Kommentar

Innvandring er lett å måle, hevder Joacim Lund kjekt i dagens Aftenposten. Mye tyder imidlertid på at den ikke er så lett å måle at Lund selv klarer det.

Innvandring er lett å måle. Det er bare å telle hoder og hvor de kommer fra. Norge har ikke høy innvandring. Andelen innvandrere i Norge er lavere enn snittet for OECD-landene.

Den nå til det kjedsommelige gjentatte påstanden om at Norge ikke har høy inn­vand­ring og lig­ger i den nedre delen av ska­laen over hvor mange inn­vand­rere vi tar imot, er og forblir feil. Eurostats tall for 2009, 2010 og 2011 viser tvert i mot at Norge befin­ner seg helt i top­pen i Europa over antall mot­tatte inn­vand­rere. I absolutte tall lå vi på en heder­lig 11.te plass over antall inn­vand­rere i de 31 EU- og EØS-landene i 2011. I motsetning til hva Lund av ukjente årsaker hevder, ligger Norge him­mel­høyt over snit­tet for de 27 EU-landene, i sær­de­les­het de østeuro­pe­iske med­lem­mene.

Eurostats tall for 2012 er ikke klare enda, men fra det Lund kaller en «god kilde til nøytral og troverdig informasjon», Statistisk sentralbyrå (SSB), kom det et aldri så lite hint i februar i år [Oppdatering: Eurostats nyeste tall, som bekrefter SSBs, finnes nå her]:

Norge er nå det lan­det i Europa hvor befolk­nin­gen vokser ras­kest. Den rekord­høye befolk­nings­veks­ten er hoved­sa­ke­lig inn­vand­rings­dre­vet, og antal­let inn­vand­rere i 2012 til­sva­rer hele folke­tal­let i Dram­men. I 2012 kom det 78.570 inn­vand­rere, mens det ble født 60.255 i lan­det. Inn­vand­rin­gen over­sti­ger der­med fød­sels­tal­lene med 18.315 per­soner, noe som til­sva­rer 1,3 inn­vand­rer per fødte barn. Det vil si at det er større sannsynlighet for at borger nummer fem millioner av Norge landet på Gardermoen enn at han så dagens lys ved en norsk fødeavdeling.

SSBs og Eurostats tall er egentlig så klare at selv Aftenpostens kommentatorer burde ha fått dem med seg per nå. Med mindre det står på viljen da, selvsagt.

I 2010 og 2011 så de nemlig slik ut:

bruttoinnvandring-2010

bruttoinnvandring-pr-innbygger-2011

– Innvandringen er lav, og integreringen går bra. Har vi de to tingene i hodet når vi diskuterer utfordringene (de finnes), øker sannsynligheten for at vi klarer å løse dem, dikter Lund videre.

Det er bemerkelsesverdig at en fast skribent i Norges største avis tilsynelatende ikke klarer å se forskjell på fart og dis­tanse.

For hva er inn­vand­ring? Det er det antall men­nes­ker som kom­mer til lan­det i løpet av et bestemt tids­rom, f.eks. i løpet av et år. Det måler for­and­ring i et kort intervall.

Hvilke data benyt­ter man så i sitt for­gje­ves for­søk på å gjen­drive noe nær sagt alle vet – eller ville visst hvis det ikke var for at Lund og andre journalister som ikke kan regne eller lese statistikk gjentok feilaktige påstander – er sant? Ved å snakke om noe annet. Ved å snakke om hvor stor andel inn­vand­rere det befin­ner seg i Norge. Inn­vand­rer­an­de­len måler ikke for­and­rin­gen i antall inn­vand­rere over et tids­rom, det måler den opp­sam­lede effek­ten av all inn­vand­ring som har fun­net sted. Og siden Norge har en kor­tere inn­vand­rings­his­to­rie enn mange andre euro­pe­iske land, er det mange av dem vi ennå ikke har gått forbi, selv om det ikke er lenge til med dagens innvandringstempo. For si det enkelt: Joacim Lund søker å inn­bille Aftenpostens lesere at påstanden om at vi kjø­rer fort kan tilbakevises ved å si at vi ikke har kjørt langt.

Det er som kjent dikterisk frihet her i landet, men er det for mye forlangt av Aftenposten at de sørger for at deres faste kommentatorer faktisk har greie på det de blir satt til å skrive om?