Af Regine Mönch, journalist på Frankfurter Allgemeine Zeitung. (Snaphanens oversættelse.)

Berlins Lærerforening advarer om følgerne af den oppdragelsesmæssige undtagelsestilstand i muslimske familier. Skolebestyrelserne advarer til gengæld lærerne imod at “overvælde elever moralsk med vestlige, liberale værdier.”

Selv lærernes fagforening har nu lagt mærke til det: der hvor tyskere er i mindretal, i klasseværelser og på skolens legepladser, i bydele, er virkeligheden temmelig brutal; Intolerancen der rammer tyske klassekammerater, piger og børn af andre trosretninger – dem fagforeningen kalder “ikke-muslimer”. Men også kvindelige lærere og resourcestærke elever udsættes for uhyrlig diskrimination og verbale eller fysiske overgreb. Det bliver nu endelig sagt åbent, hvad de der ikke lider af ideologisk betingede virkelighedsforstyrrelser, forlængst har vidst: Det drejer sig ikke om børn af polske eller italienske immigranter, men om unge muslimer.

Derfor indkaldte Berliner Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) i weekenden til en workshop, hvad alle betragter som en mindre sensation. Det er bemærkelsesværdigt, at først striden om Thilo Sarrazins bog “Tyskland afskaffer sig selv” har muliggjort sådanne og lignende arrangementer, og ikke den i årevis ulmende konflikt med voldelig intolerance i skoler med en høj andel af muslimske elever. Naturligvis bygger GEW ikke på Sarrazin, men dækker sig ind under sin egen undersøgelse, offentliggjort i „Berliner Lehrerzeitung“

Kristne klassificeres som”vantro”

At artiklen “Tyskfjendelighed i skolerne – om årsagerne til en tiltagende tendens blandt unge af tyrkisk og arabisk herkomst” allerede har stået i deres tidsskrift i næsten et år – næsten ubemærket – viftes bort. At lærerene nu officielt henviser til den, viser kun, hvor eksplosiv stemningen er blevet.
Forfatterne Andrea Posor og Chris Meyer er medlemmer af “Udvalget for Multikulturelle Anliggender, hvilket forklarer, hvorfor de i beskrivelsen af det muslimske flertals udelukkelse af det tyske mindretal , “kun formoder at have fælles elementet er Islam.” Kristne kaldes ukorrekt ” vantro,” hvilket røber en vis uvidenhed om den fundamentalistiske islamiske ideologi. Filmskaberene Guner Balci og Nicola Graef har helt tydeligt i deres film “Kampen i klasseværelset” (TV-dokumentar om den kulturelle konflikt i klasseværelset: en tabt kamp) dokumenteret denne skelsættende, afvigende uvikling som, som ikke kun fiunder sted i Berlin.

Mangel på interkulturel kompetence

De fleste deltagere på det ekstraordinære møde GEW, ønskede ikke at diskutere “tyskefjendtlighed”, fordi dette kun er ét af flere elementer. “Alle der er anderledes bliver mobbet”, sagde læreren Mechthild Unverzagt. I det store og hele forblev diskussionen lammefrom og indenfor den politisk korrekte demarkationslinje. “Vi har en mangel på interkulturel kompetence,” hed det igen og igen , og “det handler jo om at socialt dårligt stillede elever demonstrerer styrke.”

Dette synspunkt – der bringer selvforsvar i spil, men ikke de fatale konsekvenser af undtagelsestilstanden i muslimske familier og indoktrineringen fra moskéer og det islamiske samfund – har i løbet af de seneste årtier kostet foreningen mange medlemmer. Især engagerede lærere, som i modsætning til tjenestemænd og politiske embedsmænd gentagne gange forsøgte at gjøre opmærksom på forholdene i skolerne, gav op og resignerede.

