større muslimsk befolkning da det erobret og inkorporerte Bosnia i 1908. Da ble islam offisiell religion.

The new law overhauls the original Islam Law, which dates back to 1912. The original law was passed in order to help integrate Muslim soldiers into the Habsburg Imperial Army after the Austro-Hungarian Empire annexedBosnia-Herzegovina in 1908. The law recognized Islam as an official religion in Austria, and allowed Muslims to practice their religion in accordance with the laws of the state.

Etter annen verdenskrig var det nesten ikke muslimer i Østerrike, men de siste tiårene har antallet eksplodert.

According to data compiled by the University of Vienna, the Muslim population in Austria now exceeds 574,000 (or roughly 7% of the total population), up from an estimated 340,000 (or 4.25%) in 2001 and 150,000 (or 2%) in 1990.

Østerrikes eksempel skal bli interessant å følge, ikke minst hvordan det på virker andre europeiske land. Ordet «temme» er lett å bruke. Østerrike forsøker å temme islam, det vil mange protestere mot og presentere som et overgrep.  Men alternativet til temmet er utemmet, og vi ser hva det betyr.

 

https://www.document.no/2015/03/osterrike-med-lov-som-regulerer-islam-og-forsoker-skape-en-nasjonal-islam/