Mens Norge opplever en historisk rask og høy befolkningsvekst, åpner Høyre for større arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS-området. Partiet krever at næringslivets behov skal være fokus i innvandringsprosessen.

Høyre vil fokusere på bedriftenes muligheter til å sikre seg kompetente utlendinger, også utenfor EØS-området.

– Vi ønsker en bærekraftig innvandring av arbeidskraft til Norge som gir seriøse norske bedrifter bedre muligheter til å sikre seg denne attraktive arbeidskraften, sier Høyres innvandringspolitiske talsmann, stortingsrepresentant Trond Helleland.

Næringslivet bør få muligheten til å sikre seg denne kompetansen gjennom et mindre byråkratisk system enn nå, tilføyer Høyres talsmann.

En tillempning av arbeidsinnvandringen må ikke innebære at muligheten for mennesker som trenger asyl, blir svekket, tilføyer Helleland.

Utspillet kommer etter at flere forskere har tatt til orde for en bedre integrasjon av asylsøkere. – Det finnes asylsøkere som viser både vilje til å bli integrert i det norske samfunn og som sitter på kompetanse som kommer godt med i norsk arbeidsliv, sier UiO-forsker Kjersti Thorbjørnsrud, som mener at Norge bør se mot Canada med tanke på integrering av asylsøkere.

De store norske partiene er imidlertid skeptiske til å endre reglene for asylsøkere og vil heller debattere dagens regelverk for arbeidsinnvandring:

– Jeg er redd for å undergrave selve asylinstituttet, som skal gi mennesker i nød en mulighet for å søke beskyttelse i Norge. Vi er også bundet av internasjonale konvensjoner her, sier Arbeiderpartiets talskvinne i innvandrings- og integreringspolitikken, stortingsrepresentant Lise Christoffersen.

Arbeiderpartiets Christoffersen påpeker at det fortsatt er mulig med arbeidsinnvandring til Norge.

– Regelverket kan man diskutere, men det er viktig at reglene for arbeidsinnvandringen ikke blandes sammen med asylsøkerne. Det er også viktig at ressursene som trengs for å håndtere asylsøkerne, ikke blir spist opp av mennesker som egentlig ikke trenger vår beskyttelse, men som først og fremst er ute etter arbeid., sier stortingsrepresentanten.

Christoffersen minner for øvrig om at hele 4000 asylsøkere som har fått innvilget opphold, fremdeles venter på å bli plassert ut i kommunene. – Ingen vil jo ha dem, sier Christoffersen til Aftenposten.

Fremskrittspartiet er på sin side opptatt av at eventuelle tiltak ikke skal øke den totale innvandringen til Norge:

– Norge trenger kompetent arbeidskraft fra utlandet. Det høres fint ut å integrere asylsøkere, men realitetene er jo at det slett ikke virker enkelt å integrere en del av dem. I vår utlendingslov er det allerede fastslått at utlendinger som viser vilje til integrering, skal kunne bli en del av det norske samfunnet raskere enn andre, sier Johansen.

Statistisk sentralbyrås (SSB) siste rapport viser for øvrig at det kom hele 78.570 inn­vand­rere til Norge i 2012, mens det ble født 60.255 barn i lan­det. For sjette år på rad overstiger inn­vand­rin­gen dermed fød­sels­tal­lene, i 2012 med 18.315 per­soner, hvilket til­sva­rer 1,3 inn­vand­rer per fødte barn. Norge er i dag det europeiske landet med høyest befolkningsvekst.

SSBs rap­port viser også at inn­vand­rin­gen fra Europa har gått noe ned, mens inn­vand­rin­gen fra Afrika har gått opp. Mens netto­inn­vand­rin­gen fra Sve­rige ble hal­vert fra 2.800 per­soner i 2011 til 1.100 i 2012, har netto­inn­vand­rin­gen fra Soma­lia nær dob­let seg, fra 1.450 i 2011 til 3.400 i 2012.

Netto­inn­vand­rin­gen av ikke-europeiske stats­bor­gere har økt med 35 pro­sent, fra 13.200 i 2011 til 17.800 i 2012.

Aftenposten: Åpner for flere jobbinnvandrere

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