En ny rap­port for­tel­ler om at tysk politi får sta­dig større pro­ble­mer med å hånd­heve lov og orden. Vold og van­da­lisme er bare en liten del av det. Ofte dreier det seg om at en stor folke­mengde hind­rer poli­tiet i å utføre arbei­det sitt, som kan være alt fra en par­ke­rings­bot og ordens­for­styr­relse til mer alvor­lige for­hold.

Poli­tiet må gi etter for mob­ben, og mob­ben får demon­strert sin makt og at det er den som bestem­mer. I vir­ke­lig­he­ten ska­pes det da lov­løse områ­der. Slik er det flere ste­der i store tyske byer, og det føl­ger som oftest de inn­vand­rer­tette områ­dene.

Vol­den hen­ger sam­men med fyll og rus, og poli­tiet er blitt et hat­sym­bol. Det gjør job­ben risi­ka­bel, og bedre blir det ikke av at over­ord­nede ofte lar fot­fol­ket få ta ansva­ret hvis situa­sjo­ner kom­mer ut av kon­troll. Det gjør poli­tiet i mar­ken uvil­lige til å gripe inn. Slik sprer lov­løs­he­ten seg.

ANNONSE

Nach einer neuen Unter­suchung des Lande­s­kri­mi­nalamts Nord­rhein-West­fa­len wur­den 2010 im Westen fast 2000 Poli­zis­ten von Angrei­fern im Dienst ver­letzt. Rund 85 Proz­ent der Opfer waren Strei­fen­beamte, und mehr als drei Vier­tel der zumeist männ­lichen Täter hat­ten get­run­ken oder andere Dro­gen genom­men.

Rundt 2.000 politi­folk ble ska­det i tje­neste bare i 2010, og mer enn tre­fire­de­ler av de mann­lige gjer­nings­men­nene hadde druk­ket eller tatt stoff.

Det hand­ler såle­des om en blan­ding av inn­fødte tys­kere, og utlen­din­ger, som lever et aso­sialt liv. Den samme mik­sen så vi i Stor­bri­tan­nia under bran­nene og plynd­rin­gen i august. 

Det er en økning i volds­bru­ken mot poli­tiet på 60 pro­sent fra 2005–2009.

In Großstäd­ten hatte dem­nach jeder zweite Täter, der auf Ord­n­ungs­hü­ter los­geht, aus­län­dische Wurzeln. Und das Motiv war in jedem drit­ten Fall Hass auf Polizei und Staat, wie die ver­letz­ten Beam­ten ver­mu­te­ten.

I stor­by­ene hadde 50 % av gjer­nings­men­nene uten­landsk bak­grunn. Moti­vet var i hvert tredje til­felle hat mot politi og øvrig­he­ten, mener politi­fol­kene.

Poli­tiet får lide

Politi­til­lits­mann Ret­ting­haus sier at jus­tis­myn­dig­he­tene må våkne og ta tak i for­bry­terne. Men i rea­li­te­ten er det ofte politi­fol­kene som får pro­ble­mer når situa­sjo­ner kom­mer ute av kon­troll. Da heter det at det er poli­tiet som har latt situa­sjo­nen eska­lere. De som star­tet brå­ket ankla­ger poli­tiet og for­lan­ger muli­gens erstat­ning. Betjen­te­nes over­ord­nede er uvil­lig til å støtte dem, og resul­ta­tet er at det er poli­tiet ute i mar­ken som får ta støy­ten. Får man for mange bemerk­nin­ger på rulle­bla­det om at man har vært i situa­sjo­ner som har eska­lert, får det kon­se­kven­ser for kar­rie­ren. Resul­ta­tet er politi­folk som ser en annen vei, sier rap­por­ten.

Die Jus­tiz muss end­lich aufwachen und das Straf­maß bei die­sen Delik­ten aus­schöp­fen”, sagt Polizei­gewerk­schaf­ter Ret­ting­haus. In der Rea­lität aber würde die Schuld für die Gew­alt hin­ter­her oft den Beam­ten zuge­schrie­ben, die die Situa­tion ange­blich hät­ten eska­lie­ren las­sen. Und der eigent­liche Aggres­sor zeigte dann häu­fig auch noch die Poli­zis­ten an und ver­langte mög­licher­weise Scha­den­ser­satz. Zudem wür­den die Kol­le­gen von ihren Vor­gesetz­ten mit die­sen Belas­tun­gen oft völ­lig alleine gelas­sen.

