Politiet i Trondheim er bekymret etter fem uoppklarte overfallsvoldtekter eller forsøk på samme siden 1. april. I tre av de fem sakene er det flere gjerningsmenn, og alle disse beskrives som afrikanere eller menn fra Midtøsten. Politiet tror at voldtektene har vært planlagt på forhånd.

Rettspsykiater og politiker Michael Setsaas mener det er viktig å fokusere på at voldtekt først og fremst er styrt av seksuell drift og ønsket om seksuell tilfredsstillelse:

– En voldtekt kan aldri forsvares eller forklares av traumer fra krig, eller fra kulturforskjeller. Voldtekt er trigget av et ønske om seksuell tilfredsstillelse, sier Setsaas.

– En del av voldtektsmennene er alvorlig psykisk syke, og asylsøkere og flyktninger kan ha psykiske plager som til en viss grad kan være medvirkende årsak. Men det er viktig å fokusere på at en voldtekt først og fremst er styrt av seksuell drift og ønsket om en seksuell tilfredsstillelse. Den er ikke styrt av en psykisk sykdom, sier Michael Setsaas.

– Da er det mer snakk om at gjerningsmennene kan ha psykiske lidelser i tillegg, noen av dem også alvorlige sinnslidelser, men det er ganske få.

Rettpsykiateren mener imidlertid at kulturforskjeller kan forklare gjengvoldtekter. Mange menn har et kulturelt basert kvinnesyn som preges av fravær av respekt for kvinner, og som gjør at de tror at de kan tillate seg hva som helst overfor kvinner, sier Setsaas:

– Mange har en helt annen kulturell bakgrunn, de har et helt annet syn på kvinner og likestilling enn vi har her. Vi kan snakke om nærmest et fravær av respekt for kvinner. Dernest kan rus og ruspåvirkning være en faktor, og så er det noe med å hisse opp hverandre – i dobbel forstand. I rettspsykiatrisk arbeid oppover årene har jeg sett at en del av disse har store problemer med å forholde seg til norske, kulturelle normer. De har nærmest et eierforhold til kvinner, som gjør at de tror de kan tillate seg nærmest hva som helst. Enten de er alene eller sammen med andre, sier han.

Setsaas forklarer at mange fra krigsherjede områder kan ha problemer med impulskontroll, noe som gjør at de lettere begår bla voldtekt uten å føle empati, ansvar eller anger i ettertid. Han advarer likevel om at det er for enkelt å tro at en slik bakgrunn forklarer voldtekt:

Rettspsykiateren og politikeren Setsaas mener det gjøres altfor lite for asylsøkere og flyktninger som sliter med integrasjon. Og han frykter en smitteeffekt.

– På generelt grunnlag vet vi at innenfor litt mer lukkete miljø, f. eks. et asylmottak, er det stor grunn til bekymring for smitteeffekten av slike voldtekter. Mange av de som bor her sliter med å forholde seg til norsk lovverk og til norsk kultur. Vi har altfor mange tikkende bomber, enten det gjelder drapsmenn, voldtektsmenn eller alvorlige voldsforbrytere gående i våre asylmottak, under betingelser som er så kritikkverdige at noe av prisen vi betaler er slike saker. Vi burde ha gjort mye mer for å få integrert de som skal ha oppholds- og arbeidstillatelse hos oss. Og vi burde ha gjort mye mer for å få sendt ut de som er her ulovlig og som har fått avslag på sine søknader. Det er den eneste løsningen for å komme noe av dette til livs, mener Setsaas.

Ifølge voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk ved Politihøyskolen i Oslo har gruppevoldtekter historisk sett vært helt uvanlig i Norge og i Norden, men har økt som fenomen siden 1997. Når flere er sammen om voldtekten, blir volden ofte grovere:

– Personene bifaller hverandre og kommuniserer på en måte som gjør at volden kan bli grovere. Man driver hverandre fram, og i noen sammenhenger kan det ende med drap, sier hun.

Overfallsvoldtekter er ofte planlagt, selv om ideen om å gjøre det kan være impulsiv, og personene som voldtar har en kynisk holdning til kvinner.

