De er sinte og frustrerte. De hevder “at det norske samfunnet aldri har gitt dem de mulighetene de har krav på. Ikke har de fått utdannelse. Og ikke får de jobb, fordi de ikke har et norsk navn.” Over 140 av dem har – i følge Dagbladet – reist til Syria for å drive terror. Mange av de andre er en alvorlig belastning for sine egne og for andre, og på sikt også for norsk økonomi. Hvorfor er det slik, og hva kan gjøres?

Fra fødselen av har mange av disse unge muslimske mennene blitt behandlet omtrent som prinser i sin egen familie. Deres status har gjerne vært over deres egen mor. De har aldri lært seg å jobbe, og de ser ikke på andre mennesker som likeverdige, og anerkjenner i alle fall ikke likeverd mellom kjønnene.

Fullfører ikke noen utdannelse

Møtet med norsk skole har derfor vært katastrofalt. Forholdet til kvinnelige lærere – som det absolutt er flest av i norsk skole – fungerer ikke, eller i beste fall dårlig. Hvorfor skal de gjøre lekser, eller arbeide sammen med jenter i gruppearbeid? Hvorfor skal de sitte stille på skolen, når det er mye bedre med dataspill og fotball?

At resultatet er et enormt frafall, kan vi slutte oss til av tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Mens det generelt for elever i videregående skole er litt over 40 prosent som ikke fullfører på normert tid, hvorav svært mange er gutter, er det over to tredjedeler (67 prosent) av innvandrerguttene med ikke-vestlig bakgrunn som ikke fullfører på normert tid – en klar pekepinn om situasjonen for unge muslimske menn. Mange av SUMMerne fullfører aldri noen utdannelse. Dette er en katastrofe for den enkelte, og en katastrofe for det norske samfunn.

(kilde: http://www.ssb.no/utdanning/statistikker/vgogjen/aar/2014-06-19?fane=tabell&sort=nummer&tabell=180023 )

Relativt få i jobb

Uten utdannelse; ingen jobb; og det spesielt ikke i et samfunn som er så teknisk avansert som det norske – hevder noen. Vi har de siste årene importert flere ti-talls tusen svenske ungdommer; som har glidd rett inn i ledige jobber. Hvorfor har ikke disse unge muslimske mennene konkurrert med svenske ungdommer om disse jobbene, og fått en stor andel av disse enklere jobbene?

Statistikk fra SSB bekrefter hvor galt det er. Den viser at det ikke er så mange av muslimer i Norge som faktisk er i jobb. For de største muslimske gruppene i Norge som helhet, er det omtrent 45 prosent. Somaliere er desidert dårligst, med 27,7 prosent. Til og med for pakistanere i Norge er det under 50 prosent. Tilsvarende tall for norske er 68 prosent, og for svensker hele 80 prosent.

(kilde: http://ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/innvregsys/aar/2014-06-26?fane=tabell&sort=nummer&tabell=183581 )

Tre ganger så kriminelle

Naturligvis forplanter dette seg videre i livet til SUMMerne. Mange blir kriminelle; faktisk tre ganger så mange som blant norske. Det er mennesker fra seks land – som er helt eller nesten helt muslimske – som peker seg ut som sterkt overrepresenterte: Irak, Kosovo, Somalia, Afghanistan, Iran og Marokko.

Selv om en korrigerer for at det er flere menn enn kvinner som har kommet til Norge fra disse seks landene, er det en sterk overhyppighet av muslimsk kriminalitet. Uansett; det hjelper ikke ofrene for denne kriminaliteten at en prøver å gjemme bort problemene.

Noen hevder at ikke alle fra disse landene er muslimer, og at SSB ikke fører statistikk fordelt på “religion”. Til det er det bare en ting å si: Slutt å stikke hodet i sanden, og bidra heller til at løse problemene.

(kilde: http://ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/stor-variasjon-i-innvandreres-kriminalitet )

Problemløsning

Om en nå klarer å være enig i problembeskrivelsen, er det på tide – men egentlig over 30 år for sent – å finne løsninger på problemene. Det er her en saklig samfunnsdebatt kommer inn; for å prøve å rette på noe av skaden som allerede har skjedd, og minimere fremtidige problemer.

Etter mitt syn bør debatten i alle fall dreie som om disse tre hovedspørsmålene:

  1. Hvordan kan vi få norske muslimske foreldre til å praktisere likeverd mellom kjønnene i sine egne familier og overfor andre?
  2. Trenger vi en ny type skole for SUMMerne, og antagelig også overfor alle gutter som ikke klarer å sitte stille i dagens “jenteskole”?
  3. Må vi stoppe asylinnvandringen inntil vi ser at integreringen av muslimer i Norge virkelig skjer?

 

Max Hermansen
PEGIDA-talsperson