Das ist ein­fach nur noch absurd”, empört sich der DPolG-Lan­de­svor­sit­zende.

Je spä­ter die Nacht, desto größer der Wahn­s­inn”

The bru­ta­lity with which colle­a­ges are now con­fronted on an almost daily basis,” says Erich Ret­ting­haus, regio­nal chair­man of the North Rhine-West­pha­lia branch of the Ger­man police trade union, “has dra­ma­ti­cally escalated”. 

…Stu­dies by the Kri­mi­no­lo­gischen For­schung­sin­sti­t­uts Nie­der­sach­sen (KFN) [Cri­mi­no­lo­gical Rese­arch Insti­tute of Lower Saxony], in which more than 20,000 offi­cers par­ti­ci­pa­ted, revealed that the num­ber of seriously inju­red police offi­cers increased by at least 60 per cent between 2005 and 2009. In major cities, accor­ding to the same source, every second per­pe­tra­tor who attacked a law enfor­ce­ment offi­cer was of for­eign ori­gin. And in one out of every three cases, the motive sus­pec­ted by the offi­cers was hatred for the police and the state. 

…“The spi­ral of vio­lence is tur­ning ever fas­ter,” noted the offi­cer from Düs­sel­dorf; the “measure of what is bea­rable” had long since been sur­passed. His sub­or­di­nates now regu­larly faced being “bea­ten, kicked and having bott­les thrown at them,” as well as being spat on, insulted and threate­ned with death. 

The sup­po­sed guar­di­ans of order have for a long time been degra­ded to the role of “extras in a drun­ken tou­rism expe­ri­ence”, in which it is pos­sible to start a fight with them with impu­nity. Espec­ially among “young immi­grants”, “mixing it with cops” has become the order of the day at week­ends. Respect for offi­ci­als: no sign of it. In the gene­ral chaos of such a situa­tion – often offi­cers are con­fronted by hund­reds of people – most attack­ers can flee unpu­nis­hed.

Popu­lar sport: star­ting a fight with the police

In city dist­ricts like Ber­lin-Wed­ding or Duis­burg-Marxloh it has almost become a popu­lar sport to pick on the police. There it is mostly young immi­grants who keep the law busy. Police cars are ambus­hed with sto­nes and glass bott­les. Sim­ple deploy­ments for par­king inf­ringe­ments and dis­tur­ban­ces of the peace can evolve into major inci­dents because the offi­cers become sur­rounded.

Jus­tice must finally wake up and punish these cri­mes to the full extent of the law,” says police trade union offi­cial Ret­ting­haus. In rea­lity, how­ever, the blame for the vio­lence is often placed later on the offi­cers them­selves, who allegedly cau­sed the situa­tion to escalate. And the actual aggres­sor then often files a com­pla­int against the police and claims damages.

New Immi­grant Sport in Ger­many: Attack­ing the Police

tips via snaphanen.dk

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • thor­r2010

  Kri­mi­na­li­te­ten er altså utløst av et hat mot politi og stat. Hvor er disse poli­ti­kerne og orga­ni­sa­sjo­nene som regel­rett beskyl­der euro­pe­ere for hat og rasisme? 

  Hvis man jager poli­tiet ut av et område perm­a­nent, har sta­ten pr defi­ni­sjon mis­tet sin auto­ri­tet der. Når blir det mulig å si at denne utvik­lin­gen kan rive euro­pe­iske land i fil­ler, uten å bli politi­an­mel­delt av AUF

 • Beli­sa­rius

  (adjec­tive) bar­ba­risk [bɑɾˈbɑːɾɪsk]
  rå, vill, usi­vi­li­sert –  en bar­ba­risk skikkhttp://norwegian.definitions.net/def/NO/barbarisk
  Bar­ba­rer var opp­rin­ne­lig et gresk begrep som beteg­net alle utlen­din­ger, en som ikke hørte til en aner­kjent kul­tur eller far­get av tale­ren eller for­fat­te­ren som brukte begre­pet.  
  http://no.wikipedia.org/wiki/Barbar

  I dag er det bare å erkjenne at bar­ba­rene er iblant oss, og hvem vet – kan noen av oss ha det i seg? Er vi alle­rede på skrå­pla­net hvor vi sklir sakte mot den Vest­lige sivi­li­sa­sjons under­gang? I alle fall ift slik vi kjen­ner den i dag. At det skulle fore­ligge noe norsk unn­tak er vel for mye å for­vente.