– De ser på voldtekt som spennende, og oppfatter det ikke som galt i forhold til seg selv, sier forskeren.

Bjørnebekk sier at gruppevoldtekter tilhører krigssituasjoner, men at fenomenet er blitt overført til det sivile samfunnet som en følge av at personer med erfaring fra krig flytter.

Tall fra Oslopolitiet viser at samtlige overfallsvoldtekter de siste årene er begått av ikke-vestlige innvandrere, mens ofrene typisk er norske kvinner med “etnisk nordisk utseende”. Også i Stavanger er ikke-vestlige menn overrepresentert når det gjelder overfallsvoldtekter eller forsøk på samme. I løpet av 2008 og til november 2009 mottok Stavangerpolitiet 17 anmeldelser for overfallsvoldtekter eller forsøk på overfallsvoldtekt, de seks såkalte taxi-voldtektene inkludert. I 16 av de 17 sakene ble gjerningsmennene beskrevet som ikke-vestlige.

Oslo-politiets nye voldtektsrapport viser for øvrig at ikke-vestlige gjerningsmenn er betydelig overrepresentert i alle kategorier voldtekter.

Likevel advarer politiet mot “kulturelle årsaksforklaringer” i rapporten:

Især har dette vært hyppig med hensyn til variabelen ”etnisk bakgrunn”/”landbakgrunn”, som har gitt uheldig kraft til en forståelse om at kulturell bakgrunn fra andre steder enn Norge skulle innebære en økt voldtektsfare i seg selv.

Samtidig velger man å understreke at det er etniske nordmenn som stadig utgjør den største gruppen gjerningsmenn. I rapportens kapittel om Statsborgerskap og landbakgrunn – gjerningsperson (s. 52) heter det følgelig at:

Den etniske profilen varierer innenfor de ulike voldtektstypene, men for samtlige unntatt overfallsvoldtekt er norske gjerningspersoner den største gruppen.

Dette er ikke særlig oppsiktsvekkende mtp at nordmenn uten innvandringsbakgrunn utgjør omlag sytti prosent av hovedstadens befolkning, selv om den andelen nok er blitt endel lavere i de aldersgruppene som normalt er involvert i voldtekter. Etniske nordmenn er fortsatt den suverent største enkeltnasjonaliteten i byen, og de vil forbli det lenge etter at de mister flertallet i befolkningen.

Det man behendig unnlater å snakke om, er den statistiske overrepresentasjonen hos personer med ikke-vestlig bakgrunn.

Ifølge tall fra Oslo kommune over innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre bosatt i Oslo i 2011, var det 30.080 personer med bakgrunn fra Afrika og 4.413 personer med bakgrunn fra Asia. Det er i alt 104.493 personer av totalt 599.230 innbyggere i hovedstaden, eller ca. 17,4% av folketallet.

Samtidig sier rapporten fra Oslo politidistrikt at tallene for 2010 viser at 19,7% av voldtektsmennene hadde bakgrunn fra Afrika, 15,1% fra Midtøsten og 14,1% fra Asia. Siden Midtøsten dels ligger i Afrika og dels i Asia, betyr det at 48,9% av voldtektene hadde gjerningsmann fra en av disse to verdensdelene.

17,4% av befolkningen står altså for 48,9% av voldtektene, hvilket er en voldsom overrepresentasjon: Voldtektshyppigheten er mellom fire og fem ganger større hos gruppen av personer fra Afrika og Asia enn hos befolkningen forøvrig.

Rettpsykiater Michael Setsaas er da heller ikke alene om å mene at kulturforskjeller kan forklare ikke-vestlige menns overrepresentasjon på voldtektsstatistikken:

I 2009 lanserte Utlendingsdirektoratet (UDI) et nytt prosjekt der unge asylsøkere skulle lære om norsk kvinnesyn og vestlig syn på seksualitet gjennom opplysningsfilmen “Min kropp”. UDI tok initiativ til å lage filmen, som skal hjelpe unge asylsøkere med kvinnesyn, seksualitet og prevensjon. Bakgrunnen for UDIs tiltak var Oslopolitiets rapport som viste at asylsøkere var overrepresentert hva gjelder særlig overfallsvoldtekter:

Regiondirektør i region indre øst, Siv Kjeldstrup mener at det er viktig å sette fokus på denne problematikken.

