Mens Norge opp­le­ver en his­to­risk rask og høy befolk­nings­vekst, åpner Høyre for større arbeids­inn­vand­ring fra land uten­for EØS-området. Par­tiet vil fokusere på nærings­li­vets behov for å sikre seg «kompetente utlendinger».

I januar opphevet imidlertid regjeringen en lignende ordning, den såkalte spesialistbestemmelsen, på grunn av utstrakt misbruk.

Høyre vil foku­sere på bedrif­te­nes mulig­he­ter til å sikre seg kom­pe­tente utlen­din­ger, også uten­for EØS-området.

– Vi ønsker en bære­kraf­tig inn­vand­ring av arbeids­kraft til Norge som gir seriøse norske bedrif­ter bedre mulig­he­ter til å sikre seg denne attrak­tive arbeids­kraf­ten, sier Høy­res inn­vand­rings­po­li­tiske tals­mann, stor­tings­re­pre­sen­tant Trond Helleland.

Nærings­li­vet bør få mulig­he­ten til å sikre seg denne kom­pe­tan­sen gjen­nom et mindre byrå­kra­tisk sys­tem enn nå, til­føyer Høy­res talsmann.

En til­lemp­ning av arbeids­inn­vand­rin­gen må ikke inn­e­bære at mulig­he­ten for men­nes­ker som tren­ger asyl, blir svek­ket, til­føyer Helleland.

I 2010 opprettet regjeringen en spesialistkvote nettopp for å gjøre det enklere for næringslivet å rekruttere kvalifisert arbeidskraft fra utlandet. Tre år senere er bestemmelsen opphevet på grunn av utstrakt misbruk, samtidig som næringslivet i liten grad benyttet seg av ordningen.

Ifølge politiet skjedde misbruket blant annet ved at bedrifter ga familie og venner fiktive lønnstilbud for å oppfylle ordningens betingelser for oppholdstillatelse. I Asker og Bærum finnes det eksempler på at kebabrestauranter på papiret tilbød folk over 500.000 kr i lønn.

Spesialistbestemmelsen ble innført i 2010. Den skulle gjøre det enklere og raskere for arbeidsgivere å rekruttere kvalifisert arbeidskraft. Etter tre år viser det seg at arbeidsgivere i liten grad bruker denne rekrutteringsmåten. Politiet og Utlendingsdirektoratet har samtidig meldt om misbruk og utilsiktet bruk av bestemmelsen.

– Det har vist seg at en økende andel av søkerne er ufaglærte og at lønnstilbudet de hevder å ha fått, ikke har vært reelt. Dette er misbruk av ordningen, og spesialistbestemmelsen oppheves derfor med virkning fra 15. januar, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

Overgangsbestemmelser vil sikre at personer som allerede har oppholdstillatelse som spesialist, vil kunne få fornyet denne dersom vilkårene fremdeles er oppfylt.

Ordningen for faglærte arbeidssøkere

Bestemmelsen om oppholdstillatelse for faglærte arbeidssøkere blir også opphevet fra 15. januar. Et fåtall av dem som har hatt slik tillatelse, har funnet relevant arbeid i Norge. De utenriksstasjonene som mottar flest søknader, har meldt om utstrakt og økende bruk av falske dokumenter i søknadene, slik at søkerne i realiteten ikke er faglærte.

Pressemelding fra Arbeidsdepartementet: Misbrukt spesialistbestemmelse oppheves

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