  Bal­kan var en vek­ker; hvor­dan kunne en sivi­li­sert nasjon som Jugo­sla­via som f.eks hadde arran­gert OL, forgå i bar­bari i løpet av ca 6 mnd? 

  Her er det flere spørs­mål enn svar, men sce­na­rio­tenk­ning kan ha for noe for seg – ikke for å krise­mak­si­mere, men for å unngå en mulig utvik­ling ved at det tref­fes til­tak  
  i tide.

  Kom­bi­na­sjo­nen av aktø­rer er her både inter­es­sant og skrem­mende. Den har vi også sett i Oslos gater, men i etter­tid rasjo­na­li­sert av både politi og andre sty­res­mak­ter. Men var det et tegn? Bare frem­ti­den vil vise, men gjør man intet, så vil den gjenta seg.

 • Stall­tips: Gro­rud­da­len innen ikke alt for mange år.

  • Gul­os­ten

   CDSer? Fin­nes det noen bets man kan gjøre på dette for å tjene en slant?

 • Per Ulv

  For­rige lør­dag spa­serte jeg en tur i sen­trum øst’s mørke gater og obser­verte hvor­dan etnisk homo­gene grup­per på 5–8 menn domi­nerte gate­bil­det. Hele atmo­sfæ­ren var bok­sta­ve­lig talt “cre­epy”. Når jeg kom­mer til nedre Karl Johans gate blir jeg ove­r­as­ket over å se et tårn av en staut opliti­mann som står midt i gaten alene blandt de mest sus­pekte per­sonene du fin­ner i Oslo. Mens jeg ven­tet på grønn mann ble jeg stå­ende like ved denne politi­man­nen og ble opp­gitt over at folk strøm­met mot meg for å tilby meg dop åpen­lyst for­ran politiet.Men så kom­mer det ver­ste… Frekke smi­lende rusede narko­lan­gere begyn­ner å gå bort til politi­man­nen og nappe han i radioen og tukkle med uni­for­men hans etc mens de smi­ler fra øre til øre. Omtrent på samme måten som fni­sete jen­ter dri­ver på med gar­dis­tene. Jeg ble stå­ende å se på dette med vann­tro før jeg skjønte at poli­tiet rett og slett er “out-num­be­red” på gata i Oslo og må velge mel­lom å la ting pas­sere eller ris­kere far­lige volds­si­tua­sjo­ner. Jeg tit­tet meg rundt og kon­sta­terte at denne karen ikke hadde kol­le­ger innen syn­lig rekke­vidde. Ialle­fall ikke i uni­form.

  Dette var klok­ken 22:10. Etter mid­natt var det nok ikke trygt for ham å være der alene lengre.

 • Jan Mayen

  Er det ikke dette som kal­les mang­fol­dets- og
  multi­kul­tu­rens bak­side? Jeg var vitne til at en fra det farge­rike multik­utu­relle fel­les­ska­pet
  fikk en par­ke­rings­bot  i Oslo. Han hadde kjørt opp på for­tauet og skulle
  bare… Den kvin­ne­lige par­ke­rings­vak­ten satte boten under vis­ke­ren og gikk
  videre. Fyren kom ut av butik­ken og ropte hore og andre ned­set­tende utrykk
  etter henne, sam­ti­dig med at han fisket opp mobil­te­le­fo­nen.

  Det gikk ikke mange
  minut­ter før det krydde av multi­kul­tu­relle “kame­ra­ter” som ville være med på å dis­ku­tere boten med
  par­ke­rings­vak­ten. Høy­lydt dis­ku­sjon iblan­det med ned­set­tende ting om damen. Det
  hele løste seg ved at en politi­bil svingte innom. De farge­rike kame­ra­tene og bilis­ten trakk
  seg høy­lydt og his­sig til­bake.