Ubarmhjertig uvidenhed

Folkeskolelæreren Wolfgang Schenk, tidligere talsmand for De Grønnes Alternative Liste, har fortalt om sine erfaringer med skolemyndighederne, da han forelagde dem sine erfaringer om kvindefjendske overgreb på lærere, fornærmelser som “nazist”, “luder”, “racist” eller om et tvangsægteskab, der truede en af hans elever. Han skulle forholde sig i ro for ikke at give “højreorienterede vand på møllen”.
Denne ubarmhjertige uvidenhed bliver opretholdt indtil dags dato. Allerede i begyndelsen af halvfemserne, var indflydelsen fra islamiske organisationer og visse moskéer og foreninger mærkbar, og anti-vestlige, anti-demokratiske holdninger forgifter nu flere og flere skoler, siger Schenk. “Tyskfjendligheden” er faktisk bare et af mange udstødelsesfænomener.
Berlins Skolebestyrelser har netop fået tilsendt en guide til islam i skolerne. Hæftet, der ofte er blevet revideret, er nu i det mindste renset for dulgte muslimske anbefalinger, fra prædikanter der er uddannet på et fransk sharia-institut, er en virkelig skandale. Der er ingen oplysninger om konsekvenserne af islamisk, seksuel køns-apartheid, og det advarer fremfor alt lærerne mod at “overvælde eleverne med vestlige, liberale frihedsværdier.»

F.A.Z.:Das Gift der muslimischen Intoleranz.Se også ARD 1: Tyske skolebørn terroriseres af udlændinge, Video: Clash of Civilisations in the Classroom

oversettelse og tips: snaphanen.dk

Das Gift der muslimischen Intoleranz

Folgenschwere Fehlentwicklung: Die Berliner Lehrergewerkschaft warnt vor den Folgen des Erziehungsnotstands in muslimischen Familien. Die Schulbehörde warnt im Gegenzug Lehrer vor „moralischer Überwältigung“ mit westlichen Freiheitswerten.

Von Regina Mönch

04. Oktober 2010
Sogar die Lehrergewerkschaft hat es nun bemerkt: Wo Deutsche nur noch eine Minderheit sind, in Klassenzimmern und auf Schulhöfen bestimmter Viertel, geht es ziemlich brutal zu; die Intoleranz trifft deutsche Mitschüler und Andersgläubige – die Gewerkschafter sprechen von „Nichtmuslimen“ –, Mädchen sowieso. Aber auch das weibliche Lehrpersonal und leistungsstarke Schüler sind ungeheuerlicher Diskriminierung und verbalen oder tätlichen Übergriffen ausgesetzt. Und offen wird nun endlich benannt, was längst jeder weiß, der nicht an weltanschaulich konnotierten Wahrnehmungsstörungen leidet: Es geht hier nicht um die Söhne polnischer, kasachischer oder italienischer Einwanderer, sondern um junge Muslime. Am Wochenende hatte die Berliner Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) aus diesem Grund zu einem Workshop geladen, was viele bereits als kleine Sensation werten möchten.

Außergewöhnlich ist daran nur, dass erst der Streit um Thilo Sarrazins Buch „Deutschland schafft sich ab“ solche und ähnliche Veranstaltungen hervorbringt und nicht der real seit Jahren schwelende Konflikt überbordender, häufig gewalttätiger Intoleranz an Schulen mit einem hohen Anteil an muslimischen Schülern. Natürlich berief sich die GEW nicht auf Sarrazin, sondern auf eine eigene Analyse, die in der verbandseigenen „Berliner Lehrerzeitung“ erschien.

Dass der nun diskutierte Artikel „Deutschenfeindlichkeit in Schulen – Über die Ursachen einer zunehmenden Tendenz unter türkisch- und arabischstämmigen Jugendlichen“ bereits vor fast einem Jahr in der Zeitung stand – unbeachtet –, wurde dabei unterschlagen. Dass er jetzt Lehrern offiziell anempfohlen wird, zeigt nur, wie explosiv die Stimmung inzwischen geworden ist.