– Det er nødvendig at barn og unge i mottak får en forståelse av hvilke normer som eksisterer i Norge, sier hun.

– Vi har plikt til å lære ungdommene hvordan vi oppfører oss mot det andre kjønn her i landet. Forskning og erfaring omkring dette emnet viser at asylsøkerne har mye å lære. Vi tror at slik lærdom formidles best visuelt, forklarer Kjeldstrup.

I forbindelse med taxi-voldtektene i Stavanger gikk religionsforsker med islam som spesialfelt, Jan Opsal ved Misjonshøgskolen i Stavanger, ut med kraftig kritikk av hvordan asylsøkere blir introdusert for det norske samfunnet. Også Opsal er av den formening at den ekstreme overrepresentasjonen delvis skyldes kulturbakgrunn og kvinnesyn:

– Hele mottaksapparatet og asylmottakene må ta mer på alvor å gi asylsøkere som kommer til Norge bedre introduksjonskurs om det norske samfunn og hvordan norske kvinner ter seg, sier Opsal til NRK.

Religionsforskeren mener de mange overfallsvoldtektene i Stavanger den siste tiden viser at dagens introduksjonskurs for asylsøkere ikke kan være gode nok.

– Målet må være at asylsøkere lærer å se forskjell på den kjønnstradisjon de kommer fra og den de kommer til. De må lære seg at norske kvinner ikke er dårligere enn muslimske kvinner og er fritt vilt, selv om de oppfører seg annerledes enn det de er vant til, sier Opsal.

Religionforsker Jan Opsal forklarer muslimske menn sitt syn på kvinner på denne måten.

– Kvinner som er ugift hører til i barndomshjemmet fram til hun finner en ektemann, og skal som oftest ikke ferdes alene i det offentlige rom. Kvinnen skal beskytte sin ære med tanke på et framtidig ekteskap. Bryter hun disse grensene, så betyr det at hun også bryter med sin egen respekt, og dermed også med sitt krav på å holde på grensene rundt seg selv, forklarer Opsal.

Opsal sier at en muslim ut fra islamsk etikk ikke har rett til å forgripe seg på en kvinne, men når dette likevel skjer har religionsforskeren denne forklaringen.

– En enslig muslimsk asylsøker som kommer fra et samfunn med strenge restriksjoner på hvordan kvinner klar seg og ferdes i det offentlige rom, vil tolke adferden til norske kvinner som en invitasjon til å prøve seg. Når han da blir avvist kan dette få utslag av frustrasjon og sinne, sier religionsforsker Jan Opsal.

Opsal og Setsaas støttes av politioverbetjent og spesialist på etterforskning av seksuelle overgrep, Tor Erik Riska Thorsen i Rogaland politidistrikt, som også gir uttrykk for at ikke-vestlige menns overrepresentasjon når det gjelder voldtekt skyldes bakgrunn i kulturer med urgammelt kvinnesyn og lite åpenhet om seksualitet:

Mange av innvandrerne i Rogaland kommer fra utkantstrøk hvor et forhistorisk kvinnesyn lever godt, forklarer Thorsen. Dette synet tar menn med seg til andre land.

– Når en lettkledd, beruset kvinne setter seg alene inn i en taxi, har hun i utgangspunktet syndet allerede. En muslimsk kvinne kan ikke gjøre det. De som overfalt og voldtok kvinner på gata, har ment at de har vært i sin fulle rett. De har sett en beruset kvinne uten følge. Hun blir da regnet som fritt vilt i noen muslimske miljøer. Og etter egen oppfatning har mennene en forestilling om at kvinnene ikke har noen verdi som vitne i en straffesak, sier Thorsen.

Adressa: – Voldtekt styres av seksualdrift

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