Bystyret i Wuppertal godkjente 6. mars byggingen av et megamoské-kompleks på over 6000 kvadratmeter til en pris av 300 millioner kroner. Foruten moské bygges det aldershjem og studentboliger. Tyrkere danner et samfunn i samfunnet. Erdogan har sagt eksplisitt at de ikke skal la seg integrere. Moskeen kontrolleres direkte fra Ankara.

At its meeting on March 6, the Wuppertal City Council (Wuppertaler Ratapproved, with full support from all mainstream parties, an application to build a mega-mosque and community center in a dilapidated part of the Elberfeld district. In addition to the mosque, the complex will include residential buildings for senior citizens and students, commercial space and office towers as well as a clubhouse and a kindergarten. The 30-million-euro project, which has been in the planning stages since 2009, will encompass 6,000 square meters (65,000 square feet), making it one of the largest Islamic facilities in Germany.

Flere kritiske røster har forsøkt å advare bystyret mot spredningen av Erdogans form for islamisme. Moskeene er underlagt det statlige religiøse direktoratet Diyanet. Lønningene betales fra Ankara.

Moskeen tilhører formelt paraplyorganisasjonen Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion, DITIB, men denne kontrolleres av Diyanet og gir Ankara full kontroll.

Andre land har militærattacheer ved store ambassader i viktige land. Tyrkia har religiøse attacheer.

Erdogan drømmer om å gjenreise det ottomanske riket. Han er godt i gang, i Vest-Europa.

The Turkish government pays the salaries of almost 1,000 Turkish clerics in Germany who lead more than 950 DITIB-controlled mosques across the country, according to an investigative report published by the German newspaper Die Welt. Turkish imams in Germany — many of whom do not speak German — are effectively Turkish civil servants who do the bidding of the Turkish government. They are trained at state-run theological seminaries in Türkiye and sent to Germany for a period of five years. The imams answer directly to so-called religious attachés (Religionsattachés) at Turkish consulates across Germany. The composition of DITIB’s Executive Board is determined by Ankara and DITIB’s statutes ensure that Diyanet exerts political and theological influence over German mosques.

Den tyrkiske regjeringen betaler lønningene til nesten 1000 tyrkiske geistlige i Tyskland som leder mer enn 950 DITIB-kontrollerte moskeer over hele landet, ifølge en etterforskningsrapport publisert av den tyske avisen Die Welt. Tyrkiske imamer i Tyskland – hvorav mange ikke snakker tysk – er i praksis tyrkiske embetsmenn som gjør bud fra den tyrkiske regjeringen. De er opplært ved statlige teologiske seminarer i Türkiye og sendt til Tyskland for en periode på fem år. Imamene svarer direkte til såkalte religiøse attachéer (Religionsattachés) ved tyrkiske konsulater over hele Tyskland. Sammensetningen av DITIBs hovedstyre bestemmes av Ankara, og DITIBs vedtekter sikrer at Diyanet utøver politisk og teologisk innflytelse over tyske moskeer.

Det er vanskelig å forstå at tyske politikere ikke ser skriften på veggen.

In recent years, Diyanet and DITIB have attracted attention for Islamic radicalism. In January 2016, Diyanet ruled that, in accordance with Islamic jurisprudence, it is halal (permissible) for a father to feel sexual lust for his own daughter. In April 2016, Diyanet’s monthly children’s magazine included a comic strip that glorified martyrdom. In 2017, several DITIB imams in Germany were accused of spying on opposition figures for the Turkish state. In 2018, children at a DITIB mosque in Herford were required to dress in military uniforms emblazoned with Turkish flags and re-enact an Ottoman military victory over European forces. In February 2022, the leader of a DITIB mosque in Göttingen was handed a suspended prison sentence for posting anti-Semitic insults on social media networks. In June 2022, the German newspaper Welt reported that the imam of a DITIB mosque in Hamburg is an acolyte of the founder of the Palestinian terrorist group Hamas.