Die Autoren Andrea Posor und Christian Meyer gehören zum „Ausschuss für multikulturelle Angelegenheiten“, was erklärt, warum sie bei der Beschreibung der Ausgrenzung der deutschen Minderheit durch die Mehrheit muslimischer Mitschüler nur vermuten wollen, dass das „verbindende Element“ dieser Gruppe „am ehesten der gemeinsame Islam zu sein scheint“. Christen, so die Autoren, würden „fälschlich als Ungläubige“ gemieden, was eine gewisse Unkenntnis fundamentalistischer Islamideologie verrät. Die Filmemacherinnen Güner Balci und Nicola Graef haben dies in ihrem Film „Kampf im Klassenzimmer“ (TV-Dokumentation über den Kulturkampf im Klassenzimmer: Auf verlorenem Posten) unmissverständlich als folgenschwere Fehlentwicklung dokumentiert, die nicht nur Berlin betrifft.

Es fehlt an interkultureller Kompetenz

Die meisten Teilnehmer der außerordentlichen GEW-Tagung wollten, so meldet es der Berliner „Tagesspiegel“, nicht über „Deutschenfeindlichkeit“ streiten, weil dies nur ein Befund unter vielen sei. Gemobbt werde alles, was anders sei, sagte die Lehrerin Mechthild Unverzagt. An ihrer Gesamtschule bäten deutsche Schüler längst darum, während der Hofpause im Klassenraum bleiben zu dürfen. Doch im Großen und Ganzen blieb der Streit lammfromm und an der politisch-korrekten Scheidelinie orientiert. Es fehle an interkultureller Kompetenz, hieß es wieder einmal, und es handle sich doch eher um den Versuch sozial benachteiligter Schüler, Stärke zu demonstrieren.

Diese Sicht – wonach hier Notwehr im Spiele sei, nicht aber die fatalen Folgen von Erziehungsnotstand in muslimischen Familien und Indoktrination durch islamische und islamistische Moscheevereine – hat die Gewerkschaft in den vergangenen Jahrzehnten viele Mitglieder gekostet. Gerade engagierte Lehrer, die im Gegensatz zu Funktionären und politischen Beamten immer wieder versuchten, Misstände öffentlich zu machen, gaben resigniert auf.

Erbarmungslose Ignoranz

Der Hauptschullehrer Wolfgang Schenk etwa, einst Sprecher der Alternativen Liste, hat einschlägige Erfahrungen sammeln müssen, wie Gewerkschaft und Schulbehörde ihn abwiegelten, wenn er sich wegen frauenfeindlicher Übergriffe auf Lehrerinnen oder Beschimpfungen wie „Nazi“, „Schlampen“, „Rassist“ oder der drohenden Zwangsverheiratung einer Schülerin an sie wandte. Man bedeutete ihm, sich ruhig zu verhalten, um den Rechtsradikalen keine Vorlage zu liefern. Diese erbarmungslose Ignoranz wird durchgehalten bis heute. Schon in den frühen neunziger Jahren habe sich der Einfluss der Islamverbände und bestimmter Moscheevereine bemerkbar gemacht, deren antiwestliche, antidemokratische Ressentiments inzwischen das Klima an vielen Schulen immer erfolgreicher vergifteten, sagt Schenk. Die „Deutschenfeindlichkeit“ sei tatsächlich nur eines von vielen Ausgrenzungsphänomenen.

Die Berliner Schulbehörde hat gerade eine Handreichung zum Islam an die Schulen verschickt. Das Heftchen, vielfach überarbeitet und jetzt wenigstens bereinigt von den klandestinen Empfehlungen eines Predigers, der an einem französischen Scharia-Institut ausgebildet wurde, ist eigentlich ein Skandal. Es kommt ohne Aufklärung über die Folgen islamischer Geschlechtertrennung und Sexualität aus und warnt Lehrer vor allem vor „moralischer Überwältigung“ mit westlichen Freiheitswerten.

Text: F.A.Z.
Bildmaterial: dpa

Beitrag kommentieren