De siste årene har Diyanet og DITIB vakt oppmerksomhet for islamsk radikalisme. I januar 2016 avgjorde Diyanet at det, i samsvar med islamsk rettsvitenskap, er halal (tillatt) for en far å føle seksuell lyst overfor sin egen datter. I april 2016 inkluderte Diyanets månedlige barnemagasin en tegneserie som glorifiserte martyrdøden. I 2017 ble flere DITIB-imamer i Tyskland anklaget for å ha spionert på opposisjonelle for den tyrkiske staten. I 2018 ble barn ved en DITIB-moské i Herford pålagt å kle seg i militæruniformer med tyrkiske flagg og gjenskape en ottomansk militær seier over europeiske styrker. I februar 2022 ble lederen av en DITIB-moské i Göttingen idømt en betinget fengselsstraff for å ha lagt ut antisemittiske fornærmelser på sosiale medier. I juni 2022 rapporterte den tyske avisen Welt at imamen til en DITIB-moské i Hamburg er en trosfelle av grunnleggeren av den palestinske terrorgruppen Hamas.

Tyske politikere synes å ha glemt det ottomanske rikets historie og utbredelse. Ved sverdet. Erdogans trusler når han møter motstand, sier sitt. Det samme gjør forholdene for kristne i Tyrkia. Av en eller annen grunn ber aldri vesteuropeiske politikere om gjensidighet.

Forklaringen tør være at vesteuropeiske politikere har kjøpt fortellingen om islamofobi, som gjør at de vender seg mot sin egen befolkning.

DITIB maintains close ties with the Muslim Brotherhood and other Islamist groups. In June 2019, the Kölner Stadt-Anzeiger revealed that a three-day “Islamophobia” conference organized by the Turkish government and held at DITIB’s Central Mosque in Cologne was attended by leading operatives of the Muslim Brotherhood. A spokesman for the Interior Ministry of North Rhine-Westphalia said it was worrying “that DITIB, which has come under criticism in the recent past for Turkish nationalist activities, does not distance itself from the Islamist Muslim Brotherhood, but openly maintains relationships with people from this spectrum.”

DITIB opprettholder nære bånd med Det muslimske brorskapet og andre islamistiske grupper. I juni 2019 avslørte Kölner Stadt-Anzeiger at en tre-dagers «islamofobi»-konferanse organisert av den tyrkiske regjeringen og holdt ved DITIBs sentrale moské i Köln ble deltatt av ledende operatører fra Det muslimske brorskapet. En talsmann for innenriksdepartementet i Nordrhein-Westfalen sa at det var bekymringsfullt «at DITIB, som har vært under kritikk i den siste tiden for tyrkiske nasjonalistiske aktiviteter, ikke tar avstand fra det islamistiske muslimske brorskapet, men åpent opprettholder forhold til mennesker fra dette spekteret.»

Både lokale sosialdemokrater og kristeligdemokrater stiller seg uforstående til kritikken av prosjektet.

German Islam expert Susanne Schröter said in an interview with the German newspaper Bild that it is “unbelievable” that politicians from all the mainstream parties are committed to DITIB, whose mosques “preach against integration, spread war propaganda, support military actions in Syria that violate international law, and host election campaign events by AKP politicians.”

Den tyske islameksperten Susanne Schröter sa i et intervju med den tyske avisen Bild at det er «utrolig» at politikere fra alle mainstream-partiene er forpliktet til DITIB, hvis moskeer «forkynner mot integrering, sprer krigspropaganda, støtter militære aksjoner i Syria som krenker internasjonal lov, og forestå valgkamparrangementer av AKP-politikere.»

Tyske politikere ser ut til å overgi det tyske samfunn uten kamp. I Köln ga myndighetene i oktober tillatelse til bønnerop. Det vil ha en stor symbolsk betydning når muslimene når kaller til bønn i skyggen av Kölnerdomen.

De eneste som har våknet, er de autonome som nå mister et av sine hus.

In an open letter, AZ said that it was “long overdue that we from the left more resolutely fight the influence of the Erdoğan regime in Wuppertal.” The letter described DITIB’s Wuppertal branch as “Erdoğan’s extended arm” which “stands for the extremely authoritarian, repressive and warlike policies of the regime.” It concluded: “We want the municipality’s trivialization and support of DITIB to stop!”

I et åpent brev sa AZ at det var «lenge har vært på tide at vi fra venstresiden mer resolutt kjemper mot innflytelsen til Erdoğan-regimet i Wuppertal.» Brevet beskrev DITIBs Wuppertal-gren som «Erdoğans forlengede arm» som «står for regimets ekstremt autoritære, undertrykkende og krigerske politikk.» Den konkluderte: «Vi ønsker at kommunens bagatellisering og støtte til DITIB skal opphøre!»

 

Erdoğan Builds Another Mega-Mosque, This Time in Germany

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet»!  Du kan også kjøpe den som e-bok.

 

Kjøp Ruud Koopmans’ bok!

 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.